Friese geschiedenisles helpt identiteit meer dan hertalen

De Nieuwlanden bij Deersum en Nijkleaster op de achtergrond links. De Groene Middelzee

In plaats van provinciale stukken in ambtelijk Fries te hertalen met subsidie, kan beter het onderwijs op de lagere school in de Friese geschiedenis verbeteren. Via de natuurlijke historie van het Friese landschap leren kinderen beter wat ‘Friese identiteit’ inhoudt.

Terwijl je in het cultureel centrum van Leeuwarden, de Harmonie en bij de eigenaar van de Leeuwarder Courant (FB Oranjewoud/NDC) die beweert de Friese cultuur te versterken, met Amerikaanse turbotaal wordt bekogeld.

Sta je te wateren in de Harmonie-wc terwijl je naar de postmoderne leus ‘Dare to be Different‘ kijkt van een nihilist die Niets te zeggen had. Waarom niet ‘doch mar gewoan’ met knipoog? 

De WC van de Harmonie, geforceerd hip doen: waarom niet een Friese uitspraak?

De Abdij, Studiecentrum voor Natuurlijke Historie en Menselijke Natuur
Als geboren en geremigreerde Fries ‘ontdek’ ik nu pas de kloostergeschiedenis van Friesland, de strijdbare Friezen hun heldhaftige rol als kruisvaarders. En hoe de Middelzee Friesland in twee spleet tot Oostergo en Westergo, tot de monniken met de bedijking aanvingen, en die zeeslurf afsloten met dam tussen Oosterwierum en Rauwerd. (Krinser Arm)

Zodat je nu- gewapend met de Bosatlas van Fryslan- tussen Leeuwarden en Sneek allerlei ‘Nieuwlanden’ vindt, zeepolders die al ruim 800 jaar ‘Nieuwland’ heten, inclusief het dorp Nijland bij Bolsward.

Heb je een aangeboren afwijking voor de Middeleeuwen, abdijen, kloosters en abdijbier, en dan blijk je op kloostergrond geboren & getogen (Ludingakerke bij Harlingen, en Klooster Lidlum Tzummarum) zonder daar ooit van geleerd te hebben. We ontdekten de doorslaggevende rol die de Cistercienzer en Norbertijner monniken speelden bij de opbouw van het smoelwerk van Friesland, dat vandaag nog zichtbaar is.

Nieuw land bij Reduzem, in de jaren ’80 ver-Friest vanuit Roordahuizen

De herkomst van namen leer je nu pas duiden. Via die namen en hun belang voor de opbouw van Friesland kun je een stuk van de ontstaansgeschiedenis reconstrueren van het Oer-Friese zeekleiland. Waar je eerder weinig meer wist dan het meest noodzakelijke, en vrijwel niets in relatie tot het landschap dat toch de belangrijkste overgebleven vormgever is van Friese identiteit.

Je leerde wat flarden over de Hertog van Saksen, de Slag bij Warns, Casper Di Robles en de 80-jarige Oorlog (Stiennen Man), het Vrouwtje van Stavoren en verder de Elfstedentocht met Reinier Paping.

Bij het moderne ‘onderwijs’ zal in het geheel geen kennis meer geleerd worden. Leerlingen worden getoetst op politieke correctheid, hun gehoorzaamheid aan Groen Links en overheidsbelangen, in plaats van feitelijke juistheid. Althans, bij biologie, met door special interest samengestelde lesmethodes als Nieuwswaarde (CED Groep) en lespakketten van Dierenbescherming, WWF en Greenpeace.

Het ‘News‘ van het Bevrijdingsfestival Fryslan. Fred Krone links, LC-eigenaar (FB Oranjewoud) Jorrit Volkers rechts

Leeuwarder Courant, het Fakenews van Friesland
Wat domineert in officiële kanalen is het Fake News van Friesland, de Leeuwarder Courant als baken van cultuurrelativisme, afgewisseld met halfslachtige pogingen tot Friese reanimatie. Die krant is in eigendom van Rabobank-vehikel FB Oranjewoud, zoals vorige week beschreven. Een club die zich naar de komaf van voorzitter Jorrit Volkers (Deloitte en Touche) uit in Amerikaanse turbotaal.

Met een linkse importrat als hoofdredacteur, Sander Warmerdam die de ‘crisis’ rond Stikstof er in moet rammen als systeemknecht. Gelukkig wordt het ware geluid van Interessante Tijden (er is geen eenduidige relatie natuur-stikstof) veel beter gelezen en gedeeld dan het Fakenews van Warmerdam.

Die poogde dit weekeinde ook het idee te ‘pluggen’ van ‘Postzegelnatuur’: het belang van oa de Rabobank en Natuurmonumenten om grond op te kopen en ‘gebieden te verbinden’, en dus dat ‘al die versnipperde kleine gebiedjes’ een probleem zouden zijn.

Mijn verhalen over hoe het echt zit worden veel beter gedeeld, gewaardeerd en gelezen dan het Fakenews van Sander Warmerdam/NDC Mediagroep & FB Oranjewoud

In plaats van dat het ware probleem de wetenschappelijke fraude betreft van het RIVM, de overheidsknechten die zelfs de logboekcodes slopen uit het stikstofmodel Aerius zodat niemand kan controleren waar ze wijzigingen aanbrachten en wie…. Of de wetenschappelijke fraude van het Planbureau voor de Leefomgeving inzake ‘biodiversiteit’ (zie mijn rapport Sjoemelnatuur en artikel daarover in Elsevier Weekblad)

De van NOS Fakenews afkomstige Dorpsgenoot Warmerdam is de antipode van de Historische Vrije Vries. Fut Doadskoppe zoals mijn Dokkumer Pake zaliger zou zeggen. Op die hoofdredacteurpost hoort een Fryske Fries te zitten, niet zo’n PvdA-of-erger- ziekenfondsbrilletje en systeemknecht van Den Haag & Brussel, die helpt onze boeren de nek om te draaien met zijn valse propaganda.

Slachtedijk bij Boazum, hier klotste ooit de Middelzee tegen

Boazum haar zadeldak van 900 jaar oud, Middeleeuws Mooi!

Als een blinde rondrijden in je eigen land
Jarenlang rijd je dus als een blinde door je eigen provincie, want wie niets weet van het landschap en haar herkomst ziet ook niks. Als jongeling vluchtte je hier juist weg, die ‘saaie kale weilanden’, waarin je nooit het eeuwenoude verhaal zag.

Pinjumer Halsband. De lage dijkjes beschermden tegen overstroming in de zomer. In najaarsstormen sloeg vruchtbaar sediment achter de dijken en zo hoogde het weiland steeds verder op

Mede doordat je op de lagere school noch de middelbare school enig onderwijs van substantie in Friese geschiedenis kreeg. Dus wist je nauwelijks iets van de natuurlijke historie, van de Pinjumer Halsband en de slenken van de Marne, de Donger (bij Dokkum), de stormvloeden en de strijd daartegen.

De Boorne in Irnsum, het ‘Dorp aan de Rivier’, die haar naam weer geeft aan het Borndiep bij Ameland

Hoe Leeuwarden aan Zee lag (Middelzee) en eerder ook Bolsward en Sneek….hoe die Middelzee als uitgesleten monding van de Boorne ontstond. Dat daarom bij Ameland nog steeds een Borndiep bestaat. Wie wist er dat Friesland tenminste 4 door het landschap kronkelende rivieren had, waaronder de Paesens boven Dokkum? En dat de Boorne wel 5 namen heeft, zodat we zelfs een Friese Moezel hebben?

..toen kon het er zo uit gezien hebben

En nu zo (Roodhuis/Reahus aan de Slachte)

In mijn jeugd in de jaren ’80 ging men wel geforceerd allerlei plaatsnamen ver-Friezen. En niet zelden gaat zo juist een deel van de geschiedenis verloren. Neem bijvoorbeeld het afgelopen weekeinde voor het eerst bezochte ‘Reduzem’ op de oostoever van de Middelzee (in Oostergo dus) aan de ‘Hege Dyk’, die de bedijking van die zee vormde. Dat heette Roordahuizen.

Opsplitsing in Moezel en ‘Kromme Grou’: hier werd de Boorne afgedamd, en zijn loop verlegd naar Grouw ter afwatering

De Moezel

En die Roorda’s waren al in de Hoge Middeleeuwen (1000-1300) Friese voorname lieden, waarvan telgen ook als kruisvaarders roem haalden van Portugal tot Accra. Net als de Camminga’s, waarnaar de Cammingaburen zijn vernoemd en Cambuur. Een zelfde bij voormalige vissersplaats ‘Raerd’, dat eerder Rauwerd heette, en ook van Roorda verbasterd kan zijn.

Wat een machtige aanwinst voor De Abdij

De onverwoestbare Eekhoff! (1851)
Dankzij een lezer van Interessante Tijden kreeg ik W. Eekhoff (1851) zijn ‘Beknopte Geschiedenis van Friesland’, om wat schade in te halen. Dit prachtige citaat op bladzijde 84, uit paragraaf 18- ‘De Friesche Geestelijkheid, Kerken en Koosters in de Middeleeuwen’ wil ik U niet onthouden:

“In der Friezen aard en karakter is het dikwijks opgemerkt, dat zij tegen vreemde personen en nieuwe zaken vaak zeer ingenomen zijn, zoolang zij die niet kennen, doch dat zij later, als derzelver waarde de proef des onderzoeks heeft doorstaan, daarvan even ijverige voorstanders worden, als zij vroeger tegenstanders waren.

Het gezond verstand en de billijkheid behalen dan de overwinning op de aangeboren afkeer van vreemden, op de gehechtheid aan het oude en de vrees voor schade bij eene verandering, welke voorzigtigheid nog niet als eene verbetering heeft leeren kennen.”

Omtrent geene zaak is dit krachtiger gebleken, dan ten aanzien van het Christendom.

Middeleeuws mooi, de zadeldak van Boazum

Eerst sloegen we Bonifatius de hersens in, Fut Doadskoppe! Frjemd spul net fan hjirre met zijn nieuwerwetse geloof. Maar na een eeuw of 3 stonden de Friezen vooraan om zich met de Kruistochten te bewijzen. Ook muntten ze uit in de bouw van honderden van die prachtige zadeldakkerkjes, die tot de dag van vandaag de ‘smoel’ van Oerr-Fryslan vormen.

Deersum op de oostoever van de Middelzee

De Zwette, wat overbleef van de zeearm die Middelzee heette tussen Leeuwarden en Sneek

Oud is Fout/Weg met ons
Helaas heeft bij de valse elite hier een vorm van ‘weg met ons’ postgevat en ‘Oud is Fout’. Dit naast de Eelke Lok-mentaliteit, die wonderlijke mix van minderwaardigheid en grootheidswaan.

Die verholen minderwaardigheid (tov de Randstad) maakt dat je geforceerd modern wilt doen, niet jezelf wilt zijn maar iets dat je niet bent.

Zo’n leus ‘Dare to be Different‘ terwijl je boven de pisbak van de Harmonie in het herentoilet watert is van die (waardenloze) mentaliteit getuige. Kijk ons eens hip en modern doen.

Waarvan moet ik dromen in het Engels als ik op een WC in Friesland zit te schijten?

Of dat je – na de zoveelste provinciemotie ‘wij moeten het Fries versterken- allerlei ambtelijke stukken in het Fries hertaalt. Dus ondoordacht begint met het verspreiden van het Fries, waar het slechts hinderlijk en gekunsteld is. Terwijl de taal van Vrije Friezen niet voor ambtenaren is geboren, maar voor krijgers, veeboeren, zeevarende zangers, dichters, hardop uitgesproken.

Dus waarom hangt Obe Postma niet in de Harmonie met Friese poezie? Zelfs maar een flauw grapje is beter dan wat Nihilisten-Engels. Liever ‘Frysk Bloed Tsjoch op, ik moat sa noadich pisse, ’t wetter stiet my oan de knibbels ta, op de WC dan ‘Dare to Dream‘…

Of nog erger, dat ze Postma met ‘een rapper’ vergelijken, dat geforceerd populair doen, dat je dan gelooft ‘de jongeren’ te bereiken. Wat hebben wij met de taal der criminegers van doen? Terwijl je in die zelfverloochening meer iets ziet van ‘Zoals de ouderen zongen…’ (die het ook niet meer weten). Waarom moeten volwassenen van ‘de jongeren’ leren in plaats van andersom…

Nietszeggendheid ‘klinkt’ meer in het Amerikaans

Mijn ouwelui kregen net een prachtige ets van Abe Gerlsma van het Oer-Friese landschap met zadeldakje van Tjouswier, natuur die toch de ruggengraat van Friese identiteit is.

Waarom hangt de Harmonie niet met dat Middeleeuws mooie Friesland vol? Waarom wordt ONS Friese Waddengebied met een Amerikaanse kreet ‘Visit Wadden’ gepromoot door Brabantse reclamejongens die zich ‘Kwajtierrrmakurr’ noemen? Terwijl de meeste buitenlandse toeristen al 80 jaar Duits spreken, en de eilanden al mudvol zijn…

Waarom moet alles in het Amerikaans… en wie zet de grenzen open voor al die allochtone publiekgeld-verbranders

Dus geen woord Fries te vinden in De Harmonie, 1 van je belangrijkste culturele centra. Maar wel het werk van zo’n “Zonder Titel’-modernist die Niets te zeggen had- het Nihilisme-  en dus beter niets kon zeggen. Dare to be different? Doch mar gewoan!  En oh ja, dan vertalen ze beleidstukken in het Fries zogenaamd om de Friese taal te helpen. Zodat je direct de Nederlandse versie er bij pakt.

Alde Toer in Middelzeeland

Terwijl je jezelf verloochent op de plaatsen waar het er werkelijk toe doet. Daar schijnen mensen zichzelf veel interessanter te vinden, wanneer ze de taal van het Globalisme – Amerikaans- bezigen… Bij ons in Langweer doen ze het wel goed trouwens, zoals met hun Iepen Loftspul. Aan het meer initiatiefrijke deel van de bevolking zelf kan het dus niet liggen. Eerder de import, en wat daaraan zijn ziel verkoopt om iemand anders te lijken.

Conclusie: Aan die stinkende Randstad tjokvol allochtonen is niets benijdenswaardigs… Terwijl er geen mooiere provincie is met zo’n rijke natuurlijke historie als Friesland. Daarin ligt de identiteit van eeuwen opgeslagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *