‘De Vreeze des Heeren is het beginsel der Wetenschap’..

De Libanon-Ceder

Op de zondag is het Rustdag, dus geen digitale onrust in de vorm van emails, Facebook, noch profane boodschappen uit De Abdij. We openen ‘De Spreuken van Salomo’ vandaag, na in de Leidse Hortus botanicus al de Libanonceder te zien, de bomen van wiens hout deze koning Salomo volgens de Bijbel zijn tempel optrok.

Die tempel werd in 589 v C weer door de Babyloniers vernietigd, waarna de Joden in ballingschap gingen. Salomo’s wijsheid is na ruim 2500 jaar nog even geldig: Achting voor Waarheid, Vreeze des Heeren, werken alsof de Maker van het Heelal over je schouder meekijkt, dat is de basishouding voor goede wetenschap.

Zonder die achting en eerbied probeer je enkel ergens mee weg te komen, je loopt dan te ‘bullshitten’.

De Vreeze des Heeren is het beginsel der Wetenschap

Achting voor Waarheid = Klassiek
Over die tempelverwoesting door de Babyloniers, ken je als slachtoffer van de Popcultuur het liedje ‘By the rivers of Babylon’, waar de Joden bewenen hoe zij bij Zion zijn verdreven. Gepopulariseerd door Boney M. Die artiestennaam betekent de Meneer met de Grote Lul.

En dat liedje met repeterend refrein van 2 of 3 regels, dat viel nog mee, vergeleken met de eentonige repeterende rotzooi die je nu via de luidsprekers in de Jumbo-supermarkt of de snackbar via Q-music of 538 toe geworpen wordt. Nergens nog stilte, enkel een behang van gedram.

En hoe irritant is het, je komt bij mensen op bezoek en ze laten de televisie aan staan. Alsof je met iemand een gesprek voert, en er hangt steeds een kind tussendoor te drammen. Dus je moet het normaal vinden dat ze maar half aandacht bij je hebben. Of de tv, of de persoon, niet allebeide.

Een muur rond een klassiek instituut, de Libanonceder steekt boven de muur uit (uiterst rechts)

Hoe meer ik in de Moderne Cultuur gedwongen ben te verkeren, hoe meer ik haar leegte en lelijkheid veracht, hoe meer vervreemding je ervaart. De reden daarvoor vind je in de Spreuken van Salomo, op meerdere plaatsen herhaald. Het Westen is een geestelijke ruïne waar de ‘Vreeze des Heeren’ ontbreekt. Eerbied en Ontzag.

Wie de Online Cursus Bullshitdetectie volgde, die herkent daarin regel 0, die aan alle andere regels en richtlijnen vooraf gaat: Concern for Truth.

Achting voor waarheid, een levenshouding gaat aan waarheidsvinding vooraf. Een ‘Godvrezende’ gaat te werk alsof de Maker van het Universum over de schouder meekijkt, Hij die met een Oerknal uit het niets het Heelal schiep. Tot de almachtige variatie aan levensvormen die nu Aarde bevolkt, en waarvan mensen nog maar een fractie voor de wetenschap hebben beschreven.

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden

‘Als je er maar mee wegkomt’ = Modern
Valt die Vreeze des Heeren weg, hoe eenvoudig is het in te zien hoe de mentaliteit der Moderniteit ontstaat: ‘Als je er maar mee wegkomt’, de kern van wat ‘Bullshit’ is, geen achting voor waarheid, tevens de essentie van marketing en PR. Daardoor neigt alles in de publieke ruimte naar valsheid en onechtheid, ook de mensen. Die zijn drukker met hun imago (PR) dan identiteit. (realiteit)

Niet alleen in politiek dus, of journalistiek, het onderwijs. Je ziet dat ontbreken van de Vreeze des Heeren ook in de huidige replicatie-crisis in de wetenschap: meer dan de helft van wat in de wetenschappelijke vakliteratuur verschijnt is simpelweg onwaar, zo berichtte The Lancet al in 2015. Als je maar kunt scoren, subsidies krijgt, media-aandacht, die houding ondermijnt het hart van de wetenschapsbeoefening.

Zij ondermijnt de Westerse beschaving zelf, zoals je ziet bij de op drijfzand van computerprognoses gebaseerde klimaatgekte en CO2-zwendel.

De Libanon-ceder

Volgens Peter Kareiva in het boek ‘Effective Conservation Science, Data not dogma’ (Oxford University Press 2018) kon in de ecologie het gehalte niet-repliceerbare (dus onware, niet toetsbare) studies even hoog zijn als in de sociale psychologie. Dus dat 70-90% onwaar kan zijn…

De klimaatwetenschap is in zichzelf niet-falsificeerbaar: wanneer is het klimaat immers ‘normaal’? Wie toetst hoe het weer in het jaar 2100 zal zijn, en kan die zeggen ‘zo hoort het te zijn?’

Wie de wetenschapshistorie kent, die verbaast zich niet over de aftakeling van de Westerse Beschaving, wanneer die haar kern opgeeft: De Vreeze des Heeren, de Achting voor Waarheid, dat Verlangen, dat vooraf gaat aan waarheidsvinding. Daarin zit ook een stukje zelf-verloochening, want ja hallo: Wie ben je nu wel, vergeleken met de Maker van het Universum.

Wat is je lullige egootje dan…Geloof je werkelijk nog weg te komen met je gerotzooi? Heb je geen ontzag? Have You no Fear of God?

De Hortus, binnenplaats met ceder

‘Verstaan de redenen des verstands’
De Universiteiten ontstonden uit de kerk, de plantenstudie begon in de kloosters met hun geneeskrachtige kruiden. Het Boek van De Natuur is altijd 1 van de wegen tot God geweest in de christelijke traditie. Dat je via zijn Schepping Zijn wetten en grootsheid ontdekt, en zo doordrongen raakt van die Vreeze des Heeren. Zodat je niet loopt te bullshitten, ergens mee weg probeert te komen.

De Spreuken van Salomo worden tot de Bijbelse wijsheidsliteratuur gerekend. Net als Prediker, worden ze aan Salomo toegedicht. Terwijl de Psalmen dus aan David worden toegeschreven, hoewel hij ze niet allemaal schreef.  De wispelturigheid en het lyrische van David, die vind je niet bij Salomo, die meer als terechtwijzende Vader met levenservaring doceert.

De spreuken van Salomo den zoon Davids, den Koning Israels:

om wijsheid en tucht te weten, om te verstaan redenen des verstands;

om aan te nemen onderwijs van goed verstand, gerechtigheid en billijkheden;

om den onverstandigen kloekzinnigheid te geven, den jongeling wetenschap en bedachtzaamheid.

De wjis is, zal hooren en zal in leer toenemen, en die verstandig is, zal wijzen raad bekomen,

om te verstaan eene spreuk en de uitlegging, de woorden der wijzen en hunne raadselen.

De vreeze des Heeren is het beginsel der wetenschap, de dwazen verachten wijsheid en tucht.

Mijn zoon, hoor de tucht uws vaders en verlaat de leer uwer moeder niet;

want zji zullen uwen hoofde een aangenaam toevoegsel zijn, en ketenen aan uwen hals.

Mijn zoon, indien de zondaars u aanlokken, bewillig niet; ndien zij zeggen:

Ga met ons, laat ons loeren op bloed, ons versteken tegen den onschuldige, zonder oorzaak;

laat ons hen levend verslinden, als het graf: ja geheel en al, gelijk die in den kuil nederdalen.

alle kostelijk goed zullen wij vinden, onze huizen zullen wij met roof (Subsidie RZ) vullen;

gij zult uw lot midden onder ons wepen, wij zullen allen eenen buidel hebben;

mijn zoon, wandel niet met hen op den weg, weer uwen voet van hun pad.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Pak zelf de Bijbel er bij, liefst een oude vertaling met statige eerbiedige taal, die je hardop uitspreekt. Want de eerbied is de boodschap zelf. En lees het vervolg van Spreuken 1 vanaf dit vers 16. Dit zijn wijsheden die al meer dan 2500 jaar geldig zijn, gericht op De Mens met zijn onveranderlijke natuur.

Vers 30 vervolgt:

Zij (de onverstandigen) hebben mijnen raad niet bewilligd, alle mijne bestraffingen hebben zij versmaad:

zoo zullen zij eten van de vrucht huns wegs en zich verzadigen met hunne raadslagen.

Want de afkeering der onverstandigen zal ze dooden, en de voorspoed der zotten zal ze verderven;

maar die naar mij hoort, zal zeker wonen, en hij zal gerust zijn van de vreeze des kwaads.

Uiteindelijk heeft iemand met een eerloze oppervlakkige levenshouding meer te verliezen. Hoewel die persoon op korte termijn misschien gewin haalt. Dus dan moet je soms toezien hoe de eerlozen en leugenaars hun zakken vullen met klimaatsubsidies. Deze zielige mensen zullen echter in het verderf storten.

Laat je dus niet intimideren door valsspelers en fraudeurs als Richard Dawkins, hun Atheïsme is niet meer dan een soort beroepsdeformatie, gemixt met arrogantie. Omdat ze van 1 onderwerp veel weten, claimen ze dat wat zij weten het enige is dat er toe doet.

En wat is ‘voldoende bewijs’, behalve een eindeloos rekbare stelling om jezelf respijt voor uitvluchten te geven. Wanneer je nog niet eens de gehele natuur kent of begrijpt, nog maar een fractie van de Creatie hebt beschreven. Hoe kun je dan beweren dat je de Creator zo kent, dat je Hem kunt ontkennen?

God’s creatie is een eindeloos wonder om je over te verwonderen met ontzag, zo bedrijf je ook natuurstudie

Zie ook de uitleg van David Berlinski, schrijver van The Devil’s Delusion (atheism and it’s scientific pretensions) hierover bij The Hoover Institution voor verdieping, en dan begrijp je weer waarom de Vreeze des Heeren de basis van beschaving en waarheidsvinding is. Die rilling in je rug van ontzag en ontroering.

Heb een goede zondag! Vooralsnog heb ik geen kerk hier gevonden, ik beschouw PKN als modernistische godslastering. Maar De Natuur is ook een kerkgebouw.

3 Replies to “‘De Vreeze des Heeren is het beginsel der Wetenschap’..”

 1. De kerk is het lichaam je gegeven. Alleen door naar binnen te gaan kun je het “heilige der heiligen” ontdekken. “The Kingdom of God is within you.” Jij bent die tijdelijke “tempel” waarin het Levende aanwezig is. Jij bent ook de stal waarin je als “zoon Gods” tussen de onzijdige os en de koppige ezel geboren wordt, waar je als mens vrijelijk kunt kiezen tussen het hogere (het Grootste) te dienen of het lagere (een afgod) te aanbidden.

  1. Hallo Ko,
   God vertelt ons via de Bijbel dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Dit is wel een principe uitspraak, want er is een voorwaarde aan verbonden: als we met hart en ziel bij God zijn ! dan geldt dit. Ik kan het dus niet met je eens zijn dat je lichaam, standaard, een kerk is.
   Verder is het zo dat ‘de kerk’ een gemeenschap is: in je eentje ben je geen kerk.
   Dan spreek je over “het Levende” en “het Grootste”, je schrijft niet “DE Levende”. God zegt over zichzelf “Ik ben die is” of “Ik ben het Licht”, “de Waarheid”, “de Weg”, “de ware Liefde”, “het Leven”, etc. Wat in ons kan leven is de Heilige Geest van God. Dat is geen onzijdig “het Levende”.
   God is trouwens geenszins onzijdig: God is een identiteit, een persoon, Hij is onze Vader.
   Bij “The Kingdom of God is within you” krijg ik de kriebels. Als dat zo was, dan is iedereen een God, de God van jezelf. Over afgoderij gesproken …..

   1. Hallo John, oude geschriften spreken in metaforen, het letterlijk nemen van iets is dan ook niet aan de orde, het gaat er om dat een mens begrijpt dat Alles met Alles samenhangt en onafscheidelijk is van dat Ene, de Alomtegenwoordige, Almachtige, Eeuwige zo te zeggen. En dat je derhalve als je die Ene niet dient je afbreuk doet aan Het. God is zowel mannelijk als vrouwelijk als onzijdig in mijn opvatting. Het mannelijke wordt gezien als het Idee, de Initiator het vrouwelijke als de Uitvoering in Materie.
    Enfin hier kun je eindeloos de verbeelding op los laten natuurlijk.
    Afgoderij is het als je niet de Ene dient maar een schepsel van de Ene op een hoger voetstuk plaatst dan “Hem”.
    Je kunt je Schepper alleen maar leren kennen als je naar je eigen kern gaat, dus naar binnen kijkt in plaats van naar buiten. Vandaar dat het aloude adagium “Ken Uzelve” zo belangrijk is, als een mens niet weet wie hij in essentie is (een zoon van de Allerhoogste) is hij gedoemd om te verdwalen…
    Luke 17: 21 “The Kingdom of God is within you”
    Gemeenschap dien je m.i. te hebben met / via die Allerhoogste en niet middels wat voor instituut dan ook.
    Religie (zoals geloven in allerhande kerkjes) is wat mij betreft pure fake godsdienst.
    Ook als je geen idee hebt dat het lichaam jouw gegeven feitelijk een tempel (tijdelijke verblijfplaats) is van een vonk van de Grote Geest, het Levengevende in Alles, dan nog is het wel zo, je bent alleen niet naar binnen gegaan om je er bewust van te worden.
    God is vanzelfsprekend geen persoon, ik denk dat Brahman of Allah dat beter duidelijk maakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *