‘Hun kroost zult Gij van de Aarde verdelgen’ (Psalm 21)

Groninger Koeien, ongehalveerd…

Op de zondag geen profane boodschappen uit De Abdij, maar een schriftlezing uit de ge-erfde antieke Bijbel (Psalm 21), voorzien van foto’s van de kloostergrond rond Aduard in het ochtendlicht. Dat klooster was ooit de grootste grondeigenaar van alle Friese kloosters met 6000 hectare agrarisch land in bezit.

Noord Groningen hoorde toen nog gewoon bij ‘Vrieslant’, ook tijdens de Slag bij Heiligerlee (1568). Dus wat mij betreft pikken wij Friezen het gewoon van de Groningers terug. Of beter, we leren de Groningers weer hun moedertaal fatsoenlijk spreken in plaats van dat Saksische gemompel met ‘natte T’ dat ze adopteren uit Groningen Stad.

En zo komen we op het onderwerp van de zondagspreek: het belang van taalgebruik en toonzetting, het ‘vervreemden van potentiële lezers’, met een boek, de Bijbel als ondergrond van de Westerse cultuur dat alvast niet ‘Beter Dan Gij’ geschreven is. Zie Psalm 21 maar.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Halveren in de juiste toonzetting
Dat grondbezit van Klooster Aduard is overigens maar 1/6de van wat de grootste grondverpachter van Nederland, het door Belastingvee ‘geredde’ ASR Vermogensbeheer (Kick van der Pol, tevens bestuurder Postcode Loterij) nu in bezit heeft. En maar 5% van wat Natuurmonumenten aan ‘Woeste Gronden’ als eigendom claimt(110K). Werd Kick door zijn ouders vernoemd naar hun overmatig drugsgebruik?

De Blauwe Subsidiedief Natuurmonumenten van ‘Waar is ons pensioen Jeroen Dijsselbloem’ kreeg meer dan 20 duizend hectare agrarische grond kado sinds 1990, van het horige belastingvee van de Koninklijke Oligarchie der Nederlanden, gedirigeerd door het Ministerie van Geile Carola (LNV).

Dat tochtige LNV- Gleufdier (wie heeft bij het Corps gezeten?) stond halfnaakt op de voorkant van de Volkskrant met rode naaldhakken als Basic Instinct te poseren, als symbool voor ‘weinig om het lijf’ en het gebruik van seks als wapen voor het heidens (Marx & Nietschze) feminisme… De pouwervvvrouw of zoiets, zuignap met zelfvertrouwen zolang de plamuur haar zegenrijke camouflage verricht.

Twee ongehalveerde koeien

En zo heeft ieder zijn of haar talenten, Geile Carola heeft er twee, en kan nog best op de Sexy Boerinnen-kalender poseren als Miss Dertiende Maand van Rabobankiers en PvdA-coryfeen Rottenberg, Van Dam en Dijsselbloem voor ze de boeren gaat halveren ( 10-40% is geen half, maar kniesoor die ’t opmerkt). Dat was toch al 30 jaar het PvdA-plan inclusief ‘ecologische hoofdstructuur’, zodat ‘De Derde Wereld’ kan profiteren.

Als Geile Carola toch al van zins is onze boeren te naaien… kunnen boeren daar niet alvast een voorschot op nemen?

Jaja, de moraal van taalgebruik vandaag. Stuit dit de Fatschoenlijke Leezer nu al tegen de borsten? Het is natuurlijk veel fatsoenlijker voor heidenen om gezinnen te ruïneren, en boeren tot zelfmoord te drijven uit naam van De Groene Leugen….Als het taalgebruik maar van ‘De Juiste Toon’ is en sociale bevestiging krijgt in de overheid-overschrijvende Leugenpers.

En nee, bij Carola hangen ze al, sinds een loot van de Kinderen Israëls haar met 1-nachtelijke standjes bezwangerde…(lees de Story, betrouwbaarder dan de NOS!) dus laten we dat de boeren niet ook nog aandoen.

Maar oh wat onfatsoenlijk zeg dat mag je zo niet schrijven dan vervreemdt je maar potentiele lezers dit zegt wel heeeel veel over wie je bent al heb ik geen flauw idee maar dat interesseerde me al niet, ik kwam enkel even mezelluf signaleren als Beter dan Gij want de toon is zoooooooo belangrijk voor mij…

Groninger boerderij, nog niet ‘gehalveerd’…

Zo mag straks het horige belastingvee ook de ‘halvering der veestapel’ van de Nederlandse Zuivelbond (Tjeerd de Groot), zijnde ‘slacht & ruiming’ door Geile Carola (LNV) en haar ambtenarij der Topmanagementgroep (Hans Hoogeveen) betalen en Marc Calon van de Haagse multinational- en bankierslobbyclub LTO, die 2030 Agenda met VNO-NCW oplegt, het heidense wereldliberalisme in technocratische verpakking.

Opdat Natuurmonumenten, Ruimt Alle Boeren Op (Rabo-bank) en ASR (Al Slapend Rijk) weer aan extra (bouw)grond op gemeenschapskosten komen, danwel de grondprijzen verder opdrijven tot eer en glorie der Bankenmaffia en hun God; De Mammon en zijn Heilige Evenknie, zijnde ‘De Wereldeconomie’ op wiens altaar alle menselijke waarden en familiebedrijven geofferd moeten.

Maar ooh zeg wat onfatsoenlijk dat mag je zo niet schrijven want dan vervreemdt je maar potentiële lezers dit zegt wel heel veel over je, al heb ik een flauw idee wie je bent want ik ken je totaal niet, maar dat interesseerde me al niet want ik wilde alleen mezelf laten zien, tonen hoe Beschaafd met Grote B ik wel ben als Wandelende Leugen

Het mag duidelijk zijn wie het fatsoen in pacht heeft. Het horige belastingvee mag ook- zo meldt de Staatsomroep- onze kottervisserij wegkopen voor Corporate BV hun windmolens en Jacques Wallage’s (PvdA) mariene variant op 2030 Agenda. Onze heidense elite heeft het patent op moraal via een ‘akkoord’ (dictaat) op andermans kosten. Typisch voor deze leugenachtige en goddeloze overheid.

Pastoraal Groninger Terpland, maar het was eigenlijk gewoon Vrieslant potverdorie!

De Bijbel is niet ‘Heiliger dan Gij’
Niet gehinderd door goddeloos pseudofatsoen vervolgen we dus de Psalmenreeks, die Joodse wraak-, smeek- en boetedichten die vaak beginnen met ‘Voor den koorleider. Een Psalm van David.’  Je kunt ze dus als een lied opdreunen, zingen, brullen, als Heavy Metaltekst uitschreeuwen…

…maar ga de Psalmen vooral niet diagonaal scrolllend lezen, alsof je een NOS-Fake News-berichtje via de telefoon leest. Het medium is de boodschap. Dat is oneerbiedig en onfatsoenlijk. Moderniteit dwingt als vanzelf tot zielloos gedrag en vervreemding van de natuur, voor wie niet oppast.

Dat linkse tuig profileert zich altijd met ‘te redden’ abstracties even groot als de fata morgana van het eigen gekoesterde ego. ‘De (Derde) Wereld’, Toekomstige Generaties, ver weg van nu en hier.  Wanneer ik niet oppas zou ik ook voor ‘De Boeren’ opkomen, zonder 1 te kennen, als instrument voor eigenbelang. Gelukkig ken ik de mensen en situatie.

Wees altijd op je hoede wanneer ‘idealen’ zich aan je opdringen, tot eer en glorie van jezelf.

Over moraal in pacht gesproken… Wat is er moreel hoogstaand aan het economisch, cultureel en sociaal ruïneren van je eigen land? Heiliger dan Gij spreken kan iedereen in z’n bureaustoel, zonder ‘Skin in the Game‘. Wat overigens geen vrijbrief is maar wat te roepen: over die moraal van taal zo dadelijk meer, sterker, zij is het onderwerp vandaag.

Want hier valt geen woord zomaar uit het toetsenbord zonder dat dit een functie heeft. Uw mogelijke haast tot oordelen, danwel onwil tot begrijpend lezen verandert die insteek niet.

Ongehalveerd zijn ze mooier

We noemden die gemythologiseerde koning der Joden die ‘Groot Israel’ zou hebben bemachtigd, wel ‘Borderline-David’, met zijn krachtige turbotaal die tussen wanhoop en overmoed slingert. Zo ver van moderniteit vandaan…

Wanneer je het Nieuwe Testament kent en leest, dan zie je het contrast tussen veel Oud Testamentische taal en verhalen, met de vredestichtende Hippietaal van de Christengemeentes rond Paulus. Daarin moet je ‘mijn broeders hoeder’ zijn, en dan niet beperkt tot je etnische gemeenschap van besnedenen. Of neem Jezus zijn ‘andere wang’ en ‘je vijanden lief hebben, bidden voor wie U vervolgen’.

Niet voor niets wilde 1 van de eerste samenstellers van een Bijbel-canon, Marcion van Sinope (1-2de Eeuw) het gehele Oude Testament door het toilet spoelen. De God van de Joden zou een ‘Demiurg’ zijn, een soort monster. Tot aan Jesaja lijkt JHWH gewoon een etnische oorlogsgod, die Zijn Uitverkoren Volk helpt bij genocide en landjepik. (Jozua cs, ‘roei uit al wat ademt’)

Totdat de Kinderen Israëls zelf dankzij de Perzen de klos waren (Koning Darius) en hun Beloofde Land kwijtraakten, in ballingschap gedreven. Om vervolgens ‘By the Rivers of Babylon‘ te huilen, ‘and we remember Zion’

Vervolgens verandert volgens Jack Miles in ‘God, A Biograhpy’ ook de aard van God, de wijze waarop hij via zijn profeten tot zijn volk spreekt. De vaderlijke liefde komt op, waarmee we het latere christelijke godsbeeld associeren. In Jesaja kun je ook de profetie lezen, waarop de latere christenen zich baseerden om in Jezus die Christus te zien.

Kip met kuikens, ongehalveerd, een halve kip kun je overigens best wel op.

Al die ‘moderne’ criticasters van de Bijbel, besef dat je op zijn best ‘slecht geïnformeerd’ bent, wanneer je zelf heiliger dan de Bijbel gelooft te zijn, aanstoot nemend aan taal en inhoud…Marcion was je 2000 jaar voor.

Die vredige hippietaal die men aan  ‘De Zoon van David’, Jezus toeschrijft, mensen die continue de keutel inhouden terwijl ze daar zalvend bij kijken, daar had Koning David alvast geen boodschap aan. Dus: Wanneer mensen over Interessante Tijden komen klagen over ‘de ruwe toon’ die ‘potentiële lezers van je vervreemdt’….dan kan ik slechts lachen.

De Bijbel is het best verkochte, meest geciteerde en meest gelezen boek ter wereld in de wereldgeschiedenis.

Neem dan liever aanstoot al al het gevloek en gescheld op de TV, je NetFlix-film waar ze voor de lol wat mensen doodknallen, de wansmaak van moderne cultuur en reclames waar je zonder enig aanstoot aan te nemen wel naar wilt kijken maar niets van zegt.

Pastoraal Groningen. ongehalveerd

Seks en geweld verkoopt: zie de Bijbel
Is ‘goed verkopen’ een maat voor kwaliteit en inhoud? In zekere zin wel, maar over de oorzaken van die verkoop kun je lang in het duister tasten. Hoeveel kwaliteit is er al onopgemerkt verdampt, slechts gade geslagen door Onze Vader die in de Hemelen Zijt.

Eigenlijk was De Bijbel ook eeuwenlang een boek voor ingewijden, een hit voor de kenners en officiële uitleggers, niet voor de massa en het Plebs,. Het duurde wel tot de Reformatie- dus rond de verwoesting van het Klooster van Aduard rond 1580- tot de Bijbel die Bestseller werd, om in de 17de eeuw als Statenvertaling de Nederlandse Taal te helpen vormen tot wat het nu is.

Dus toen het Christendom als godsdienst al anderhalf millennium bestond. Pas toen, geholpen door de boekdrukkunst van Gutenberg (14nog iets), kwamen de Bijbels in volkstalen in omloop (voor het eerst vanuit Klooster Windesheim 15de eeuw). Waar je eerder op Kerklatijn was aangewezen en de lezing door derden. En vervolgens was het al na enkele eeuwen met de populariteit gedaan, zoals de Atheïstische revoluties sinds de Franse (1789) tonen.

Heeft de mogelijkheid tot zelfstandig Bijbellezen dan de kerk vermoord? Al die kerkscheuringen die als gevolg van tekst-interpretaties ontstonden, tot de Vrijgemaakten midden in de Tweede Wereld Oorlog aan toe? Plots kreeg iedereen een ‘mening’ over de Bijbel, in plaats van Het Woord slechts tot je te doen komen, laten indalen.

Pastoraal Groningen, ongehalveerd

Hoe het ook zij. Wie al snel ‘aanstoot neemt’ bij een zeker taalgebruik: hou je dan maar vast bij Psalm 21. Doe de gordels om, denk om uw en onze Veiligheid, alle lange tenen en teergevoelige zieltjes die gekwetst over de Eigen Heiligheid ageren bij ‘de toon waarop je schrijft’. Bijvoorbeeld omdat jij zoveel meer beschaafd zou zijn/ een vertekend zelfbeeld koestert en verafgoodt (haal door wat niet van toepassing is):

Heere over uw macht verheugt zich de koning, hoe zeer juicht hij over uw heil

Zijn hartewens hebt Gij hem geschonken, de begeerte van zijn lippen hebt Gij niet geweigerd. (sela)

Want Gij treedt hem tegemoet met rijke zegeningen,

Gij zet een kroon van fijn goud op zijn hoofd.

Leven vroeg hij van U; Gij gaaft het hem, lengte van dagen altoos en immer.

Groot is zijn eer door uw heil, majesteit en luister hebt Gij hem toebedeeld;

want Gij maakt hem rijk gezegend voor immer.

Gij overstelpt hem met blijdschap voor uw aangezicht.

Want de koning vertrouwt op den HEERE e door de goedertierenheid der Allerhoogste wankelt hij niet.

Uw hand zal uw vijanden vinden, uw rechterhand zal uw haters vinden.

Gij zult hen maken als een vurige oven en tijde dat Gij verschijnt, o HEERE.

In zijn toorn zal Hij hen verslinden, en het vuur zal hen verteren;

hun kroost zult Gij van de aarde verdelgen en hun nageslacht uit de mensenkinderen.

Als zij onheil over u willen brengen, boze plannen beramen, vermogen zij niets.

Ja, Gij zult hen met den rug doen keren, met de pees van uw boog legt Gij aan op hun gelaat.

Verhef U, o Heere, in uw kracht, wij willen uw sterkte met psalmen bezingen.

Pastoraal Groninger terpenland, het was eigenlijk van ons, Friesland

Tien plichten, geen rechten, dat wil je niet horen…
Laten wij niet oordelen over deze tekst, laat hem gewoon indalen. Dit is hoe het er staat, als uiting van hoe mensen zijn. En of JIJ ‘het er mee eens’ bent of wilt zijn, wat zou dat God kunnen schelen…Gij wormenvoer, nietswaardige, die van de Modernisme-God leert dat Zellufvurtrouwuh belangrijk is, geloof in je eigen leugens.

Waar de Bijbel gezond Zelf-Wantrouwen leerde, en geen eindeloze waslijst mensenrechten maar 10 mensenplichten: Waaronder ‘Gij zult geen vals getuigenis geven’. Tien regels onthoud je nog wel, ieder gebod extra geeft slechts inflatie aan de voorgaande regels, tot een leger juristen zich er over mag buigen en een ambtenarenapparaat het laatste woord krijgt.

Nee dan liever de Bijbel.

Alles aan Modernisme en haar secularisme (een eufemisme voor ‘goddeloos, harteloos’) is diep van binnen 1 grote lelijke leugen. En dus zijn al haar vertegenwoordigers Wandelende Leugens, hun ‘idealen’ (klimaat & milieu) zijn De Groene Leugen. En zowieso: wat zijn ‘idealen’? Dat zijn eigenbelangen waarvoor anderen moeten betalen.

Momenteel sinds 2001 bevinden wij ons in de Derde Wereld Oorlog die het Heidense Wereldliberalisme begon in 1 eeuw. De huidige is naar buiten gericht tegen volkeren in het Midden Oosten en ‘Babylon’. En naar binnen gericht via de Strijd Tegen Klimaatverandering, dus tegen de eigen bevolking haar ademtocht, CO2.

Wanneer Europa in een orgie van door morele euforie gedreven zelfdestructie (‘klimaatbeleid’) implodeert onder de Commissaris met De Hamer, Timmermans, de derde verwoestings-orgie in 1 ‘Verlichte’ eeuw van Wereldliberalisme, en de Islam met Allah vervolgens het stokje overneemt….

Gedenk dan dus wat er gebeurt met de ‘haters’ van ‘De Heere’ uit het Oude Testament, hier: Psalm 21.

Groningen Gothic, het Groninger Kloosterland en haar terpkerkjes met haar schedelgraven uit de 18de eeuw

MATER-ialisme
Een beschaving die God door het toilet spoelt, de Ziel doodt, het Onbenoembare dat mensen samenbindt: is het dan niet logisch dat het bouwwerk verschrompelt en verkruimelt. Zoals een Dode in ontbinding vervalt wanneer de Geest het lichaam verlaat en de maden al na 3 uur beginnen met knagen, althans, dan heeft de aasvlieg je lijkengeur al opgepikt.

Hoezeer de ECB ook geld bijdrukt als obductie-assistent van een failliet systeem dat welvaart veinst.

Die maden, dat zijn bijvoorbeeld Klimaatstakkers, D66’ers, Marc Calon en zijn Haagse bankierslobbyclub LTO, de Weg Met Ons-cultus van de Club van Rome..En gossie, ja, laten we dan vooral aanstoot nemen aan het taalgebruik hier, op de boodschapper schieten...Zo vervreemdt je potentiële leeeezzzeeers.

Die paar diagonaal met de telefoon scrollende leeghoofden, eigengeilers en zelfaanbidders? Goed Zo

Zoveel belangrijker, De Toon, imago, aankleding,hoe je iets zegt en niet de inhoud en implicatie van WAT je zegt….Als je De Leugen maar op de juiste toon brengt ben je ‘beschaafd’, als opgedirkte drol.In een heidense maatschappij zonder Hart en Ziel althans.

Want uiterlijk & materie is dan het resterende Heilige. En haar Godin: Tellus Mater (het stamwoord voor ‘materie’ = ‘moeder’), Moeder Aarde is dan de Staatsgod geworden.

Groningen Gothic Huizinge

Dus, wat is de functie van ruwe taal?
Wel dienen we hier op te merken: ruwe taal sla je niet zomaar uit. Zij moet een functie hebben, 1 die het ‘zelf-etalerende ik’ ontstijgt.

Het draait hier dus niet om ‘ik’, wormenvoer dat bang zou zijn onopgemerkt te blijven. Dat zou slechts irritant & zielig zijn. Er staat veel meer op het spel dan mijn tijdelijke aanwezigheid op deze planeet, dus waarom mogen wij dan in valse zelfbeelden, die afgoden ter hoogte van de navelstreek, geen barstjes slaan? Het is ook niet de enige soort muziek op het palet van Interessante Tijden.

De vraag is, wat er na dat sloopwerk overblijft, liefst meer dan het Grote Niets, dat we het Goede, Ware en Schone weer eerbiedigen. En zo komen we bij de lezer terecht, gij armen en tragen van geest: wat zou de titel in combinatie met de foto’s nu verbeelden? En wie is ‘Gij’ hier in seculiere context? Eehhh eehhhh eehhh:

  • Nou… eh. IK vind dit schrijven onfatsoenlijk zeg dat mag je zo niet schrijven dan vervreemdt je maar potentiele lezers dit zegt wel heeeel veel over wie je bent al blablabla , IK IK IK Ik

Kies vooral de makkelijke weg. Dan zul je het Smalle Pad, de Tao niet vinden. Wel de weg naar de Hel geplaveid met hoog opgeleide intenties. In deze wereld waar sociaal prestige (might is right) en ‘moraal’ gelijke betekenis krijgen.

One Reply to “‘Hun kroost zult Gij van de Aarde verdelgen’ (Psalm 21)”

  1. Hallo Rypke,

    6 oktober…….verjaardag van Carola…….

    Wat zullen we haar kado doen?
    Een stikstofvat met inhoud van CRV Delta………

    Groet, Jan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *