Nieuw lobbybaantje DSM voor Edith Schippers (VVD)

Even de Klimaatwet uit de hoge hoed toveren, waar geen enkele VVD-kiezer op zat te wachten

Het ene moment ben je nog formateur voor het Kabinet Rutte 3, en de multinationalcoalitie DSGC van Unilever, Shell & DSM met CEO ‘duurzame’ Feike Sijbesma stuurt je een lobbybrief: ‘maak ons rijk met klimaatinvesteringen van 10 duizend miljard euro’. Het volgende moment, nou ja, na een Wachtgeld-sabbatical is Edith Schippers (VVD) lobbyist bij… DSM.

Ze volgde partijgenoot Atzo Nicolai op als President Directeur Nederland.

Zo werkt de Koninklijke Oligarchie Nederland BV, waar we vandaag weer ietsje dieper in duiken, en we vragen: wat was uw ‘VVD-kiezersbedrog-momentje?’ Bij ondergetekende was dat Rene Leegte, de Fractiewoordvoerder Energie & Milieu, de enige dwarsligger van het SER Energieakkoord haar windmolen-miljarden. (met de PVV)

Die ging 2015 de Kamer uit om -ingehuldigd door Henk Kamp- zijn lobbybureau Publieke Zaken te openen. Achteraf zijn we Leegte dankbaar, want we hadden een volstrekt naïef beeld- ontleend aan massamedia –  van hoe de ceremoniële democratie van de Koninklijke Oligarchie BV ‘functioneert’.

Onze Edith

Gezellig bij Atzo werken
Dat nieuwe baantje van Edith valt je dan op wanneer je net op Nieuwjaarsdag langs Chemelot bij Geleen rijdt, het terrein van duurzame Feike Sijbesma’s DSM, dat overigens voor 40 procent wordt ingenomen door de Saoedi Arabische NAFTA-krakers van SABIC.

Hier gebruikt de kunstmestfabriek OCI Nitrogen liefst 35GJ aan aardgas per ton ammoniak (NH3, ‘stikstof!’) die ze produceren. Dus per ton grondstof voor kunstmest, is dat ongeveer het jaarverbruik van een Nederlands huishouden dat ‘van gas los’ moet.

Omdat de burgers -bijvoorbeeld- moeten betalen voor de uitbreiding van bedrijfsruimte van het grootbedrijf als DSM van Duurzame Feike. Dat is een kernlid van al die CEO-cowboys die Het Groene Licht van Unilevertopman Paul Polman zagen. Polman was lid van het High Level Panel of Eminent Persons van de Verenigde Naties dat ons aan het klimaatbeleid, vluchtelingenbeleid (Global Compact) en de genderpolitiek helpt…

(2030 Agenda, SDG-doelen, waaraan de DGSC-lobbyisten al refereerden richting Edith Schippers, zie brief: de publieke injectie van tien duizend miljard euro in CO2-handel)

Het Koning Arthur Kasteel van de Vaderlandse Chemie bij Geleen (Limburg)

Na proeftijd in politiek bij Baasje werken
De macht ligt daar, waar ex-politici met allerlei commissariaten terecht komen nadat ze zich gunstig gestemd toonden richting de Koninklijke Oligarchie BV en haar Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s). Opdat ze hun politieke contacten dan voor privaat gewin kunnen aanwenden. In het buitenland noem je dat ‘corruptie’. Bij ons heet dat liefkozend ‘Poldermodel’.

Schippers haar partijgenoot Atzo Nicolai ging Schippers al voor. Die werd niet alleen eerder commissaris bij Eneco, het energiebedrijf dat 19 windmolens IN vogelgebied de Waddenzee bij Delfzijl zet. Ironisch genoeg was Atzo ook de voorzitter van de Raad van Toezicht van Vogelbescherming Nederland BV. Vogelbescherming belegt ook in windmolens (‘Green Bonds’)

En vervolgens werd Atzo dus de President Directeur van DSM Nederland die het verduurzamen van Chemelot moest leiden. Terwijl Duurzame Feike tegelijk Bankraad is bij De Nederlandse Bank, die met Frank Elderson de klimaatzwendel aanvoert (publieke geldinjecties voor monetaire systeem). Dus met ’t geld zal het daar ook wel goed komen.

Chemelot moest een innovatiekasteel worden van de chemie

Klimaatpolitiek ten gunste van het grootbedrijf
Zoals we al steeds uitlegden, bestaat CO2-reductie enkel als papieren doel. Het bouwen van windfarms is bedoeld om met publieke miljarden-subsidies papieren CO2-ruimte te maken in het ETS-emissiehandelsysteem. (de geclaimde tonnen CO2).

Wat een land ‘uitstoot’ is nergens gemeten, dat is puur boekhoudkundig, evenals geclaimde CO2-reductie.

Zo kan een bedrijf als DSM dat aan het ETS-emissiehandelsysteem meedoet dan uitbreidingsruimte bijkopen met CO2-stoeltjes (papieren tonnen CO2) die een windfarm in theorie vrijmaakt: zie uitleg gisteren.

Amen fijn dat hij het na retoucheren van de ‘G’ (van Energielabel G) ook zelf doorheeft.

Dus dan snap je nu hopelijk: Die windmolen-subsidies zijn indirecte multinational-subsidies. Zo subsidieert Jan Publiek met het MKB ‘De Transitie’ van die Multinationals die het Groene Licht van Paul Polman (Unilever, nu de Mondiale Chamber of Commerce) en Pieter Winsemius (VVD) zagen. Dat het voor het grootbedrijf zachtjes verloopt, terwijl burger en mkb worden uitgekleed.

Want natuurlijk kun je met die wiebelstroom geen stabiele economie aandrijven, zo kan iedereen met havo natuurkunde uitrekenen. Daarnaast: de SDE+-subsidies die het Ministerie van Klimaat vergeeft *73 miljard euro voor het SER Energie-‘akkoord’ (dictaat): ook dat zijn indirecte bankensubsdies. Zo geef je voor 15 jaar lang een Staatsgarantie voor anders niet renderende investeringsleningen.

Zonder subsidie was geen windfarm of bomencrematorium (biomassacentrale) gebouwd. Bij ieder nieuw project zie je een bankschuld, waarover de UBO’s van banken weer rente vangen.

Rene Leegte in Kollumerland (FRL)

De Morele Leegte
De daadwerkelijke lasten van de Klimaatwet komen zo volledig bij burgers en het MKB terecht. Wat bankiers als Wiebe Draijer ‘De Transitie’ noemen, dat is een kapitaaltransitie van burgers, middenklasse en MKB naar banken en multinationals, bedoeld om het monetaire systeem van Fiat Currency te redden.

De Transitie = overdracht kapitaal en grond naar banken en multinationals

En daar zal Edith vast een lobbyende/coordinerende rol bij mogen vervullen. Zo met al haar Haagse contacten. De VVD: Jurist Sven Hulleman van de Stichting Restschuld noemt ze de ‘Vereniging Voor Dieven’. De eigen typering ‘Nijpelitaanse Maffia’ is ook best treffend.

Sommigen noemen dit ‘netwerkcorruptie’, anderen heel netjes ‘lobbycratie’. Maar eigenlijk bestaan geen beschaafde termen om de VVD eerlijk te beschrijven, behalve in criminaliserende zin.

Rene Leegte

Private aversie tegen de VVD werd gevormd na het per abuis vertrouwen stellen in Rene Leegte bij Kamerverkiezingen, toenmalig Fractiewoordvoerder Energie & Milieu. Na die verloren stem ging hij als dwarsligger (in Kamervragen) van Rutte/Kamp’s SER Energieakkoord (de windmolensubsidies) in 2015 uit de Tweede Kamer.

Rene Leegte, Oprichter en Oplichter

En als goedmakertje kreeg Rene Leegte van Henk Kamp toen in 2015 zijn eigen Haagse lobbybureau heropend; Publieke Zaken. Lobbyen voor privaat gewin op publieke kosten, typisch VVD:

Publieke Zaken helpt bedrijven zakendoen in het publieke domein door bedrijfsleven en overheid samen te brengen en helpt bij het opzetten en het uitvoeren van een goede strategie onder andere om belangen op de politieke agenda te krijgen.

Gaswinning bij De Leegte Kollumerland

Voor de openlijke institutionalisering van Corruptie. En zo kent iedere bedrogen ‘kiezer’ zijn momentje van democratische ontnuchtering. Dat we eigenlijk in een corrupt bananenland leven. Uiteindelijk ben ik Leegte dankbaar, want tot 2015 had ik dus een volstrekt onrealistisch beeld van hoe de Koninklijke Oligarchie Nederland BV daadwerkelijk functioneert.

Het Rode Pil-schema van de Oranje Exploitatiemaatschappij van de Human Resources (‘burgers’) van Nederland

Topmanagementgroep (2000)
Hier ons ‘Rode Pil’-schema over de ceremoniele democratie & Koninklijke Oligarchie Nederland BV nog eens, inclusief de Topmanagementgroep (sinds 2000) van topambtenarij 81 Armanipak-ambtenaren, presiderend over een leger ambtenaren van meer dan HONDERD DUIZEND.

Daar lees/hoor je vrijwel nooit iets over, maar zij maken met de UBO’s van de Koninklijke Oligarchie de besluiten, die dan via het Regeerakkoord plots als duveltje uit een doosje vallen, tot verrassing van de kiezer.

Plots heb je dan een ‘klimaatcrisis’, een ‘stikstofcrisis’ en moeten we nog weer honderdduizenden Afrikaanse klimaatvluchtelingen huisvesten. En plots heb je als VVD-kiezer dan een ‘Ministerie van Klimaat’, alsof George Orwell uit de dood is verrezen.

…niveau een 3: wat ‘Belangen’ bedreigt heet ‘terrorist’

En een Ministerie van ‘Veiligheid’ dat overal complotten van ‘terroristen’ ontwaart: lees, mensen die ‘Belangen’ kunnen bedreigen van de Oligarchie., danwel zij die deze corrupte oligarchie niet braaf en volgzaam gehoorzamen.

Plots moet je 100km per uur rijden. Plots is er een programma-directeur Generaal Stikstof bij LNV. Die moet de bedoeling van stikstofbeleid over de boerenstand uitrollen; het met publiek geld opkopen van hun grond als Natural Capital, dus harde dekking van derivaten en bankproducten. En als bouwgrond voor Clemens Brenninkmeijer zijn plannetje Tristate City (Stadstaat NL)

Voor de greep op dat ‘natuurlijk kapitaal’ zat Gerben Jan Gebrandy van GLOBE ook in dit Commissie Remkes.

Die VVD-burgermeester die nu zo voor het vuurwerkverbod pleit. De Ministers als Geile Carola van LNV voeren die orders vervolgens uit. En als die dan goed hun best doen voor Corporate BV en de Commerciele Banken krijgen ze een commissariaatje.

De baassies van Carola

Die TMG- zie hier de wet met alle functies– zou je nog in een blokje kunnen plaatsen zo onder de banken van het Ministerie van Financien, doorlopend naar links tot het blokje onder het Ministerie van EZ. De Regeling Aanwijzing TMG (2016) van Stef Blok beschrijft hen aldus:

De Rijksdienst kent nu, vergeleken met de ruim 100.000 ambtenaren in Rijksdienst, een relatief kleine top van 67 TMG- leden. Het volume van de TMG wordt vergroot door binnen de totale groep van 541 topmanagers binnen het Rijk de scheidslijn tussen de TMG en de overige topmanagers te verschuiven.

De verhouding wordt daarmee 81 TMG-leden binnen de groep van 541 topmanagers.

De TMG omvat alle functies van secretaris-generaal, directeur-generaal (DG), inspecteur-generaal, thesaurier-generaal, de directeuren van de Planbureaus (het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is in deze regeling niet afzonderlijk vermeld, omdat het sinds 2015 een DG-functie is. Ook de ABDTOPconsultants behoren sinds 2010 tot de TMG.

Zucht….om te huilen…

Je kende je eigen land dus niet
Dan woon je al 45 jaar in Nederland. En pas recent ontdek je hoe dat land in werkelijkheid functioneert, uitsluitend omdat je dankzij de Klimaatpolitiek je daarin ging verdiepen. Anders was ik net zo onwetend geweest als de overige 95% die haar wereldbeeld nog aan de massamedia ontleent.

Voorbeeldje van die diepslaap waarin massamedia ze houden. Die 95% zijn zich onbewust van het feit, dat alle beleid van genderpolitek tot ‘klimaat’ uit een internationaal programma komen:

2030 Agenda.

De topambtenaar op Buitenlandse Zaken die de invoering van die zogenaamde Sustainable Development Goals coördineert, die is nu net een plekje opgeschoven, terwijl wereldverbeteraar Sandra Pellegrom zijn stokje overnam. Die is weer afkomstig van een mensenrechtenafdeling van de Verenigde Naties. En eenmaal bij de overheid zijn ze niet te ontslaan…

Global Compact Netherlands, gevestigd aan Bezuidenhoutseweg 12 in Den Haag, de gezelligste straat van Nederland

Haar voorganger Hugo von Meijenfeldt mag nu bij ‘Milieu’ de invoering van het Global Compact versnellen, samen met Corporate BV/VNO-NCW, en de privatisering van het publiek bestuur uitrollen: dus nog meer vluchtelingen hier naar toe halen van het ‘Verdrag’ (dictaat) van Marrakech, het Global Compact on Migration. Daarin is massa-immigratie een’ recht’.

En het ‘inlegvelletje’ van Mark Rutte zal ons behoeden voor een stroom van miljoenen vrolijke Afrikaantjes, via Brussel in quota over landen verdeeld. Wir Schaffen Das!

Hugo zit nu gevestigd aan de Gezelligste Straat van Nederland nummer 12 bij de VNO-NCW en haar Stichting SDG-Charter: de Bezuidenhoutseweg. Dus maak je borst nog maar nat voor nog minstens een miljoen kansenparels uit Geitenhouderije, goedkoop wegwerp-personeel voor multinationals.

En nog meer menselijke voorraden om de bouwsector aan sociale woningbouwprojecten te helpen… op met publiek geld opgekochte boerengrond.

Zodra je niet meer de vraag stelt ‘huh, zijn ze gek geworden, wat is hier nu het publieke belang van’, maar ‘wie profiteert?’ Pas dan zul je merken, hoe snel je ontdekt hoe de Koninklijke Oligarchie Nederland BV daadwerkelijk functioneert.

Vervolgens zeg je dan bij de Raad van State het vertrouwen op in de Nederlandse Rechtstaat (19 augustus 2019), waar ook de Raad van State voor ‘De Belangen’ krom staat. Om vervolgens alleen in De Grote Schoonmaak nog heil te zien, JUIST nu de meeste mensen het nog goed hebben…

Dat is namelijk iets om te verdedigen, niet om door het klimaattoilet te spoelen van Paul Polman en z’n groene multinationals.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *