David verslaat ‘groene’ Goliath (1 Samuel 17)

Wij zullen de Groene Draeck verslaan

Op de zondag geen profane boodschap uit De Abdij, uw studiecentrum voor natuurlijke historie en de menselijke natuur. We lezen uit De Bijbel, een boek vol kwetsend taalgebruik, discriminatie, doodsbedreiging en strafbare uitspraken.

De Bijbel-schrijvers waren in het jaar 2020 vast gearresteerd door het Ministerie van Veiligheid, de waakhond der goddelozen. (D66, VVD, FvD, Christenunie cs, iedereen die in ‘De Politiek’ gelooft, dus in het probleemoplossend vermogen van steeds meer ambtenarij in een totalitaire bureaucratie)

Vandaag is het verhaal uit 1: Samuel 17 van toepassing: hoe de nog jonge rossige David met een slinger en steentje de overbewapende reus Goliath verslaat. Hoe iets dat vanuit je kleinmenselijk perspectief onwaarschijnlijk lijkt, toch mogelijk kan worden vanuit God’s perspectief gezien.

Alleen dan kun je de klimaatsatanisten van Carola Schouten en haar goddeloze vrienden verslaan, niet met zwakzinnig VVD/FvD-gereutel over ‘de eukonnomie’… Het probleem van de moderne tijd is juist de economisering van alles dat leeft.

Kroeg in Republiek de BRU

The Stone that the builder refused…
De Bijbel zit vol met zulke omkeringen in het genre ‘de steen die de bouwlieden versmaadden’, met de kruisiging van Jezus als ultiem voorbeeld. Wanneer Jezus aan het kruis Psalm 22 citeert ‘Mijn God waarom hebt gij mij verlaten’, en je zou daar getuige van zijn geweest:

  • Wie zou gedacht hebben dat uit de leer van Jezus en inspiratie via de Heilige Geest de belangrijkste godsdienst op aarde zou ontstaan, nota bene gevestigd op de fundamenten van het heidense Romeinse rijk.
  • Zodat het christendom (samen met de klassieke Grieks-Romeinse en seculiere filosofie) tot 1 van de twee pijlers zou groeien van de Westerse cultuur. (zie Colin Campbell 2007 ‘The Easternisation of the West’ voor definities)

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Je kunt het verhaal lezen met je modernistische bril op, zeg maar als Brilsmurf die weer begint ‘ja maar grote Smurf zegt altijd’….Dat je de wijsneus uithangt met helikoptervisie van De Vooruitgang en De Wetenschap, voordat je de volheid van het verhaal tot je door laat dringen. Zodat je dat belangrijkste punt mist, dat de modernist zo ontbeert: het hart, de ziel van het verhaal.

Dit is het verhaal dat ik bij mijn bekering tot christen meekreeg, de meest ontroerende ervaring uit mijn tijdelijke bestaan op deze aardkloot, dat vandaag of morgen al voorbij kan zijn. De zin ‘Wie is deze man, die de slagorden Israel’s tart’…..resoneert nog na.. Wie denken jullie leugenaars en godslasteraars wel dat je bent, wie geeft jullie de morele autoriteit ons als ‘dingen’ te behandelen, te ontmenselijken?

Leestip!

Goliath oogt intimiderend….
Het verhaal van David tegen Goliath is 1 van de bekendste krakers, waar je als jongetje op de lagere (Protestantse) school bij op het puntje van je stoel zat. Bizar, dat mensen deze prachtige verhalen niet eens meer kennen. Interessante Tijden vult die leemte vandaag…

De Filistijnen (een zeevarend en heidens handelsvolk) en Israëlieten hebben weer eens ruzie met elkaar over grondgebied. Ze staan met hun legers tegenover elkaar in slagorde in ‘Het Eikendal’…zo stelt de eigen antieke Statenbijbel. Koning Saul is aanvoerder van Israel.

Maar de lezer van voorgaande Bijbel-hoofdstukken weet al dat JHWH, de God van Israel in Saul niet meer de waardige koning ziet.

Hij maant zijn profeet Samuel op zoek te gaan naar een vervanger, en de kleine herdersjongen David lijkt dat te gaan worden. Maar die moet zich op eigen wijze natuurlijk nog wel als uitverkorene profileren. Modernistisch verteld, introduceert 1 Samuel 17 nu David als waardige opvolger van Saul, verzorgt de legitimatie voor zijn plaatsvervanging.

Maar zoals reeds opgemerkt: met modernisme ( = arrogantie en egotisme) vermoord je De Bijbel haar zeggingskracht.

Stop de Groene Leugen

Dus laten we De Bijbel zelf spreken, hoe deze de lasteraar van het leger van Israel als intimiderend neerzet:

Toen ging daar een kampvechter uit, uit het leger der Filistijnen; zijn naam wat Goliath van Gath; zijne hoogte was zes ellen en een span (dus zeg maar als een flinke basketballer RZ), en hij had een schubachtig pantser aan, en het gewicht des pantsers was vijf duizend sikkelen koper; en een koperen scheenharnas boven zijne voeten, en en koperen schild tussen zijne schouderen.

…en de schacht zijner spies was als een weversboom, en het lemmer zijner spies was van zeshonderd sikkelen ijzer; en de schilddrager ging voor zijn aangezicht.

Deze nu stond en riep tot de slagorden Israel’s, en zeide tot hen: Waarom zoudt gijlieden uittrekken om de slagorde te stellen? Ben ik niet een Filistijn, en gijlieden knechten van Saul? Kest eenen man onder U die tot mij afkome:

indien hij tegen mij strijdenen mij verslaan kan, zoo zullen wij ulieden tot knechten zijn: maar indien ik hem overwin en hem sla, zoo zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. Voorts zijde de Filistijn: Ik heb heden de slagorden Israels gehoond, zeggende: Geeft mij eenen man, dat wij tezamen strijden.

Toen nu Saul en het gansche Israel deze woorden des Filistijns horden, zoo ontzetten zij zich en vreesden zeer….

De Visraeliten uit Urk ontmoeten de Sodomieten in Amsterdam, twee uitersten van het Nederlandse spectrum

Wie tart de slagorden van Visrael?
Zo lijkt nu ook een beetje de houding bij de Visraelieten, die het Noordzeedictaat van de publieke vrouw der multinationals, Carola Schouten tekenden…. angstige intimidatie.

De Bijbel vertelt vervolgens hoe de grotere broers van David komen om ‘Saul na te volgen in de krijg’. David is de kleinste, dus de minst waarschijnlijke kandidaat om het tegen die overbewapende basketballer Goliath en zijn grote muil op te nemen. David laat zijn schaapskudde achter, en komt de soldaten in slagorde informeren naar de stand van zaken.

Veertig dagen achter elkaar blijft Goliath de slagorden van Israel dissen, uitlachen als een stelletje mietjes die zelfs bang voor Rob Jetten zijn en een zootje Linkse meisjes met teveel loterijgeld in de winkeltas te besteden. David krijgt te horen (vers 35):

Hebt gijlieden dieman wel gezien, die is opgekomen? Want hij is opgekomen om Israel te hoonen; en he zal geschieden dat de Koning (Saul deed een belofte RZ) dien man, die hem verslaat, met grooten rijkdom verrijken zal, en hij zal zijne dochter geven. en hij zal zijns vaders huis vrijmaken in Israel.

Rockefeller Capital Management. Van die privatisering der Noordzee en ONZE visgronden voor Amerikaanse kapitaalhaaien is ambtenaar Wim van Urk (‘Healthy Seas’ = hek om Noordzee met bankier achter kassa) de uitvoerder

Het is onmogelijk, sprak Koning Saul, alsof hij nooit gedacht had
Men voert duizenden redenen aan waarom er een onmogelijke taak ligt- Goliath verslaan- maar David neemt hiermee geen genoegen. Hij stelt zich kandidaat als strijder, stellende ‘aan geenen mensch ontvalle het hart om zijnentwil; Uwen knecht zal henengaan en strijden met de Filistijn.

Hij hoort zelfs van Koning Saul:

Gij zult niet henen KUNNEN gaan tot dezen Filistijn, want gij zijt een jongeling, en hij is een krijgsman van zijne jeugd af.

Maar David spreidt zijn ‘cojones’ ten toon, vertelt hoe hij als herdersjongen al een leeuw en beer bij de schaapskudde verjoeg, een schaap ‘redde uit zijnen mond”:

en toen hij tegen mij opstond, zoo vatte ik hem bij zijnen baard en versloeg hem en doodde hem: uw knecht heeft zo denleeuw als den beer verslagen: alzoo zal deze onbesneden Filistijn gelijk zijn aan een van die, omdat hij de slagorden des levenden Gods heeft gehoond.

De belangrijke passage is dan vers 37, vanuit welke kracht David dat doet:

De Heere, die mij van de macht des leeuws gered heeft en uit de macht deze beers, die zal mij redden uit de hand dezes Fillistijns. Toen zijde Saul tot David: Ga henen, en de Heere zij met u.

Noordzee 2030, waaruit Noordzeedictaat volgt

Goliath vloekt David bij zijn klimaat- en aquacultuurgoden
De opvolgende passage, toont meesterlijk het verschil tussen Saul en David. De voornoemde heeft allerlei wapentuig, dat hij David geeft, de herdersjongen die geen enkel harnas of zwaard bezit. Maar dat is David allemaal te groot en, het voelt onwennig, zo stelt de Bijbel bij monde van David:

Ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit beproefd

Dus pakt hij slechts vijf gladde stenen uit een beek die hij in zijn herderstas doet, en met slechts een slinger in de hand nadert hij tot de boze basketballer Goliath. Die voelt zich beledigd, dat hij tegen zo’n onaanzienlijk ventje zonder echte wapens het moet opnemen.

Toen de Filistijn opzag enDavid zag, zoo verachtte hij hem; want hij was een jongeling, roodachtig, mitsgaders schoon van aanzien. De Filistijn nu zeide tot David: Ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijne goden (in onze tijd zouden dat de klimaatgoden en duurzame aardegod van de Christenunie-godslasteraars en hun heidense geloofsgenoten van D66/Groen Links zijn RZ)

Steun liever onze Noordzeevissers, die gevaren trotseren om ons vers zeevoedsel te brengen…

Genoeg uitspraken voor arrestatie
In deze Bijbelpassage staan meerdere strafbare uitlatingen waarvoor het Ministerie van Veiligheid je weer gewelddadig kan arresteren, pure ‘doodsbedreiging’…

Daarna zeide de Filistijn tot David: Kom tot mij, zoo zal ik uw vleesch den vogelen des hemels geven enden dieren des velds. David daarentegen zeide tot den Filistijn: Gij komt tot mij met een zwaard en een spies en met een schild, maar ik kom tot u in den naam des Heeren der heirschaaren, des Gods der slagorden Israels, dien gij gehoond hebt.

Te dezen dage zal de Heere u besluiten in mijne hand, en ik zal u verslaan, en ik zal uw hoofd van u wegnemen, en ik zal de doode lichame van der Filistijnen dezen dag denvogelen des hemels en den beesten des velds geven;

en de gansche aarde zal weten dat Israel eenen God heeft, en deze gansche vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard, noch door de spies verlost: want de krijg is des Heeren, die zal ulieden in onze hand geven.

Directeur van Addessium Foundation Rogier van Vliet werkt ook voor Oceana, hij sponsort Stichting de Noordzee

Hoe het verhaal afloopt, lees dat zelf in Het Boek der Boeken, de Bijbel. Je ziet dus alvast, dat je de oorlog niet wint met ‘de juiste standpunten’, de grootste zak geld. Het begint bij de juiste mentaliteit, en de wetenschap vanuit welke inspiratiebron je handelt. Valse zekerheden (de spies, grootte van lichaam, geld, ze kunnen ook staan voor misbruik van staatsmacht), of het Goede Geloof.

Heb een goede zondag!

7 Replies to “David verslaat ‘groene’ Goliath (1 Samuel 17)”

  1. Sorry, ben ermee opgevoed, maar ik ben geen fan van de Bijbel. Wel moeten we onderscheid maken tussen OT en NT. Het OT staat vol met immorele toestanden, zoals massale genocide, collectief straffen, vrouwonvriendelijkheid, discriminatie van gehandicapten (onreine mensen). Maar er staan wel interessante dingen in het NT. Het Beest uit Bijbelboek Openbaring lijkt verdomd veel op de allesvernietigende globalisering, welke nu over ons heen wordt gestort. Laten we daarom met zn allen strijden tegen dat Beest. En bewustwording speelt een belangrijke rol. Daarom Rypke. Veel respect voor je bewustmakende werk. Jouw artikelen worden inmiddels veel gelezen en gedeeld. Ik heb mijn best gedaan om er veel te verspreiden. Met name in de boerensteungroepen op FB. Of het nog goed komt met Nederland? Ik denk dat de wal het schip zal keren. Het volstrekt opportunistische Groene wanbeleid loopt nu al vast op problemen met financiering en infrastructuur. En met een ouderwetse winter gaan we ook nog wat beleven met haperende warmtepompen en warmtenetten. En een komende financiele crisis zal de nekslag zijn van dit wanbeleid.

  2. Net als het verhaal over de Hof van Eden, de Zondvloed, Sodom en Gomorra en het verhaal over Simson moet je dit verhaal met huid en haar verzwelgen. Géén romananalyse of morele beoordeling alsjeblieft, dan gaat het stuk.
    Aan de andere kant, het overleeft de tijd al zo’n 3- á 4000 jaar, net als de Exodus en de Profetieen. Het heeft z’n waarde wel bewezen.

  3. Prachtig weergegeven 🌞
    Wanneer de Mens weer vanuit de Ziel van het Hart en de Heldere Heilige Geest laat stralen door dankbaar te zijn voor ieder moment in het hier en nu aan de Eerlijke kant van de Geschiedenis dan blijf ik Geloven dat de Wonderen de Wereld nog niet uit zijn en het Licht de Duisternis zal vertroebelen Amen 🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *