‘Hij leent zijn geld niet op woeker’ (Psalm 15 +16)

Rabobank

Op de zondag geen profane boodschap uit De Abdij, uw Studiecentrum voor Natuurlijke Historie en de Menselijke Natuur. Maar een schriftlezing uit de ge-erfde Statenbijbel, waarbij we de Psalmenreeks vervolgen met een zogeheten leerdicht, Psalm 15. Daarin somt de dichter de eigenschappen op waar een ‘man van God’ aan voldoet, ‘wie mag wonen op uw Heiligen Berg’.

Groene Kerken.nl, de Satanskerk van de PKN

Uw Rechtse Hippie is naar moderne maatstaven geen goed Christen. We zijn bepaald geen sociaal werker die zich in de wolligste taal met ingehouden keutel keert tot zijn naaste. Om vervolgens met een Klimaatmars samen met duizenden eigengeilers van ‘De Groene Kerk’ mee te paraderen, de wereld beschouwend via de natte krant en wat massamedia mij leerden.

Liever loop je- zoals jaren terug in de Eifel- een kapel in de natuur binnen waar de kaarsjes branden, en waar iets van het Eeuwige als atmosfeer hangt dat niet uitgesproken hoeft te worden. Zoals je ook de Dom van Keulen binnenloopt en enkel al door de ruimte van de gewelven en het invallende licht door gebrandschilderde ramen iets van die tijdloze heiligheid tegemoet komt.

Of neem het invallende licht op een vroege herfstochtend, die schuine bundels in een vochtig bos waar de zon in straalt.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Dus zou ik dan in ‘uw tent’ mogen wonen, wanneer je formuleringen als voorgaande bezigt? Laten we Psalm 15 eens er bij pakken:

Heere, wie mag verkeren in uw tent?

Wie mag wonen op uw heiligen berg?

Hij die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart

die met zijn tong niet lastert (….) en geen smaad op zijn naaste laadt (…);

in wiens ogen de verwerpelijke veracht is, terwijl hij hen eert die de Heere vrezen.

Heeft hij tot zijn schade gezworen, hij verandert het niet; hij leent zijn geld niet op woeker

en aanvaardt geen geschenk tegen den onschuldige. Wie zo handelt zal nimmer wankelen.

Ben ik nu

 • A. iemand die ‘met zijn tong lastert’ en ‘smaad op zijn naaste laadt’, dus nog vele treden van de heilige berg.
 • B.  of ‘in wiens ogen de verwerpelijke veracht is’.

Dat je bij optie B – met wat creatieve en dichterlijke vrijheden- uitspreekt wat je onoprecht en onwaarachtig houdt, om een grens te stellen. Zoals je ook een muur zet rond De Abdij, om zo de chaos buiten te houden.

De Overijsselse Vecht: Alles stroomt, de CHi, levensenergie die in het Oosters model ‘1 met de natuur’ is, er niet los van staat als in de Westerse visie

Eros versus Thanatos
We gaan voor optie B. Want we zien zowel in de Psalmen als in het handelen van Jezus vele malen hoe zowel de Psalmdichter als Jezus zich in ferme taal uitspreken tegen dat wat zij onwaarachtig houden.

Dus eigenlijk een inversie van moderne ‘ethiek’. In de moderne tijd is het concept ‘Waarheid’ ge-individualiseerd. Dus WAT je zegt of verdedigt is minder belangrijk dan HOE je iets zegt, de toon, of dat iemand zou ‘kwetsen’. Dus moet je steeds meer op je woorden letten. Terwijl iemand in geaccepteerd taalgebruik dus de meest schadelijke leugens mag verkopen.

Dus hoe vinden we binnen het instrument dat Taal biedt dan de Heilige Berg, wat komt daar wel en niet bij aan?

Binnen de Abdijtuin en in de Kapel heerst je orde. Datgene wat je het diepste verlangt, of misschien wel: de diepte van dat verlangen, het uitreiken naar God. Dat verlangen komt overeen met de Eros, de scheppende energie, het creatieve. Tenminste, zo is de eigen ervaring.

Terwijl datgene waar je tegen ageert de ‘doodsdrift’ verbeeldt, Thanatos, het gecorrumpeerde dat het Verlangen juist aantast. Beide kunnen dicht bij elkaar liggen. Want je kunt- menende creatief te zijn- ook juist doorslaan en de (zelf)destructie dienen. Zoals je uit Liefde ook kunt haten wat die Liefde bedreigt.

Misschien werpt deze Psalm dus de vraag op: kom je dichter bij de Heilige Berg door de Eros te verheerlijken, of door de Thanatos te bestrijden?

Dus ga je weer meer naar ‘alles stroomt’, zoals de Natuur al wist. Deze spinnen verzamelden zich met wel 6 webben, wachtend op de vliegjes die onder de brug door vanzelf hun web in komen

Een economie zonder rente
We zien verder in deze Psalm dat iemand zijn geld niet leent op woeker, dus met rente. Dat is opmerkelijk voor een Joodse Psalm-dichter, wanneer je het in moderne context ziet. (… oh oh, wat schrijftie nu, doe dat nou niet…)

Dus meneer Rothschild mag niet wonen op de heilige berg, en meneer Goldman Sachs verkeert niet in uw tent. In een renteloze maatschappij zouden we ook niet ieder jaar tegen de klippen op moeten ‘economisch groeien’, zijnde de natuur en de mens exponentieel (% rente) exploiteren, levende have, en hun bloed zweet en tranen, als dekking van je waardeloze papiergeld, die IOU’s aan Meneer Rothschild.

Zelfs voor racisme tegen hun volk hebben ze een eigen categorie uitgevonden: anti-semitisme.

Als je wel Rot-Duitsers mag zeggen en ze al 75 jaar op een Collectieve Schuld mag beroepen, of rot-Friezen mag zeggen zonder opgepakt te worden (ze pakken wel Blokkeer-Friezen op), waarom mag je het dan niet eens keihard uitschreeuwen:

ROT#####! Dat is strafbaar. Bijzonder heh?

Kijk, nu wandel ik al langs de afgrond van het acceptabele.  Terwijl je zo nog niet een tiende aan ‘haatzaaien’ bezigt, ten opzichte van wat de held van de Reformatie, Maarten Luther optekende in ‘Die Juden und Ihr Lugen’: is wat Luther deed dan ‘met je tong lasteren en smaad op je naaste laden’? Of dat Maarten Luther hier ‘waarheid spreekt in zijn hart’ en ‘het verwerpelijke veracht’.

Lichtbundels in vochtig bos, iets van het heilige, het mysterie

Bedenk dat Maarten Luther niet gek was, wanneer je de hele Bijbel even vertaalt en zo de Duitse volkstaal vormgeeft. Door zijn kennis van het Hebreeuws en studie van de Talmoed kwam Luther tot zijn tirade. Een tirade die na ’45 in het Duits natuurlijk wat over de top klinkt van de Heilige Berg. Dan nog: Wat in de Talmoed staat over de ‘gentiles’, niet -Joden, het Gojim, zou je niettemin ook als haatzaaien kunnen omschrijven.

To ‘suck the milk of the gentiles‘,  uit Jesaja 66:16-17 kun je dan gaan interpreteren als ‘iemand die niet van onze Stam is met rente uitzuigen’…

Het is namelijk ook een rascultus, het Jodendom, nadat zij Christus afwezen. Want ook mensen die het geloof niet aanhangen, zoals eco-alarmist Paul Erhlich beroepen zich op hun Joods-zijn. Je kunt ‘seculier Jood’ zijn. Maar niet seculier Christen of seculier Moslim. Dan ben je gewoon afvallige, Goddeloze.

Sommige rascultussen zijn meer legaal dan andere. Beroept een Germaanse Indo-Europeaan (het PC-woord voor Ariër) zich op zijn genetische komaf, dan heet het weer ‘racisme’ ben je een woooit suprimasssist.

Dat is weer 1 van de vele scheldwoorden voor ‘schlecht mensch’, verzonnen door de Gutmenschen. Ook mag je vrijelijk haatzaaien tegen ‘Tokkies’, de op papier laag opgeleide blanken.  Terwijl daar vele aardige en oprechte familiemensen bij zitten met reëele zorgen over hoe hun omgeving de afgelopen halve eeuw is omgekeerd.

Zonder dat zij een Herder hadden, die ze daartegen beschermde.

Naar de Mariagrot naast de Abdij

Wat mag je nu zeggen en waarom?
Sinds 1945 kun je daar natuurlijk niet meer onbevangen naar kijken, enkel door de bril van ‘Speciale Behandeling’, Sonderbehandlung. Het beroep op moreel voorrecht, die speciale behandeling vraagt.

 Maar bedenk je eens wat een machtig politiek wapen dat is, morele chantage. Komt morele chantage van Christus of van Satan? De Satansbijbel (1966) met haar verheerlijking van Macht werd ook door een Jood geschreven, Anton Levi, die zijn achternaam opsekste tot Lavey. Die Satansbijbel was in het christelijke Zuid Afrika van de Apartheid verboden.

Opgedragen aan de ‘eerste radicaal’, Lucifer

Bij ons werd deze vorm van Turbo-Liberalisme (‘Might is Right’) uiteraard vrij uitgegeven, Zoals beschreven, NRC Damesblad roemde de sadistische kinderverkrachting van Markies de Sade zijn bij Bert Bakker uitgegeven ‘100 dagen van Sodom’.  Maar Mein Kampf mocht je als historisch geïnteresseerde niet lezen, je mocht alleen geloven dat Dolfie helemaal gek was. Alsof men niet wilde dat je zelf onderzoek deed.

Bedenk dat ook de intellectuele held van ‘Nieuw Links’ met zijn ‘Rules for Radicals’ (1971), de Jood Saul Alinsky,  zijn werk openlijk opdroeg aan Satan, Lucifer. Hillary Clinton schreef haar PhD-thesis onder zijn toezicht. Enkel interesse in hoe je de macht verkrijgt…. Het Goede, Ware en Schone afgeschaft.

Fergusson schreef een biografie over de roemruchte bankiers-dynastie die de Staat van Israel hielp stichten

Contradictio in Terminis
Bedenk dat die Talmoed – een beetje wat de Hadith voor de Moslims is naast de Koran- een commentaartraditie die NA de Diaspora ontstond, terwijl het christendom opkwam. Dus nadat de Joden uit Israel waren geknikkerd door Keizer Hadrianus, die het vervolgens Palestina noemde, ik meen in 144 na Christus.

Joden werden toen nog vaak met christenen verward door de Romeinen. De christenen werden als Joodse sekte gezien. Wanneer je sterk op elkaar lijkt ontstaat de extra behoefte je tegen de ander af te zetten: zie ook hoe de nationaal socialisten tekeer gingen tegen de internationaal socialisten (het Joodse bolsjewisme) en vice versa.

Dus gingen de Joden zich juist extra onderscheiden van de christenen met hun Talmoed voor haatzaaierij richting het Gojim. En omgekeerd evenzeer. Dat kan alvast een verklaring zijn, voor haatzaaierij. Ik las ook ‘Het Vierde Dier’ van Tom Holland, dat begint met de passage van een christenvervolging, door een Joodse generaal.

Maar zodra je dus ‘de duivel’ herkend meent te hebben met zijn Jodenstreken (woordenboek: ‘gemene vuile streek’), en je probeert deze op eigen kracht uit te drijven. Dan word je dus zelf een werktuig van die duivel. (zie nazisme) Alleen  Christus kan dat doen, zo moet je als christen wel geloven. Anders ben je ‘seculier christen’: een ‘contradictio in terminis’.

Want de Jood Jezus maakte het goede van het Jodendom via Paulus immers universeel, niet ras- en volkgebonden. Niet je afkomst werd van belang, je ‘stam’ maar je Geloof, je houding.

Jezus in 1 van de staties bij de kapel die Titus Brandsma liet bouwen in Dokkum

Onze ziel in ruil voor geleende welvaart?
 Dankzij geleende welvaart bij Rothschild, The City en Wallstreet, (ieder Euro-biljet is een ‘I O U’, de economie een bubbel die drijft op schuld als dekking van waardeloos waardepapier) hebben we het nog nooit zo goed gehad. Maar er bestaat niet zoiets als een gratis lunch.

Too Big to Fail Shylock komt vroeg of laat zijn Pound of Flesh eisen, juist wanneer we vetgemest op zijn geleende welvaart leven. De Klimaatwet die morgen van kracht wordt is daar een voorbeeld van, net als de roof van de pensioenpot, gefaciliteerd door Jeroen D. Die carriere-politici die omhoog vallen in de wereldlijke boom zodra ze De Macht gedienstig waren.

En zo schreven we deze tekst als een vorm van duiveluitdrijving, met de hoop dat ‘zelf’, ‘ik’ het doel niet was noch de Motivator. Maar om door de jungle van invallen, gedachten bij de Heilige Berg uit te komen, om anderen ook bij die zoektocht te helpen. Dus kom vooral met weerleggingen en correcties wanneer hier onwaarheden stonden. Als je boodschap maar niet met ‘ik vind’ begint.

En anders zeg ik het Jezus-gebed er bij op; Lord Jesus Christ, Son of God, have Mercy on Me, a Sinner, die mantra van de Orthodoxe Kerk.

Is het geen godswonder dat Rusland nu de verdediger van de christenheid is, zoals in Syrië? Het land dat door Joodse Bolsjewisten tot goddeloze dictatuur was omgebouwd, zoals ze dat nu met Nederland en de EUSSR doen…Poetin dringt de Russen geen Klimaatwet op, dat je alle menselijkheid ondergeschikt maakt aan koolzuurdoelen. Zodat banken en oliemultinationals niet alleen aan de olie verdienen, maar ook aan het verbrandingsproduct CO2.

Wat een #####streek. (‘gemene vuile streek’ aldus het woordenboek)

Abdij met ‘ommuurde tuin’ = het Paradijs

Partij van de Afgunst (PvdA)
Het is zo eenvoudig om een feitenselectie te maken, die je een duivel voor de ogen schept. Het doel was echter om bij de Heilige Berg te komen. De Heilige Berg kan alvast niet ‘in jezelf’ liggen, want daar wonen ook vele duivels die uitgedreven moeten in Christus naam, meningen er door propaganda in geplant, opvattingen die door onvolledige kennis ontstonden.

Het gevolg van in raadselen zien in plaats van aangezicht tot aangezicht.. De Heilige Berg kan juist achter je taal en ‘meningen’ versluierd raken. Want wat is een mening anders dan een ‘voorbarige conclusie’. Wolkensluiers rond de Berg. Is het niet zo dat voorbarige conclusies ook kwetsend kunnen zijn?

Al kun je ook dat woord ‘kwetsend’ onder de loep nemen: is dat ‘aangedaan zijn door datgene wat je niet onder ogen wilt zien?’ Is een ‘minderwaardigheidscomplex’ ook niet gewoon realiteitszin? Hoeveel mensen zijn er niet talentvoller, rijker, machtiger, mooier enzovoort. Uiteindelijk kun je in het Aardse leven alleen op zo hoog mogelijk niveau mislukken, daar je meerdere moeten erkennen.

Ook wanneer je alle macht hebt, waarvoor gebruik je die dan? Het lijkt er sterk op dat in de satanische variant ‘macht’ en ‘vrijheid’ het zelfde betekenen. Doelen, afgoden in plaats van middelen tot het doel van De Liefde, de Verwondering over het Mysterie. Je kunt je ‘complex’ ook genezen door andermans ‘voordelen’ niet te zeer te benijden, laat staan andermans oordelen aan te trekken.

Tel uw zegeningen, en de Partij van de Afgunst (PvdA) krijgt steeds minder vat op je.

Wolkensluiers rond de berg (Berchtesgaden Nationaal Park)

Laten we dan Psalm 16 nemen om af te sluiten, vers 9-11. Uiteindelijk kan de Bijbel het zelf beter zeggen dan ik. Hoe het Heilige gevonden wordt dat ten diepste antwoordt aan ‘Het Verlangen’ dat in iedereen is:

Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen;

Want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat gij uw gunstgenoot de groeve zien.

Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand

voor eeuwig.

Wel zes webben op een rij, een goede vangplek

Vrij van Thanatos, doodsdrift zijn, en de Schepper zijn Creativiteit roemen, zoals ik dat probeerde met enkele van bovenste foto’s, gisteren genomen aan de Bypass van de Overijsselse Vecht. Daar hadden zes spinnen op een rij met zes webben het ideale plekje gevonden voor vliegen vangen, die onder het brugje komen doorwaaien. Hoe weten ze dat?

Wonderlijk!

We bidden dat Zijn Licht Christus het duister verdrijft, ook het valse licht Lucifer. In deze voorlopig nog door meneer Rothschild, Goldman Sachs en hun geheime ordes geregeerde wereld, met democratisch theater en mediamanipulatie als vernis van die Macht. Klaag vandaag niet maar tel je zegeningen in dit prachtige landje, heb je dierbaren lief zolang ze bij je zijn.

Ook zonder de macht en al dat stomme rotgeld dat zij hebben kun je veel meer gezegend zijn. Heb een goede zondag!.

2 Replies to “‘Hij leent zijn geld niet op woeker’ (Psalm 15 +16)”

 1. https://www.youtube.com/watch?v=AhlQXJXV1wA
  dit verhaal vertoond wel wat vergelijkingen met wat u over de club van Rome noemt.
  maar ik weet nog niet helemaal hoe je dit in z’n geheel moet zien. wat denk jij Rypke?

  Nog over de joden, naar aanleiding met een gesprek met mijn zwager over zijn studie over joodse trouw aktes van voort de jaartelling. Toen joden nog meerdere goden hadden. Hij vertelde mij dat ze ook veel huurovereenkomsten tegenkwamen van landbouwgrond.
  En dan moest de huurder de huur betalen in de vorm van een deel van de oogst, maar dan wel pas in de zomer, dus als je er een hele winter op gepast had, en de mogelijke bewaarverliezen ( door biodiversiteit) had geïncasseerd en het graan op z’n duurst was. echt z’n jodestreek 😉

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *