‘Geen bestuur maar dictatuur, Robin Hood sta op!’

Het op de zee veroverde vruchtbare kleiland

De titel verwijst naar een spandoek van boeren, dat ik tegenkwam op zadeldakjacht naar het monnikenverleden van Friesland, biddende en hardwerkende boeren van 800 jaar geleden. Zo kwamen we terecht bij de Wittemonniksweg, die van Holwerd richting Ternaard loopt.

Vlakbij Holwerd langs de weg naar Blije (nooit geweest) vind je ook een boerderij die nog ‘Klein Monnikhuis’ heet. Dat waren de uithoven van de kloosters, door de Friese boerenlekenbroeders uitgebate boerderijen, zoals van het Norbertijner Klooster Mariengaard.

Monnikhuis bij Holwerd

Ora et Labora, Bid en Werk
Terwijl de broeders in het klooster zich aan gebed wijden in woord en schrift om de juiste ‘geest’, mentaliteit te bewaken van de cultuur, dus cultivering van de menselijke natuur, vervulden zij de boerenarbeid om de natuur te cultiveren.Dat je hard werken WILT, je verantwoordelijk voelt, daar gaat een mentaliteit aan vooraf, die zo vanzelfsprekend helemaal niet is.

Zie maar naar het naoorlogse succes van de PvdA, mensen die geloven in ‘recht’ op welvaart zonder Goede Werken. Zodat de parasiterende nietsnutten van milieuclubjes en academie-ambtenarij op een schild werden gezet. Terwijl de mensen die ons voedsel verbouwen en oogsten tot milieuverwoestende paria’s werden uitgekleed, van hun visgronden verjaagd.

De wereld op zijn kop, waarin 10 Bijbelse mensenplichten voor een waslijst ‘rechten’ ingeruild zijn.

De partijkrant van PvdA-parasitisme, De Volkskrant, zet vandaag bijvoorbeeld Linkse Academie-uitkeringtrekkers op een schild, die ze ‘wetenschappers’ noemen.  Die zouden zwichten onder ‘werkdruk’. Die hebben zoveel vrije tijd en lopen tegelijk zo weinig financieel risico dat ze wat onrust trappen op straat. Nou, ik heb ook een baantje gehad bij de universiteit in Delft, het was vakantie alom.

Alleen die maand ‘werk’ bij het Ministerie van Algemene Zaken was nog meer slapend rijk worden. Teksten schrijven voor het Ministerie van VROM, die meteen na vertrek in de prullenbak konden. Omdat VROM werd opgeheven. Klagen ze daar ook al over ‘werkdruk’? 🙂

Zicht op Klein Monnikhuis

The Fat of the Land
Wie mist er nu de arbeid van een ‘hoogleraar genderwetenschappen’ of ‘sociale psychologie’ of een ‘Kwartiermaker Biodiversiteit’? Je kunt zelfs een zaak maken voor hun collectief ontslag, dat dit de maatschappij zichtbaar voordeel zou opleveren. Moderne betekenisloze wetenschap, je kunt het ook door robots laten doen.

Slap geouwehoer minus die hinderlijke morele superioriteit van ‘Het Linksche Thuigh’: Een beetje Delftse informatica-nerd schrijft zo een programmaatje waarmee je ‘Linkse academiemeneer’ kan modelleren. Een robot kan ook de gemiddelde ‘wetenschappelijke’ paper wel schrijven. Je mixt wat modekreten als ‘climate change scenario’s’ met ‘equality’ of zelfs ‘climate justice’ en andere ‘buzzwords’.

De academiepij lijkt de modernistische vervanging van de monnikspij van vroeger, ze werden de priesters van het Modernisme. Het dagje spijbelen van de linkse academieprostituees, het past in de zelfde ‘trap tegen het systeem’-retoriek als Astroturfclub Extinction Rebellion.

Kleiland

Risicoloze rebellie van welvarende middenklasse zonder verantwoordelijkheden, mogelijk dankzij ‘gratis geld’. Belastingroof. Of miljoenendonaties van miljardairs die belasting ontduiken via ‘filantropie’. Ze teren op welvaart, maar creëren het niet. Dus, hoewel er reden is de moderne maatschappij te bekritiseren, is dat vooral vanwege de epidemie die ‘waardenloze mentaliteit’ heet.

‘Het systeem’ werkt zo goed als de mensen die het bedachten en bedienen. Het schoppen tegen ‘het systeem’ lijkt een beetje op ‘bomenkap voor de veiligheid op de weg’. Terwijl ik nog nooit een boom voor een auto zag springen. Wel rijden dronken bestuurders en zondagsrijders tegen bomen. Je verlegt verantwoordelijkheid van het individu naar een ongrijpbaar collectief of technisch dingetje.

De onmisbaarheid van zulke Volkskrant- ‘wetenschappers’ voor de nationale economie, dat tonen ze met de eenvoud waarmee ze van hun werk kunnen spijbelen. Omdat niemand de vruchten van hun arbeid werkelijk mist.  Een boer echter, die kan niet zomaar bij zijn koeien weg. En zo was het Friese Land zonder de biddende werkmonniken ook niet geworden wat het tot de dag van vandaag nog is.

De Bietenoogst was binnen bij Westernijkerk Marrum

In Mariengaard bij Hijum (boven Leeuwarden) woonden de monniken met witte pijen, vandaar dus ook ‘Wittemonniksweg’. Zoals ‘Wittewierum’ in Groningen (Van Abt Emo) ook naar de witte klederdracht van de Norbertijnen is vernoemd.

Het vette zeekleiland werd met hulp van de monniken bedijkt, op de zee veroverd en tot vruchtbare akkers bewerkt. En zelfs meer dan 450 jaar na hun verdwijnen verwijzen namen nog naar hun landbouw-arbeid.

De nagalm van de uit de zee gewonnen vruchtbaarheid, die kon je al zien bij het zadeldakje naast Marrum, The Fat of the Land van suikerbietenoogst is nu net binnen. Zo zie je hieronder dus Ora et Labora in 1 beeld samengebald.

The Fat of the Land…

Als Friese alpen van vruchtbaarheid

Pas recent ontdekten we hoezeer het Kloosterleven het klassieke Friese zeekleiland vormgaf uit Wadden en Middelzee, met zadeldakkerkjes op terpen.

Dankzij de monniken brak hier in 1200 ongeveer de Steentijd aan in Friesland: zo leerden we met baksteen bouwen, de kloostermoppen, zodat je geen tufsteen uit de Eifel hoefde slepen maar gewoon met omliggende gebakken klei kon werken.

Kent U nog een goede Kloostermop?

Daarom schreven we al ‘Het Echte Friesland is Monnikenwerk‘, en Friesland werd haast Roomser dan de Paus nadat de Friezen eenmaal van het christelijk geloof overtuigd waren. Zo werden Friese krijgers ook geliefd als Kruisvaarders, die bijvoorbeeld de havenvesting Damiate in Egypte op de Saracenen hielpen buitmaken.

Machtig, de Romaanse kerkramen

ingebed in het vette land

Je moet gewoon niet een nieuw geloof te abrupt komen opdringen, zoals Bonifatius deed in 745. Maar heeft dat nieuwe geloof zich eenmaal bewezen, dan gaan de Friezen er voor. Maar tegen de ontzieling door het Modernisme van afgelopen eeuw lijken ook de Friezen niet helemaal bestand.

De leegloop, trek naar de stad eisten hun tol. Zodat monumenten-stichtingen de zadeldakjes nu beheren, die eerder kernen van bloeiende gemeenschappen waren.

De ‘ziel’ van het Friese land ademt nog de kloostergeest van Ora et Labora (bid en werk), terwijl de modernisering/ontzieling oprukt met haar lelijkheid van Mac Donald’s M-etjes, de Swastika’s van het slechte vreten, zielloze multinational-rotzooi die haar smaak aan marketing, de moderne variant op ‘betovering’ moet ontlenen via de massamedia.

Die media zijn de domineeskansel van het modernisme genaamd televisie. Het oneetbare wordt smakelijk gemaakt, via door psychologen bedachte foefjes om je onderbuik te veroveren op je gezonde verstand..

Karweilamp, modern

Lamp met oog voor ‘het goede, ware en schone’

Het Modernisme uit haar onmenselijkheid op verschillende manieren. Of je nu die hinderlijke Karwei/Kwamtumlamp ziet die ze zonder achting voor Goede, Ware en Schone bij een Middeleeuws mooi zadeldakje plaatsen, de Westernijkerk bij Marrum. Wat ontsiert die de foto die we maakten van dat prachtige godshuis, waar op het kerkterrein zelf wel oog voor dat detail was.

Het duiveltje zit in zulke details.

Of die windmolens die her en der liefdeloos zijn neergekwakt, met nog vele honderden in het vooruitzicht wanneer de Klimaatgekte haar fysieke weerslag krijgt, zoals reeds in beleidstukken als dictaat verwoord.

Het heidense klimaatgeloof met haar gewijde palen aan Klimaat-Baal

Het op zee en wind veroverde boerenland

Zadeldak Ferwerd met ganzenplagen voor

Hoe snel het nieuwe Heidense geloof van Klimaatpaganisme en de Transitie-rite hier hun beslag gaan krijgen, we wachten dat niet af. Stel dat een stel ‘Friezen’ daar toch in 1 keer voor gaat. Dan kunnen ze ook weer de andere kant op doorslaan.

We leggen vast een Requiem vast voor het Friesland dat in ons Hart zit. Hart en Ziel is datgene dat het Modernisme zo ontkent, tot alle menselijkheid en maatvoering is uitgewist, voor Het Grote Plan, de Vijfjarendoelen van het hier reeds beschreven Kolchoz 2.0; de transitie van ‘natuurlijk kapitaal’ en grond naar bankiers, multinationals en technocraten die een tik van de molen kregen.

De Markt meets Marx, zoals dat sinds de jaren ’90 gestalte kreeg via ‘Paars’.  En wat nu ‘Groen’ moet heten, door onze vissers ‘De Groene Leugen’ genoemd.

Bietenoogst kerk van Blije

Zadeldak Blije, gewijd aan Sint Nicolaas

Blije in het terpenland

Wie weet schuilt in de boeren nog een restant van de mentaliteit van het Oude Friesland. Het Leaver Dea as Slaef, onverzettelijkheid waarvan je houden kunt, waarvan je de ziel al zoekend schetst in kleuren en licht, samengebald in de magnifieke zadeldakjes op terpen. Of zijn onze boeren juist daarom – als restanten van belichaamd conservatisme- nu prooi van deze goddeloze en corrupte overheid?

Boerenbedrijf Blije in wind en regen…

Schapen in zadeldakland

Opengewaaide brievenbus

Op een spandoek langs de snelweg van Heerenveen naar Leeuwarden lezen we ‘Geen bestuur maar dictatuur, Robin Hood Sta Op’. Wie is hier sterk en heldhaftig genoeg om de Menselijkheid te verdedigen tegen de destructieve krachten die ‘vernietiging’ in een jas van ‘De Transitie’ vermommen?

Een soort beschermheilige, zoals Sint Nicolaas bij de kerk van Blije: hebben de boeren die ook? De donkergroene tegenkrachten zijn alvast duister genoeg, op eigen kracht bied je daar geen weerbaar tegenspel bij… Zo gek waren ze ‘vroeger’ nog niet, dat ze dat begrepen.

Vooralsnog zijn de boeren met hun acties een voorbeeld voor de rest van de Nederlanders die nog ‘hart’ hebben. Net als de Blokkeer-Friezen. Tot hier en niet verder.

Beschermheilige van veel Friese kerken, Sint Nicolaas

Hoe het ook zij, je krijgt blijvende bewondering hoe de Friese monnikboeren met mankracht volgens het motto Ora et Labora de vruchtbare zeeklei tot vette gronden bewerkten die welvaart brachten. Van die Natuurlijke Historie, een landschap door Menselijke Natuur gevormd, hopen we hier iets van in beeld te brengen, ook van het idee dat welvaart niet ‘zomaar’ uit de hemel valt.

Kijk naar die eindeloze verlaten en winderige streek, hoe je daar een welvarend bestaan uit kan persen…Totdat de PvdA daar lucht van krijgt en uit naam van ‘rechtvaardigheid’ je af gaat persen, Loon eisen zonder Goede Werken.

Wittemonnikswei in het eindeloze zeekleiland

De einde loze en winderige uitgestrektheid van de Wittemonnikswei

Uw monnik van De Abdij

Zonder de boeren zou er in deze streek alvast geen enkele economische drager over zijn, behalve dan het opwekken van subsidies voor de nieuwe klimaatkaste. En wat ‘toerisme’, een wandeltoerist met biologische bammetjes in een Tupperware-bakje die dan 1 snuisterijtje kopen kan in ‘De Galerie’  in Ternaard.

Galerie Ternaard

Je moet een reden hebben hier te zijn…eigenlijk net als in het echte leven

Zonder Ora et Labora gaat het hier niet. Je moet een geldige reden hebben hier te zijn, dit verwaaide zeekleiland, je handen uit de mouwen willen steken vanuit een tijdsbestendige filosofie. Eigenlijk net als in het Echte Leven, en als Friese boerenmonnik alleen voor God willen buigen.

Zoals ik overigens al beschreef bij het verhaal over Klaas ‘Klimaat’ Knot en de BIS: de Klimazi’s zien zichzelf als representanten van John Maynard Keynes, dat subsidie-injectie, dus met Staatsgeweld geroofd geld van de productieve sector de economie ‘redt’.

Ik zei het al!

Dus noemt Klimaatcommissaris van de EUSSR,  Frans Timmermans (zeker PvdA!) zijn moord op het MKB ook ‘Green Deal’. Geen bestuur kortom, maar dictatuur: Robin Hood, Sta Op!

One Reply to “‘Geen bestuur maar dictatuur, Robin Hood sta op!’”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *