PvdA-partijtijgers (1987) planden ‘Rewilding’ en vernietiging boeren

Hebbes, het staat er letterlijk

Uit naam van ‘Het Milieu’ en ‘De Derde Wereld’ stelden PvdA-partijtijgers als Europarlementarier Hemmo Munthing in 1987 voor op een PvdA-partijcongres om gedwongen 10-20 procent van de landbouwgrond met publiek geld uit productie te halen, ook de beste landbouwgrond. Zo zetten zij de Ecologische Hoofdstructuur (NL) in gang in 1989 en Natura 2000 (EU) in 1991, waarbij ‘de natuur haar rechten herneemt’.

Een grootschalige ‘extensivering’ moest plaatsvinden. Het Ministerie van LNV herdoopt die ‘extensivering’ nu samen met het PBL en het Nationaal Groenfonds tot ‘natuurinclusieve landbouw’.

Het Rode Linksche Thuigh, leugenachtige machtswellustelingen

De Berlijnse Groene Muur was goed, maar hij had hoger gemoeten
Het bovenstaande document uit 1987 waarin al gepleit wordt voor een Europese ‘Ecologische Infrastructuur’ (aanbeveling 17) met een ‘Gewenste Herverwildering’ (18) is een discussiestuk van een PvdA-partijcongres. Die Rewilding zou gerechtvaardigd zijn vanwege de ‘noodzaak’ om tientallen miljoenen hectares Europese landbouwgrond uit productie te halen: ‘ook het uit productie nemen van gronden, waar de produktie-omstandigheden optimaal zijn’.

Zo zou ‘de natuur haar rechten hernemen’, in ‘de vorm van gewenste verwildering’

Dat document waarop uw Rechtse Hippie (RIPPIE) de hand legde bevestigt letterlijk de hier ontwikkelde theorie van ‘Natura 2000 als boze opzet’: dat Hemmo Muntingh (PvdA, Globe International met Al Gore) met andere Rode Globalisten onder groen vernis de vernietiging nastreefde van de sociaal-economische infrastructuur van het platteland.

Uiteindelijk geven socialisten nooit een moer om de bestaande natuur, die is voor PvdA’ers¬†altijd een MIDDEL tot een doel:

  • Hun onstilbare en nietsontziende machtshonger.

Hemmo Munting en Al Gore van Globalisten/Socialisten-club GLOBE, gelieerd aan Club van Rome

Deels was de operatie een reactie op de schade die hun Europese landbouwcommissaris Sicco Mansholt (Zeker PvdA) aangericht had met zijn Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (1968) van gesubsidieerde boterbergen. En de uit gesubsidieerde overproductie volgende mestoverschotten, waaruit vervolgens de ‘Zure Regen’-hype voortkwam. Ook de ‘zure regen’ wordt nu aangehaald, die ‘de vitaliteit van de bossen’ zou aantasten.

Naar goede Rode traditie straf je vervolgens de mensen (boeren) die je eerdere beleid uitvoerden (onder luid protest) voor de consequenties daarvan, volgens het motto ‘De Berlijnse Muur was best goed, hij had enkel HOGER gemoeten’. Dat ‘de theorie’ zelf niet zou deugen, dat krijg je een PvdA’er/Leninist niet aan het verstand. De Uitvoering, daar lag het aan. ūüôā

Dus in 1987 moest als reactie op eerdere door socialisten geplande overproductie, dan de boerenstand er NOG eens aan geloven. Nu door ze via grondopkoop voor ‘natuur’ en braaklegging het boeren onmogelijk te maken, zo toont het document als discussiestuk voor het PvdA-congres. Ook de ‘verdwenen insecten’ duiken al op: (blz 2)

PvdA 1987, blz 8, never change a winning argument

ūüôā Natuurmonumenten 2018

Muntingh zat hier als Europarlementari√ęr zelf in de adviesraad, samen met een partijbons van Greenpeace, Bart Romijn.¬†Muntingh coordineerde invoering van de Habitatrichtlijn onder Nederlands EU-voorzitterschap (1991), die tot Natura 2000 zou leiden.¬†Ook regelde Muntingh de LIFE+-subsdiepot waarmee clubs als Natuurmonumenten en de Europese milieulobby zichzelf met miljarden publieke euro’s konden verrijken sinds 1992.

Uit bovenstaand document (1987) dat in het bezit kwam van uw Rechtse Hippie blijkt nu, dat de PvdA het opruimen van de boerenstand voorbereidde onder het mom van ‘natuur en milieu’, inclusief gedwongen bedrijfs-be√ęindiging.

Screenshot BLZ2…zo kunnen we ook de bewering door Wageningen LEI duidden, dat 2 jaar later zou stellen dat wel 425 duizend hectare landbouwgrond ‘teveel’ zou zijn.

Dat gepraat over ‘natuur’ slechts als politiek argument werd gebruikt, dat blijkt uit de uitwerking van Natura 2000 en de EHS in de praktijk. Er bestaat geen bewijs, dat al die ‘verbindingszones’ netto een aanwinst zijn. (zie verderop). De verbinding voor de ene soort, is de barriere voor de ander.

Wat wel volgde uit Natura 2000 was een papiermuur, die lasten verzwaart voor boeren. Die lastenverzwaring en regeldruk is voor jonge boeren nu nr 3 van argumenten om het bedrijf van hun ouders niet over te nemen.

Zoals vaste lezers weten bracht Natura 2000 niets dan bureaucratische en juridische rompslomp voor traditionele natuurgebruikers en landeigenaren (zie het PAS-debacle), zonder ononstreden rendement voor bestaande natuurwaarden.

Het 1987-document bevestigt dat het Muntingh en de zijnen ook nooit om behoud van de bestaande natuur ging, zoals die door afgelopen eeuwen zich vormde. Maar om een groene ideologie van ‘natuurlijke processen’, een stroman-argument om de macht te grijpen op het platteland.

Rewilding van vruchtbare polder Waalenburg op Texel dit voorjaar

Ze laten nadrukkelijk het traditionele natuurbeschermingsbeeld los (‘de tuin’ als model natuurbescherming), ten faveure van een postnormale ‘milieu’-ideologie, waarin menselijke activiteit PER DEFINITIE omgekeerd evenredig is met ‘natuur’. ¬†Oftewel, de traditionele agrarische natuur die zich in duizenden jaren interactie tussen boeren, mensen en natuurland ontwikkelde, die is niet goed meer.

De PvdA’ers wilden ‘Rewilden’ vergelijkbaar met de ‘Wildlands’ van de Conservation Biology.

We citeren:

‘echte’ natuur als ‘afwezigheid van menselijk ingrijpen’

Natura 2000 is het ‘netwerk’ van Europese natuurgebieden, dat volgde op het nu ‘Nationaal Natuurnetwerk’ hetende EHS-plan van 1989, waarbij een ‘ecologische infrastructuur’ als metafoor opdook. Het ‘verbinden’ van natuurgebieden, gebaseerd op de Eilandtheorie van McArthur en Wilson. Dat kwam in het Natuurbeleidsplan dat Frans Vera als LNV-ambtenaar tot stand hielp brengen.

Dat Vera ook PvdA is, je kunt er welhaast vergif/een vegetarische maaltijd met klimaatneutraal koekje op innemen.

In het document kun je duidelijk de Vera-iaanse natuur-ideologie proeven, inclusief verwijzing naar de Oostvaardersplassen. Daarnaast zie je de invloed van Kritisch Bosbeheer, en niet geheel toevallig werden vanaf 1987 de Bosreservaten ingesteld: Niets-Doen-bossen, een kleine 1 procent van het bosareaal.

Woeste Gronden Staatsbosbeheer, zompig moeras dat weer methaan uitscheidt

Het Rode Groenfonds en de ‘worst’ voor boeren
Vervolgens werd de Rode Rabo-bankier Willem Meijer (PvdA, sinds 2010 getrouwd met ex-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, nu Postcode Loterij) bestuurder van het door de Rabobank opgerichte Nationale Groenfonds (1994, maar al in 1991 als instrument genoemd in LNV/VROM-beleidsstuk), dat werd ingezet om boerengrond met publiek geld op te kopen.

In dat Groenfonds-bestuur zaten verder Rood-‘Groene’ activisten als Frank Houben (met Moniek van Lanschot getrouwd), die als gedeputeerde in Brabant zijn eigen groen-rode ‘duurzaam-stichting’ Telos met publiek geld oprichtte, dat tot vandaag mensen met subsidie de maat neemt over ‘duurzaamheid’.

Maar ook Maarten Menno Ulrich van Dis was bestuurder, de ‘CEO’ van het latere Arcadis en tevens bestuurder bij Stichting DLO (nu Wageningen Research).

Arcadis liep vervolgens binnen met de publieke miljjoenen voor ‘natuurontwikkeling’, waarvoor de PvdA op haar congres in 1987 al een lans breekt.¬†Telos (Frank Houben) werkt weer samen met de ‘groene’ stichting Hilverbeek (.nl) voor Duurzame Ontwikkeling ¬†waar Pieter Winsemius (oud-voorzitter Natuurmonumenten) en Frans Evers (ex-directeur Natuurmonumenten) in samenwerken, vanuit villa Hilverbeek van Natuurmonumenten.

Tegelijk met Natura 2000 verscheen toen ook de Braaklegregeling (1992-2008), waarbij akkerbouwers betaald kregen om grond uit productie te halen. De PvdA’ers van de Anne Vondeling Stichting met Muntingh in de adviesraad spraken met het IvM als buiksprekers ¬†(blz 20) over ‘een worst’ die ze boeren moesten voorhouden ‘die omvangrijk en dus kostbaar‘ moest zijn:

Screenshot rapport met cruciale passage uitgelijnd

Gezien de kosten tot nu toe van de Ecologische Hoofdstructuur van 5-10 miljard euro, terwijl het concept van Ecologische Corridors/Verbindingszones al vanaf het begin wetenschappelijk omstreden was (zie bv; Van der Windt en Swart 2008, Journal of Applied Ecology) kun je zeker van een ‘omvangrijke worst’ spreken.

Rewilding: het schijnt dat Leo Linnartz met de dochter van Frans Vera is getrouwd

Topdown dwang met ‘carrot and stick’ op publieke kosten, typisch PvdA
De PvdA haar Sicco Mansholt veroorzaakte door zijn Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf 1968) eerder de vernietiging van grote delen van het traditionele agrarische landschap en haar infrastructuur. Met de hongerklop van de Hongerwinter van de Tweede Wereldoorlog in het achterhoofd, stuurde hij aan op gesubsidieerde overproductie en megabedrijven.

Maar onder invloed van een jonge Stasi-agente die zijn minnares werd, bekeerde Van Mansholt zich tot het ‘Groene’ geloof van de Club van Rome (Grenzen aan de Groei 1972 en later het Brundtland-rapport ‘Our Common Future’ 1987, waar ‘duurzame ontwikkeling’ werd geformuleerd ).

Rewilding Europe legt beslag op miljoenen hectares in Oost Europa voor ‘wildernis’ (net als zeereservaten in zee)

Vervolgens moesten – zo lees je in het document- de boeren opnieuw gestraft worden voor de gevolgen van Mansholt zijn eigen 5-Jarenplannen. Ditmaal met ‘De Derde Wereld’ en ‘De Natuur’ als rechtvaardiging. In Europa zou liefst TIENTALLEN MILJOENEN hectares grond uit productie genomen moeten, via een areaalvermindering van 10-20 procent.

Dat stelde Van Mansholt voor in het PvdA-blad Spil (van Arend Jan Voortman), nu de ‘groene’ variant, en daarop borduurt het PvdA-partijstuk van 1987 voort.

En even later schieten alle gesubsidieerde ‘Rewilding’-clubs uit de grond. Vanuit Ark en Rewilding Europe ontstond nu ook Rewilding Europe Capital

Een wankele ecologische theorie met grote politieke steun
Er was nauwelijks wetenschappelijk bewijs voor de zin van ‘verbinden’ van natuurgebieden, en de Eilandtheorie waarop Vera en Baerselman (toen LNV) het Natuurbeleidsplan (1989) baseerden. ¬†Het succes van het concept is vooral door politieke populariteit te verklaren. En dus de steun van PvdA-partijtijgers in het actiewezen, bij het Ministerie van LNV en bij de Rabobank.

De metafoor van ‘ecologische infrastructuur’ en soorten die moeten migreren door groene snelwegen, dat lijkt veel op menselijk transport via wegen. Maar meer dan een metafoor is het in de praktijk meestal niet.

ook ganzen hebben hoge mest-emissies, zoals hier in De Deelen

De politieke bruikbaarheid van modieuze ecologen-theorie (verbindingszones, Eilandtheorie) werd alvast door de PvdA opgepikt om zo haar collectivistische grondpolitiek van groen vernis te voorzien.

Ook konden ze de door eigen politici aangerichte schade aan de bestaande boerennatuur zo aangrijpen, om een nog ambitieuzer topdown-plan af te dwingen. Zo van ‘kijk wat de moderne mens voor vervuiling aanricht, laten wij ‘m dus nog ambitieuzer aanpakken’… Je grijpt de mislukking van je voorgaande beleid dus aan als reden om nieuw beleid te formuleren, waarvan het beleden doel ook nooit gehaald wordt.

Zeker PvdA!

‘Nieuwe Gronden voor Natuur in Europa (1987) ‘De natuur haar rechten hernemen’. Wie is ‘de natuur’, behalve een stel PvdA-machtswellustelingen?

Zo kun je ook de PvdA-infiltratie in Natuurmonumenten beter duiden, met activisten als vm Milieudefensie-directeur Theo Wams en Pvda-propagandist Thilo Wallaert. Al kun je ook de invloed van Rood-globalistische CDA’ers als ex-Rabobons Herman Wijffels hier niet uitvlakken.

Daarover later nog meer, net als over Winsemius die met de (rode) Postcode Loterij de ‘Groene 11’ aan hun werkkapitaal hielp.

Woeste Gronden van hoge kwaliteit…in De Deelen (2015)

De ‘grondbank’ die ze in aanbeveling 28 noemen werd het Bureau Beheer Landbouwgronden, en Domeinen dat gronden opkocht voor de EHS.

Extensivering heet nu ‘natuurinclusieve landbouw’, zelfde idee in andere jas. Wij moeten afgeremd vanwege ‘de Derde Wereld’ en ander Rood gezeik in groene vermomming

Communisten veranderen hun naam in ‘socialist’ en ‘sociaal-democraat’, maar het blijven Rode Machtsmensen, voor wie het beleden ‘doel’ eigenlijk het middel is tot hun doel; collectivisme en absolute macht ten koste van individuele zelfbeschikking.

Het ‘extensiveren’ kreeg andere namen als ‘verduurzaming’ en ‘biodiversiteit’ en ‘natuurinclusieve landbouw’; zoals in een nieuw rapport dat het Ministerie van LNV en het Nationaal Groenfonds, dat zich opnieuw met boeren bemoeit:

Bij het PBL/Nationaal Groenfonds op 23 mei 2019, nu heet ’t ‘natuurinclusieve landbouw’

Je moet het de Linksche Medemensch meegeven, veel van wat ze voor ogen stond, dat hebben ze in hoge mate bereikt. Van dat strategische vernuft zouden normale en leuke mensen nog wat kunnen leren. Aldus sprak uw Rechtse Hippie (Rippie)

2 Replies to “PvdA-partijtijgers (1987) planden ‘Rewilding’ en vernietiging boeren”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *