‘Hij zal het vol doode lichamen maken…’ (Psalm 110)

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Op de zondag geen profane boodschap uit De Abdij, maar we lezen uit Het Boek vol strafbare uitlatingen, kwetsend taalgebruik en alles dat de god van D66- De Vooruitgang- verboden heeft: De Bijbel, de antieke Statenbijbel die ik heb geërfd van een oudtante.

Na vorige week Psalm 109 over Karel Smouter (NRC/ het blog ‘De Correspondent’/Gristenunie) te citeren die met ‘de mond des bedrogs’ over mij spreekt, is nu Psalm 110 aan de beurt. Die Psalm halen wij aan omdat je met deze politiek incorrecte God een totalitair modern geloof en haar aanhangers op de tenen gaat staan: De Vooruitgang.

Met D66- opvattingen over ‘recht’ en ‘ethiek’ krijg je het ‘Recht van de Langste Tenen’, de eis op ‘Likes’, je moet iemand leuk vinden, anders sturen ze een arrestatieteam en slaan ze je in de boeien. Is dat wel progressie? Of bewijst dit het punt van De Bijbel (Klassieke wereldbeeld), dat er geen ethische verbetering van mens en mensheid door de tijd bestaat…

De Abdij

Waarom Psalmen uit de Bijbel lezen?
In de Benedictijnse abdijen zingen ze in 1 week in al hun gebedsdiensten alle 150 Psalmen. Op De Abdij doen we het rustiger aan. We pakken er 1 Psalm uit, die aanspreekt of bij een actueel thema past. Wie de Bijbel niet kent, die snapt de morele en spirituele basis van de Westerse cultuur niet, zo is de gedachte hierachter. Je geneest dus van geestelijk analfabetisme, door kennis te nemen van de teksten.

Al was het maar omdat de Statenvertaling zoveel staande uitdrukkingen opleverde, die gemeengoed werden in dagelijks taalgebruik. Zoals ‘wie een kuil graaft voor een ander’… In Protestantse kringen heette die vertrouwdheid met het Bijbelse ‘de tale Kanaan’s’: die taal was je machtig, als je zo even wat passages aan kon halen…

Nu geloven mobieltje-modernmensen misschien dat ze ‘Canada’ bedoelen, dankzij de degeneratie van cultuur en onderwijs. ‘Ik bel dus ik besta’, zo zou je de filosofie van modernisme kunnen kenschetsen. We zijn geen samenleving meer, maar geatomiseerd tot een optelsom van IK. En haar Facebook-evenknie: LIKE.

De Bijbel van Ysbrechtum. Hij bleek ooit gestolen door een Gelders antiquair, maar een vrouw die ‘m uit een nalatenschap kreeg bracht de Bijbel weer terug. Die toonde Menselijkheid!

De stelling van De Abdij is dat hier 1 oorzaak voor bestaat; de vernietiging van het christendom door het geloof in De Vooruitgang van de Jacobijnen sinds 1789. Daar is het begonnen.

De preek van deze week gaat dus over dat moorddadige geloof, dat alom verspreid is in het moderne Jacobijnse Westen: De Vooruitgang. Dat ik moet uitleggen wat ‘Jacobijns’ is, dat bewijst al een punt: dat qua algemeen vormend onderwijs vooral degeneratie is te zien. Je zoekt het maar op. (tip: Franse Revolutie, en nee, dat heeft niets met de gele hesjes van doen)

De Vooruitgang behelst het idee, dat mensen in ethische zin steeds verder vooruit zijn gegaan. Men roept dan vaak iets over afschaffing slavernij, vrouwenrechten, en vervolgens komen ook de dierenrechten.  Gecombineerd aan dat geloof, zie je een andere afgod: Techniek. Het geloof dat mensen via techniek tot ‘betere mensen’ te maken zijn, danwel te ‘verbeteren’ via het instellen van een totalitaire technocratie.

Nokia in Finland: Van de mobiele telefoons, het bedrijf verloor van Iphone (Apple)

Psalm 110: een profetische Psalm
Psalm 110 is wel aangehaald als voorzegging van de komst van een Priesterkoning, de Messias dus, geciteerd door Bijbelschrijvers in het Nieuwe Testament. De gezalfde, die zal optreden als verlosser van onrechtmatige overheersing door goddelozen. Het is een profetische Psalm dus, 110. Het taalgebruik gaat er best ruig aan toe, zeker wanneer je nu gelooft moreel beter te zijn dan de Psalmist vroeger:

De Heere heeft tot mijnen Heere gesproken: Zit aan mijne rechterhand totdat Ik uwe vijanden gezet zal hebben tot een voetenbank uwer voeten.

De Heere zal den schepter uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heersch in het midden uwer vijanden.

Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag uwer heirkracht, in heilige sieradien; uit de baarmoeder des dageraads zal uw de dauw uwer jeugd zijn.
De Heere heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening Melchizedeks

De Heere is aan uwe rechterhand, Hij zal koningen verslaan ten dage zins toorns. Hij zal recht doen onder de heidenen:

Hij zal het vol doode lichamen maken (…); Hij zal verslaan dengene, die het hoofd is over een groot land.

(modernere vertalingen stellen wel: ‘Hij verplettert hoofden op het wijde veld’ RZ)

Hij zal op den weeg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen.

Een Bijbel met gravures van Gustave Dore

De teksten moet je hardop lezen, zingend. De Bijbel scroll je niet diagonaal, want dan spreekt Het Boek niet tot je. Het is geen boek voor modernisten, maar voor Klassieken. Je houding en manier van omgang met de teksten, bepaalt ook hoe ze je aanspreken.

De teksten zijn wat ze zijn, al 2500 jaar lang, als getuigenis van hoe mensen werkelijk zijn. De Bijbel liegt dus niet over mensen, doet ze niet beter voor.

Daarom zijn de teksten ook zo aanstootgevend voor modernisten van onze tijd met hun vrome/onrealistische zelfbeeld. Zou dat niet kunnen zijn, omdat Bijbelpassages klinken als vloekwoorden voor zij, die een wollig bijgeloof hanteren: De Vooruitgang, wat ook wel ‘progressief’ heet. Maar degeneratie is ook een vorm van vooruitgang, alleen dan in ongewenste zin.

Wat gewenst en ongewenst is, daarvoor heb je een morele autoriteit nodig die boven mensen staat, die over ruimte en tijd heen regeert, wars van alle modes. In De Bijbel is dat uiteraard God zelf.

…in meditatie op de mobiel verzonken

De afgod van De Vooruitgang
Geen afgod veroorzaakte al zoveel ellende als ‘De Vooruitgang’, het idee sinds de Franse Revolutie (1789-….) dat ‘de mens’ te verbeteren is, opdat hij ooit als God zal zijn. De heilstaat, die zou ontstaan op Aarde, wanneer je maar een terroristische staat installeert die al die ‘verbeteringen’ met geweld oplegt.

Het woordje ‘terreur’ en terrorisme is afkomstig uit het terreur-regime van die Franse revolutie, die alle christelijke godsdienst wilde uitroeien. Ni Dieu, Ni Maitre (Geen God, Geen Heerser…) Terreur komt altijd van De Staat, de overheid en wie zich het recht toe-eigenen voor De Overheid te spelen.

Haar moderne variant bij het World Economic Forum heet ‘The Fourth Industrial Revolution’. Dat is een directe verwijzing naar een opvolging van die bloedrode Jacobijnse Revoluties, die ze ook wel milder aanduiden als ‘Transitie’.

De Klimazi’s van dat World Economic Forum, ‘groene bankiers’ (en onze leugenachtige, corrupte overheid als uitvoerder), zij beogen opnieuw de schepping van De Nieuwe Mens die een ‘Global Consciousnes’ (planetair, mondiaal bewustzijn) zou krijgen volgens Steven Rockefeller zijn Vrijmetselaars-gebabbel in ‘The Great Transition’. (2002)

Die Philosophen haben die Welt nur Verschieden interpretiert (Karl Marx), es komt er an auf Die Transition zu Sicheren

Uiteraard is er enorme technische vooruitgang geboekt. Maar daarmee is ook het vermogen van mensen vermenigvuldigd om elkaar kwaad te doen. Zie de afgelopen eeuw, tot aan de door de Rutte-regering gesponsorde oorlog in Syrie. Zie de Goelagarchipel van de Sovjets en de Grote Sprong Voorwaarts en Culturele Revolutie van Mao. De lijkenbergen die Pol Pot veroorzaakte in zijn Killing Fields.

Allen Jacobijnse Revolutionairen, die ‘de mens’ zouden verbeteren. Ook de nazi’s worden alom niet als lieverdjes gezien, zij passen ook in die bloedrode Jacobijnse traditie: dat je ‘de mens’ ook biologisch kunt verbeteren. Of je het nu nationaal of internationaal socialisme noemt…. Jacobijns Rood..

Dat andere Nazi-idee, Verenigd Europa, door Wallstreet (Jean Monnet) doorgezet en de Bank for International Settlements (BIS)

Twee geloofsartikelen: ‘groen’ en ‘techniek’
Nu willen de klimazi’s via ‘CO2’ die mensheid ‘verbeteren’, een hek rond De Schepping zetten met bankiers achter de Kassa. De klimaatagenda gaat allereerst over controle van een steeds kleinere groep over een steeds grotere massa mensen.

De Canadese journalist James Corbett, woonachtig in Japan noemt het wel ‘Climate Eugenics’. Klimaat-eugenetica. Zie ook mijn uitleg over de ideologie van de klimazi’s voor Blue Tiger Media.

Dat vooruitgangsgeloof kent twee geloofsartikelen als steunpilaar.

1. De naturalistische drogreden
2. De technologische drogreden.

De eerste drogreden pretendeert ‘De Natuur = Goed’. Alsof het geschapene, het zijnde als God is, Goed in morele zin. Je verwart een staat van zijn, het ‘natuurlijke’ met een moreel voorschrift, dat het zo ‘zou moeten zijn’. Alsof je ‘de natuur’ ook in een ideaalstaat kunt brengen waarin zij ‘Goed’ is, moreel goed.

Progressieven geloven zo dat ‘de mens’ van nature goed zou zijn, als eigenschap van zijn materie, cellen, chemie.

In de praktijk komt de natuur zo in handen van Europese Bureaucraten en hun ecologen, die verbodsbordjes, bepalingen en hersteldoelen als hek plaatsen rond wat zij ‘de natuur’ noemen.

De PvdA weer met haar obscene uitingen op subsidie

Juridisch gezien krijg je zo in de menselijke omgang een oneindige uitdijing van het geloof in ‘rechten’. Immers als ‘natuur’ goed is, en mensen (hun natuur) instrinsiek goed, moet alles dat hen grieft of niet zint met een rechts-artikel aangekleed. Een gebalde vuist tegen God, tevens het logo van het Rode Jacobijnisme van oa de PvdA (socialisme)

Ook zie je in het sociale leven de gevolgen: wanneer mensen iets niet snappen, verwijten ze dat de schrijver en zeggen ‘nou, dan haak IK af’. Ze gaan per definitie van de eigen ‘goedheid’ uit, verleggen het eigen beperkte begripsvermogen als beschuldiging naar de docent/schrijver.

In plaats van bij zichzelf te rade te gaan, om dan een geïnteresseerde vraag te stellen als ‘wat betekent dit…’ Idealiter komt het van twee kanten, lezer en schrijver moeten hun best doen.

Al die lofzangen over Marxisme op Facebook geven mij een ONVEILIGE facebook-ervaring

De tweede drogreden, is het geloof dat je via technische gadgets ook een ethische verbetering van mensen afdwingt. In de praktijk dwing je echter vooral af, dat een steeds kleinere groep met die techno-gadgets in handen een steeds grotere groep kan controleren, beheersen.

Zie hoe slechts enkele Silicon Valley-giganten het gehele sociale leven gingen beheersen. Kijk naar al die mensen, kinderen al die dopamine-verslaafden zijn gemaakt via mobiele telefoontjes waar ze als bij een fruitautomaat continue op moeten kijken.

Voor sociale validatie, de bevestiging dat iets digitaals op het internet je ‘leuk/niet leuk’ vindt. Volgens de duim omhoog/beneden die de Romeinen bij gladiatoren-gevechten toonden. Als de gladiator in de arena zijn tegenstander ‘onder zijn voet’ had gelegd. Had de tegenstander zich goed geweerd, en de Romeinse keizer bewonderde dat.

Het duimpje omhoog stond voor ‘leven’ en ‘dood’ bij Romeinse gladiatoren-gevechten

Dan gaf hij duimpje omhoog: Like, en de overwonnene bleef leven. Duimpje omlaag, dan moest de winnaar de verliezer doden. Symbolen doen er toe, zoals je ook bij de swastika ziet.

Amfitheater Trier (DE), de noordelijke hoofdstad van het Romeinse Keizerrijk

En zo kun je een heidense maatschappij als de Nederlandse ook kenschetsen. Dat is geen ‘samenleving’ meer, maar een Jacobijnse klassenstrijd, stille oorlog van allen tegen allen. Je maakt via techniek van sociale omgang zo een strijd om ‘likes’, en ieder meent op alles ‘recht’ te hebben, inclusief andermans waardering.

Anders sturen ze meteen een arrestatieteam op je af, dat je in eigen huis op de grond smakt en in de boeien slaat: zoals een ambtenaar mij flikte, die zijn publieke positie misbruikt voor private doelen als klimaatactivisme.

Zulke mobiele telefoontjes zijn niettemin wonderen van digi-techniek. De rekenkracht van dat handgrote apparaatje stijgt ver uit boven de gigagrote computer, waarmee men naar Nasa’s zeggen van 1969-1972 foutloos maanlandingen van mensen begeleidde vanuit Houston.

Dus: Het waanidee van moderne mensen dat ze recht op ‘likes’ hebben, waardering, zal dat geen aanleiding tot nieuwe lijken zijn? Een nieuw totalitair systeem, als alle voorgangers van de bloederige 20ste eeuw? Maak je zo de lengte van iemand’s lange tenen niet tot maat van ‘het Recht’?

Schaf je zo niet de plicht af, eens bij jezelf te rade te gaan voor je anderen beschuldigt en laat oppakken met misbruik van publieke macht?

De Literatuur voor vandaag. Dit is waar vertrouwen in ‘De Staat’/regels/procedures toe leidt…

Papieren Recht en ambtenarij vervangen menselijkheid
Beide drogredenen ballen zich samen tot de juridisering van de maatschappij. Alles eist ‘recht’ op alles’, en mensen die een stoeltje bij ‘De Overheid’ bemachtigden claimen al die rechten te zullen handhaven op de papieren juiste wijze.

De Vooruitgangs-gelovige, die gelooft dus dat De Staat -zijnde ambtenarij van D66- over welhaast goddelijk onderscheidingsvermogen beschikt. Want hoe kan je anders al die steeds verder uitdijende ‘rechten’ handhaven, tot stemrecht voor kinderen aan toe (die plannen bestaan).

Zoals we al beschreven, ze breiden de ‘rechten’ al uit tot de Noordzee aan toe, rechten voor Moedertje de Planeet in Beatrix van O. haar ‘Earth Charter’.

Zodat een kleine elite zich het recht toe-eigent een hek rond de natuur te zetten. En wie naar binnen wil moet langs een kassa met bankiers er achter. In de praktijk holt door eindeloze ‘rechten’-toekenning het recht van het individu, de Menselijkheid, dus steeds verder uit.

De Euro, een handjevol bankiers besloten er toe bij de BIS. Dit is een munt geslagen voor Natura 2000, het Brusselse hangslot rond de natuur, regels voor een ‘optimale’ (ethisch goede) natuur, gedicteerd door ambtenarij

En dat is precies de geest van het totalitaire Jacobijnse, het communisme en haar goddeloos collectivisme.

Niet voor niets nam Rusland na de totalitaire Sovjettijd en haar Staats-atheisme weer het Orthodox christelijke geloof aan als staatsgodsdienst. Duizenden kerken die de Bolsjewistische Jacobijnen hadden gesloten of tot seculiere bestemming verbouwden, die gingen weer open als Erehuis voor de Allerhoogste, die boven mensen staat..

Het Westen daarentegen draaft sinds de val van de Berlijnse Muur op de Jacobijnse weg verder. Rechtsom knecht men het volk via totalitaire verdomming, televisie, pornocultuur, angstcultuur. En Linksom neemt men alle instituties over van media tot onderwijs, de rechterlijke macht.

De Linkse Staat binnen de Staat

De Staat zal als God zijn
Via het artikel waar De Staat mij op aanklaagt, 285/1 claimt De Staat – ambtenarij van D66 of erger – al dat zij de enige god is die bepaalt wat gezegd, gesproken mag worden, en de toon waarop.

Hoe de ambtenarij teksten interpreteert, zo is ‘Waarheid’. Ik overweeg daarom ook als politiek vluchteling asiel aan te vragen bij Vladimir Poetin. 🙂

Daar kun je als orthodox christen nu beter terecht dan in het Jacobijnse Europa- door sommigen wel EUSSR genoemd. Kijk hoe afgelopen 20 jaar in steeds grotere sneltreinvaart de Menselijkheid verdwijnt uit de maatschappij, evenredig met de groei en uitdijing van een ambtenarenapparaat en ambtenaar-mentaliteit. (De Hel, dat is een ambtenaar, iemand die wangedrag achter systemen verschuilt)

De sfeer zal in Nederland enkel verder verloederen, want zonder God is er geen moraal. Er zijn alleen mensen die van zichzelf ten koste van alles willen geloven ‘goed’ te zijn. Omdat ze dat op Kanjertraining geleerd hebben.

Want die sociale verloedering is een consequentie van 1 van de twee drogredenen, die basis zijn van hun Vooruitgang-geloof: dat ‘de’ natuur ‘moreel goed’ is, dus ook hun eigen natuur en gevoel. Zo kan iemand’s eigen gevoel dus ook tot juridische maatstaf worden.

Goddelozen geloven dat ze dan met nog meer ‘systemen’ die verloedering kunnen keren, alsmaar meer politiek, procedures, regels, ambtenarij. Zelfs het ideale klimaat schijnen ambtenaren op aarde te kunnen scheppen. Jacobijnen denken steeds als ‘De Berlijnse Muur was best goed, hij had enkel hoger gemoeten’…

Niet ‘onze denkwijze is fundamenteel fout’.

Meten met twee klimaten

‘De Vooruitgang’ geeft geestelijke degeneratie
Naast die naturalistische drogreden kom je het ijzeren geloof tegen in procedures, meer regels, politiek, partijen. Dat  is ook een uitvloeisel van de technologische drogreden. Alsof je via technische maatregelen en systemen ‘de mens’ zal beteren. Onzin natuurlijk: toen de jonge onbezonnen voetballer Patrick K. de nieuwste Mercedes kreeg en lekker ging scheuren, reed hij mensen dood.

De chauffeur bepaalt de kwaliteit van het systeem. Daarnaast groeit de karakterloosheid van mensen. Want karakter kweek je enkel met weerstand. Terwijl het geloof in De Vooruitgang vooral beoogt om gemakzucht te faciliteren. Tegenwoordig kun je bij de tatoeageshop al een Karakter kopen, en wee degene die daar iets van zegt:

‘Jai moe mai respukteeruh!!’

Trudy in Trier

Voor de meelezende ambtenarij van het Openbare Ministerie (O.M) heb ik nu al veel te veel ‘moeilijke woorden’ gebruikt. Je moest ze al helpen bij het spellen van Kafka en George Orwell. Mijn advies aan het Parket Noord Nederland: pak een woordenboek en zoek het op.

De erosie van algemene ontwikkeling sinds de Culturele Revolutie van 1968 tot nu, die is slechts 1 voorbeeld van mijn punt: Als het kennis-onderwijs afgelopen halve eeuw al sterk in kwaliteit is gekelderd, als mensen hun wereldbeeld nu aan de nieuwsindustrie ontlenen als domineeskansel…..hoe kun je dan in ‘De Vooruitgang’ geloven?

Als in sneltreinvaart de menselijkheid verdampt… is dat Vooruitgang? Als we tienduizenden hectares bos laten  kappen om dat in biomassacentrales op te stoken tegen 11 miljard euro subsidie.

Is dat De Vooruitgang? Of de weerlegging van dat idiote bijgeloof…

Deze (kn)apen van D66-of-erger (Meer dan 80% ambtenarij is Links), die zijn in Modern Nederland via De Regels een machinegeweer toevertrouwd. En daar moet ik straks bij komen uitleggen dat ik niemand bedreigd heb. Terwijl hun eigen interpretatie/gevoelens dan wetgevend en rechtsprekend zijn.

Is dat ‘De Vooruitgang’? Nee dan geloof ik liever in God, niet die van de godslasteraars van de Christenunie die sodomie verheerlijken, de klimaat-Baal verafgoden met haar geweide palen (windturbines), en die heidense offers van duizenden miljarden willen brengen voor de Weergoden..

Maar de ouderwetse politiek incorrecte JHWH, die met de vuist op tafel slaat. En die mijn vijanden tot voetenbank zal maken. Heb een goede zondag!

Uw Rechtse Hippie bij de Monnikhuisterweg. We zijn Christen Anarchist, Klassiek en anti-etatistisch

 • Fijne preek? Overweeg dan ook een gave in de collectezak van De Abdij: Wordt donateur via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke

4 Replies to “‘Hij zal het vol doode lichamen maken…’ (Psalm 110)”

 1. De taal Kanaäns is m.i. elke metafoor. En Kanaän voor het gebied in de mens zelf waar het hogere is te vinden, zoals ook Israel die metafoor is en welke bijbelse plaats of figuur ook enige metafoor voor welk aspect van of in ons ook.
  Abram en Sarai (onze cere-brum, de hersenen) trokken erheen om tot AbraHam en SaraH te komen, de H van de levengevende breatH, onze adem, lucht, Hemel.
  Hetzelfde “land” dus waar Jacob na zijn strijd met de Hoogste naar werd vernoemd. Israel. Dat gebeurde in Piniel, ofwel in onze pineal gland, pijnappelklier. Ofwel derde oog. Itt je twee bedriegers die aan weerskanten ervan hangen.
  De Jacobsladder zit in ieder mens en is de Spinal Kolom waarlangs onze melk en honing naar boven (naar je hogere chakra’s ipv te blijven rondhangen in lusten van het lagere) kan naar het beloofde land waar Vrede is. In onszelf dus.
  Tussen Abraham en Jacob kennen we dan nog onze vreugde ofwel Izaäk… 😉
  Alles speelt zich af in ons hoofd, daar is het Hogere (verhevene) te vinden…

 2. Is vooruitgang niet : “verminderde afhankelijkheid van land en natuur?”
  (kleding, huizen, wegen, bruggen, tunnels, kanalen, transport- en communicatie systemen, extra energie voorraden, machines, medische zorg)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *