‘De goddeloozen zullen terugkeren naar de hel’ (Psalm 9)

De Dom in Keulen.

Op de zondag geen profane boodschappen uit De Abdij, maar een schriftlezing uit de ge-erfde Statenbijbel waarin we de Psalmen vervolgen. Vandaag Psalm 9, opnieuw aan David toegeschreven ‘voor den opperzangmeester, op muth-labbeen’. Wat dat muth-labbeen is, geen flauw idee maar misschien dat lezers hier uitkomst bieden. In deze Psalm krijgen de heidenen van katoen. Hoe toepasselijk na ons reisverhaal over de Heidense heilige plaatsen.

Je moet het dus eigenlijk zingen (voor den opperzangmeester), maar een compromis is om hier voor je computer of mobiel te staan en het luidop te reciteren, liefst rythmisch:

Ik zal dan Heere loven met mijn gansche hart, ik zal alle uwe wonderen vertellen. In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen; ik zal uwen naam psalmzingen, o Allerhoogste! omdat mijne vijanden achterwaarts gekeerd, gevallen en vergaan zijn van uw aangezicht.

Want Gij hebt mijn recht en mijne rechtzaak afgedaan; Gij hebt gezeten op den troon, o Rechter der gerechtigheid Gij hebt de heidenen gescholden, den goddelooze verdaan,. hunnen naam uitgedelgd tot in eeuwigheid en altoos.

O vijand! zijn de verwoestingen voleindigd in eeuwigheid, en hebt gij de steden uitgeroeid? Hunlieder gedachtenis is met hen vergaan.

Maar de Heere zal in eeuwigheid zitten, Hij heeft zijnen troon bereid ten gerichte. En Hij zelf zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken oordelen in rechtmatigheden.

Zonder christendom alleen nog de arrogantie van De Macht

En de Heere zal een hoog vertrek zijn voor den verdrukte, een hoog vertrek in tijden van benauwdheid. En die uwen naam kennen, zullen op U vergtrouwen, omdat Gij, Heere niet hebt verlaten degenen die u zoeken. 

Psalmzingt den Heere, die te Sion woont, verkondigt onder de volken zijne daden.  Want Hij zoekt de bloedstortingen, hij gedenkt dezelfe; Hij vergeet het geroep der ellendigen niet.

Bleibt Kreuz-fidel in het Neanderthal

Wees mij genadig, Heere, zie mijne ellende aan, van mijne haters mij aangedaan, Gij die mij verhoogt uit de poorten des doods; opdat ik uwen ganschen lof in de poorten der dochter Sions vertellen, dat ik mij verheuge in uw heil.

De heidenen zijn gezonken in de groeve die zij gemaakt hadden hunlieder voet is gevangen in het net dat zij verborgen hadden. Higgajon (????) Sela.

De Hel bestaat…

De goddeloozen zullen terugkeeren naar de hel toe, alle godvergetende heidenen. Want de noodruftige zal niet voor altoos vergeten worden, noch de verwachting der ellendigen in eeuwigheid verloren zijn.

Sta op, Heere, laat den mensch zich niet versterken, laat de heidenen voor uw aangezicht geoordeeld worden. O Heere! jaag hun vrees aan: laat de heidenen weten dat zij menschen zijn.

Titus Brandsma was een held, hij werd moderne martelaar voor het katholieke geloof (1942)

Dankzij het 10 jaar oude reisverhaal over Bulgarije eergisteren kwamen we bij de Witte Broederschap, die vernoemd is naar de ‘witte gewaden’ van de uitverkorenen uit de Openbaring van Johannes. Toen- 10 jaar terug- had ik me er niet zo in verdiept. Maar die Bulgaarse afdeling grijpt terug op katholieke ‘mystici’ als de Beierse katholiek Karl von Eckartshausen (1752-1803), die later bij theosofen populair werd.

Eckartshausen zou ook even toetreden tot de Illuminati, de Beierse Verlichtingsradicalen van Adam Weishaupt waar ook Goethe bij zat. Maar omdat die ‘De Rede’ verafgoden (Het Licht der Rede = Lucifer) als enige weg tot Verlichting, verliet Von Eckartshausen deze Beierse sekte weer.

Ook bij satanisten als Aleister Crowley, de inspirator van de popcultuur met zijn ‘sex magic’ (zie bv Red Hot Chili Peppers maar ook The Beatles), zou het lezen van Von Eckartshausen zijn toetreding tot de geheime orde van de Golden Dawn hebben bespoedigd.

Dat laatste bevreemdt nogal, wanneer je Eckhartshausen zijn belangrijkste werk ‘Die Wolke uber den Heiligtum’ leest. Want daarin verklaart hij steeds dat Jezus Christus de bron van alle Licht is, het vleesgeworden Woord van God. En hij citeert het Evangelie van Johannes waarin je een voorschrift krijgt om te herkennen of een profeet van God komt of van de boze, dat het een valse profeet is als klimaatfanaat Al Gore.

‘Sex Magik’ = seks-rituelen van Crowley

Van de goede kant, dat is iemand die erkent dat Jezus Christus de vlees-geworden God is. Harry Kuitert was dus niet van God, noch al die Godloochenende theologen die God als schepping van de mens afschilderen. Dat waren aanbidders van Lucifer, het Licht der Rede terwijl je volgens Eckhartshausen zo niet tot Wijsheid komt, die in God is. Een God die zich openbaart.

‘De mens schiep God’ is de ultieme omkering uit hoogmoed, of van die gevatte oneliners als ‘alle spreken over Boven komt van Beneden’. Dat wat ten diepste alleen door Openbaring gekend wordt, dat kun je inderdaad slechts gebrekkig verwoorden. En zonder die erkenning van Openbaring als noodzaak kom je in de Hel: daar waar God niet is.

Von Eckhartshausen beschrijft de christelijke godsdienst als de wetenschap die de band tussen God en mens herstelt. Zoals God dat via Jezus doet, dat Hij zich openbaart. Startpunt van redeneren is dus de gevallen natuur  van de mens, die van God verwijderd raakte, zoals verbeeld in het verhaal van de Zondeval. De mens die- net als in de Faust van Goethe- voor kennis kiest, en zo de diepste harmonie met God verliest.

Christelijke theologie gaat over de poging die band God-Mens te herstellen.

Een sexy heilige moeder Gods bij de Abdij van West Vleteren

Pas wanneer het voorhangsel scheurt als Jezus aan het kruis sterft, dan zijn we via Christus immers weer in staat Het Licht te aanschouwen dat ons anders maar zou verblinden. Zo kun je ook ‘de wolken over het heiligdom’ als titel uitleggen. Of zoals Paulus stelde ‘nu zien we nog in raadselen, maar straks van aangezicht tot aangezicht’. Basale christelijke theologie leek mij.

Eckhartshausen citeert ook Paulus in zijn brief aan de Corinthiers (2:14-15), om uit te leggen waarom er mensen zijn (als Paulus) aan wie God zich openbaart, en waarom anderen die antenne weer missen:

Maar de natuurlijke mensch begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn: want zij zijn hem een dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden.

De ‘ziel’ van de Abdij’, dat zijn de monniken die de eredienst dragen

Met ‘de natuurlijke mens’ kun je de meeste van je tijdgenoten duiden, mensen die van horen nazeggen niet meer willen geloven. In onze lawaaiige tijd waarin het onmogelijk is het subtiele van het geloof op te vangen. God laat zich niet met korte aandachtspanne vangen, als een Youtube-jingle of 535-liedje. Daarom zoeken monniken ook de Stilte om God te vinden.

Met in de natuur gevangenen en afgestompten kun je enkel over profane dingen spreken, koetjes en kalfjes, consumpties en futiliteiten, niet over de diepste grond van het bestaan. Mensen die tot de animale staat zijn gedegradeerd, die geloven dat dit alles is.

Om mij heen die totale vervreemding. Mensen die op basis van gedeeld consumptiepatroon met elkaar in communie gaan als ‘wij doen ook mee met glasvezel-internet’.

Terwijl ondergetekende al sinds adolescentie dat verlangen heeft naar God’s heelheid en rechtvaardigheid. Omdat je haar tegendeel tegelijk ervaart, die absolute zinloosheid van leven, wanneer er geen God zou zijn die ons roept tot eenwording, heelheid in een gecorrumpeerde wereld waarin alles is aangetast.

De Abdij van Affligem, 1000 jaar oud; een muur er omheen om je van de chaos buiten af te sluiten

Al snap je best dat niet iedereen dat heeft. Zo vroom zijn we hier bepaald ook niet, 99,9 procent van de tijd.

Wat de ‘mystici’ en gnostici misschien aanspreekt, dat kan van Eckhartshausen zijn nadruk zijn op ‘openbaring’, die hij ook maar gewoon van Sint Paulus heeft. Paulus was iemand die zelf christenen vervolgde, tot hij een openbaring kreeg. En zo werd hij met Petrus de stichter van de christelijke kerk.

Maar weinig mensen zijn echt ontvankelijk voor God zijn waarheid, weinigen hebben hun geestelijke zintuig open staan. Wat natuurlijk gewoon waar is. In de hemel is geen abdijbier, daarom drinken wij het hier.

De meeste mensen zijn gevangen in het zintuiglijke, ondergetekende incluis. Daarom zijn er heiligen nodig, mensen die wel dat zesde zintuig hadden, die de rituelen van de kerk vormgeven. Mensen met ‘roeping’, dus die ‘geroepen’ zijn.

De Abt van de Abdij van Koningshoeven. Tot halverwege de 19de eeuw hadden Katholieken bij ons geen volledige burgerrechten

Wel, niet voor niets heeft de katholieke kerk die hele schiettent aan heiligen, mensen die een openbaring kregen. En mensen die zowel intellect als heiligheid combineren als Thomas van Aquino. Die schreef de hele serie godsbewijzen, die vandaag de dag nog steeds opgaan. Maar toen de kerk hem vroeg dat boek af te maken kreeg hij de mystieke ervaring.

En wat hij toen zag, vond Sint Thomas te groots om nog over te schrijven. Hij stopte er dan ook mee.

DAT is dus waar de mystici naar op zoek zijn. Eenmaal in mijn leven toen ik christen werd, mocht ik ook zo’n Glimp van God opvangen. Dat is al weer 20 jaar geleden, waarna vaak overigens een strijd van eenzaamheid, verguizing en godverlatenheid de toon zette. En zo heb ik ook de greep van de Boze ervaren in Wageningen, na een deurtje open te zetten in de verkeerde richting. Met mijn wil kon ik nog net dat deurtje dicht duwen STOP. En het hield op.

De geestelijke wereld is geen speelgoed dames en heren. Zie in dat opzicht ook dit filmpje van de MMA-vechter Bas Rutten, die na een vrij lugubere geestelijke ervaring devoot katholiek werd. En die als Vechter voor Christus nu niet alleen ‘badass’ is, een sloper en Martial Arts-legende, maar die bovenal van God’s goedheid wil getuigen in leven en persoon. Met God is meer te winnen.

Al dat gelul, beetje scherpzinnig uit de hoek willen komen, het is uiteindelijk nergens goed voor. Wijsheid en Liefde is alleen bij God in hoogste vorm te vinden. Zoals we in vorige Psalm al reciteerden ‘wat is de mens, dat Gij naar hem omziet’. Waarom ik, of U lezer, waarom zouden wij dat waard zijn, die hoogste communie met de Allerhoogste?

The Accuser, de beschuldiger, satan, de tegenstrever stelt immers dat U ‘maar een dier bent’ (zie bv ‘De Naakte Aap’ van Desmond Morris), of met satan’s Groene Geloof dat wij ‘Kanker voor de Planeet’ zijn. En met satan al zijn moderne volgelingen- zoals van de Christenunie en Groen Slinks- die dat uit naam van ‘de’ wetenschap claimen. Zonder wijsheid. Mensen die niet meer weten dat zij mensen zijn.

4 Replies to “‘De goddeloozen zullen terugkeren naar de hel’ (Psalm 9)”

 1. Ps 9 voert ons naar het slagveld. In dat slagveld staat David, de man naar Gods hart. Hij ziet terug en om zich heen. Hij ziet hoe God het in die strijd voor de Zijnen opneemt. Dat doet de Heere altijd, al zien we dat niet altijd.

  Voor Muth-Labben gaan we bij de kanttekenaren te raad.

  Dit houden sommigen voor de eerste woorden van een zeker lied, naar welks wijze deze psalm gezongen of gespeeld zou worden. Anderen zetten het over aldus: over het sterven of den dood desgene die tussen beide stond; verstaande daardoor Goliath die tussen de legers van Israel en de Filistijnen stond, Israel beschimpende en uitdagende. 1 Sam 17:4

  Althans is het zeker dat de Filistijnen bij Davids tijd, niet alleen voor, maar ook na Sauls dood Israel dikwijls zware krijgen hebben aangedaan. Zie 2 Sam 5:17– 2 Sam 8:1 enz , waarop David in deze psalm schijnt te zien.

  Higgajon,

  Dat is, overdenking of betrachting.
  De profeet schijnt te willen zeggen, dat zulke oordelen Gods als hij hier verhaald heeft, met bijzondere aandacht behoren overwogen en betracht te worden. Anderen houden het voor een zekere toon of een bijzondere soort van muziek, dienende tot aandacht.

  Een goede zondag toegewenst en een hartelijke groet,

  Jan.

 2. Goddelozen zijn letterlijk mensen die zonder God leven. Die Zijn Woord en Zijn Zoon naast zich neerleggen. Die of denken dat God niet bestaat of dat de Bijbel niet de waarheid is. Die hun eigen gedachten hebben over wat goed of kwaad is en zich niets door (een) God willen laten gezeggen. Zei de dichter Kloos niet: Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten?
  Ik zou iedereen willen aanraden om het aan God Zelf te vragen wat Zijn wil is. Mensen die denken dat God niet bestaat, zullen dan heel verrast zijn. Want wie werkelijk God vraagt of Hij bestaat en wat Zijn wil is, die zal Hij antwoord geven!
  Dan zal Hij antwoorden dat Hij zó heilig is, en goed, en volmaakt, dat Hij geen enkele zonde in Zijn nabijheid kan verdragen. Daarom is er een oordeelsdag, waarin iedereen voor Hem zalverschijnen
  En al zou er maar één zonde on je hart zijn, dan zal Hij zeggen: Nee, geen zonde zal Mijn nieuwe hemel en Mijn nieuwe aarde binnenkomen. God heeft één keer, in het Paradijs, de zonde toegelaten, omdat Hij niet wilde dat Adam en Eva Hem als robotten zouden dienen. En de straf was vreselijk. De dood trad direct in. Adam en Eva werden sterfelijk en begonnen van dat moment te sterven. Ze waren niet meer verbonden met God, de Bron van alle leven. Dat zou resulteren in een eeuwige scheiding van God. Maar omdat Hij Zijn mens zó liefheeft, heeft Hij Zijn Zoon naar deze aarde gestuurd. Hij heeft de straf gedragen voor een ieder die naar Hem toegaat en Hem om vergeving vraagt.
  Nu komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar geen kwaad meer zal zijn. Al het kwaad blijft buiten. Wie verkiest om vast te houden aan zijn kwaad, aan zijn zonde, aan zijn eigen weg en wie zich niet door Jezus laat reinigen, schoonwassen, die sluit zichzelf buiten. Die komt in een plaats waar alleen maar kwaad zal zijn. Alle kwaad van de hele wereld! Daar zal geen enkel goed meer zijn! Die plaats noemen we ‘hel’ en die plaats wens ik niemand toe.
  God laat Zich nog vinden! Zoek Hem en leef!!!
  Laat je niet bedriegen door geestelijke leiders! Vraag het God Zelf! Mensen kunnen je bedriegen, God niet. Hij bedriegt niemand. Wie het aan Hem vraagt, zal Hij ook antwoord geven. Geestelijke leiders, zoals rabbi’s, dominees, imams, noem maar op, kunnen je bedriegen. Maar God nooit! Hij spreekt! Hij spreekt door Zijn Woord. Wie biddend de Bijbel leest, zal ervaren dat God spreekt. Er is maar één boek dat werkelijk van God is. God is geen bedrieger, die tegen de moslims iets anders zegt dan tegen de boeddhisten of tegen de hindoes. Laat je toch niet bedriegen door mensen!
  Lees de Koran, lees andere boeken, maar als je biddend leest, zul je ervaren dat God tot je hart spreekt door de Bijbel. Zoek de Heere en leef!!! Een iegelijk die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden! Er is geen andere Naam gegeven onder de hemel waardoor we kunnen zaligworden. De Naam van Jezus (Zaligmaker) is hoog verheven boven alle naam.
  Hij laat Zich vinden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *