‘Zie, hoe talrijk zijn mijn vijanden’… (Psalm 25)

Bling Bling van de Klimaat-Baal

Op de zondag geen profane boodschappen uit De Abdij, maar een Schriftlezing. We vervolgen de Psalmenreeks met nummer 25: Een Bede om vergiffenis en verlossing, met talrijke vijanden die ons omringen. Deze bede gaat vandaag speciaal uit naar de familiebedrijfjes van vissers, die met boerenfamilies uit bedrijf gepest worden onder het ministerschap van Carola Schouten en de satansdienaren van de Christenunie.

Urkije

Bij bezoek aan Urk zie je hoe het eiland volledig door de offerpalen van de Klimaat-Baal omringd is. De heidense religie, waarvoor de Christenunie publieke miljarden en het landschap aan offert, om zo het offer dat Christus bracht in heidense ijver te overtreffen. Met in het donker een knipperende rode kermis-verlichting.  Natuurlijk heeft de klimaatreligie niets van doen met het christelijke ‘rentmeesterschap’, want dat is zorgen voor God’s Schepping.

Terwijl ‘Het Klimaat’ een menselijke statistische schepping is, het ‘gemiddelde weer over 30 jaar’. Vandaar dus ‘de Klimaat-Baal’, de ‘drekgoden’ uit het Oude Testament door mensen gemaakt, maar dan op academisch niveau. Moeilijker is het niet, Theo-logie is ook gewoon logica, want God is gewoon hoe de realiteit werkt. Wat heb je anders aan God, als Hij niet meer dan een particulier gevoeltje, smaakje zou zijn?

Ontroerende plek

Dan zou ‘God’ een metafoor voor ‘Jouw Onzin’ zijn. Waarom zou je in onzin geloven? Over dat Goddelijk perspectief gaat deze Psalm 25, want dat perspectief houdt het kopje fris van de Psalmist. En dat hebben we in deze tijd wel nodig.

Offerpalen voor de Klimaat-Baal

We zien dus een aanval van afgoderij, culturele degradatie. Daartegen bewaarde het ingepolderde eiland Urk dankzij de visserij en haar orthodox-christelijk geloof een zekere eigenheid, met meer behoud van klassieke eigenschappen dan elders. Of het Urks nu je kopje thee is of niet, dat doet er niet toe. Ze hebben zichzelf de mogelijkheid gegund, om zelf te kiezen voor hun leven en de waarden, gewoontes en tradities die zij aan willen hangen.

Waar Urkers in media vooral als door ‘streng geloof’ geïndoctrineerde slachtoffers werden geprofileerd door de meestal PvdA-of-erger- massamedia. In die door vijanden en de offerpalen van de Klimaat-Baal omringde situatie lezen we Psalm 25, met de aanhef ‘Van David’:

Tot U, Here, hef ik mijn ziel op;

mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden, laten mijn vijanden niet over mij juichen.

Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd, beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder oorzaak.

Heere, maak mij uw wegen bekend en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik den gansen dag.

Gedenk uw barmhartigheid, Here, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid, 

gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner naar uw goedertierenheid.

Urk

Unitas Radio met Visafslag Urk
Gisteren op bezoek bij normale mensen op Urk, werd een typische familieverjaardag gevierd. Normale mensen – in de klassieke zin van het woord- die zijn een uitstervend ras. Je hebt wel veel ‘gebruikelijke’ mensen maar die zijn niet normaal meer. Intacte en kinderrijke gezinnen, mannen die nog gewoon mannenrollen vervullen en de vrouwen kleden zich als vrouw. Wel hebben Urkse vrouwen vaak thuis ‘de broek aan’, turbo-injectie.

Ouderwets-Hollandse mensen, die van aanpakken weten en die daardoor ook vaak een zekere welstand bereiken, met familiewaarden die ze konden verdedigen tegen het universele zuur van de massa-‘cultuur’ die alles dat normaal menselijk is verwoest met relativisme. Met verzwakkende en spottende aanhalingstekens als wapen.

UK, United Kingdom of Urk

Als student in Wageningen en lid van de alternatieve vereniging Unitas, een kwart eeuw terug alweer, maakten we ooit Unitas Radio. Toen verzonnen we de soapserie ‘Visafslag Urk’. Daarin kwamen uiteraard alle media-clichees in voor over ‘streng’ geloof. Inclusief inteelt-gezinnen, stiekem buiten de deur wippende dominees, enzovoort. Zo dus ook met ‘streng geloof’, dat de gevoelswaarde ‘extreem vies’ heeft, waar ‘geloof’ staat voor ‘gek’.

Urk

Een beetje als bij ‘rechts’, dat staat al voor slecht. Zo staat ‘extreem rechts’ dan voor ‘extreem slecht’. Terwijl ‘extreem links’ hooguit ‘een beetje teveel van het goede’ heet. Een beetje op de wijze, waarop men over ‘de Bible Belt’ spreekt, als de laatste gordel van achterlijken die vanzelf oplost in de eenheidsworst van vormloze moderniteit.

We vonden onszelf heel lollig, de lol ventilerend die door godslasterende Vara-cabaretiers was geinstitutionaliseerd: bespot alles dat christelijk is als ‘hypocriet’, kots over alle mensen die hun geloof serieus nemen. Want je mag geloof alleen tussen aanhalingstekens zetten, anders ben je ‘stellig’ en achterlijk. Ach, je bent jong en onbezonnen, maar mijn punt is hier: hoe makkelijk je beïnvloedbaar bent, wanneer je (nog zo) weinig weet.

Urk

Waarheid met W is altijd en overal geldig
Je ziet dan dus, hoezeer een door massamedia en popmuziek gedomineerde goddeloze cultuur je van je jeugd af denkbeelden inprent, die je wereldbeeld bepalen. Ze doen je geloven dat wat ‘gebruikelijk’ is (iedereen lijkt het te denken en doen) het zelfde is als ‘normaal’. Als virussen en ziektekiemen, zo kun je de uitingen van massamedia zien voor je geest.

Je bent dan dus als het ware betoverd. En dus ben je dankzij massamedia automatisch minder ontvankelijk gemaakt voor het wereldbeeld dat de Bijbel juist leert. Want Psalm 25 vervolgt aldus, en laat niets heel van die eeuwige ‘aanhalingstekens’. Ook als jij dit niet ‘vindt’, dan verandert dat niets aan de Eeuwige God zijn aard :

Goed en waarachtig is de Heere;

daarom wijst hij de zondaars aangaande den weg.

Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg.

Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren.

Hier zie je dus hoe de Psalmist een Klassieke waarheidsopvatting neerzet. Niet een ‘ik vind’-perspectief, tijdelijk waar, gebruikelijk. Maar iets dat door de eeuwen geldig blijft. De geest van modernisme, het zuur van haar aanhalingstekens blokkeert God dus de toegang, isoleert je geest en zet je gevangen. Je kunt dus niet twee heren dienen, zowel modernist als christen zijn. Hoe meer modern, hoe minder christen en omgekeerd.

Overal dringen de offerpalen van de Klimaat-Baal de vissers weg

‘Hij voert mijn voeten uit het net’
Een geestelijk gezond mens is iemand met het Hart op de goede plaats, wat de Bijbel Godvrezend noemt. Ook hier weten modernisten geen raad mee. Want ze kennen geen onderscheid tussen Hart, Intuïtie, de antenne naar God, Goed en Kwaad, en ‘gevoel’ dat onder de gordel zit.

Door Bijbel lezen, kennis van het Geopenbaarde Woord zie je weer in poëtische taal, wat Waarheid met W was. Je hebt weer een toetssteen om ‘de mode’ van het Eeuwig geldige te scheiden, en wordt zo bevrijd. Dat is niet mijn ‘mening’, maar ondervinding, ervaring. Zo werkt de werkelijkheid, en velen hebben dat zo gevonden, inclusief mijn voorvaderen.

Psalm 25 vervolgt:

Om uws naams wil, Heere, vergeef mij mijn ongerechtigheid, want die is groot.

Wie is de man die den Heere vreest?

Hij onderwijst hem aangaande den weg dien hij moet kiezen.

Hij zelf zal in voorspoed vertoeven, en zijn nageslacht zal hele land be-erven.

Des Heeren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend.

Mijn ogen zijn bestendig op den Heere, want Hij voert mijn voeten uit het net.

Urk, overal buigen de bomen met de zeewind mee

De verlossing van het zuur van moderne cultuur, het is een werk in uitvoering-project waarmee je tot je dood bezig blijft. Zodat je geest eindelijk opklaart. Als portier van je eigen geest herken je nu eerder de vijand die de ruimte tussen je oren wil bezetten. Dat is wat ‘bezeten’ ook betekent, of je het nu een ‘idee’, denkbeeld of ‘demon’ noemt.

Hoe belangrijk is het dus om (Bijbel)kennis te verzamelen als onzinfilter, zodat je een objectiever standaard hebt waaraan je de wereld kunt toetsen, die al ergens in je Hart, je intuïtie aanwezig is. Moderne cultuur is Harteloos, het doet dus alles om je te verstrooien, je van de kern, het Echte af te leiden. Bezetenheid, zo werkt dat dus, geketend zijn door een denkbeeld dat je is ingeprent als ‘goed’.

Urk is opgedeeld in ‘Wijken’, met ‘1’ als de oudste meest hoog gelegen delen

Maar dat dit een demon blijkt die je groei belemmert, je levensdoel om die Eeuwige waarheden te kunnen belichamen. Meer van God, minder van Jezelf. Als fysieke visualisatie: meer open handen om te ontvangen, minder gebalde vuisten.

Geestelijk Gezond heeft dus meestal weinig van doen met technische definities van de Freudiaanse Kwakdokterij en haar atheïstische zelfoptimalisatie voor uurtje-factuurtje. De Bijbel leert de weg van het Hart, wat oosterlingen de Tao noemen.

Of doen ze hier ook al ‘modern’…

‘Linkse Christen’ = Modernist = Antichrist
Op Urk bij de familie-verjaardag constateerden we: Je kunt geen ‘Linkse’ christen zijn, dat is net als ‘kinderlijke volwassene’, of ‘vieze delicatesse’. Hoe kwamen we daar op? Urkers die eerder nog Christenunie stemden voelen zich door deze variant op Groen Links met EO-sausje verraden, met de offerpalen van de Klimaat-Baal die hun visgronden innemen.

De partij van Geile Carola steunt orgaanrovende kindermoordenaars (30 duizend per jaar in Nederland) van D66, ze willen het offer van Christus overtreffen met hun Grote Offer aan de Klimaat-Baal en zijn offerpalen. Met steun aan massa-immigratie openen ze de poorten voor Islamisering van de steden. Hoe satanisch wil je het hebben?  Het gebeurt voor onze ogen met politieke steun van de ‘Christen’-unie. Zijn het dan wel christenen?

En daarom kan het geen toeval zijn, dat we vandaag aan Psalm 25 toekomen, waarin die ‘vijanden’ een prominente rol krijgen bij de Psalm-dichter.

Het lijkt vaak nog steeds dat eiland

Die Christenunie-wereld kennen we nog uit mijn Amsterdamse bandjes-tijd toen ik nog bassist was, ‘hippe gristenen’. Bijzaken en mode boven hoofdzaak, en het verwarren van ‘gevoel’ met gezonde intuïtie. Ze waren slachtoffers van de modernistische massacultuur, net als ik toen. De zelfde cultuur die Urkers als ‘slachtoffers’ afschildert van hun ‘strenge geloof’, hoeveel slachtoffers, eeuwig adolescenten en dolenden kweekte die al?

Dus de Psalmist verwoordt in het vervolg van 25 je gevoel tussen nepsters die niet ‘echt’ waren, maar ook ontworteld. Ieder adolescent is dat tot op zekere hoogte, en dan krijg je vaak ‘linkse’ standpunten waar je bij groei in wijsheid weer van geneest. Ondergetekende stemde toen zelfs SP:

Wend U tot mij en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en ellendig

De benauwdheden mijns harten hebben zich uitgebreid, voer mij uit mijn angsten.

Zie op mijn ellende en mijn moeite, en vergeef mij al mijn zonden.

Met de kromgetrokken bomen

Hoe zelfrelativering tot zelf-verabsolutering leidt
Een ‘Linkse christen’ is net als ‘Moderne Christen’ dus een innerlijke tegenspraak. Je bent dan een goddeloze geworden die dat bij zichzelf niet durft te erkennen. Modernisme verwerpt het idee dat God- dus Eeuwige Waarheid- zich aan mensen kan openbaren, en dat die mensen daarvan zonder voorbehoud kunnen getuigen, als in ‘Amazing Grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me‘….

Een modernist zou die diep doorleefde ervaring dan met ‘hahah‘, en ‘huhuh‘ beantwoorden, liefst spitsvondig en scherpzinnig, altijd relativistisch. Opnieuw, omdat je geen onderscheid tussen ‘hart’, die antenne voor God, en ‘gevoel’ wilt maken.

Moderne cultuur rukt dan vervolgens een goede eigenschap- wees voorzichtig met je waarheid naar anderen– uit zijn verband.

Natuurlijk is je waarneming en denken vaak onnauwkeurig. Die erkenning, een kleine deugd, die verhef je dan tot afgod als Grote Deugd die alles zou beschrijven.  Iedereen weet wel dat hij door voortschrijdend inzicht steeds weer anders tegen een zaak kan aankijken. Het ‘Visafslag Urk’-voorbeeld noemden we niet voor niets.

…en natuurlijk de vuurtoren

Dus wees voorzichtig met ‘mijn mening’, die al te vaak een voorbarige conclusie is. Tot zover het goede van relativering en aanhalingstekens, waar dit ZELF-relativering betreft.

Maar draai de werkelijkheid dus niet om, zodat je juist Zelf-verabsolutering krijgt. Omdat je als modernist, Linksche Medemensch, het Zelf enkel als toetssteen overhoudt voor die relativering. Zo ontaardt de deugd van zelfrelativering en bescheidenheid in haar tegendeel.

Buiten het ‘ik’-perspectief blijft er niets meer over, winnen of verliezen, een wedstrijd wie de langste tenen mag hebben. Linkse mensen reageren dan ook enkel uit ‘ik’-perspectief en pogen in reactie meteen je persoonlijk te verkleinen, voor gek verklaren enz.

Overal de vis 🙂

Uiteindelijk bepaalt dan enkel Macht wat waar, een waarheid met kleine W. Via autoriteitsclaims als ‘duizenden wetenschappers zeggen’, of wat door modern mediagedram orthodoxie werd… Drammen en intimidatie.

Waarheid is wat De Partij/Gristenunie vraagt, zoals je dat bij  hun aanbidding van de Klimaat-Baal en zijn draaiende offerpalen ziet. ‘Dus jij zegt het beter te weten dan al die duizenden wetenschappers’? zou een typisch Christenunie-antwoord zijn. Een uit massamedia opgepikte retorische truc.

Overigens werkt dat bij de meeste politici zo. Maar die hebben niet de pretentieuze naam Christenunie, en Stand Verplicht.

De meeste vrouwen kleden zich als een vrouw, niet als een halve vent

De Lange Tenen van de Macht
Steeds grotere lappen visgronden raken door miljardenoffers aan de Klimaat-Baal bezet, waarmee de Christenunie het offer van Christus in heidense ijver wil overtreffen. Zodat de Urker vissers, maar vooral ook de vissers om de Zuid zich ingesloten voelen door de nieuwe Heidense Staatsreligie, de Klimaat-Baal en zijn zwaaiende offerpalen.

De Groene Leugen neemt de plaats in van het door de massamedia (de kansel van de Linkse Kerk) en ‘moderne’ cultuur vernietigde christendom en haar tandenloze kerk. Voor hen die door de linkse media als milieuverpestende criminelen worden weggezet, op last van het Ministerie van Carola vervolgt Psalm:

Zie, hoe talrijk zijn mijn vijanden, en met welk een boosaardigen haat haten zij mij.

Bewaar toch mijn ziel en red mij; laat mij niet beschaamd worden, want bij U schuil ik.

Vroomheid en oprechtheid mogen mij behoeden, want U verwacht ik.

O God, verlos Israel uit al zijn benauwdheden.

De weg die de Christenunie gaat

Daarom mijn oproep aan de Klimaat-Baal vererende en offerende Christunie. Verander jullie naam, omdat jullie met de pretentieuze naam Christenunie de naam van Christus lasteren, en dus aan Godslastering doen. Dan kun je vervolgens onbekommerd ‘net als de rest’ zijn, gebruikelijk, want die vrije keuze heeft God ons allemaal gegeven.

Dat schrijven we niet uit ‘ik’-perspectief, mijn ego kan me gestolen maar met beroep op de Eeuwige God als toetssteen die hemel en aarde maakte. Maar God maakte niet ‘het klimaat’, want dat is dus een menselijke schepping, een Baal met zwaaiende geweide palen, waarmee ze het Nieuwe Babel zeggen te bouwen.

5 Replies to “‘Zie, hoe talrijk zijn mijn vijanden’… (Psalm 25)”

 1. Dank, Rypke voor weer een prachtige preek.
  Als voorheen GPV / CU’er had ‘k ze reeds in de ban gedaan. (ik was furieus toen Eppo B. het had over Utter Bullshit en Chris later van Gaslos)
  En als je uit zorgoogpunt het partijbureau mailt krijg je inderdaad per strekkende meter terug aangaande Rentmeesterschap, Zorgen voor ons nageslacht en sluitend Wetenschappelijk bewijs.
  Vooral doorgaan met je zondagbespiegelingen!
  groet

 2. Engbert,
  Zo, die man steekt fors van wal. Ik keek ook even naar zijn voordracht over de ‘muziek’-industrie. Was ook erg leerzaam. Tis alleen triest dat wij, ‘Nederland’ een provincie van big brother (b?)lijken te zijn. Maar het verklaard wel veel. Heel veel. Dus daarom kunnen we dus geen gas uit het oosten krijgen? De ‘politici’ willen/kunnen het niet accepteren? Vandaar die rare bokkesprongen? En daarom moet alles vies met gif, visserij kapot, lelijke standbeelden plaatsen, wolken kapot, rust weg, zijn wij hier soms Israël zelf? Wie moet ons toch zo hebben?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *