Waarom vond overheid ‘stikstofcrisis’ uit? Grondpolitiek…

Woeste Gronden Staatsbosbeheer… De Deelen, Natura 2000

Wanneer je massamedia en de overheid moet geloven heerst een ‘stikstofcrisis’, een ‘klimaatcrisis’, de ‘biodiversiteit’ loopt op laatste benen. En dus moeten boeren & burgers bloeden. Maar, wat is nu waar van al deze vermeende ‘crises’? Daar kun je wel degelijk achter komen als geinformeerde burger met de methode van Bullshitdetectie.

Woeste Gronden Staatsbosbeheer

Kies de goede bronnen van informatie
Er is een goede methode om zin van onzin te scheiden, feiten van beweringen over hoe de natuur er voor staat. Allereerst, selecteer de goede informatiebronnen. Dan blijkt, dat je beter  je kennis van die natuur niet uit ‘de krant’ haalt, of van de televisie. De hedendaagse journalistiek is namelijk zeer belangen- en politiek gekleurd. Terwijl zij qua inhoudelijke kennis van zaken in gebreke blijft.

Voorbeeld: de uitgever van de Leeuwarder Courant, de NDC Mediagroep is 100 procent eigendom van FB Oranjewoud ( = Rabobank) en een investeringsfonds van de PvdA, het JM-Fonds.

Die NDC voert actief klimaatcampagne voor ‘Fossielvrije Weken 2020’, samen met de club Fryslan Fossielvrij die tegen ondergetekende aangifte deed voor ‘doodsbedreiging’….. Zodat ik met geweld vorige week werd opgepakt door 3 agenten en een hulpofficier van justitie. Vanzelfsprekend heb ik niemand fysiek bedreigd, totale onzin.

Het gaat om iemand die ik nooit heb ontmoet noch persoonlijk gesproken of gekend, en bij arrestatie had ik nog geen flauw benul WIE het was. Het gewraakte artikel (met wat columnistische stijlfiguren, die dankbaar zijn misbruikt door de wederpartij) toont inhoudelijk zelfs zeer sterk het publiek machtsmisbruik aan voor privaat gewin. Met de arrestatie is dat punt cliche-matig bevestigd.

Ik bedreig belangen. Blijkbaar associeren bepaalde personen zich emotioneel zeer sterk met die belangen. Dat het voor hen voelt alsof het leven ervan afhangt.

Van Fryslan Fossielvrij, de club die aangifte tegen mij deed, op het kantoor van NDC Mediagroep

Mijn wetenschapsjournalistiek werk is dus een bedreiging voor hun belangen. Dus schilderde de Leeuwarder Courant mij vorige vrijdag 31 januari als ‘blogger’ af. In plaats van dat er- uniek sinds 1940/45- een professionele journalist werd opgepakt, waar hun hoofdredacteur qua kennis niet bij in de schaduw kan staan:

Blogger (…) Langweer aangehouden
‘Een 44 jarige blogger is gisteren in Langweer aangehouden voor het bedreigen van een ambtenaar. De bedreiging vond online plaats in 2019 (….ik heb niemand bedreigd, maar ze verkopen nu al de versie van de ambtenaar voor waar RZ) De verdachte is actief als schrijver op de blog Climategate (feitelijk onjuist, al 3 jaar niet meer RZ), een platform dat zich richt op het beschrijven van een ‘verzonnen’ klimaatcrisis’.

Een typisch staaltje negatieve politieke framing, en nul waarheidsvinding.

NDC Mediagroep en Fryslan Fossielvrij zien met hun eigenaren in de subsidies van ‘duurzaam’ een verdienmodel. Zoals ‘groene’ hypotheken van de Rabobank. Ook zijn de hoofdredacteuren van de Noordelijke kranten verweven met het politiek establishment dat ze zouden moeten controleren.

Zie de trots waarmee de NDC-hoofdredacteuren poseren met de burgervader, als Sybrand Buma bij ze op bezoek komt: Zie wij tellen mee. Veel ‘journalisten’ lijken zo steeds vaker zelf op politici, de verkopers van zakelijke en politieke belangen. Mensen die eigenlijk zelf aan de knoppen van de macht wilden zitten, die ze moeten controleren.

Een prijs voor een opgepoetste PR-etalage met de verkoop van politieke belangen in de winkel: De Leeuwarder Courant, het Fake News van Friesland

Juist daarom zijn websites als Interessante Tijden nodig van kundige wetenschapsjournalisten. Zoals de boeren met Stichting Agrifacts ook kundige mensen inzetten die kunnen rekenen. Die nog aan waarheidsvinding doen, in plaats van louter ‘framing‘: een politiek stempeltje plakken.

Ook natuurclubs met al hun Postcode Loterij-miljoenen lijken steeds meer ingekapseld door ‘De Belangen’, de corporate krachten die juist de natuur van Nederland verder verschralen.

De boswachter werd ‘bureau-wachter’, afdelingen ‘communicatie’, commerciële managers en lobbyisten grepen de macht ten koste van de veldbiologen. Via inkapseling door ‘De Macht’ in ‘groene’ coalities als lobbyclub De Groene 11 verdween het Hart voor de unieke natuur hier: het afwisselende Nederlandse landschap zoals dat in 1000 jaar interactie mens en wildernis vormde.

Men ging voor de ‘Rewilding’, de verwildering van met publiek geld opgekochte landbouwgrond. De Rewilding verliep gelijktijdig met een verwildering van morele en politieke zeden bij natuurclubs.

De groene beweging lijkt dus net als de massamedia in negatieve zin ‘met de tijd mee’ te gaan, zoals ze via promotie van averechtse klimaatpolitiek. In plaats van de klassieke bescherming van natuur tegen onnodige destructie, zoals boskap voor biomassacentrales.

Maar, is het ook WAAR; als je er vanuit gaat dat waarheid niet kenbaar is, verval je tot barbarij

…en leer hoe je kritische groene burger kunt zijn
Wat is dus de beste informatiebron? Allereerst eigen waarneming en boerenverstand. Die Natuur- de realiteit- leer je alleen van buiten. Informatie is te manipuleren, ook met foto’s kun je liegen.

Maar een regenbui is een regenbui, en een kievit een kievit, ook al zegt iemand met prof.dr. voor de naam van niet. Verbanden leer je begrijpen via studie van (wetenschappelijke) boeken. Waarheid leunt op bewijs dus, de realiteit, niet de sociale autoriteit van wie het zegt, of dat nu de Paus is of een prestigieus instituut.

De methode noemen we ‘Bullshitdetectie’, methodisch gebaseerd op Aaron Wildavsky’s ‘But, Is It True?’ (1995) Die politicoloog leerde hoe je als burger met gezond verstand, en het in acht nemen van spelregels goede van slechte wetenschap scheiden kunt.

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden

Die methode combineren we met de definitie van Harry Frankfurt bij zijn filosofische verhandeling’ over wat ‘Bullshit’ nu betekent: ‘Geen achting voor waarheid’. Het bij gaat bij professioneel verpakte onzin dus niet beslist om regelrecht liegen. De verkoper van ‘bullshit’ lijkt veel op een reclameman. Of het waar is maakt ze gewoon niet uit, als het maar verkoopt, belangen dient.

Als de BV Nederland door kan werken. Als de zoon van Pieter van Vollenhoven zijn Zandvoort-circuit maar in de Natura 2000-duinen open kan. Als biomassacentrales maar bomen kunnen stoken voor miljardensubsidies. En als de natuurontwikkelindustrie van Postcode Loterij-clubs maar op publieke kosten weer aan boerengrond komt.

Nieuwe Gronden voor natuur in Europa, 20 procent uit de markt, ‘ook de goede’.

20 procent van landbouwgrond uit de markt, ‘ook de goede’
Over dat laatste gaat de hier te behandelen ‘crisis’ die we in ons intro vermeldden: de ‘stikstofcrisis’, die uitsluitend op papier bestaat. En dat papier is gewillig. Er bestaat namelijk al sinds 1987 een PvdA-plan met Europese invloed, om 20 procent van alle landbouwgrond uit productie te halen, ‘ook de goede’. Dankzij Europarlementarier Hemmo Munthing (PvdA) en LNV-ambtenaar Rob Wolters werd zo Natura 2000 in de stijgers gezet.

Zo ontstond ook- dankzij LNV-ambtenaren Frans Vera en Baerselman- de grote met 5-10 miljard publieke euro’s gefinancierde braakleggings-operatie die ‘Ecologische Hoofdstructuur’ ging heten.

Daarvan profiteerden de Rabobank, milieuclubs, ASR, en vele andere partijen op kosten van de burger en de boer. Voldoende economische aanleiding dus tot gezonde argwaan bij al die ‘crises’, waarbij de overheid zich opstelt als behartiger van privaat belang. Je ziet dan een complex belangennetwerk, waar zowel ‘links’ als ‘rechts’ een graantje meepikt.

Het meest opvallend zijn de zogenaamde ‘groene’ activisten en activistische wetenschappers.  Die verschijnen in media, als mensen, die schijnbaar alleen opererend, met gebruik van de Habitatrichtlijn (Artikel 6 lid 3) uit Natura 2000 een gebied op slot zetten.

‘De natuur haar rechten hernemen’. Wie is ‘de natuur’, behalve een stel PvdA-machtspolitici als Hemmo Muntingh?

Dat gebeurde ook bij de operatie die tot de instelling van het Waddenfonds, waarvoor de mechanische kokkelvisserij sneuvelde via het Kokkelarrest (2004). Ook hier lijken de zelfde spelers achter de schermen betrokken, die ook de internationale ‘groene’ agenda optuigden: Hemmo Muntingh zat bijvoorbeeld ook in het bestuur van de Waddenvereniging.

Activisten (Wilde Kokkels, Vogelbescherming) spanden de procedure aan op basis van de Habitatrichtlijn 6 lid 3. Terwijl met hun samenwonende academici als Theunis Piersma (zijn ‘partner’ was Petra de Goeij van Wilde kokkels) de – naar nu blijkt ondeugdelijke- ‘wetenschappelijke’ onderbouwing voor winst in de rechtszaal leverden.

Zodat je ‘significante’ effecten maakte nodig om een activiteit te verbieden. In plaats van het in werkelijkheid optredende snelle bodemherstel na bevissing.

En zo verscheen ook ‘plots’ Mr Stikstof schijnbaar uit het niets: Een vanuit groene subsidieclubs gesteunde linkse meneer, Johan Vollebroek. Hij stond dit jaar ook op de gastenlijst van genodigden bij de Nieuwjaarsreceptie van het Ministerie van LNV van maandag 20 januari. Vollenbroek poseerde in de media als onschuldig ogend mager mannetje, dat een heel belangencircus wel erg goed van pas komt.

Hij procedeerde tegen het Programma Aanpak Stikstof (PAS), opnieuw op basis van Habitatrichtlijn 6 lid 3. Die PAS gaf de boerenstand vanaf 2015 een uitvlucht bij ondoorgrondelijke stikstofregulering.

Die regulering is louter gebaseerd op stikstofmodellen, die Wageningen UR en RIVM in Bilthoven ontwikkelden. Wageningen UR is een stichting van het Ministerie van LNV. En zo komen we bij Puntje 1 van de Cursus Bullshit-detectie: het wetenschappelijke kennis-gedeelte. Hoe weten ze wat ze zeggen te weten over ‘stikstof’? Antwoord: Van rekenmodellen, oftewel ‘geleerde meningen’.

De namen van de modellen zijn Agrostacks en Aerius, twee stikstof-rekenmodellen die zelfs in theorie al respectievelijk 70% en 30% onnauwkeurig zijn.

Veel Woeste Gronden met kwetsbare ganzenplagen, maar geen integriteit meer

Achter de rekenmodellen schuilt de macht
Met die modellen pretenderen door het Ministerie van LNV betaalde onderzoekers, dat de ‘stikstofdepositie’ van een puntbron, dus bijvoorbeeld de mestinvloed van een boerenbedrijf tot 10 km afstand te berekenen is. En daarmee zou je de chemische invloed – die ze altijd negatief uitleggen- dus kunnen bepalen op een natuurgebiedje.

Deze grove aannames gaan dus voor ‘de’ wetenschap door, die 100 procent geldig is in de rechtszaal. Bijvoorbeeld wanneer iemand het op een boer en zijn grond heeft voorzien voor ‘natuurontwikkeling’, en gaat procederen. Nu krijg je als het goed is al argwaan, wanneer een modellen-kaartenhuis zoveel bepaalt.

Niet metingen dus bepalen hier of daadwerkelijke schade aan natuur optreedt, maar rekenmodellen, geleerd ogende meningen, en aannames. Daarnaast dien je een beetje van chemie af te weten. Door LNV-ambtenarij rijk gesubsidieerde clubs als Natuurmonumenten en hun geestverwanten, ze beweren immers dat boeren slecht zijn voor ‘de’ natuur.

Woeste Gronden, boerengrapje bij ‘kwetsbaar natuurgebied’ De Deelen (Staatsbosbeheer)

Omdat ‘depositie’ van stikstof hun gebiedjes zou vermesten en verzuren. De bullshitdetector zet dan zijn belangrijkste wapen in: logische vragen stellen.

 • Volgens welke metingen zou welke natuur dan verdwijnen, en hoe?

Immers, het moet wel gaan om een zeer specifieke natuur, niet ‘de’ natuur. Neem alleen al het aantal plantensoorten in Nederland. Dat nam afgelopen eeuw netto toe met 112 soorten, zeearenden keerden terug, kraanvogels enzovoort. Het is geen kommer en kwel over de gehele linie.

Woeste Gronden Staatsbosbeheer

Zure Regen

Laten we dan eens kijken waar het hele stikstofverhaal nu vandaan is gekomen. De herkomst van ‘de stikstofcrisis’ die tot ‘verzuring’ van de natuur zou leiden, dat is de hype over ‘zure regen’ in de jaren ’80. Bossen zouden wegkwijnen door ‘zure regen’. Bij boerenstikstof doelt men op ammoniak (NH3) van de koeien, dat in (valse) theorie met regen neerslaat ( = ‘depositie’) als ammonium (NH4+).

Die NH3 leidt in theorie tot bodemverzuring, doordat nitrificerende bacteriën de NH3 omzetten in H+ en NO3 (nitraat) tot sterk zuur salpeterzuur (H2NO3). En volgens mij behoort ook nitriet (NO2) tot de mogelijkheden.

Dat zuur (H+) zou in theorie via mineralen-uitloging in de bodem meer vrije aluminium-ionen geven. Ionen die in theorie de wortelgroei frustreren van bomen en planten. Maar die verzuringstheorie die bos zou duperen, bleek niet op te gaan. Zij was vooral op een foutieve proefopstelling gebaseerd van de aanstichter (Bernhard Ulrich, Universiteit Gottingen), zoals ik al voor biologenvereniging NIBI beschreef 10 jaar terug.

Overigens werkt bodemverzuring ook van nature, zonder extra menselijke toevoeging. Want de humus van eiken slaat neer op de bodem, en dat verterende plantenmateriaal scheidt ook zuren af via nitrificerende bacteriën (zetten eiwitten om in zuren).

Woeste Gronden op ex-landbouwgrond

Bedenk verder dat ook regen van nature zuur is, dankzij CO2 die er in oplost tot koolzuur. Van nature varieert de pH (zuurgraad) van regen tussen iets meer dan 3 en iets minder dan 6. Dat is altijd nog minder zuur dan de Cola die sommige mensen drinken (pH 2-3), dat gesuikerde vergif. Dus bepaal maar eens wanneer ‘zure’ regen en ‘zure depositie’ nu zuur is dankzij menselijke toevoegingen…

Het zure regencircus in Wageningen met ondermeer huidig ‘persoonlijk hoogleraar’ Wim de Vries stapte in de jaren ‘90 over op een nieuw verhaal; ‘stikstof schaadt de biodiversiteit’. Ook de academische schoorsteen moet roken. Daarmee bedoelen ze dan plantensoorten, die slecht tegen de verrijking met voedingstoffen kunnen.

Dat betreft ongeveer 10 procent van de in totaal 1500 plantensoorten in Nederland. De meeste plantensoorten gedijen hier dus prima bij, en die hebben aanmerkelijk meer nut voor andere soorten. Tussen brandnetels broeden nachtegalen, en de Atalanta verpopt er op als waardplant. Stikstofminnende koekoeksbloemen vormen een rijke bron voor bijen en insecten.

Woeste Gronden

Nu hebben we onderdeel 1- het kennisdeel- zo’n beetje afgerond: plots blijken alle uitspraken over ‘stikstof’ die ‘de’ natuur zou verwoesten dus beperkt tot een klein deel van zeer specifieke natuur. Wat indrukwekkende ‘wetenschap’ leek, blijkt bij nadere studie van meningen en beweringen aan elkaar te hangen.

Zelfs de metingen van het RIVM aan ammoniak blijken statistisch betekenisloos, zo toonden experts in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Soil Use and Management’. (2015) Hoezeer het RIVM ook door de gevestigde media als de Volkskrant wordt verdedigd. De hoeveelheid vrienden die het RIVM mobiliseert bepaalt niet of het ook ‘waar’ is wat ze beweren.

Lytse Wierum anno nu

Hoeveel goed per groene euro?

De volgende logische vraag, kan je dan al verder helpen richting oplossing: Welke natuur is nu gebaat bij stikstofbeleid? Dan kom je nu, na niveau 1 (het wetenschappelijke) bij niveau 2- economisch rendement: Hoeveel goed voor de natuur doe je per euro als je veestapels inkrimpt? En voor welke natuur moeten we bij 100 km per uur in slaap vallen achter het stuur?

Immers, sinds 1987 is de veestapel al met 1 miljoen koeien gekrompen. Al kwam daar na afschaffing van het melkqoutum weer een kentering. Wanneer de cijfers van de overheid kloppen, dan was de boerenstand juist succesvol met het inkrimpen van hun stikstoflast.

Daarvoor moesten de boeren met miljarden euro’s lastenverzwaringen bloeden. Juist dit milieubeleid wakkerde dus de vergrootschaliging en intensivering verder aan. Die onkosten moesten de boeren uit het land halen, via intensivering. Terwijl juist de weidevogelliefhebbers en jagers weten dat dit straktrekken – samen met vossenpredatie- negatieve gevolgen had voor de vogelstand.

Maar ‘Megastalbank’ de Rabobank spon er garen bij, dat alle kleinere bedrijven omvielen of publiek uitgekocht werden voor ‘de’ natuur. Met als neveneffect dat boerengrond-prijzen verdubbelden.

Martelaarsgracht Naardermeer in het voorjaar, Elzenbroekbos in oervorm, landschap zonder menselijke zonden…gedijt prima bij meer stikstof

Uiteindelijk blijken dan niet meer dan wat schrale heideterreintjes van het rijksbeleid rond stikstof te profiteren. In theorie. Ironisch genoeg is dat de minst natuurlijke natuur van Nederland. Namelijk roofbouwgrond van arme veeboeren voor 1900, die uit arme grond een bestaan peuterden.

Alle rijke gronden als de Friese klei waren al in agrarisch gebruik. De arme gronden, woeste gronden, bleven ‘natuur’ op papier.

En zo werden juist die arme gronden de referentie voor ‘de’ natuur in Nederland. Omdat deze arme gronden in handen van natuurclubs kwamen.
De meest natuurlijke, dus ‘oorspronkelijke’ natuur van Nederland, ‘Holland’ (Holz-land, houtland) dat is juist oerbos en moerasbos van elzen en wilgen langs rivieren, vol hop en brandnetels. En dat spuit nu bij stikstofverrijking juist de grond uit, in voorjaar en zomer zingend van de nachtegalen, koekoeken en keffende haviken.

Over ‘stikstofcrisis’ gesproken….

Dus laat je niet langer door de overheid en haar media in een vals ‘frame’ duwen, alsof je tegen ‘de’ wetenschap bent, of ‘de’ natuur. Dan lopen ze je te ‘bullshitten’.

Rechtse Hippie, de RIPPIE. Verlost uw organisatie van Bullshit zodat ‘Waarde’ met grote W voorop kan staan

 • U kunt ook de Cursus Bullshitdetectie boeken: stuur een bericht met verzoek naar Rypke ‘at’ Interessantetijden.nl of bel 0513-750270 en vraag naar de voorwaarden en tarieven. Dan kijken we of we een leerzame en tegelijk amusante cursus kunnen verzorgen, waar U met uw organisatie ‘straatwijs’ gemaakt wordt bij het herkennen van ‘goede’ en ‘slechte’ wetenschap
 • Een meer logische aanleiding dat men mij vorige week met geweld arresteerde en doodsbedreiging’ ten laste legt, dat leek mij: ik kom te dicht bij de belangen die ik met man en paard noem. En die kan ik vrij helder benoemen. Nederland is niet meer dat gemoedelijke land uit Bert Haanstra-films. De overheid is een Oligarchie geworden. Mijn kennis is een bedreiging voor hun belangen.

9 Replies to “Waarom vond overheid ‘stikstofcrisis’ uit? Grondpolitiek…”

 1. “Verdeel en heers” spelen is schaarste creëren, op papier weliswaar, want de natuur zelf schenkt in overvloed.
  Zogenaamde natuurgebieden creëren als in Natura 2000 is gewoon botte grondonteigening (een papieren werkelijkheid) middels privaat gecreëerd nepgeld (een papieren werkelijkheid).
  Begon allemaal toen het instituut kerk (met door hen gezegende vorsten) voor god begon te spelen en die papieren werkelijkheid vastlegde dat de aarde aan hen toeviel (zie hun papieren papal bulls)… een hele missie en met veel geweld gepaard gaand en nog altijd… wat hier recht heet is een voortzetting van de Inquisitie

 2. Goed artikel. Dank!

  Het is fijn om te weten wie en hoe er verantwoordelijkheid is voor de grote schade die al aangericht is.

  Binnenkort mijn rapport. Later de berekeningen van agrifacts. Jouw goede artikelen.

  Het is een hopeloos gevecht, of soms lijkt het zo. Maar de corrupte krachten geen weerstand bieden is geen optie.

 3. Het Nederland van Haanstra heeft nooit bestaan, het was ook hier altijd een corrupte bende. De beeldenstorm was louterend maar creëerde tegelijkertijd een groep van relideugers, wij zijn goed. Daarin gedijde de corruptie prima, het koninklijk huis en tevens grootste subsidieslurper als boegbeeld.
  Klokkenluiders waren en zijn nog steeds uitschot, hoe semantisch dit juridisch wordt verpakt. Kijk naar de nog steeds trouw VVD, CDA en CU stemmers. De laatste slikken zelfs meloenen om maar te deugen.

 4. Ik kan me deels in je redenering vinden, maar ik vind het artikel wel erg cynisch en ik vind het vaak niet duidelijk waar je je informatie precies vandaan hebt. Als je kritiek hebt op gevestigde belangen is dat prima, maar wees dan zelf ook niet slordig met je bronvermelding en dergelijke, anders heeft nog niemand er wat aan. Dit komt niet betrouwbaarder over dan wat er, bijvoorbeeld, in de krant staat. Zo werkt je artikel vooral verwarrend en weet je nog niet wat wel en niet waar is.

  1. Nadal: met je ‘IK’-boodschap voeg je geen waardevolle informatie toe op het besproken dossier, je wilt alleen laten zien dat je zelf grootmoedig bent

   ‘ik vind’, wat je vindt breng je bij gevonden voorwerpen en je emotionele perceptie van het geschrevene doet al even weinig ter zake

   Beredeneer, argumenteer en toon wat er in dit artikel niet waar zou zijn. Alles dat hier staat is verifieerbaar waar.

   Indien wij een zinvolle discussie beginnen die tot oplossingen leidt voor de boeren en de natuur, dan toch liefst op basis van geldige argumenten die je ego ontstijgen, niet met als uitgangspunt je vertekende zelfbeeld van ‘grootmoedig mens dat voor kritiek open staat’.

   Want je weet diep van binnen ook wel, dat je zo een moreel minderwaardige positie verkiest, omdat je zo aangeeft geen enkele werkelijke interesse te hebben in de argumenten van de ander, noch in het empirisch gehalte van het dossier (zoals het vermelde artikel uit Soil Use and Science).

   Conclusie: je doet oorkleppen op en roept vervolgens ‘ik hoor de muziek niet’

   Je houdt jezelf kortom makkelijker voor de gek dan mij.

 5. Beste Rypke,

  de elite in de EU, die zoveel geld krijgen i.p.v. het te verdienen, maken alle landen in Europa kapot!!! De EU is de grootste blunder die is uitgevonden! We moeten weer terug naar een EEG. Alle landen weer baas over zichzelf. En dat zou met behoud van de euro kunnen….Kortom, de nietswetende elite, die er alleen voor het vullen van de eigen portemonnee zit, moet weg!!! Respect voor de boeren en de natuur!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *