Natuurherstel sloopt meer natuur dan PAS-boeren met stikstof..

De Milieumaffia werkte er al een tijdje aan

De Raad van State zette de bijl in de hier reeds besproken PAS (Programma Aanpak Stikstof), door het advies te volgen van het Europese Hof van Justitie van november 2018. In deze nieuwe aflevering van de online-cursus Bullshitdetectie zien we dat het stikstofcircus tegen boeren op ideologische bullshit leunt en belangendiscriminatie. 

De natuurherstelindustrie en hun linkse media claimen ‘schade’ door stikstofemissie die niet objectief meetbaar is, maar leunt op een moeras van aannames (puntje 1 & 3). Bovendien bestaat geen bewijs dat je via sturing op stikstof tegen de laagste kosten de meeste natuurwinst haalt (puntje 2 uit de cursus, economisch rendement)

Wat wel meetbaar blijkt, dat is de schade die Staatsbosbeheer aanricht in habitats waar stikstofbeleid voor bestaat als ‘herstellende hoogvenen’,  namelijk het Bargerveen. Dat toont onderzoek in De Levende Natuur; vernatting verjoeg de grauwe klauwieren en ’t aantal libellen kelderde. Dus wat is ‘schade’ en welke natuur is ‘De’ natuur?

Hier was de PAS-procedure om begonnen

De Spekkoek in actie
Uw Rechtse Hippie ergert zich weer groen en geel, maar vooral groen, wanneer hij naar Vroege Vogels moet luisteren en het bericht ‘Boer aan banden door uitspraak Raad van State‘ leest (31 mei. De nieuwe Volkert is opgestaan, en heet Vollenbroek.

Vollenbroek zou met zijn Mobilisation (Mob = ‘maffia’) en een kleine stichting Werkgroep Behoud de Peel op 7 november 2018 al bij het Europese Hof zijn gelijk halen tegen oa het Brabantse College van Gedeputeerde Staten en varkenshouders. Dan gaat het hier volgens mij vooral op bepaling 6 en 7 van het Europese Hof

Artikel 6, lid 3, van richtlijn 92/43 moet aldus worden uitgelegd dat instandhoudingsmaatregelen in de zin van lid 1 van dat artikel, preventieve maatregelen in de zin van lid 2 van dat artikel, maatregelen die specifiek voor een programma als dat in de hoofdgedingen worden getroffen, of zogenoemde autonome maatregelen, dus maatregelen die losstaan van dat programma, niet mogen worden betrokken in een passende beoordeling als bedoeld in deze bepaling indien de verwachte voordelen van die maatregelen niet vaststaan ten tijde van die beoordeling.

…en deze:

Artikel 6, lid 2, van richtlijn 92/43 moet aldus worden uitgelegd dat maatregelen die zijn opgenomen in een nationale regeling als die in de hoofdgedingen, waaronder procedures voor monitoring van en toezicht op agrarische bedrijven waarvan de activiteiten stikstofdepositie veroorzaken, en de mogelijkheid tot het opleggen van sancties waarbij zelfs sprake kan zijn van sluiting van die bedrijven, voldoende zijn om te voldoen aan deze bepaling.

Nu gaat de Raad van State met dat Hof mee. Het is allemaal wat specialistisch, complex, mijn excuses. Maar daarin zit ook de angel: zie je de details niet, dan zie je de duivel evenmin en roep je iets als

jooh, moar das toch goe voor duh natuah?

Pas 15 jaar na dato gelezen: de spekkoek met haar lagen

De Provincies hadden de milieuclubs ongelijk gegeven bij bezwaar van Nieuwe Volkert zijn actieclub tegen 6 stalvergunningen in Brabant aan Natura 2000-gebied Groote Peel. Via het Europese Hof van Justitie hangt hier weer het Stikstof-equivalent van het Kokkelarrest (2004). Dat arrest met grote consequenties (130 miljoen euro uitkoop van vissers) vond ook plaats met beroep op Habitatrichtlijn artikel 6 lid 3 (zijn er significante effecten?).

Toen ging de Raad van State uiteindelijk ook mee in een Europese interpretatie van regels. Om die interpretatie hadden milieuclubs toen (2004) verzocht, nadat het Nederlandse bevoegd gezag de kokkelvissers gewoon ruimte gaf op basis van nationale afspraken.

Nu neemt de Raad van State die uitspraak dus over bij alle resterende vergunning-aanvragen voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): of je een stal mag uitbreiden bij een Natura 2000-gebied. Kort gezegd: nu is de Stikstofklep (PAS) dichtgeslagen waarmee boeren onder voorwaarden een NB-wetvergunning (nu Wet Natuurbescherming) konden krijgen bij bedrijfsuitbreiding.

Werkloze Linkschmensch met subsidie, onderdeel van ‘De Spekkoek’ van de Eco Nostra

Uw Rechtse Hippie

Vollenbroek lijkt uit de lucht te zijn gevallen, maar de kans is groter dat hij achter de schermen gecoordineerd actie voert met de grotere milieuclubs en hun linkse maatjes op de universiteit.

Een beetje volgens de Spekkoek die Peter Siebelt beschreef in ‘Eco Nostra’: respectabele politici in de bovenlaag, academici daar onder, grote milieuclubs daaronder, daaronder de procederende activisten (Volkert van der G en Sjoerd van der W procedeerden ook continue).  En vervolgens ook mensen die geweld niet schuwen (de overvallers van de Brabantse varkensboer)

Vollenbroek laat de woordvoering bijvoorbeeld verrichten door een professionele PR-dame van ‘Buiten de Lijntjes’-communicatie, een Wagenings landschapsplanoloog die ook de promotie verzorgde van de Waddenfilm van Ruben Smit. Ruben Riefenstahl (van De Nieuwe Wildernis) maakte een promotiefilm voor  ‘Rewilding’ van de Waddenzee tegen de visserij.

In dat hoekske dus….

Natuurlijk zijn effecten niet zichtbaar

Vollenbroek stelt op zijn webstek van Mobilisation:

De (….) Nederlandse natuur zucht al meer dan vijftig jaar onder ernstige natuurschade (….) vanwege veel te hoge concentraties stikstof (….), vooral veroorzaakt door het bedrijfsleven en met name de intensieve veehouderij (….). We vergiftigen onze natuur (….) en daarmee onszelf.(….)

Een interessante opinie, wat zeg ik, zes beweringen in 1 zin als ‘feit’ opgevoerd. Een vergelijkbare opinie ventileert de Vroege Vogels-presentator in gesprek met Alex Datema van Boer en Natuur.

De schade die je in natuurgebieden tegenkomt die is al ONgelooflijk, de hele boel raakt overgroeid met brandnetel en pitrus

En vervolgens geeft die Vroege Vogel een hele preek over stikstof als ‘Teken des Tijds’ uit de Openbaringen van Groene Johannes, samen met koolzuur, waaruit de Noodzaak tot Bekering (‘De Transitie’) zou blijken. DE MOB aast niet alleen op de reductie van de veestapel met een kwart. Deze met publiek geld en loterijgeld opgeblazen entiteiten (wo Milieudefensie) willen uit naam van stikstof ook 3 kolencentrales dicht.

Het zijn dus vijanden van het Nederlandse volk die met wortel en tak uitgeroeid moeten tot de laatste gesubsidieerde metroman. Wanneer je beter op de hoogte was, dan zou je dat niet extreem vinden klinken. (…)

Je zag de bui vorig jaar al hangen

Eerder beweerde Vroege Vogels al het volgende;

Uitbreiding van boerenbedrijven zorgt voor extra stikstof in de omgeving. DAARDOOR (…) verzuurt de bodem met funeste (….) gevolgen voor bepaalde planten en dieren

De basis voor ‘succes’ bij  het Hof lijkt het Meetnet Ammoniak Natuurgebieden van RIVM. Daardoor claimt men nu dat de PAS onhoudbaar zou zijn. Dat deed ecoloog van Rho Adviseurs Eric van der Aa al in het Vakblad Natuur Bos en Landschap (december 2017) in het artikel ‘Bom onder de PAS’. (artikel zie hierboven)

Daarin beweerde Van der Aa ter opening:

DE (….) Nederlandse natuur kwijnt weg (…)onder een overmaat aan stikstof (…), met een hoofdrol voor de ammoniak uit de veehouderij (…). Inkrimping van de veestapel is in ecologisch opzicht veruit het meest effectief (…)

Vijf beweringen en aannames in 1 zin als ‘feit’, een typische ecoloog kortom. Er zijn nu bijvoorbeeld minder koeien dan in de jaren ’80.

De natuur in Friesland was gisteren alvast springlevend

DE (…) Natuur?
‘De’ natuur, dat zijn ecoloog Van der Aa (tevens lid MER-commissie) zijn schrale duinterreintjes, zoals hieronder afgebeeld (Grijze Duinen), dus opnieuw; een zeer specifieke natuur, namelijk een arm stukje onnatuurlijke grond, dat je in stand houdt door roofbouw te imiteren met plaggen en overbegrazing. Zoals de intensief door Natuurmonumenten toegetakelde Zeepeduinen, die ze kaal plaggen en begrazen. (slecht voor reptielen, goed voor subsidie)

Er zijn bovendien meer soorten die van brandnetels profiteren (door Vroege Vogels gehekeld) dan van schrale struikheide. Voorbeeld: De nachtegaal broedt er veilig voor rovers tussen, de brandnetel is waardplant van de Atalanta, enzovoort. De Biodynamische rooibosteefjes die Vroege Vogels luisteren kunnen er lekkere thee van zetten, of ’t kriebelkruid tussen de tieten hangen voor de doorspoeling.

Ik zeg ‘win win’!

Easterwierum met Koekoeksbloemen in de wind, profiteren enorm van voedselrijke bodems

Het gehele natuurbeleid gericht tegen boeren in Nederland, het is vanuit kritische depositie-PLANTJES geschreven van uitgeboerde arme gronden. Blauwgraslandjes, stuifzandjes, hoogveen en schrale heide. (bij de PAS ongeveer 140 soortjes, minder dan 10 procent soorten Nederland).

Je zou ‘kritisch’ bij ‘kritische stikstofdepositie’ ook op de linkse krakers-manier kunnen schrijven: Krieties, ze haten het moderne Systeem. 🙂 Die linkse hang naar minderheden, waarvoor de meerderheid ’t moet ontgelden.. Dus, wat is er nu waar van de ‘schade’ die door stikstofemissie zou ontstaan?

  1. Wat hoe meet je ‘schade’ en wat is ‘DE” natuur, iets dat je eenduidig meet of een ideologie (puntje 3 uit de cursus Bullshit-detectie).
  2. Is het ‘verbeteren’ van de natuur via kostbaar milieubeleid wel de meest doelmatige manier om natuurwinst te halen (puntje 2 uit de cursus)
  3. En zijn er wel objectieve meetgegevens (puntje 1), of zakken we in een moeras van aannames?

Altijd prijs; in welke arena vindt het gesprek plaats? Vandaag gaat ’t over niveautje 3, vermomd als 2 en 1

De PAS (2015) een ondoorgrondelijk moeras
Om het antwoord op de vraag te krijgen wat ‘schade door stikstofemissie’ is, moeten we eerst het moeras van aannames betreden dat de PAS zelf is. We citeren het artikel van Arjan Dekking van Wageningen UR in november 2015 in Ekoland: Waarom kwam de PAS er (Programma Aanpak Stikstof)

PAS is bedoeld om ontwikkelingen mogelijk te maken. De grote hoeveelheid aanvragen van boeren plus actualisatie van de berekeningen betreffende de beschikbare ontwikkelingsruimte, leiden echter ook tot moeilijkheden. In sommige provincies is meer ruimte toegekend aan prioritaire projecten zoals snelwegen, en minder aan de landbouw.

‘Dan moet de landbouw inleveren,’ stelt Albert Hooijer van LTO Noord Noord- Holland in Nieuwe Oogst. ‘Dat wekt bevreemding, want de landbouw is de enige sector waarmee prestatieafspraken zijn gemaakt.’

Kortom, de PAS is een papieren moeras, waarbij onze overheid voor zichzelf en gunstelingen een uitweg vond over de rug van boeren. Net als bij de visserij; een IJsselmeervisser moet ieder jaar een nieuwe NB-wetvergunning aanvragen. Windmolenaars en de zandindustrie krijgen meteen 1 voor 30 jaar om het gebied te industrialiseren.

Boer kuilt het gras in

Puntje 2: hoe doelmatig is stikstofbeleid voor natuur?
Puntje 2 uit de cursus Bullshitdetectie behandelt de vraag ‘hoeveel goed doe je per euro’. Is stikstofbeleid de goedkoopste manier voor het beste resultaat? Of de duurste manier om zoveel mogelijk baantjes publiek te financieren, over de rug van boeren.. (dat laatste 🙂 )

Het PAS-proces waarin de Raad van State nu meegaat, dat kwam in stroomversnelling dankzij procedures rond de Groote Peel (Brabant, Limburg), waar ‘herstellend hoogveen’ en ‘Droge Heide’ op de rol staan voor een ‘verbeterdoel kwaliteit’. Die Groote Peel werd in 2008 onder Gerda Verburg als Natura 2000-gebied aangemerkt met ‘verbeterdoel kwaliteit’ voor ‘Herstellend Hoogveen’.

Neem een ‘ongunstige staat’ van instandhouding- die Alterra ecologen verzonnen- en combineer dat met verdachtmaking: dan kun je met de Habitatrichtlijn artikel 6 lid 3 succes behalen in de rechtszaal. Of zoals hier, de 6 stalvergunningen die veehouders bij De Peel kregen kun je laten vernietigen.

IN theorie hebben boeren met ammoniakemissies in de lucht invloed op natuurterreintjes in de buurt. Of die INVLOED ook SCHADE is, daar betreed je al een moeras van aannames in stikstofmodellen en Natura 2000-verbeterdoelen voor een al even ongrijpbare ‘kwaliteit’.

Bloeiende struikheide op Schapedobbe. Zonder boskap zou het terrein dichtgroeien, of ‘stikstofdepositie’ dat nu een beetje versnelt of niet….

Voorbeeldje van de subjectiviteit van ‘kwaliteit’ bij Natura 2000: zie de foto hieronder: de ‘kwaliteit’ van Zeepeduinen ( Grijze Duinen H2130 A/C) ‘verbeterde’ Natuurmonumenten door een kunstmatige kaalslag tot zandige duinen. Vanwege ‘de stikstofdepositie’ zouden die duinen dan op papier dichtgroeien met vegetatie. Maar zulke ‘kwaliteitsverbetering’ is weer funest voor de kleine fauna en reptielen als de zandhagedis.

Er zijn meer dieren die in begroeiing leven dan een kale zandwoestijn met ‘hoge kwaliteit’.

Ook al heten die ‘Grijze Duinen’ op Brussels papier nog zo bijzonder want zeldzaam. Je kunt dus op papier de natuur ‘verbeteren’ terwijl je in werkelijkheid meer natuurwaarden beschadigt dan helpt. Enkel omdat je voor papieren ‘natuurherstel’ miljoenensubsidie krijgt. Er is dus een sterk ECONOMISCH belang voor milieuclubs bij Natura 2000. Vollenbroek en zijn Marjet van ‘Buiten de Lijntjes’ mogen zich wereldverbeteraar vinden.

Ze verbeteren HUN eigen wereld.

Grijze Duinen (Zeepeduinen Natuurmonumenten) bereiken hun ‘kwaliteit’ door ze kaal te grazen en af te plaggen

Ook de wetenschap achter de het PAS-circus, de ‘milieusysteemanalyse’  is een vals concrete (fout 3 uit de cursus, 4 meest voorkomende fouten bij wetenschap) erfenis van Wageningse andersbegaafden als Wim de Vries, nagolf van de Zure Regen-hype en de Club van Rome (het IIASA in Laxenburg).

Op papier zou die invloed van stikstof tot 10 kilometer afstand een natuurdoel kunnen beinvloeden. Om emissies van stikstof door boeren te berekenen, en het theoretische effect (tot in een straal van 10 kilometer op Natura 2000-gebied) zijn modellen in omloop, met een onzekerheidsmarge die 30-70% is (Agrostacks en opvolger Aerius).

Men neemt aan dat een bepaalde ammoniakconcentratie in de lucht afkomstig is van nabijgelegen boeren. En dat een hogere concentratie dus op meer emissies duidt. En dat die hogere emissies dan verantwoordelijk zijn, voor het (nog) niet behalen van Natura 2000-doelen in een tot Natura 2000-reservaat aangewezen schraal heideterrein of hoogveen als Groote Peel.

Alsof er geen doelmatiger manieren zijn om tegen lagere kosten meer natuurwinst te halen. (puntje 2, economie uit de cursus Bullshit-detectie)

Op 19 maart 2019: ‘Sterker Sturen op Bronmaatregelen’ vanwege ‘onomkeerbare schade’ voor ‘de’ natuur….

Puntje 3, Ideologie en natuurhistorische onzin basis natuurbeleid..
 Dat het natuurclubs niets uitmaakt dat die wetenschap aan alle kanten rammelt, het zegt vooral dat ze handelen uit ideologie, puntje 3 en uit economische motieven. Hun verdienmodel draait op het afdwingen van verschraling, zuurzaamheid en ‘vroeger was alles beter’.

Want wat is ‘schade’ hier, ook wanneer Natuurmonumenten rept van ‘onomkerebare schade voor DE natuur’? Dat is een ideologisch begrip, geen wetenschappelijk feit. Want je typeert VERANDERING als schade, uit principe wanneer dit een (deels) menselijke oorzaak heeft die je niet zint.

Terwijl die schrale duin- en heideterreintjes OOK een menselijke oorzaak hebben; historische roofbouw. Maar omdat die roofbouw ‘vroeger’ gebeurde door small is beautifull-boertjes, was dit ‘goed’ of zoiets. Sterker nog, dat heet nu ‘natuur’, net als die door roofbouw uit turfwinning ontstane veenplassen, afgelopen weken besproken. Die heten nu ook Natura 2000-gebied.

Uit naam van Natuurherstel kregen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer 13 miljoen euro subsidie om met aannemers na te doen wat die turfstekers voor biobrandstof-winning deden.

Keiharde overgang tussen Bargerveen en aardappelvelden

Dus je maakt een papieren deken, die de hele boerenstand knecht, voor 10 procent van de soorten, plantjes die het goed deden voor de uitvinding van kunstmest. Wil je dan ‘zoveel mogelijk natuur’, of ‘zoveel mogelijk mensen het leven zuur’?’ Wij opteren voor dat laatste, ‘mensen lastigvallen voor je ideologie’ (puntje 3)

Men wil dus als EERSTE de boerenstand beschadigen, het gaat de Linksche Medemensch helemaal niet om de natuur. Verder zien we ook: iedere INVLOED die een boer heeft op gebieden heet principieel schade. Maar als milieuclubs subsidie krijgen voor Natuurherstel, mogen ze vrijmoedig de bestaande natuur om zeep helpen. Iets heet goed voor ‘de’ natuur OMDAT een natuurclub het doet.

Zie daartoe, het ‘hoogveenherstel’ van Staatsbosbeheer in het Bargerveen, vergelijkbaar gebied met de Groote Peel, waarover hun eigen blad de Levende Natuur schreef.

Wanneer milieuclubs ‘kwaliteit’ van hoogveen willen herstellen, dan betekent dit dat ze de boel altijd meer onder water willen zetten. Dus laten we zien bij wat bijvoorbeeld Staatsbosbeheer deed in het Bargerveen, en wat Natuurmonumenten in het Fochtelooerveen wil doen: nog meer onder water zetten.

Nuttige relativering bij ‘natuurherstel’….

Hoe ‘herstel’ je hoogveen?
Alles moet onder water, ter homeopathische verdunning van een zogenaamde ‘kritische depositie’ van stikstof. Echter, waarom zou al die nattigheid beslist goed zijn? Twijfel daarover lezen we dan in De Levende Natuur (september 2018, blz 190-194), ‘Fauna als randverschijnsel: kansen rondom voedselarme natuurgebieden’ van Marijn Nijssen en collegae.

Onder ‘veenherstel door vernatting’ lezen we dat alle vernatting destructief uitpakte voor populaties van de levendbarende hagedis en de grauwe klauwier. Voor dat zangertje met roofneiging en haaksnavel werd dat gebied nu juist gekoesterd.

Maar we willen niet te negatief zijn. Dus daarom eerst het ‘succes’ van vernatting:

Op verschillende plekken groeien de veenmospakketten inmiddels over de oude veendijkjes heen. IN het voorjaar 2018 werd succesvolle vestiging van de hoogveenglanslibel (Somachlora arctica) vastgesteld, een karakteristieke soort die is gebonden aan voedselarme veenmosslenkjes tussen de veenmosbulten.

Hoera!

Veenmoskussen, het begin van turfvorming en latere bruinkool

Maar dan, de door Staatsbosbeheer zo bejubelde vernatting heeft minstens evenveel schadelijke effecten voor soorten die al in het Bargerveen waren…

Met deze vernatting en ontwikkeling naar actief hoogveen werden de grauwe klauwieren langzaam maar zeker gedwongen om naar de randen van het gebied te verhuizen. Na 1993 zijn de klauwieren in eerste instantie op hoger gelegen plaatsen gaan broeden.

Ze verplaatsen zich van locaties waar de bedekking van vochtige heide en veenmos toenam naar plekken met een grotere variatie (….) in vegetatie-typen, zoals droge en natte ruigtes, graslanden (…) en struweel. SInds 2010 broeden ze steeds vaker rondom de drogere veendijken en oude graslanden binnen het veengebied en ‘over de rand’ in de lager liggende bufferzone buiten de veenkades van het Bargerveen.

Grauwe klauwier vliegt op van tak om prooien te vangen, van krekels en andere insecten tot kleine vogels

Maar ook daar blijkt die klauwier nu af te nemen, wat de auteurs wijten aan kelderend voedselaanbod:

De meeste soorten libellen zijn in het Bargerveen sinds de jaren ’90 gedecimeerd: de totale aantallen insecten zin afgenomen van gemiddeld 100-150 individuen (….) per 100 meter transect naar gemiddeld 11 individuen in 2017. Een vergelijkbare trend is te zien bij de levendbarende hagedis, waarvan de populatie in de kern van het gebied is gedecimeerd.

..die klauwieren leven hier, in het begrazingsland dat Staatsbosbeheer maakte, niet meer in het ‘vernatte’ deel…

Conclusie: Natuurbeleid leunt om belangendiscriminatie en bullshit
Dus, boeren mogen GEEN mest op het land uitrijden of een iets grotere stal, omdat er MISSCHIEN 10 kilometer verderop meer stikstof ZOU KUNNEN neerslaan in zo’n kwetsbaar Natura 2000-habitat. Maar de PAS gaf ze nog wat ontwikkelruimte: dat ze wel een vergunning konden krijgen, die nu dankzij Eco Nostra is vervallen (wanneer nog in aanvraag).

Door die theoretische stikstofuitstoot zou dan tien kilometer verderop in theorie via verzuring de condities voor een select gezelschap plantensoorten KUNNEN verminderen, via het onbewezen mechanisme van aluminium-uitloging.

Fochtelooer Veen: Natuurmonumenten kapt hier bos, zogenaamd voor de reptielen

Maar wanneer je ‘natuur herstelt’ in zo’n habitat mag je het voor miljoenen euro’s subsidie onder water zetten en alle hagedissen verzuipen, of zoals in het Fochtelooerveen: de adders. En je mag ook de soort verjagen waarvoor je in eerste instantie alle subsidies kreeg; de grauwe klauwier.

Toen uw Rechtse Hippie ’t Bargerveen bezocht, zat die klauwier inderdaad aan de randen, het zandige imitatieboerenland. Dit artikel in De Levende Natuur geeft dan wat meer context aan die waarneming.

En dus context bij het Fake News dat Vroege Vogels weer als ‘feit’ de ether inbrengt, die ‘Ongelooofelijke Schade’, als teken des tijds, dat de Openbaringen van Groene Johannes ons reeds voorzegden. Tussen de brandnetels leeft meer fauna, dan de kale zandvlaktes van Habitat H2130 Grijze Duinen.

Dus wat is ‘schade’ hier, behalve een ideologie? En moeten wij richting de Eco Nostra/de Mob niet gewoon het motto van mijn Pake Zaliger – geboren Dokkumer- hanteren jegens het parasitair smaldeel der samenleving:

‘Fut Doadskoppe’

One Reply to “Natuurherstel sloopt meer natuur dan PAS-boeren met stikstof..”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *