Met uitsterven bedreigd: Menselijke biodiversiteit

Echte Mensen, hier een West-Fries… met uitsterven bedreigd….

 Wanneer je de biodiversiteit op de planeet wilt beschermen tot zelfs DNA-niveau, zoals de Convention on Biological Diversity (CBD) uit 1992 wil , dan hoort daar natuurlijk ook de verscheidenheid van mensenrassen bij. En de bescherming van de kwaliteit van die rassen. Zo was althans de opvatting van eugenetica, de door de neef van Charles Darwin bedachte discipline: Francis Galton.

Convention on Biological Diversity

Bio-Globalisering bedreigt diversiteit
Je trekt dan gewoon de discipline van plantenveredeling en dierfokkerij door naar mensen. Zoals men ook het populatiebeheer van herten (op gezondheid) doortrok naar mensen, zie daartoe het artikel ‘Culling the Herd, Eugenics and the Conservation Movement in the United States, 1900-1940‘.

De elite-groep rond Teddy Roosevelt vreesde teloorgang van het Nordische ras, naar Madison Grant zijn populair-wetenschappeljke  ‘The Passing of the Great Race’ (1916). The Great Race is het Nordische ras waartoe de Germanen, Scandinaviers en dus ook de Friezen behoorden. Bij natuurbescherming hoorde dus ook bescherming van de menselijke biodiversiteit. Waarin ze kwalitatief onderscheid maakten in die diversiteit. Zie daarom ook mijn presentatie over de Klimazi’s:

Uit die beweging- ver voor het onschuldige vrouwke Rachel Carson (1962) is uiteindelijk ook de moderne milieubeweging ontstaan vanuit Amerika. Ook vanuit de moderne biodiversiteit-lobby valt die eugenetische opvatting te rechtvaardigen. De CBD-definitie (1992) door Nederland ondertekend luidt immers als volgt:

“Biological diversity” means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems.

Dus hoe bewaak je de diversiteit binnen een menselijke soort? Alvast niet door ze te multicultiseren, met uitzondering van het eugenetische project ‘Israel’. En hoe behoud je dan vooral de gewenste eigenschappen, als betrouwbaarheid, moed, eerlijkheid, wat je associeert met ‘echtheid’. Kan een etnische groep niet ook van nature meer geneigd zijn tot eerlijkheid of juist haar tegendeel?

Dat bepaalde biologica historisch-politiek beladen werd, dat hoeft haar nog niet minder waar te maken. Wanneer je uitgaat van het primaat van de natuur bij cultuur. Dat houdt in: De natuur van mensen dicteert de cultuur, niet andersom, nature boven nurture. Dat is ook wat ‘natuurlijke historie’ inhoudt.

…Joodse Rabbi’s schreven ook instemmend over Eugenetica

Variatie voorkomt vroegtijdig uitsterven
De aanname bij de biodiversiteit-lobby was gelijk aan de aannames uit de genetica rond genetische variatie. Dat je bij meer genetische variatie, meer bestand bent tegen uitsterven. Verandert het milieu, dan heb je meer kans dat er variaties binnen een soort zijn die daarmee beter omspringen.

Al die variaties ontstonden deels via geografische afscheiding (Ernst Mayr), zoals verschillende volkeren ook door afscheiding ontstonden, lokaal aangepast bij hun milieu. Het opheffen van die afscheidingen door mensen, dat noemt men ‘Bioglobalisering’. Zodat er nu een tijgermug uit Azie mee kan komen met rubberbanden. Of de Varroamijt uit Indiase bijenvolken.

Die bioglobalisering, het kosmopolitisme en de neiging alles te gelde te maken,die staat aan de basis van wat men de moderne ‘biodiversiteitscrisis’ noemt.

Die bioglobalisering bedreigt ook de diversiteit van culturen en menselijke rassen. Zie maar naar het fotoboek ‘Before they pass away’. Wanneer je die stelling poneert bij ‘Indigenous Peoples’ met een klepje door hun lippen kom je in ons gepolitiseerde leven makkelijker weg, dan wanneer je dat toepast in de relatie Friese identiteit en etniciteit.

Fries-Germaanse bomenknuffelaar

Hondenrassen en mensenrassen
Vergelijk degeneratie bij mensen met fokfouten bij terriers, zodat ze een zenuwtick in hun achterpootjes krijgen. Of doorgefokte Golden Retrievers die vroegtijdig aan ziektes sterven. Zo kunnen ook bevolkingsgroepen door bijvoorbeeld braindrain en culturele regressie degenereren?

Dat je nu een bureaucratisch milieu schept, waarin gedegenereerde lafbekken en theedrinkende metromannetjes boven drijven als Rutger Bregman, de Homo puppie brrrr…

Iedereen accepteert dat er hondenrassen zijn met kenmerkende eigenschappen en behoeften. Een Jack Russell moet van zijn natuur als ‘aardehondje’ ( = terrier) gewoon graven en holen in, een Labrador zoekt automatisch het water op. Dus is het dan niet logisch dat die raskenmerken ook op genetisch niveau bij mensen bestaan? En dat gewenste kenmerken in voortbestaan bedreigd kunnen worden?

Wie blauwe ogen en een rode baard heeft, die heeft ook andere eigenschappen die bij zijn ‘ras’ horen.

Wie een onderscheid maakt tussen ‘lichaam’ en ‘geest’, die claimt te weten waar het 1 ophoudt en het ander begint. Dat onderscheid is zo helder niet. Dus typische ‘geestelijke’ deugden en ondeugden kunnen even zeer genetisch bepaald zijn, ook op groepsniveau.

De Kievit op een grafsteen

Uiteindelijk heeft het Friese volk zich ook aangepast aan een onherbergzaam milieu op de grens van zee en land, daar een bestaan uit moeten persen. Dan is het biologisch te denken dat je via een selectieproces ook bepaalde eigenschappen kweekt. Wie zwak en lui is, die overleeft in zo’n milieu niet. Terwijl je lui en indolent kunt zijn, als de bananen gratis boven je aan de boom groeien.

Overal zie je bij de ouderwetse Friezen ook een natuurlijke verbondenheid met natuur, die door de Globalisering en haar evenknie van Bureaucratisering verloren gaat.

Uiteindelijk is de Globalisering met haar vernietiging van grenzen een oorzaak dat ook overheden steeds groter moeten worden. Big Business schept Big Government om met haar regels achter de feiten aan te lopen. Voorbeeld: Je moet nu al een SMS’je naar een ambtenaar sturen, wil je nog een kievitsei aanraken.

Overal doet men haar best om mensen bij de natuur weg te jagen via regels en verbodsbordjes. De lobby tegen jacht maakt haar tot papieren aangelegenheid. De vervreemding van natuur is actief in onze cultuur gestimuleerd. Met als voltooiing dat mensen niet meer om zich heen kijken, observeren maar op een schermpje gluren.

De Kievit, ook in Weidum

Koppig
Etnografische beschrijvingen van bijvoorbeeld Worp van Thabor (kloosterling uit 1534) kennen Friezen de welbekende koppigheid toe. En daarnaast de zucht naar bier, die ook bij de Germanen kenmerkend is. WJ Eekhoff spreekt (1852) spreekt over de natuurlijke vrijheidsdrang van de Friezen, een Germaanse stam die in Romeinse tijd in ‘Neder Germanie’ leefde.

Romeins geschiedschrijver Tacitus (55-117) spreekt over de ‘Rossige Bataven’, de in de Betuwe gelokaliseerde stam waarmee de Nederlanders zich ook na de Renaissance gingen identificeren. Daarom noemden ze het huidige Djakarta (Indonesie) ook ‘Batavia’ bij stichting in de zeventiende eeuw.

De Japanners vonden ons overigens maar stinkende Rode barbaren, dus verder dan Deshima (Nagasaki) mochten de Hollanders als enige handelspartner van Japan niet komen.

Die stam van de Bataven ook kwam kortstondig succesvol in opstand tegen de Romeinse overheersing in het jaar 68-69. Net toen de Romeinen ook al de Joodse opstand bij Massada in de kiem moesten smoren.

Terwijl Bataven als goede zwemmers met hun grote gestalten juist eerder vaak tot de elite-troepen van de Romeinen werden gerekend. Die werden bijvoorbeeld bij de verovering van Britannie ingezet. Maar ze werden tegelijk dus- net als de Friezen- als onberekenbaar geacht.

De Literatuur voor vandaag

Onbeheersbaar
De Friezen leefden in Neder-Germanie vanaf de Rijn bij Katwijk tot aan Denemarken, in het grensland tussen land en zee. Tacitus schrijft over een gebeurtenis uit het jaar 58. De bij het huidige Leiden gelegerde Romeinen lopen dankzij rust in het keizerrijk wat uit de neus te eten. En daarvan maken de Friezen direct gebruik om land in te pikken:

Het voortdurend non-actief van delegers leidde tot geruchten, legaten zou het recht zijn ontzegd troepen richting vijand te leiden.

Dat bracht de Friezen in beweging, weerbare mannen via bossen en moerassen, niet-vechters over meren,allemaal togen ze richting Rijn. Daar nam men leeg bouwland in bezit gereserveerd voor militair gebruik, op instigatie van Verritus en Malorix- de Friese heersers- voor zover Germanen te beheersen zijn.

Ze hadden al huizen neegezet, akkers ingezaaid, bewerkten die zoals voorvaderlijke grond, toen Dubius Avitus, opvolger van Paulinus, ingreep. Hij dreigde met Romeins geweld indien de Friezen niet teruggingen naar hun oude land ofwel nieuwe vestigingsgebied verkregen van de keizer,l en zette zo Verritus en Malorix ertoe aan een verzoek in te dienen. Zij vertrokken naar Rome

(Fort Saalburg Limes Romeinen)

Daar blijkt Nero druk bezig met andere kwesties, ze moeten wachten. Tijdens een barbaren-rondleiding komen ze ook in het theater van Pompeius, dat hun een idee moet geven van de bevolkingsomvang ( van RomeRZ) Uit verveling (van de voorstelling snapten ze niets, het boeide niet) vragen ze naar de tribunes en de diverse rangen: wie ridders waar senatoren?

Daarbij bespeurden ze op de senatorenplaatsen een paar man in buitenlandse kledij. Wie dat waren, vroegen ze, waarop men zei dat het ereplaatsen voor gezanten van volkeren die uitblinken door dapperheid en vriendschap met Rome. ‘Geen volk ter wereld beter met wapens of trouwer dan Germanen’ roepen ze uit. En lopen omlaag, nemen plaats tussen de senatoren.

Toeschouwers pakken het vriendelijk op als ‘ouderwetse spontane reactie’, geval van goede geldingsdrang. Nero gaf beiden Romeins burgerrecht, met daarbij de orderes dat de Friezen van dat bouwland af moesten.

Die trokken zich daarvan niets aan. Waarop, ineens, hulpcavalerie er opaf werd gestuurd die de zaak afdwong, na arrestatie of slachting van wie te hardnekkig verzet bood.

Echte (West)Fries

Pax Romana werd Pax Christiana
En dus herken je in de beschrijving van Tacitus een bepaalde eerzucht en koppigheid opnieuw. Als natuurlijke biologische eigenschappen van de Germaan-Friezen.

De vraag is nu: zijn dat lovenswaardige eigenschappen die we ook onder de Convention on Biological Diversity dienen te beschermen? Uiteindelijk kun je iedere gek met gebrek wel Fries leren..Maar daarmee IS het nog geen Fries qua biologische volkseigenschappen.

Een echte Fries heeft blauwe ogen, is blond of rossig, is koppig. Maar door het globalisme, het wegtrekken van bevolking uit hun oorspronkelijke Friese habitat, het mixen van bevolkingen, dan dreigt die menselijke biodiversiteit op termijn uit te sterven. Je houdt wat gedegenereerde tokkies over die binnensmonds mompelen met een geestesleven dat de televisie-programmering nauwgezet volgt.

Als je variatie en behoud van eigenschappen bij niet-menselijke biodiversiteit zo belangrijk vindt, dat je 193 landen een Verenigde Naties-verdrag laat tekenen in 1992: waarom dan niet bij mensen?

Werkhanden

Wie trouwens geen hoge pet op heeft van de Joods-Bolsjewistische Multi-culticultus; zie dan naar de Pax Romana, die door de Amerikanen overgenomen is met hun Pax Americana. Je kon dus met iedere biologische afkomst Romeins Burgerrecht krijgen. Mits je bepaalde verdiensten waarmaakte en bepaalde Romeinse waarden onderschreef.

Zo kreeg de Jood Paulus ook Romeins burgerrecht. Je hoeft dan- zoals in het marxisme- niet te doen alsof er geen verschillen zijn, waarbij De Staat het illegaal maakt een normatief onderscheid te maken bij die verschillen. (Artikel 1 van de Marxistische Nederlandse grondwet, ‘Non-Discriminatie’) Maar je onderschrijft bepaalde waarden, omdat je die waarden superieur acht boven andere.

Bijvoorbeeld, ijver boven luiheid, eerlijkheid boven achterbaksigheid.

Typische blonde Friezin

In die Pax Romana kun je ook een voorafschaduwing zien van het universalisme dat het christendom claimt, het geloof dat via de Romeinen tot verspreiding kwam.

Het Jodendom was een Semitische ras-religie.

Maar het werd via de christenen voor alle volken toegankelijk gemaakt, juist door negatieve Joodse eigenschappen uit dat geloof te elimineren (en het goede te behouden, eerbied voor ‘het Woord’): het Farizeersgedrag en wetticisme, contract-geloof waarbij je uiterst nauwkeurig op de kleine lettertjes moet letten. Eigenschappen die in de moderne kosmopolitische multi-cultuur juist de macht claimen.

Daartegen ging Jezus tekeer, die in de Evangeliën bijna als Romeins wordt neergezet qua waardenpatroon. Zoals Pilatus ook relatief gunstig wegkomt met zijn veroordeling. Terwijl: Niet voor niets heet Jezus zijn verrader ‘Judas’, iemand die zijn beste vriend voor wat zilverlingen aangeeft.

Als een typische Judas, zoals die in afgelopen eeuwen werd geportretteerd van Romeinse geschriften tot Shakespeare, Luther enz.

Wanneer je beweert dat al die geschriften van bepaald niet domme mensen (bv Luther) paranoide leugens zijn, dan beweer je ook dat die beschrijvers van nature dus tot hersenspinsels en geestesziekte geneigd zijn.

Iedereen is gek behalve die arme slachtoffers van die gekte, die zijn onschuldig.

Tot slot nog even een filmpje van antropoloog Robert Sepher (Atlantean Gardens) over de herkomst van de Friezen. We bespraken al met wat ironie het Oera Linda Boek, de passage die stelde dat de Friezen uit Oost Azie kwamen. Volgens Sepher zou echter al te gemakkelijk geconcludeerd zijn dat het een vervalsing betrof.

Henry Kissinger, toch best natuurgetrouw weergegeven, Max von Kreyvelt heeft er ook wel wat van 🙂

Kijk maar wat zijn argumentatie is, en wees vooral vrij en onbevangen in observatie in plaats van gekooid door oordelen. Wie is de ander te bepalen, wat jij wel en niet mag waarnemen, en waarom kan die zich dat recht toe-eigenen? Kun je niet een eigen verlangen koesteren, waarin je ook een etnische component opneemt uit esthetische overwegingen?

Dus de meeneem-boodschap. Goede en slechte karakter-eigenschappen kunnen een genetische basis hebben. En die eigenschappen kunnen op etnisch groepsniveau meer voorkomen bij de ene dan de andere groep. Die stelling is biologisch verdedigbaar, wanneer je ook bij menselijk gedrag van het primaat van de natuur uitgaat. Zoals wij doen met natuurlijke historie, waarin cultuur een natuurproduct is.

Germaanse Broeder: de auteur is blij geen Jood, neger of Mischlinge te zijn!

Dus misschien is het wel een etnische eigenschap van een bepaalde bevolkingsgroep om alles direct te politiseren, tegen elkaar uit te spelen, onrust zaaien en revolutie stichten. Omdat dit in de eigen milieu-omstandigheden een eigenschap was die gunstig uitwerkte voor genetische overleving.

Dus dan zal men ook direct dit artikel politiseren. Maar als koppige Fries denk je dan: daar gaan we ons niks van aantrekken. Onderzoek de dingen, behoudt het goede.

3 Replies to “Met uitsterven bedreigd: Menselijke biodiversiteit”

 1. Onderzoek de dingen, behoudt het goede. Was het niet de apostel Paulus die dat zei?
  Als je al die deskundigen met hun tegenstrijdige theorieën moet geloven, wordt het moeilijk iets te behouden.

 2. Hallo Rypke,
  Wat achtergrondinformatie bij genetica, of eigenlijk bij alles wat bestaat, dit ter ondersteuning van je idee dat er meer in DNA is vastgelegd dan je zou denken. Het klopt namelijk en het gaat verder dan je zelf denkt.
  Wat de wetenschap bewust verzwijgt (of bijzonder ‘low profile’ laat) is, dat alles wat bestaat twee componenten heeft: een bovennatuurlijke en een natuurlijke component. Voorbeeld: hoe ‘weet’ een ijzeratoom dat het ijzer moet zijn? Of anders gesteld: waar krijgt het atoom de informatie vandaan om ijzer te zijn en te blijven? Die informatie ligt vast in zijn bovennatuurlijke component. Hetzelfde geldt voor objecten in het heelal: de bovennatuurlijke (informatie) component van alle kosmische objecten zorgt ervoor dat ze in hun baan blijven en de onderlingen afstanden bewaren. Het is geen gevolg van krachten, zoals men ons doet geloven.

  Dit geldt ook voor DNA. Wanneer zuiver technisch naar DNA wordt gekeken, dan is het mogelijk om diverse levensvormen uit hetzelfde DNA te laten ontstaan. Daar wordt momenteel waanzinnig veel onderzoek naar verricht, om de meest vreselijke redenen. Maar, de bovennatuurlijke component van DNA, ‘weet’ wat het is, wat het moet doen. Een bevruchte eicel van een rotgans (om bij jouw directe leefwereld te blijven) wordt een rotgans, een bevruchte eicel van een mens wordt een mens.
  In de bovennatuurlijk component ligt de herinnering/de informatie vast die ervoor zorgt dat een menselijke embryo zich ontwikkelt tot mens. Maar het doet nog veel meer. De informatie bevat ook herinneringen (informatie) over de direct ouders, maar ook de voorouders tot duizenden jaren terug. Het kan zo maar zijn dat jij de oogopslag en het loopje hebt (of je jacht instinct 🙂 ) van je oer-oer-oer overgrootvader. Dat soort informatie kun je op geen enkele manier terug leiden tot het technische DNA. En nog meer: het gaat ook over hoe wij voelen en denken, wat we lekker vinden en niet en zelfs over ons geloof. Ook dat zie je dus correct. Ons bestaan is gefundeerd in onze voorouders, zowel letterlijk (technisch DNA) als ook figuurlijk (bovennatuurlijk DNA). Daarom dat sinds oertijden in alle culturen zoveel waarde wordt gehecht aan de voorouders.

  En hieronder nog twee kleine aanhalingen uit wetenschappelijke artikelen.
  Van deze eerste heb ik helaas de bron niet meer.
  “In elke cel, van welke aard dan ook, lopen honderden processen af. Die processen vinden niet zomaar en willekeurig plaats; ze zijn georganiseerd. Wetenschappelijk is onweerlegbaar aangetoond dat processen op een vaste manier aflopen. Verder is bekend dat sommige processen afhankelijk zijn van elkaar en soms parallel of achtereenvolgens moeten verlopen. Zijn deze feiten op zijn minst niet verbazingwekkend, wetende dat een cel in zichelf niet denkt? Het is nog meer verbazingwekkend dat de wetenschap, die toch aan waarheidsvinding doet, opvallend voorbij gaat aan dit fenomeen. Als de cel zich zelf niet bestuurd, wat dan wel? Het DNA? De rol van DNA is slechts die van uitvoerder. Het DNA ontvangt opdrachten en die voert het uit, samen met de andere onderdelen in een cel.
  Op grond van deze feiten kunnen we het volgende concluderen (geen hypotheses !):
  – het startsein en het stuurmechanisme voor processen komt van buiten de cel
  – er is communicatie – van buiten de cel – met het DNA en tussen de cellen onderling
  – er is gestructureerde informatie aanwezig waardoor alles geordend verloopt

  En hier de tweede van de wetenschapper Fröbel:
  “I continually proved to be true what had long been a presentiment with me, namely, that even in these so-called lifeless stones and fragments of rock, torn from their original bed, there lay germs of transforming, developing energy and activity.”
  Wat hij ontdekt is dat er “germs” (kiemen) moeten zijn die bepalen hoe een kristal eruit komt te zien, ofwel hij ontdekt dat er een bovennatuurlijke component werkzaam is.
  Groet, John

  Het ligt zo voor de hand, dat niemand het feitelijk

  1. @John, hartelijk dank voor je interessante bijdrage. Reageerden maar meer mensen zo, de meesten doen slechts hun plasje tegen de boom om de eigen aanwezigheid op de planeet kenbaar te maken, danwel hun territoriumdrift te etaleren. Net wanneer de misantropie dreigt te overheersen en je denkt ‘zet ze allemaal tegen de muur, schiet ze dood, die zinloze stukken vlees’, blijken er dan toch ook weer denkende mensen te bestaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *