Natuurmoeras 455-886 x meer CH4-emissie dan Nederkoeien

Methaan-bubbels Naardermeer, als je de schroef van de excursieboot een duw gaf, kwam het omhoog borrelen

De hoeveelheid ‘natuurlijk’ moerasgas (CH4) die moerassen mondiaal uitbraken is in CO2-equivalenten wel 455-886 maal de aan de Nederlandse koeien toegeschreven methaan-emissie per jaar die het RIVM opgeeft (7,9 Mton CO2-equivalent), bij omrekenfactor 31 (CH4>CO2). En 363-718 maal de emissies bij omrekenfactor 25 (CH4>CO2)

Vergelijken we de natuurlijke moerasgas-emissies (115-227 Mton CH4) met veestapel-emissies (0,5 Mton) die berekeningen van het Wageningse NEMA-model opgeven (2014) dan praat je over 230-454 maal grotere ‘natuurlijke’ moerasgas-emissie dan de gehele Nederlandse veestapel en landbouw. Dat was ook de waarde die ik in de versie van dit bericht van 25 juli 2018 al opgaf.

Een milieuramp? Onzin…

De eerdere vergissing was dus een ontstane verwarring tussen enkel koeien-emissies en de totale veestapel. En de verschillen tussen RIVM en Wageningen kan ik nog niet verklaren: wie het weet, meldt het AUB!

Ook is de methaan-productie van plant-etende insecten even groot als die van de mondiale veestapel. Terwijl het bij beide gaat om kort-cyclisch CO2-equivalent, geen fossiele CO2 uit voorbije geologische tijdvakken. Dus deze methaan is geen netto toevoeging van groeikasgas aan de koolstofcyclus, waar zij wel als zodanig wordt meegerekend door onze leugenachtige en corrupte overheid.

Die waarden kom je in de literatuur tegen, zoals hieronder besproken. Ik zocht het even op, na vrijdag (juli 2018) al de denkfout te tonen achter de CO2-voetafdruk (Hans Blonk Consulting 2008) van veehouderij: alsof zou cultuurgrond per definitie CO2-schuld opbouwen, terwijl natuurgebied per definitie netto CO2 vastleggen zou.

Dat is onwaar.

.. ‘Nieuwe Natuur’ – zompieland Staatsbosbeheer (De Deelen) is methaan-emitter

In werkelijkheid dragen bijvoorbeeld natuurlijke moerassen op de wereld wel een KWART van alle methaan-emissies bij, een 25-31 maal sterker broeikasgas. Een studie uit 1994 toont verder dat plant-etende insecten met methaan-bacterien evenveel methaan produceren (78,8 Mton maximaal) als de mondiale veestapel.

 • De methaan- productie van de veehouderij  telt de Nederlandse overheid wel mee voor haar emissie-registratie, maar die van natuurgebieden en insecten niet: waarom niet?

Niet voor niets is de bijnaam van ‘methaan’ (CH4) beter bekend als ‘moerasgas’. Loop maar eens door een slootje met rot plantenmateriaal op de bodem: meteen komen de gasbellen boven. Dat is methaan.

Toen ik voor Natuurmonumenten nog excursies gaf in het Naardermeer, kon je dat moerasgas omhoog doen bubbelen door met de boot wat gas te geven. (zie bovenste foto)

Moerassen meer methaan dan cultuurgrond

Dat moeras neemt maar 5-8 procent van het landoppervlak op aarde in. Met een CO2-equivalent van 25-31 (afhankelijk van studie die je kiest) praat je dan op zo’n klein oppervlak aan natuurgebied al over een CO2-equivalent uit moerassen, dat 115-227 Mton x 31 = 3,6- 7 Gton CO2-equivalent in het ergstezaak-scenario en 115-227 x 25 = 2,9-5,7 Gton bij de lagere vermenigvuldigingsfactor.

Dat is liefst 18-35 maal de Nederlandse CO2-emissie anno nu (195 Mton CO2-equivalent) Niet voor niets bestaan plannen om uit naam van ‘het klimaat’ moeras maar te ontginnen.

Zie hier de bron:

Bron: International Letters of Natural Sciences Online: 2015-04-03 ISSN: 2300-9675, Vol. 37, pp 51-60

De jaarlijkse methaanproductie van alleen al die moerassen, is dus anderhalf tot 3 maal zoveel, als wat de mondiale veehouderij zou produceren aan methaan: 86 Tg, de befaamde koeienscheten uit enteric fermentation, waarbij ze een bron uit 2007 citeren:

Bron: International Letters of Natural Sciences Online: 2015-04-03 ISSN: 2300-9675, Vol. 37, pp 51-60

Of die getallen kloppen, ik weet dat niet zeker: dit is alvast wat je in de literatuur tegenkomt.

Emissie-registratie NL
Wanneer we kijken naar de officiele emissie-registratie voor 2018 van onze leugenachtige en corrupte overheid (RIVM en consorten), dan zien we het volgende CO2-staatje voor de landbouw. Dat is wat Nederland moet doorgeven aan de Klimaat-Bureaucratie van de UNEP/IPCC dankzij het UNFCCC-klimaatverdrag (1992 RIO)

emissies veehouderij 2017, blz 178

IN bovenstaande tabel, daar valt meteen de hoge toegekende waarde aan ‘enteric fermentation‘ op, 8,8 van de 12,8 Methaan-CO2-equivalenten. Dat is het methaangas dat via bacteriele vertering ontstaat bij koeien enz die cellulose (zoals in gras) verteren.

Het RIVM geeft 12,8 Mton CO2-equivalent voor methaan uit de NL landbouw, waarvan 8,8 Mton voor rekening komt van ‘enteric fermentation’. Dus is de emissie van mondiale moerassen 3600-7000/12,8 = 280-546 maal hoger in CO2-equivalenten dan de methaan-emissie van de Nederlandse landbouw.

En kijk je uitsluitend naar de befaamde ‘koeienscheten’ (die volgens een veearts ‘boeren’ zijn), 7,9 Mton (Cattle in RIVM-tabel), dan praten we over 3600-7000/7,9 = 455-886 maal de Nederlandse koeien-emissies, bij een factor 31 vermenigvuldiging. En 2875-5675/7,9 = 363-718 maal de NL-koeienemissie van methaan in CO2-equivalenten, wanneer je factor 25 gebruikt. 

Kijk je naar de totale landbouwemissie (19,2) dan praat je over 3600-7000/19,2 = 187,5-364 maal meer emissies uit moerassen mondiaal, dan de Nederlandse landbouw. (bij factor 31)

Veel ‘natuurgebied’ is ook gewoon begraasd weiland omdat Natuurmonumenten daar pachtsubsidie voor krijgt

Niet geheel verrassend komt zo de gedaalde CO2-productie door de veehouderij sinds 1990 (onderstaande grafiek) vrijwel geheel voor rekening van de grote afname van de veestapel.

Sinds 1990 zijn er ruim 1 miljoen minder koeien in NL, tot het melkquotum werd afgeschaft. Nu nog steeds een half miljoen minder. Bij de resterende dieren werd per koe meer uitgeperst en de melk-productie steeg wel: de zogenaamde hyper-intensivering die voor natuur zo slecht uitpakte. Niettemin zie je zo, waarom het laffe en corrupte LTO-Nederland roept hoe goed ze op milieu-gebied presteren.

Omdat minder koeien met steeds minder bewegingsruimte wat minder methaan uitschijten, doordat ze de dieren steeds verder uitknijpen.

Bron:

Oxidatie veenbodems, verdienmodel Commonland/IUCN 
Bij die binnenlandse registratie, valt de oplettende lezer al op: hier zitten die fictieve ‘Voetafdruk’-emissies niet bij (de tot ‘milieuschade’ gebombardeerde weidegrond), die boeren volgens hoofdstuk 2 van Overheids-rapport ‘Monitoring Verduurzaming Veehouderij 1.0’ WEL moeten reduceren.

Commonland wil controle over nog eens 125 duizend hectare boerenland

Een groot deel van emissies, wordt verder toegeschreven aan de oxidatie van veenbodems, dat is het onderdeel 3D Agricultural Soils. IUCN-exdirecteur Willem Ferwerda slaat uit die CO2-reductie nu zijn subsidie-slaatje, door zich met zijn club Commonland op ons veenweide-gebied te werpen.

Het waterpeil omhoogbrengen, dat zou in theorie dan die (theoretisch met modellen geschatte )emissies omlaag brengen.

Woeste Gronden Staatsbosbeheer, zompig moeras dat weer methaan uitscheidt

 • Maar open vraag voor mij is: als je van veenweide weer moeras maakt, gaat de rotting en dus CH4-productie juist weer omhoog. Je hebt dus kans dat die 70.000 hectare (van de ruim100 duizend) natte ‘ecologische hoofdstructuur’-natuur sinds 1990 via methaan-emissie negatief bij draagt aan Neerlands CO2-budget.

Bron: Wageningen UR 2017, uw bron voor technocratische milieu-misantropie en beleids-prostitutie

Mestkevers op de wereld schijten ook meer uit dan onze koeien
Om tot het dier nauwkeurig met een rekenmodel NEMA te bepalen hoeveel methaan er uit Nederland ontsnapt, maakte de overheid met Wageningse beleids-prostituees dit rapport, op te laden via Emissieregistratie.nl: Daar zie je het getal van 500 miljoen kilo, 0,5 Megaton methaan per jaar uit de bus rollen voor 2014.

We citeren blz 11:

De totale emissie van methaan steeg van 499 miljoen kg in 2013 tot 503 miljoen kg in 2014. De belangrijkste oorzaak is de uitbreiding van de melkveestapel.

Tussen 1990 en 2014 daalde de emissie van methaan met 16%, wat verklaard kan worden door een afname van de dieraantallen en een hogere voeropname en productiviteit van melkvee ten opzichte van 1990. Daarnaast nam bij varkens en pluimvee ook de uitscheiding van organische stof per dier af en daarmee de methaanemissie uit de mestopslag.

Bij een vermenigvuldigingsfactor 31 praat je dan over 15,5 Mton CO2-equivalent. Gebruik je de ‘oude’ vermenigvuldigingsfactor 25 dan kom je op 12,5 Mton CO2-equivalent. Die laatste komt overeen met wat de RIVM opgeeft voor de totale landbouw-emissie aan CH4.

Het lijkt er op dat RIVM de factor 25 gebruikt, net als Wageningen. Anders zou het verschil te groot zijn.

Tsjirp tsjirp, zoek de krekel

Dus ongeveer 40 procent van alle CO2-equivalent van veehouderij komt voor rekening van methaan uit methanogenese door bacteriën in koeiendarmen. Dat is de zelfde opgave die de FAO ongeveer geeft voor de mondiale veehouderij.

Gelukkig leeft op die ‘intensieve landbouwgrond’ dan minder insecten-spul. Want die scheiden ook methaan uit, als ze planten verteren. Laten we dan ook eens kijken wat planten-etende insecten aan methaan produceren.

Bron

Een ruwe indicatie daarvan vind je in deze studie Methan Production in Terrestrial Arthopods uit 1994 met medewerking van de beroemde microbiologe Lynn Margulis (was ooit getrouwd met Carl Sagan).  Insecten die cellulose verteren (net als koeien) kenden een co-evolutie met die methanogenese-bacterien.

Ze vonden dat vooral tropische insecten en thermieten veel methaan uitscheiden. Het is natuurlijk een ruwe opgave, toch kwamen ze niettemin tot de volgende tabel.  Een indicatie van wat insecten aan methaan produceren per jaar:

Dan zie je dat bijvoorbeeld de orde van mestkevers (Scarabeidae) alleen al maximaal 38 Megaton metaan uitstoot, en alle insecten een gezamenlijk maximaal 78,8 Megaton CH4. Dus alle insecten op de wereld, zouden dan evenveel methaan produceren als de mondiale veehouderij (ongeveer 80 Megaton CH4)

Ook van het Belastingvee willen ze tot de ton nauwkeurig registreren: Bron CBS

 • Conclusie: Klimaatbeleid = Cultuurhaat/Westerse Zelfhaat
  Klimaatbeleid heeft een geheel ander doel, wat je afleidt uit de consequenties (niet de vrome intenties): een Sovjet-Unie achtige administratie opbouwen waar je mens en dier tot de gram nauwkeurig kan volgen, en vervolgens afknijpen kunt.
 • De wetenschappelijke basis is op zijn best drijfzand van modellen, schattingen, ruwe aannames, waar je door het oerwoud van naar elkaar verwijzende rapporten het klimaatbos niet meer ziet. De ‘wetenschap’ dient meer als rook-gordijn voor een vastomlijnde totalitaire politiek
 • Er ligt onder die totalitaire politiek een duidelijke ideologische basis voor dit beleid en al die CO2-boekhouding: de constatering van Mefistoles in De Faust: ‘het ware beter dat dit alles er niet was’:  De haat tegen cultivering van de aarde door mensen, de verheerlijking van het ongecultiveerde. Aka: De Groene Leugen

Want als je al die rapporten doorneemt, ademt je via getallen, emissies, tabellen en pseudo-exactheid vooral een geest toe van bureaucratische misantropie, levenshaat en de wil via Controle over anderen jezelf te verheffen. Bewijs van het tegendeel is overigens meer dan welkom: toon mijn ongelijk, mijn fouten. Graag!

8 Replies to “Natuurmoeras 455-886 x meer CH4-emissie dan Nederkoeien”

 1. Wetlands/moerassen ontginnen…. *zucht*!
  En dan vervolgens over een paar jaar te constateren dat dat toch niet handig was en allerlei vervelende gevolgen heeft voor….. noem het maar.

  Wij mensen zijn zo kortzichtig. Denken alles naar onze hand te kunnen zetten. Denken het beter te weten als moeder natuur en steeds opnieuw blijkt na een aantal jaren dat ‘we’ het bij het verkeerde eind hebben.
  Het trieste is dat we er niets van leren.

  Er is nu eenmaal een groep mensen dat klauwen geld verdient met de klimaatreligie. Msm (Maind Stream Media) kun je hier niet in geloven want dat is handen van die groep mensen.
  CO2 is geen opwarmer. De aarde warmt al bijna 20 jaar niet meer op. Wij weten veel te weinig van de langdurige cyclus van de aarde om te weten wat normaal is. En dan denken we met drastische maatregelen de ‘schade veroorzaakt door de mens’ wel even te herstellen. Met de voorgenomen maatregelen (Parijs) is de thermometer in 2100 nog steeds niet beïnvloedt, maar is wel onze samenleving danig beperkt en gehandicapt en zijn we honderden miljarden in de sloot aan het gooien.

  We zijn een triest ras.

  1. Ik bedoel natuurlijk geen fossiele CO2 maar CO2 uit verbranding van fossiele brandstoffen: dat is CO2 wat toen is vastgelegd door planten die fossilliseerden en verteerden. Ik dik dat alleen even in tot ‘fossiele CO2’, maar dat kun je foutief interpreteren.

   1. Heb voor de grap maar eens mijn eigen lebensraum vermenigvuldigd maal de aantallen lotgenoten… nu woon ik best ruim als gescheiden eenling, in deze na oorlogse buitenwijk (1947 ) van +/- 200 m2. En dat in mijn eentje…..oohh hebberige dikke ikke.
    De gehele mensheid zou een plek beslaan van noord Frankrijk, rechte lijn vanaf het kanaal dwars door Parijs naar het zwarte woud. Alle wereldburgers een eigen hut, Vietnam baby’tjes, Russische oude baboeshka’s, trump, mijn buurman uit Kameroen, de Syriër verderop kan al zijn kinderen net zoveel ruimte geven.
    En de rest zou leegstaan, geen mens te bekennen, alleen maar ruimte voor voedsel,recreatie,industrie, grondstoffen e.d. Bizar wat een fixatie op rekenkunde doet met het brein. Ik realiseerde mij dit na de lezing van Patrick Moore over de teerzanden in alberta. Schaal wordt een gevaarlijk gevoel in het globalistische media landschap.
    Agenda 2030 moeten we middels goed onderwijs aan onze kinderen afleren…..zij hebben de toekomst, voor ons reeds te laat misschien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *