Hordijk redt RIVM en ‘Kolchoz 2.0’ (verduurzaming landbouw)

Kolchoz-ruine Carnocim (PL)

CDA-Kamerlid Jacco Geurts pleitte direct voor deelname van het Mesdag Zuivelfonds als adviseur rond de (papieren) stikstofcrisis, toen Carola Schouten (LNV) nota bene Leen Hordijk, de ‘MR Zure Regen’ van Wageningen UR en RIVM van de jaren ’80 benoemde, om voor de Tweede Kamer de wetenschappelijke twijfels rond de werkwijze van RIVM te toetsen.

Een RIVM-slager die het eigen vlees keurt, door Schouten ‘onafhankelijk’ genoemd. Nu is – na die kritiek- als enige echt onafhankelijk comisssielid de theoloog-chemicus Jaap Hanekamp benoemd in het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof, zo meldt Melkvee.

De overige van de 8 commissieleden zijn vooral lobbyisten voor het ‘duurzame’ landbouwmodel van de Club van Rome/2030 Agenda dat wij Kolchoz 2.0 noemen. Vandaar vandaag foto’s van de ruines van een Poolse Kolchoz bij Stettin (2005 geschoten) Hordijk was namelijk ook wetenschappelijk directeur van het Club van Rome-instituut IIASA in Laxenburg.

Geile Carola op 1 november aan Tweede Kamer

Kolchoz 2.0 (‘verduurzaming landbouw’) fusie van De Markt en Marx
De Wageningse kliek bij LNV- meest van PvdA huize of erger- streeft met Mark Calon (LTO/SER/Nederlandse Bankraad), Friesland Campina, Nutreco en  Unilever namelijk naar de vernietiging van de agrarische familiebedrijven. Daarna moeten bijvoorbeeld agro-conglomeraten onder controle van de banken en ASR als productiefaciliteit dienen voor bijvoorbeeld internationale energiepolitiek. (bio-energie, zie bv Duitsland)

Een vergelijkbare centralisatie van grond- en grondstofproductie kon je ook al ruiken bij ‘Rabofarm’. Daarnaast dwingen ze boeren uit naam van ‘natuurlijk kapitaal’ en biodiversiteit tot vormen van braaklegging, met prijsopdrijvend effect voor resterende grond.

Kolchoz-ruine, Charnocin Polen

De heropstanding van Kolchozen, Kolchoz 2.0 dus, die vindt nu plaats onder de banier van ‘Verduurzaming’. Een fusie tussen De Markt en Marx van de ‘Paarse’ jaren ’90, op weg naar Federaal Europa, onder Brusselse regie. Brussel heeft via de ‘vergroening’ van GLB-subsidies de voorwaarden al vastgesteld.

Die intenties kun je al letterlijk in regionale plannen lezen. ‘Minder bedrijven maar grotere bedrijven. Van boerengezinsbedrijven naar bedrijven met meerdere eigenaren/financiers op afstand’. DAT is ‘verduurzaming’, nadat je via lastenverzwaring uit naam van ‘groen’ de familiebedrijven vermoord hebt.

Het Plan, boerenfamiliebedrijf moet kapot

Privatisering publieke ruimte en publiek bestuur
Daarnaast stelde het Ministerie van LNV een adviesclub BIJ12 in, gevestigd aan het Leidseveer 2 in Utrecht. Die adviesclub met onbekende juridische status moet voor alle 12 provincies zorgen dat de natuurontwikkel- en grondopkoopindustrie haar belangen geborgd zijn.

BIJ12 geeft ‘antwoord op de meest gestelde vragen’/moet het beleid verkopen zoals LNV-ambtenarij en Wageningen UR wensen. Zo neemt LNV dus weer een vorm van landelijke regie terug, die verloren ging bij de decentralisatie van natuurbeleid na 2012. (toen de EHS in NNN veranderde, behalve in Friesland waar hij nog EHS heet)

Het effect van alle publiek gefinancierde grondopkoop- met oa het ‘Nationaal’ Groenfonds van de Rabobank- was een verdubbeling van agrarische grondprijzen, de kweek van kunstmatige schaarste. Het neveneffect is dat pachtprijzen ook onbetaalbaar worden voor kleinere bedrijven.

Die marktdynamiek in de sector pluizen we nu nog verder uit. De boodschap is hier voorlopig: kijk voorbij de ‘groene’ verkooppraatjes en politieke schijn over ‘links/rechts’ naar de consequenties. ‘Verduurzaming’ heeft altijd 1 effect: prijsopdrijving en lastenverzwaring voor particulieren.

Kolchoz-ruine

Voor mij is nu volstrekt duister WIE er nu plaatsnemen in BIJ12, of dat particulieren of ambtenaren zijn.  Je kunt er vanuit gaan dat het de zelfde gekochte ‘deskundigen’ zijn die de macht van LNV-ambtenarij en de Wageningse kliek moet bestendigen.

Ook dat instellen van  BIJ12 past in VN- 2030 Agenda (Agenda 21): de privatisering van de publieke ruimte en het publiek bestuur, centralisatie onder regie van stichtingen, multinationals en banken. Het effect is gelijk als bij het communisme, of ‘de markt’ het nu doet of Marx.

Het effect is dat (voor 4 jaar )gekozen politici nog veel minder te zeggen krijgen dan nu. Omdat Kolchoz 2.0 (‘duurzaamheid’) immers voor 2030 en de rest van de eeuw vooruit wil plannen. Alles dat men ‘verduurzaming’ noemt, het heeft 1 effect: lastenverzwaring voor particulieren.

Die lastenverzwaring heeft steeds als opvolgend effect: het uit bedrijf gaan van particulieren en einde particulier bezit. Geheel ‘toevallig’ bepleit World Economic Forum dat ook bij haar Fourth Industrial Revolution.

Dus dan hou je gerobotiseerde megafarms over, die voor multinationals produceren, volgens de ‘Climate Smart Agriculture’ van Wageningen UR. (Hun Martin Scholten zat in de Commissie Remkes, om boeren aan de klimaatschulden te helpen)

BIJ12: Gekochte academieprostituees met belang bij de natuurontwikkelindustrie

 

Nagel aan doodskist stikstofmodellen
Hanekamp neemt als enige echt onafhankelijke commissielid geen bezoldiging aan van het Ministerie van LNV. Om zo ook daadwerkelijk onafhankelijk te kunnen zijn. Hanekamp is met de statisticus William Briggs dankzij hun publicatie in Soil Use and Management (2015) de nagel aan de doodskist van de stikstofmodellen van RIVM en Wageningen UR.

En van de stikstofmodellen van Jan Huisman van Wageningen UR. Toen Hanekamp en Briggs die Wageningse stikstofmodellen wilden toetsen en de data daarachter opvroegen bij Jan Huisman, loog deze met Wageningen UR dat die niet meer beschikbaar waren. The Dog Ate My Data 🙂

Later in een openbare vergadering in aanwezigheid van RIVM-personeel gaven ze (per ongeluk) toe ze wel te hebben. Inmiddels schijnt Huisman overspannen thuis te zitten, nu hij ontmaskerd is.

Kolchozruine Carnocin ( = Zwarte Aarde)

Onafhankelijk’ = ‘tot de nek toe belangenverstrengeld’
De rest van de Commissie Hordijk is – net als eerder de Commissie Remkes– tot het bot belangenverstrengeld met het huidige papieren stikstofcrisis’-circus, dat als nevendoel heeft om boerengrond met publiek geld uit productie te kopen voor milieuclubs.

Leen Hordijk is met Wim de Vries, nu Persoonlijk Hoogleraar van Wageningen UR notabene de aanstichter van de Zure Regen/Waldsterben-hoax in Nederland, vanwaaruit de gehele oorlog tegen ‘stikstof’ voortkwam in ‘biodiversiteit’-context in de jaren ’90. Zie het begeleidende historische verhaal over de hype daarover vandaag op Interessante Tijden.

Leen Hordijk werd uiteindelijk onderzoeksdirecteur van het IIASA, zeg maar de stikstof- en klimaatmodellenbakkerij van de Club van Rome in Laxenburg. (Oostenrijk)

Kolchoz-ruine Charnocin

Hordijk kreeg met Wim de Vries ook 27 miljoen euro’s Europees onderzoeksgeld los voor Nitro-Europe: het vermarkten van het idee dat ‘biodiversiteit’- versmald tot 10 procent van de Nederlandse plantensoorten- te gronde zou gaan door een overmaat boerenstikstof (Ammoniak)

Een ander ‘onafhankelijk’ tot de nek toe in belangen verstrengeld commissielid is Jan Willem Erisman. Dat is de door het Wereld Natuur Fonds betaalde hoogleraar ‘Stikstofstudies’ aan de Vrije Universiteit, die ook dat 2030 Agenda-dasspeldje droeg bij Nieuwsuur van de Staatsomroep.

Jan Willem Erisman, uitvinder van het niet bestaande ‘Ammoniakgat’ draagt het SDG-speldje

2030 Agenda: Kolchoz 2.0 met 5 jarenplannen

Erisman is voorzitter van het biologisch-dynamische landbouwclubje Louis Bolk Instituut dat campagne voert met WNF tegen onze boeren. Hij vond in de jaren ’90 het zogenaamde ‘Ammoniakgat’ uit. Dat er minder ammoniakemissie werd gemeten dan de modellen voorspelden, dus dat het aan de metingen zou liggen.

Dat ammoniakgat was- zoals bleek na het wetenschappelijk werk van Hanekamp en statisticus William Briggs- volledig fictief: Een kunstmatig bijproduct van een veel te groot vertrouwen in de nauwkeurigheid van stikstofmodellen.

Geile Carola, het opgemaakte trekpopje van LNV-ambtenarij in actie…

Kolchoz 2.0: groen van buiten, rood van binnen
Het is dus overduidelijk dat het Ministerie van Carola (LNV) een comissie benoemt voor damage control. Zonder de modellenbakkers van RIVM en Wageningen UR mist LNV een macht-instrument om de boeren te koeioneren. Echter, gelukkig worden ze nu door een groeiende kritische en kundige meerderheid nauwlettend op de vingers gezien.

Het doel van alle vanuit de Club van Rome gestimuleerde klimaat- en milieubeleid is het afpakken van boerengrond voor de bancaire sector. Of dat nu braaklegging is voor ‘nieuwe natuur’ of extensivering uit naam van ‘circulaire landbouw’ of ‘duurzame’ landbouw, of het is bedoeld om de boer tot producent van Renewables te transformeren.

Nadat ze eerst via het ‘Meten met twee klimaten’ de voedselproducenten van familiebedrijven aan de bedelstaf brengen met knellende milieuregels. Vervolgens moeten de overblijvers dan in handen komen van agro-conglomeraten waar Marx en De Markt als dialectische fusie bij elkaar komen.

Bangmakerij om De Macht te grijpen…

Als gecentraliseerde productie-entiteiten onder de hoede van 2030 Agenda- multinationals als Friesland Campina, Unilever, Nutreco. Dit concept doopten we al Kolchoz 2.0. Ze zitten in zo’n 2030 Agenda-businessclub van Prins Charles, de Prince of Wales Corporate Leaders Club met hun CEO Schumacher.

Je kon die intenties van de omvorming van onze boerenstand naar Kolchoz 2.0 al aflezen aan de samenstelling van de Commissie Remkes. Die bevatte ondermeer de GLOBE EU-lobbyist Gerben Jan Gerbrandy, direct verbonden met de Club van Rome-top (Anders Wijkman, de directeur).

Carola Schouten installeert ook weer milieuclubs in een ‘klankbordgroep’ naast het Mesdagfonds, dus de Postcode Loterij-entiteiten die al tientallen miljoenen euro’s subsidie per jaar vangen van haar LNV-ambtenarij (Directie Natura 2000 en ‘biodiversiteit als Osinga) Dus de clubs die van het stikstofbeleid tegen boeren in hectares en inkomsten gaan profiteren als Natuurmonumenten.

Kolchoz-ruine Polen

Milieuclubs, een groot gesubsidieerde applausmachine
Een volledige subsidiestop op deze parasitaire entiteiten leek mij een politiek haalbare eis, die meer wenselijk is dan dat zij ‘publiek draagvlak’ veinzen.

Uiteindelijk is dat veinzen van publieke steun voor ambtelijk beleid, de reden waarom het Ministerie van LNV met Buitenlandse Zaken en het voormalige VROM die milieuclubs opblaast. Als applausmachine voor voorgenomen internationalistische milieupolitiek (2030 Agenda, Club van Rome cs) van wat wij de Koninklijke Oligarchie noemen. De Oligarchie van multinationals en stichtingen rond het Koningshuis.

De zelfde SER Leden, inclusief Marc Calon van LTO zitten ook in de Bankraad van de Nederlandse Bank

Daartoe dienden de Sociaal Economische Raad (SER) al sinds 1951 en haar privaatrechtelijke evenknie Stichting van de Arbeid (sinds 1945). Met captains of industry, vakbonden en werkgeversclubs doen alsof je de bevolking en haar belangen vertegenwoordigt. Die zelfde SER-mensen nemen ook weer zitting als ‘bankraden’ in De Nederlandse Bank, waaronder Marc Calon (LTO) en Hans de Boer van de VNO-NCW.

Daarnaast moet- zoals Nico Gerrits al betoogde voor Foodlog– de gehele incestueuze Wageningen UR-kliek bij LNV op de schop van de Natura 2000-directie. Wageningen UR is een stichting van het Ministerie van LNV.  Dus deze ‘onafhankelijke’ commissie zal alles doen om de baantjes daar te beschermen, en waar mogelijk uit te breiden. Zoals de baantjes van Martin Scholten zijn ‘Climate Smart Agriculture’.

Echter, het bedrog van de Wageningse kliek begint voor steeds meer mensen doorzichtig te worden. Omdat de ellende die voedsel producerende boeren treft echter vooral een internationale oorsprong heeft- De Nederlandse Bank doet ook mee met 2030 Agenda- zal men echter zoveel mogelijk het ingezette beleid willen behouden.

Circulaire Landbouw in Polen

Dus dat Het Goede hier wel een slag wint, maar de oorlog verliest. Want van de Financiele Sector die hier achter zit, daar win je het niet zomaar van. Bankiers willen immers harde dekking van hun ‘fiat currency’, waardeloos waardepapier. Dat wordt nu met schulden gedekt, die net als in de crisis van 2008 niet afgelost kunnen worden. Of door spaargelden die door lage rentes niets waard zijn.

De verlaten landbouwgronden in Polen werden ook ‘natuurgebied’

Dus zoeken bankiers een waardevaste dekking, als vastgoed en grond. Daarom is ook de Klimaatwet zo vlot doorgeduwd, als dekking van het wankelende financiële systeem. Omdat het zo complex in elkaar steekt, en omdat mensen via massamedia een rad voor ogen gedraaid krijgen, snapt bijna niemand dat.

Kolchoz Ruine Polen

Maar met wat inspanning is er best achter te komen, en aanvullende adviezen, tips, bronnen en inzichten zijn zeer welkom! Ik hoop dat U met begeleidend beeld een indruk kreeg van wat ‘duurzaamheid’ met onze landbouw zal doen. De verlaten kolchozen in Polen werden vanaf de jaren ’90 ‘natuurgebied’ zoals dat heet en ruïnes.

Braakliggende zones, zoals dat in Nederland met publiek geld geforceerd gebeurde uit naam van de Ecologische Hoofdstructuur.

De plaats die ik bezocht bij Stettin, het werd een natuurpark dat de Europese natuurclub ECNC zich wilde toe-eigenen. Die subsidieclub stond onder directie van de ex-LNV-Ambtenaar Rob Wolters die met Hemmo Muntingh (PvdA) ook Natura 2000 in de steigers zette. Ze zetten er de zelfde ‘grote grazers’ neer en plantten ‘verboden toegang bordjes’, die door de lokale bevolking weer werden weggesloopt.

3 Replies to “Hordijk redt RIVM en ‘Kolchoz 2.0’ (verduurzaming landbouw)”

 1. In Friesland is veel gedoe over de tariefsverhogingen voor de boerenbedrijven door het Wetterskip Fryslan ( WF). Mijns inziens gaan deze verhogingen alle proporties te buiten. Volgens de Leeuwarder Courant ( in hoeverre objectief en deskundig?) zegt het volgende:
  “Het belastingtarief voor 237.000 hectare landbouwgrond (‘bemalen ongebouwd’) moet volgens het dagelijks bestuur van WF met 15,8 procent omhoog. Vorig jaar was het tarief al met 13,8 procent gestegen. Ten opzichte van 2018 zal het ontwerp-tarief voor 2020 dus bijna 32 procent hoger zijn.
  Het waterschap wil volgend jaar 13,1 miljoen extra belasting innen. Daarvan zou 3 miljoen moeten worden opgehoest over de boerenhectares. Dat is de weerslag van de huidige verdeelsleutel, die 75,6 procent van de lasten aan burgers en woningeigenaren doorberekent, 24 procent aan de boeren en 0,4 procent aan natuurbeheerders”.

  Kan de 2030 Agenda ook hier mee te maken hebben?
  De natuur betaald dus bijna niets. Naast de andere subsidies van het Rijk mag de burger en boer ook via het WF de natuur subsidiëren

  Wat Rypke hiervan?

  1. Ja, wil je wel aub onder je eigen naam reageren, geen vage pseudoniemen: dus wat is je gewone naam en wil je dat zelf veranderen? Mijn naam ik Rypke Zeilmaker, ik schrijf ook niet onder het pseudoniem lul de behanger.

   Zeker 2030 Agenda, want met de VNG hebben de Waterschappen plots allerlei taken naar zich toegetrokken als ‘verduurzaming’ tot zelfs aanschaf van elektrisch auto’s. Ook nemen ze meer verkopers (communicatie) in dienst en ze groeien zo tot Waterhoofdwaterschappen uit. Opnieuw: je ziet hoe ze bestuurlijke taken naar zich toetrekken die eigenlijk niet bij waterschappen horen, en die ze verkopen in een technisch-noodzakelijk jasje.

   Dat is typisch 2030 Agenda: privatisering publieke ruimte en publiek bestuur. Het vergroten van de mist voor het belastingvee.

   Die extra taken die ze naar zich toetrekken vragen natuurlijk meer belastinggeld, en dus komen ze bij de burgerservicenummers winkelen. Die kunnen immers toch geen kant op. Het neveneffect laat zich al raden. Meer lastenverzwaring en dus versterking van bovenstaande mechanisme.

   Ik schreef er al over.
   https://interessantetijden.nl/2018/11/12/waterhoofd-waterschappen-ons-water-onderpand-wallstreet/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *