‘Maar ik ben een worm en geen man…’ (Psalm 22)

1 van mijn persoonlijke favorieten…

Op de zondag geen profane boodschappen uit De Abdij, uw Studiecentrum voor Natuurlijke Historie & de Menselijke Natuur. Maar een Schriftlezing uit de ge-erfde antieke Bijbel. We vervolgen met Psalm 22 ‘Mijn God Waarom Hebt Gij Mij Verlaten?’ De uitroep die de tot het bot vernederde Heiland citeerde in de Evangelien, nadat hij aan het kruis genageld werd.

In deze Psalm lees je ook de passage van een ‘bende boosdoeners die mijn handen en voeten doorboorden’, net als Jezus dus.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Maar het zou ook uit de mond kunnen klinken van alle vervolgde christenen nu in Moslimlanden, die geen enkele aandacht in media of Nederlandse politiek krijgen. Waarschijnlijk omdat Nederland Heidens werd, en dus heimelijk de uitroeiing van het christendom viert, met een regering die kinderoffers legaliseerde, je organen claimt uit naam van De Staat en die klimaatgoden met het offer van ons land wil bezweren, samen met de heidense ‘Christenunie’.

De omkering van alle waarden, ‘slecht’ is het ‘nieuwe goed’, 10 mensenplichten werd omgeruild voor een waslijst ‘mensenrechten’, die vooral De Staat en de advocatuur aan absolute macht helpen.

Opdat die Staat uit naam van ‘discriminatie’ en ‘tolerantie’ ook in Het Westen de restanten christendom tot as kan reduceren, met de Notre Dame als meest zichtbaar symbool. Tot ze ook de Bijbel als ‘kwetsend boek’ verbieden, en kruisen uit de openbare ruimte verbannen. Omdat dit ‘aanstoot’ zou geven.

Zo’n kruis op je graf, teken er voor

Het is niet nieuw, dat een voorheen christelijke regio tot heidens wordt omgeturnd. Het Byzantijnse Rijk ging ons voor, en ook de hele lap grond tot in Irak die daar ten Oosten van ligt. Zie ook hoe NATO-lid Turkije, vliegend met onze F16s ook bijvoorbeeld alle christelijke heilige plaatsen tot staatseigendom maakte.

Vooral om ze te doen verkrotten en de laatste restanten van 2000 jaar christelijke aanwezigheid in dat voormalig Byzantium uit te wissen. Tot 1900 bestond nog 40 % van de bevolking van Constantinopel- tot ‘Istanbul’ omgedoopt- uit christenen, nu nog 2% of iets daaromtrent. Tot ‘The Young Turks’, die het Ottomaanse Rijk in ‘glorie’ wilden herstellen de Armeense christen-genocide op touw zetten, en alle andere christenvervolgingen.

Bedenk dat nu het belangrijkste ‘progressieve’ TV-station op Internet in Amerika zich ‘The Young Turks’ noemt. En vraag je eens af: waarom zou dat zijn, en wat zou hun werkelijke doel zijn in het Westen?

Een Linkse Amerikaanse zender, vernoemd naar het regime dat miljoenen christenen afslachtte in Armenie

Bedenk dat de Kerk in Syrie bijna 800 jaar ouder is dan de eerste kerk die in Friesland werd gesticht, nadat de Friezen hier Bonifatius in 745 doodsloegen.

Dat jammergezang dat je met de Islam associeert- waarbij je niet alleen hele en halve maar ook kwart-toonverschillen articuleert- dat hebben moslims enkel gejat van het Syrische christendom. Zoals de Islam ook de wijze van bidden (knielen) overnam, en zoals de koepels van Moskeeen gejat zijn van de Byzantijnse kerken die ze overrompelden.

Byzantijnse monnik, Syrisch Orthodox als ik me niet vergis

Het Oosterse Christendom omvatte een vele malen groter gebied dan ooit in het Westen, het reikte van Irak tot China. Het christendom kent ook in Ethiopie een 500 jaar oudere aanwezigheid dan bij ons. In de meeste Oostelijke en Afrikaanse landen werden na het jaar 1000-1300 de meeste sporen van christendom weer uitgeroeid, meest door vervolging door de Islam.

De associatie van ‘Het Westen’ met het christendom, is enkel omdat de Islam (Ottomanen) hier bij Wenen werd tegengehouden in 1683. En eerder bij Tours door Karel Martel, toen de Moren al Spanje in bezit hadden genomen. Het Heidense onderwijs en haar Linkse Leugenpers hameren dan op die paar kruistochten die de christenen ondernamen, maar ze zijn op zijn best dus ‘Guilty by Omission‘.

Pater Daniel Maes

Je zal maar tussen de slachtingen hebben geleefd als christen, een Ottomaanse Kalief die je als Syrische christengemeenschap een kerk in jaagt, om je aan de vlammen te overhandigen. Welk gebed zou dan op je lippen staan? Psalm 22? Of zoals afgelopen jaren in Syrie door de Kabinetten Rutte gesponsorde ‘rebellen’, zijnde Islam-fanaten van IS die de Yezidi-vrouwen als seksslaven verkrachten en de christenen slachten, hun kloosters vernietigden.

Of zoals reeds besproken, het in cultuurminnend Nederland als hoogstaande literatuur in NRC Handelsblad (1992, Ieme van der Poel) opgehemelde ‘100 dagen van Sodom’: het ontvoeren en verkrachten van kleine kinderen in een afgelegen kasteel door de naamgever van het Sadisme, Markies De Sade. Duivels Slecht is het ‘Nieuwe Goed’ bij dat Linksche Thuigh… Dat zijn mensen die ontkennen dat ‘Goed’ en ‘Kwaad’ bestaat, het Jenseits von Gut und Bose van de demonisch bezeten geraakte Nietzsche.

Die floppies in diepste torment in de handen van monsters..Voor hen die in de diepste afgrond van vervolging leven, de klauwen van Satan, lezen we de eerste zes strofen van Psalm 22:

Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht?

Mijn God ik roep des daags, en Gij antwoordt niet, en des nachts en ik kom niet tot stilte.

Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op de lofzangen Israels, op U hebben onze vaderen vertrouwd,

zij hebben vertrouwd, en Gij deed hen ontkomen; tot U hebben zij geroepen en zij werden gered

Op U hebben zij vertrouwd, en zij zijn niet beschaamd.

Pater Daniel Maes met een bruin biertje van de Abdij van Postel, kan ook boekje over Syrie open trekken. Een man Gods en een Held

Dus dat we particuliere welvaartspijntjes even in perspectief zijn, voor we meelij met onszelf krijgen en dat in Psalm 22-context ventileren, zoals zodadelijk in opvolgende strofen. Omdat we hier het verschil willen duiden tussen ‘particulier’ lijden als subjectief kwaad, en het Objectieve Goed en Kwaad dat moet bestaan in de christelijke leer.

Fade to Black

Fade To Black
Lees de tekst van Metallica’s ‘Fade to Black’, wat ondergetekende als adolescent letterlijk kon onderschrijven:

Life it seems will fade away, drifting further everyday, getting lost within myself, nothing matters noone else, I have lost the will to live, simply nothing more to give, there is nothing more for ME, leave the End to set me free.

Dat is het gevoel dat leven in een goddeloze maatschappij ( ‘seculier’) je automatisch geeft, althans bij mensen die gevoelig en intelligent zijn. Zonder God is leven dom tijdverdrijf, een toneelstuk in de hoop op goede recensies van mensen die ook enkel met zichzelf bezig zijn, als zwart gat tussen de zwarte gaten, de Elementaire Deeltjes van Houllebecq

Mogelijk had ik niet los kunnen worstelen, wanneer God mij niet 20 jaar poogde van een vals streven te verlossen. Waarin je met een hardheid en discipline vasthield aan de verkeerde dingen. Bedenk dat als ‘depressie’, dus moe zijn van jezelf, uitgelegd sentiment juist kan voortkomen uit het vastklampen aan valse eigenliefde, bindingen waar je aan vastklampt als middelen tot ‘zelfverhoging’, ketenen die je geestelijke progressie hinderen.

Die moeten eerst kapot, en dat kan een lang en pijnlijk proces zijn. God is geen Zachte Heelmeester. In plaats van jezelf enkel als slachtoffer te zien, leert het christendom juist via Jezus in jouw een dader te zien. Hoeveel mensen zijn immers enkel ‘goed’ uit gebrek aan kracht en durf, uit angst in plaats van Liefde….Als gekooide predatoren…

Kansen en Uitdagingen!!

Je kunt dan in reactie heerlijk zwelgen in zelfmedelijden, ‘Het Bestaan’ bekritiseren, je eigen verantwoordelijkheid afwijzen. Zulke mensen worden dan ‘Links’. Gaandeweg ben ik Linkse mensen als demonisch bezeten gaan zien, zijnde ‘gebonden’, dus niet ‘vrijgezet’.

Met hun claim op ‘rechten’ en zelfs een ‘recht op geluk’. Wat zich modern ‘rechts’ noemt, is niet veel meer dan het ‘Links’ van gisteren dat nu met rust gelaten wil worden. Wat zich ‘Links’ noemt heeft 1 kenmerk, het is anti-christelijk, want egoïstisch, een diep weggestopt minderwaardigheidsgevoel van machteloosheid overschreeuwend. Kapitaliseren op aangeprate schuldgevoelens, enkel omdat ze zich pas ‘goed’ voelen wanneer anderen ‘slecht’ gemaakt zijn,

Vooral die ‘doo-gooders’ omdat ze niet uit (liefde voor) Christus handelen als Geïncarneerde God die door de Hel ging en zich vernederde. Maar als opmaat voor Eigenliefde, Zelfaanbidding, zelfverhoging, als geneesmiddel voor hun leegte. Hun ‘liefde’ is ook altijd neerbuigend, ze zijn enkel goed naar hen die ze met een valse superioriteit geloven te kunnen bemoederen.

Bijvoorbeeld in een positie van economische afhankelijkheid. Met hun ‘ngo’s, de Niet Godgelovige Organisaties. En ze reageren bijna bezeten en vals, wanneer je hun valse zelfbeeld onderuit schoffelt, hun enige bezit, het Gouden Kalf van hun Ego. Terwijl ze een worm en geen man zijn.

Een inheemsche komposiet, is het streepzaad of het schadelijke Jacobskruiskruid? Westerbork

We zijn omringd door een cultus van Zelfaanbidding, een cultus van Het Zelf, zie Linkedin en de Asociale Media. Een valse godsdienst die we danken aan ‘De Verlichting’, met ‘De Wetenschap’- Staatsgefinancierde academieprostituees- als nieuwe geestelijke klasse van de vergoddelijkte Staat, die God verjoeg naar het subjectieve domein.

Een zelfcultus die de Freudiaanse Kwakwetenschappen en haar Big Pharma ook als ‘geestelijk gezond’ leert, zijnde ‘niet tot overlast leidend, belasting betalend’…De Atheïstische ‘zielszorg’ is een contradictio in terminis, want hoe kun je als naturalist voor ‘de ziel’ zorgen als je het bestaan daarvan ontkent?

Zellufvertrouwen, Zellufontplooiing, Zelfrealisatie, ‘Jezelf’ vinden, het subjectieve, daar zijn naturalisten weer meester in. De New Age draait ook enkel om de eigen navelstreek, dat zwarte gat dat immer energie zuigt. De aloude wijze oproep ‘Ken Uzelf’, dus kennis van jezelf is verruild voor ‘de ultieme geluksbron in jezelf’ vinden, dus aanbidding van je valse zelfbeeld.

Wat meestal betekent: jezelf met anderen vergelijken en daar een onrealistische conclusie ten gunste van jezelf uit willen trekken. Mensen die vanuit dat valse axioma moe van zichzelf worden noemen ze dan ‘depressief’, of lijdend aan een ‘negatief zelfbeeld’. Maar waarom kan een ‘negatief zelfbeeld’ niet een ‘realistisch zelfbeeld’ zijn?

Vallei van Ayalon, waar Saladin met de kruisridders vocht

Je kunt letterlijk het gevoel hebben voor lul te lopen, wanneer je in het diepste van een dal loopt, die ‘vallei van de schaduwen des doods’, die in Psalm 23 zich aandient. Of wanneer al die ‘vrienden’ wegvallen, die iets van je glans in hoogtijdagen wilden opzuigen. ‘Als je wint…’

En dus lezen we verder met de opvolgende strofen:

Maar ik ben een worm en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk.

Allen die mij zien bespotten mij, zij steken hun lip uit, zij schudden het hoofd:

Wentel het op den Heere, laat Die hem verlossen, Hij heeft immers welgevallen aan hem!

Dat is wat Satan- letterlijk ‘The Accuser’- zegt, en wat de samengevatte stem is van de modernistische Heidense tijd.

Deze kerk van Jannum stond er ook al in de tijd van de kruisvaart

Wat dat betreft heeft de Metal-muziek het Godloze leven in de Modernistische Hel raak geschoten, bands als Paradise Lost, My Dying Bride en Type O Negative, de onheilige Drie-eenheid in de CD-speler sinds adolescentie. Die volgden Metallica op, toen die band afgleed naar truckersrock. Meer duister werk bleek noodzakelijk en diende zich aan.

Al dat gelul over ‘zelfontplooiing’ en valse vergezichten van ‘geluk’, die Fata Morgana’s die uiteenspatten wanneer je er bent. Nee, dan liever een interview met Peter Steele van Type O Negative, die van al die valse geluksgeesten geen spaan heel liet, ookal had hij het succes op alle fronten genoten van Wein Weib und Gesang tot de Vierde Macht.

Zoals de moeder van 1 van zijn bandleden al ter ‘aanmoediging’ stelde: ‘this will get you nothing but free beers and a whore’.

🙂

Net als ‘vrijheid’, wat geen levensdoel kan zijn, want iemand die alleen in een Woestijn rondloopt is ook vrij. Zoals ‘eenzaamheid’ ook ‘negatief beleefde vrijheid’ is, of ‘tijd over op het verkeerde moment’. Wie ben je wanneer ‘je gevoel’ je in de steek laat, of zelfs het pad van zelfdestructie op duwt? Is ‘je gevoel’ wie je werkelijk bent of zijn kunt?

Of komt dat niet ook uit de bron van The Accuser, zijn Materialisme, alsof je enkel stof bent, en dat wat uit dat stof voor chemische reacties opwelt is dan ook je ‘natuurlijke’ en ‘authentieke’ uiting. The Accuser schreeuwt ook dat je irrationeel bent wanneer je Christus aanbidt en niet hem, satanisten presenteren zich ook altijd als ‘rationeel’.

Het orthodoxe kruis

Terwijl het natuurlijk buitengewoon irrationeel is, te geloven dat je Het Zijn gewaar kunt worden als toevallig product van chemische reacties uit een toevallig evolutieproces, dat ook anders had kunnen lopen. In plaats van dat door jouw bewustzijn Het Zijn spreekt, en er dus een Objectieve en niet Subjectieve grond moet zijn los van ‘je gevoel’, ‘jezelluf’ en andere vrouwenblad-filosofie.

Materialisten en Naturalisten geloven ook ten diepste niet in hun eigen filosofie.

Want hoe kun je een coherent boek schrijven, waarvan je ook gelooft dat andere toevallige chemische reactie-lichamen dat zullen begrijpen, terwijl hun enige doel bij dat begrip EN het brengen van die boodschap de overdracht van hun genen zou zijn? Oftewel, een materialist en naturalist schrijven hun scherpzinnige boeken alleen omdat ze willen neuken (hun genen doorgeven).

Waarom zou ik iemand moeten lezen als Daniel Dennett, of Richard Dawkins, terwijl die volgens de eigen leer in de eigen boeken als The Selfish Gene alleen maar neuken wil? Dan heb je dus niks te vertellen.

🙂

Herinneringskruisje met klaproos in de Menenpoort Ieper

Deze Psalm 22, hij is zo rijk en wat mij betreft zo op deze tijd van toepassing waarin het christendom nagenoeg uitgeroeid raakt, nu ook nog in Het Westen, gevierd door ‘The Young Turks’, die in Het Oosten het enige ware geloof reeds uitroeiden.

Dat we er nog veel meer over kunnen en moeten zeggen. Dus doen we dat de volgende zondagen, want er zijn nog 20 strofen te gaan.

Wat het ‘worm zijn en geen man’ betreft uit Psalm 22. Je kunt uit die kleinering ook een positieve omkering halen. Eenmaal gevoeld hebbend dat je niets voorstelt. En dat je aan de waardering danwel afwijzing van (wildvreemde) mensen niets hebt, kun je ook afleren nog al te zeer aan je ‘ik’, ‘jezelf’ en andere onbenullige zaken te hechten, het subjectieve.

Uiteraard moet je de context anders zien: Jezus die de dood overwon, God verlaagde zichzelf

Zodat je meer aandacht voor het Objectieve en Eeuwige krijgt dat er toe blijft doen. Dat is veel interessanter dan ‘jezelf’, die worm, en zo kun je uiteindelijk dan Meer Man worden, je kunt dan juist in de Eenzaamheid de Allerhoogste vinden. Deus Vult!

2 Replies to “‘Maar ik ben een worm en geen man…’ (Psalm 22)”

 1. Hallo Rypke,

  De omkering aller waarden.

  Jesaja 5 vers 20

  Wee dengenen die het kwade goed heten en het goede kwaad, die duisternis tot licht stellen en het licht tot duisternis, die het bitter tot zoet stellen en het zoete tot bitterheid.

  Gods Woord is en blijft actueel.
  Maar de HEERE zal niet met zich laten spotten en er op terug komen.

  Deut 28 vers 28,

  De HEERE zal u slaan met onzinnigheid en met blindheid, en met verbaasdheid des harten.

  We zien het om ons heen gebeuren heden ten dage, maar wie merkt het op?

  Een goede zondag toegewenst,
  Jan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *