‘Met U loop ik op een legerbende in…’ (Psalm 18)

Amerikaanse begraafplaats bij Laurent sur Mer bij Omaha Beach…

Op de zondag geen profane boodschap van De Abdij maar een Schriftlezing. Vandaag Psalm 18, een lang ‘danklied’ over de moed die David postvat door God, zodat hij al zijn vijanden kon ‘vermalen als stof voor de wind’, en ‘uitgieten als slijk van de straten’, zodat hij ‘niet afliet tot ik al mijn vijanden had vernietigd’.

Na de burgeroorlog met zijn troon-concurrent Saul. Geen halve maatregelen kortom, maar de beuk er in. 

Omaha Beach bi Vierville sur Mer

Bijna als uit de scene van Pulp Fiction, waarin Samuel Jackson als gangster het Oude Testament citeert over ‘I will strike you with furious Anger’ die God ervaart over ‘those who lay their hands on My People’. …na een onheilspellend ‘And You will know…. that I Am the Lord’…volgt dan de liquidatie.

God zijnde JHWH is geen hipster met hoornbril en heuptasje die thee drinkt met zijn vijanden en ‘zich zorgen maakt over Moedertje de Planeet’ of die ‘chocolade gaat eten bij gevoelens van onzekerheid.’

…. maar een ronkende Testosteronman met spierballen die korte metten maakt en op de tafel slaat, wanneer onrecht de overhand dreigt te nemen. De Psalm begint met een historische duiding.

Voor den koorleider. Van den knecht des Heren, van David, die tot den Heere de woorden van dit lied sprak, ten dage dat de Heere hem verlost had uit den greep van al zijn vijanden en uit de hand van Saul.

Omaha Beach met zicht op Point du Hoc waar de US Rangers een Duitse positie bestormden..

Eerst schetst David de Ellende waarin hij zat:

Hij zeide: Ik heb U hartelijk lief, Heere, mijn sterkte, mijn God, mijn Rots, bij wien ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht.

Geloofd zij de Heere, roep ik uit; want van mijn vijanden ben ik verlost. Banden des doods hadden mij omvangen, en stromen van verderf hadden mij overvallen,

banden van het dodenrijk hadden mij omgeven, valstrikken van den dood lagen op mijn weg.

Toen het mij bang te moede was, riep ik den Heere aan, tot mijn God riep ik om hulp.

…en dan komt de wending in het plot. Moet je dit eens hardop lezen, wat ronkt deze tekst toch heer lijk.

Het landingsstrand Omaha Beach van de Geallieerden op Dolle Dinsdag. Bij ons valt Dolle Dinsdag traditioneel in de 3de septemberweek, een trein loze beloften met 1 vaste zekerheid: lastenverzwaring ten dienste van de Mammon

Denk bij deze passage eens aan onze leugenachtige en corrupte overheid, die D66 gedicteerde rechterlijke macht en haar politieke showprocessen, hoe het LNV-ministerie onze boeren en vissers de nek omdraait met De Groene Leugen. En dan, hoe de Heere van het Oude Testament met Meindert Smallenbroek en Sandor Gaastra zou afrekenen, Frans Timmermans en Diederik Dwangsom, hoe hij Anne de Groot (Windpark Fryslan) met zijn windmolens in ons mooiste stuk Friesland zou aanpakken, gewoon door er ongenadig op in te hakken:

Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.

Toen dreunde en beefde de aarde, en de grondvesten der bergen sidderden en daverden, omdat hij in zijn toorn ontbrand was.

Rook steeg op uit Zijn neus, verterend vuur kwam voort uit zijn mond, kolen raakten er door in brand.

Hij neigde den hemel en daalde neder, donkerheid was onder zijn voeten,

Hij reed op een cherub en vloog en zweefde op de vleugels van de wind.

‘De Heere deed den donder in den hemel weerklnken, de Allerhoogste verhief zijn stem’

Hij stelde het duister tot zijn omhulsel, tot zijn beschutting rondom Zich:

duistere wateren, wolkengevaarten.

Van den glans voor Hem verdwenen zijn wolken, hagel en vurige kolen.

De Heere deed den donder in den hemel weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem.

Hij schoot pijlen en verstrooide hen. Hij slingerde bliksemen en bracht hen in verwarring.

Toen werden de beddingen der wateren zichtbaar en de grondvesten der wereld kwamen bloot vanwege uw dreigen, O Heere,

vanwege het blazen van den adem van uw neus.

…en hier gezien vanuit de Duitse positie; Omaha Beach

Een oefening in ontzag, dit is de God waarover de Bijbel verhaalt. Die spreek je niet als kortgeknipte Lesbo-theoloog aan met ‘je’ of ‘jij’ (Nijkleaster), als ware Hij een zakelijke klant van de ING-bank of burgerservicenummer van onze leugenachtige corrupte overheid, naar willekeur uit te zuigen en gebruiken.

De Heere is geen PKN-mietje met Klimaatmars-spandoekje die ook homo’s trouwt. De Ouderwetse God bak je geen zoete broodjes mee, die is Verschrikking voor de Vijand, Oerkracht die Onrecht verdelgt, de uber-Bron van testosteron.

Al zie je eerst in de volgende passage wat een bron van onzekerheid kan zijn, die je weerhoudt tot heldendaden, zodat ‘The Accuser’ je in de tang heeft. En waarom het belangrijk is om wat de Bijbel ‘zonde’ noemt bij jezelf weg te doen. Immers, wanneer je twijfelt aan je eigen doelen en intenties, omdat je ten diepste weet dat nog hemelse rekeningen openstaan, je hebt bijvoorbeeld onrechtvaardig gehandeld tegen iemand, een leugen bedreven.

Germaanser kun je het niet krijgen, gothische kruisen en oude eiken, La Cambe

Dan weet je ook niet of God aan je kant staat. Zie maar:

Hij reikte van omhoog, greep mij, Hij ontrukte mij aan mijn machtigen vijand, en aan mijn haters, omdat zij sterker waren dan ik.

Zij traden mij in den weg ten dage van mijn ongeluk, maar de Heere was mij tot steun;

Hij leidde mij uit in de ruimte, Hij redde mij omdat hij welgevallen aan mij had.

De Heere deed mij naar mijn gerechtigheid, want ik heb de wegen des Heren gehouden, en ben niet goddeloos afgewen van mijn God.

Want al zijn verordeningen stonden mij voor ogen en zijn inzettingen deed ik niet van mij weg,

maar ik was onberispelijk jegens Hem, en wachtte mij voor ongerechtigheid.

De Heere heeft mij vergolden naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen voor zijn ogen.

Jegens den getrouwe toont Gij U getrouw, jegens den onberispelijke toont Gij u onberispelijk, jegens den reine toont Gij U rein,

maar jegens den verkeerde toont Gij U een tegenstander.

Vierville sur Mer

Dan volgt de beschrijving van de God die David voor ogen heeft, die hem de moed geeft tot handelen in plaats van enkel te klagen over de boosheid van de tegenstander. Zodat je die Tegenstrever enkel groter opblaast tot een Goliath, in plaats van doorprikt.

Daarnaast is het zo belangrijk dat je eerlijk bent en waarheid wenst, dus dat ook je woorden er toe doen. Het zijn geen Harry Potter-bezweringen die je slechts als reclameleus inzet tot eigen voordeel. De God van de Westerse traditie, de Bijbel dus, die is namelijk ook Persoon die aan het Woord waarde hecht, aanstichter van een geschreven Traditie.

Niet voor niets zijn Gebod 2 en 3 gewijd aan het verbod op idolatrie (2: gesneden beelden, dus ook van God een ander persoon maken dan Hij is) en dat je ook Zijn Naam niet ijdel gebruikt. (gebod 3). Wanneer je bijvoorbeeld vloekt, leer jezelf dat af of vraag vergeving na iedere keer dat dit er uit floept.

Je bent toch geen Gilles de la Tourette-patient, maar een denkend mens die zichzelf richtlijnen kan opleggen. Je kunt al beginnen door de vloek te verdraaien tot ‘Godverrrrranderrrrt mensen’!!!!!!, je favoriete EO-programma 🙂 natuurlijk. Of G-verlosmijvandezonde.

Monument bij Vierville sur Mer voor gesneuvelde soldaat

Je woorden doen er toe wanneer een God ook persoonlijk is, zoals in onze Westerse Traditie, en zich in het Woord tot uitdrukking bracht. Ze weerklinken niet ijdel in een leeg en zinloos heelal als bij de Oosterse visie, waar alles Maya is ‘voorbij goed en kwaad’…(Jenseits von Gut und Bose, Nietschze, de God-‘moordenaar’ die krankzinnig werd en ter helle voer, een voorbeeld voor ‘Links’ en haar Wil tot Macht als hoogste doel, zijnde Lucifer eren)

Gij toch verlost het ellendige volk en vernedert de hoovaardige ogen.

Gij toch doet mijn lamp schijnen, de Heere, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.

Met U immers loop ik op een legerbende in, en met mijn God spring ik over een muur.

God’s weg is volmaakt; des Heeren woord is zuiver.

Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Want wie is God behalve de Heere

Point du Hoc, hier landden 90 US Rangers die de rots beklommen. Heldenmoed, echte kerels…

wie is een rots buiten onzen God? Die God, die mij met kracht omgordt,

en mijn weg effen maakt; die mijn voeten maakt als die der hinden

en mij op mijn hoogten doet staan;

die mijn handen oefent ten strijde, zodat mijn armen een koperen boog spannen.

Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij,

uw nederbuigende goedheid maakte mij groot.

Afdalen in de dood

Dan na deze religieuze ervaring (God die zich als Oerkracht openbaart), het beproeven van de eigen intenties, het beschrijven van God als Moreel Persoon, voelt David zich gesterkt, om eens stevig op zijn vijanden in te hakken.

Die hele bende van goddelozen, D66’ers in de pan gehakt, opdat Nederland weer een natie mag zijn die het Goede, Ware en Schone eert en de ultieme Bron daarvan, de Grond van ons bestaan die tot de Hoogste Kunst leidde en de grootste heldendaden inspireerde. Dus niet alleen een natuurlijke oerkracht zonder vermogen tot communicatie, maar ook redelijke Geest die inspireert

In plaats van De Leugen te dienen, of wat lafjes op Facebook te mopperen over ‘islamiseeeering’ of wat voor uiting van eigen (intellectuele) zwakte ook, als product van dit moderne tijdvak, zijnde De Vernichting, de verwijving van de maatschappij, de verpulping van het verstand, een tijd waarin manteefjes vanaf hun linkse mediakansel wat flieberen over ‘baasvvvvsis-inkomeh‘ ‘vvirculaire land-boouuww voor de bi o di ver si teeeeeiitvvv ‘vvvssseotwee’ en ‘duurvvvzaaam‘.

Is dat waar de helden voor stierven? Hebben wij hen niet te gedenken, wanneer we de huidige decadentie van het Westen in ogenschouw nemen?

Noordse stormvogels op krijtrotsen Normandie

Nee, laten we uit Psalm 18 moed en inspiratie putten. Dit is het lot dat de Goddelozen treft in Psalm 18, Kill ‘m All als het eerste album van Metallica:

Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet,

Ik vervolgde mij vijanden om hen te achterhalen, en liet niet af, eer ik hen had vernietigd;

ik verpletterde hen zodat zij niet konden opstaan, zij vielen onder mijn voeten.

Gij hebt mij aangegord met kracht tot den strijd, Gij deedt mijn vijanden mij den  rug toekeren (vluchten dus, RZ), en mijn haters verdelgde ik.

Zij riepen om hulp, maar niemand redde, tot den Heere maar hij antwoordde hun niet.;

Toen vermaalde ik hen als stof voor den wind. Ik goot hen uit als slijk van de straten.

Gij deedt mij ontkomen aan de twisten van het volk, Gij steldet mij tot hoofd der natiën;

volken die k niet kende, werden mij dienstbaar; nauwelijks hadden zij van mij gehoord, of zij gehoorzaamden mij;

Vreemden veinsden onderdanigheid tegenover mij. Vreemden verloren hun kracht en verlieten bevend hun burchten.

De heroïsche opmars van onze vissers tegen De Groene Leugen, dat wij deze leugenachtige en corrupte, aka goddeloze overheid mogen verpletteren

In het slotgedeelte zien we de uiting van goddelijke euforie die tot lofprijzing leidt, de ultieme gelukstoestand.

 De Heere Leeft.

Geprezen zij mijn Rots ( = Petra in het Latijn, net als Petrus RZ) en verhoogd zij de God mijns heils, de God die mij wraak heeft verleend,

die volken onder mij gebracht heeft, die mij van mijn vijanden heeft gered.

Ja, Gij hebt mij verhoogd boven hen die tegen mij opstonden,

Gij hebt mij gered van den geweldenaar.

Daarom loof ik U, o Heere, onder de volken, en wil ik uw naam psalmzingen. Hij schenkt zijn koning grote uitreddingen en betoont trouw aan zijn gezalfde.

Aan David en zijn nageslacht voor altijd.

Steun liever onze Noordzeevissers, die gevaren trotseren om ons vers zeevoedsel te brengen…

Met zo’n instelling schrik je er ook niet voor terug een (getalsmatig gezien) buitensporige invloed te houden op het wereldgebeuren via de media en je financiële systeem, je beloofde landje (Balfour Declaration) via manipulatie weer terug krijgen over de rug van hen die in Europa voor je op het slagveld streden, en die zo geheel uitgeput hun Empire verloren aan Wallstreet.

Al is het de vraag natuurlijk, of meneer Rothschild en kompanen als loochenaars van de Christus dan nog God dienen of juist de Tegenstrever. Vandaar dus dat ik de zin ‘hij heeft mij vergolden naar MIJN gerechtigheid’ uit Psalm 18 vet afdrukte. Op het graf van mijn christelijke voorvader Wybe en zijn vrouw(en) staat juist;  ‘En Hij heeft tot mij gezegd, Mijn genade is u genoeg.’

Een gepaste reservering richting je eigen goede intenties, zo’n veiligheidsklep, is dat niet wat een christen kan onderscheiden van linkse en zionistische activisten, of salafisten? Maar je kunt daar ook in doorslaan en de spreekwoordelijke zachte heelmeester worden, die etterende wonden in de beschaving laat bestaan…

Heb een geweldige zondag!

4 Replies to “‘Met U loop ik op een legerbende in…’ (Psalm 18)”

 1. Ik lees dit blog al enkele jaren met veel plezier en interesse. De diepgang en goede analyses en het religieuze aspect lees je eigenlijk nergens anders. Omdat dit me aan het hart gaat wil ik waarschuwen: hoed u voor een goedkoop anti-semitisme. Je kunt het niet eens zijn met het huidige (corrupte) Israël, net als met het corrupte Nederland, en je toch verbonden voelen met de geschiedenis van Nederland. Evenzo met de joden. Om bij de psalmen te blijven; David zegt zelf dat hij liever bij de drempel van God staat dan in het huis der goddelozen. Ik zou me niet willen scharen met bijvoorbeeld de D66(6) en tuig dat op forums zijn jodenhaat ventileren.
  Daarbij is niet elk boek dat verschijnt ook waar. David Irving is een historische nietsnut en zeer omstreden. De opmerking dat Dolfie de slechtste nog niet was is wat dat betreft ook discutabel. Stalin was misschien ook een aardige vent, maar de miljoenen doden onder zijn verantwoording spreken boekdelen.
  Dat er veel boeven zijn die jood zijn is ontegenzeggelijk waar. Dat hoor je soms een jood ook toegeven, dat men op veel vlakken meesterlijk is, helaas ook in het kwade. Nog even daargelaten of de culturele/religieuze achtergrond iets te maken heeft met het bedrog van mannen als Rothchild of Soros. Wat zegt afkomst in dat geval nog? Het letterlijk duivelse plan om de joden, na eeuwen van pogroms, nu eens voorgoed te vernietigen is toch aan A.H. toe te schrijven. Dat daarna een ronddolend volk een claim legt op een stuk grond waar men van oudsher heeft gewoond vind ik begrijpelijk. Dus: ga vooral zo door (zolang het internet nog enigszins vrij is), maar pas op voor de (vanzelfsprekende) valkuilen die je nou eenmaal tegenkomt als je zelf op onderzoek uitgaat en zelf nieuws vergaart. Uiteraard is dit mijn mening, dus je kunt het niet met me eens zijn 🙂

  1. Beste Gerard, hartelijk dank. Dat gevaar is een realiteit waarin je zeker kunt doorslaan. Wanneer je alle kwaad in de wereld en moeite in je leven projecteert op 1 mens, groep of volk, als duiveluitdrijving. Maar dat doe je als christen niet, want dan hou je op christen te zijn, en doe je aan ‘zelf-verlossing’ wat je zelf tot werktuig van satan maakt

   De analyse is overigens niet op MODERN Israel gebaseerd noch op al te veel gedweep met die Palestijnen. Israel is een goed georganiseerd land met hoge ontwikkeling, wat een prestatie is. Dat was het niet geweest wanneer er geen Europees denkende Joden waren komen wonen (en ze hadden niet al die kapitaalinjecties gekregen uiteraard)

   Liever een goed ontwikkeld land dan een achterlijke bende. Maar wanneer je de geschiedenis breder bekijkt, is voor mij althans als protestants opgevoed pro-Israelventje een correctie nodig geweest op de herschreven geschiedenis der overwinnaars.

 2. Bedankt voor de reactie. Ik ben het met je eens. Wat dat betreft staat het laatste boek van Peter Hitchens, The Phoney Victory, nog op mijn wensenlijst voor dit jaar. Op zich altijd goed om je beeld van de geschiedenis kritisch te bekijken, zonder in algeheel revisionisme te vervallen; wat vandaag de dag bijna de norm is helaas. Zie bijvoorbeeld het vorige week bericht om de term ‘Gouden Eeuw’ te verwijderen uit het Amsterdams museum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *