‘Aan den vreemde zult gij woekeren’ (Deuteronomium)

De Amsterdamse Wisselbank (1609) , ’s werelds eerste centrale bank, maar model van de Banco di Rialto in Venetie (1587)

Op de zondag geen profane boodschap uit De Abdij, uw Studiecentrum voor Natuurlijke Historie. We lezen uit De Schrift, en vervolgen daarbij de lezing uit Openbaring van Johannes (Nieuwe Testament), die we combineren met Deuteronomium 23:19-20 uit het Oude Testament.

Wie ‘aan de vreemde zal woekeren’ (rente rekenen over schuld), dat kun je in Deuteronomium lezen, 1 van de boeken van Mozes in het Oude Testament. Dat boek leest als een contract, dat Mozes als notulist van Jurist-Ambtenaar JHWH opstelde. Je leert vandaag zien: Het denken en (ook onbewust) handelen van mensen die de Bijbel kennen vormt de geschiedenis.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

De Bijbel, een Klassiek Boek en een Klassieker
Afgelopen week bespraken we- levend in de anderhalve-meter-afstand-economie- het Bijbelboek dat voor zulke Interessante Tijden geschreven lijkt. De Openbaring van Johannes, de zeven engelen met bazuinen die allerlei onheil over de aarde uitgieten. Daarbij komt dan een derde van de mensen om. We beloofden al op dat Bijbelboek terug te komen.

Dat doen we vandaag met de misschien wel beroemdste passage uit dat Bijbelboek. Omdat die passage wel in moderne en financiele context wordt aangehaald. Andermaal pogen we je te genezen van een modernistische waas, waarbij je de geschiedenis vanuit je ‘Ik’-perspectief wilt zien. Met als voornaamste doel van dat perspectief ‘jezelf heel geweldig vinden’. Zo mis je het grote plaatje, en zo geweldig is dat niet beslist.

Openbaring 14 is bekend bij mensen die Iron Maiden’s ‘The Number of the Beast’ meebrulden. De Britse heavy metal-iconen vliegen rond in een Boeing die ze ‘Flight 666’ noemen. Het is uniek in de wereldgeschiedenis dat mensen dit zo openlijk doen. Of je dat nu als grapje meent, ironiserend, tussen aanhalingstekens, of serieus.

Wat maakt dat nu uit, wanneer je inziet dat het ‘ik’-perspectief voor de loop der geschiedenis niet relevant is?  Wat wel telt zijn feiten:

  • A: Het gebeurt.
  • B: In de afgelopen duizend jaar, had niemand het in zijn hoofd gehaald, om zo openlijk met ‘het kwaad’ op de loop te gaan.

Alsof het niet zou bestaan, dat Kwaad.

De Bijbel van Ysbrechtum. Hij bleek ooit gestolen door een Gelders antiquair, maar een vrouw die ‘m uit een nalatenschap kreeg bracht de Bijbel weer terug

Modern (ik-gecentreerd) versus klassiek (holistisch)
De Bijbel is een klassiek boek, niet modernistisch. Wie in de modernistische waas leeft, geprogrammeerd door zijn televisie, die gelooft dat de eigen beperkte mening er vreselijk toe doet. Dat er niets meer is dan je eigen persoontje, en die daarmee samenhangende ijver om ‘jezelluf’ als ‘goed’ te zien. Of vaker; ‘Beter dan Gij’, en buitensporige interesse in ‘De Politiek’. Omdat het horizontale vlak- ik tegen gij- het enige is dat overblijft.

Alles is IK-gecentreerd in het modernisme, geatomiseerd, opgesloten in Materie.

Moraal is voor een modernist een zeepkist, waarop deze zijn vermeende ‘Verheven Zelf’ etaleert’, met vele ‘ismes’ de ander neersabelend. De klassiek beschouwt zichzelf daarentegen enkel in een groter (spiritueel) verband, omgeving en tijd. Moraal voor een klassiek, is een eeuwige standaard waaraan deze zich onderwerpt.

Bij Corona denkt een modernist ‘als die ander MIJ maar niet besmet’. Een klassiek denkt ‘ik moet zorgen dat ik uit de buurt van kwetsbaren blijf, dat ik ze niet in gevaar breng’.

Twee jaar terug in ‘De Andere Krant’

Een juridisch Bijbelboek met ambtenaargod
Vandaag zien we andermaal het verschil tussen de Joodse godsbeleving en dat van de christenen. Dat doen we aan de hand van het Bijbelboek Deuteronomium. Om heel eerlijk te zijn, dan denk je bij het lezen van Deuteronomium: wat een Rot- God. Net een kwaadaardige ambtenaar en jurist in 1. Met een contract voor je neus, die je de meest bizarre voorschriften voorhoudt en ‘de kleine lettertjes’.

Om het juridische karakter van Deuteronomium te kenschetsen: Ze houden zelfs rekening met de mogelijkheid, dat je bij het houthakken met de bijl per ongeluk een ander dodelijk treft met een stuk hout. Zodat JHWH via zijn notulist Mozes in Deuteronomium voorstelt dat het- zo dadelijk door Jozua in te nemen- Israel dan drie steden moet hebben.

Omdat het dan moeilijker is om uit bloedwraak de veroorzaker van het per ongeluk aangedane leed na te volgen, mocht je dan als ongeluksbrenger die andere stad in vluchten.

Biggie Smalls: In Deuteronomium vind je de spijswetten die het eten van biggen verbiedt

Hier vind je ook de gedetailleerde spijswetten, dat je geen sperwer mag eten maar ook geen konijn. Ook geen varken, maar een os weer wel. Christenen eten wel weer biggen, heerlijk als Friese droge worst of Serrano Ham.

Deuteronomium samengevat: er is in de geschiedenis geen volk geweest, dat zo’n God had, die ze aan de letter der Wet hield. Een hemelsbreed verschil met de christenen. Die namen enkel de Tien Geboden uit Deuteronomium 4 losjes over, zoals ‘Niet Stelen’, en ‘Geen vals getuigenis spreken’ met ‘Heb God Lief’ als eerste gebod.

Ook de eindtijdverwachting en beeld van de Messias is bij christenen anders dan Joden. En daar gaan we hier verder op in in deze zondagspreek.

Bijbel in onbruik, zie de spinnewebben

Eindtijd-verwachting heeft gelovige en seculiere variant
Het hele idee van een ‘Eindtijd’ zit al 2000 jaar in de Westerse cultuur gebakken. Dat komt dankzij Bijbelboek Openbaring. Millenniarisme heet dat, eindtijdverwachting. Lees hierover ook John Gray zijn boek ‘Black Mass’. Ook wie niet in God zegt te geloven, kan van de Apocalypse een geestelijke erfenis hebben: het communisme is ook zo’n eindtijd-geloof, die strubbeling met grote kwellingen waarna ‘De Betere Wereld’ zal aanbreken.

Bij Westerlingen heeft de geschiedenis een begin en einde.

Ook mensen die geloven dat ‘een wereld zonder godsdienst de betere wereld brengt’ als Ayaan Hirsi Ali en pseudo-liberalen als Francis Fukuyama met ‘Het Einde der Geschiedenis’, die zijn Utopisch. Ze geloven in die Voleinding der wereld, de vestiging van zo’n Nieuw Jeruzalem. Als de Islam maar is uitgeroeid en platgegooid. Dan komt die wereld waarin geen lijden door religie meer zou zijn, want er zijn alleen nog liberalen….

Het moderne seculier globalisme, dat streeft met haar 2030 Agenda onder de Verenigde Naties ook naar zo’n eindtijd van ‘Wereldeenheid’. Dat is wat de Bush-familie ‘New World Order’ noemde, en waarvoor ze ten oorlog gingen in Irak.  Met de Neocon-warlord Paul Wolfowitz- later baas van de Wereldbank- als architect.

Standbeeld Karel de Grote, het 2de ‘duizendjarig rijk’

‘That New World Order-stuff’
Pat Buchanan, concurrent om de republikeinse kandidatuur tegen George Bush sr, die noemt die mondiale machtsagenda in een interview met The Hoover Institution (2011) ‘That New World Order-stuff’. Puur millennialisme. Het is een realiteit in praktijk en politiek, mensen handelen met een millenniaristisch wereldbeeld. Zowel millenniaire christenen als Joden, die in hen partners vinden voor die agenda, ze gooien maar wat graag ‘The Mother of All Bombs’ (MOAB).

Moab is een land waar het volk Israel in Deuteronomium aan de grens staat.

Zie ook de verwachting van het ‘Duizendjarig Rijk’, waarvan Karel de Grote (800) de eerste keizer zou zijn, durend tot de Franse Revolutie (1789) en haar nasleep. Karel pakte die symboliek op, nadat ze als eerste duizendjarig rijk dat van de Romeinen zagen. Zo wilde ene Adolf H. ook een duizendjarig rijk: aldus de overlevering van wat ons als ‘officiële geschiedenis’ werd bijgebracht. Vervolgens gebeurde er iets unieks:

De Joden kregen hun eigen ethnostaat in 1948. Zo waren ze na 1800 jaar ‘Diaspora’ (verstrooiing’) weer terug op de plek, die JHWH ze ondermeer in Deuteronomium toewees. Nadat Keizer Hadrianus ze in de 2de eeuw uit Israel knikkerde en de naam veranderde in Palestina.

Negev Israel

Diaspora tot wezensidentiteit Joden
Maar…. in Deuteronomium voorschrijft hun profeet Mozes op gezag van JHWH ook, dat ze in Diaspora (verstrooiing) gegooid zullen worden. Omdat JHWH al weet dat ze zijn gedetailleerde geboden niet zullen kunnen houden. Ze zullen contractbreuk plegen, zo wordt al voorspeld. Dat lees je bijvoorbeeld in Deuteronomium 29:64, hoe de Diaspora tot wezenlijk aspect van de Joodse ziel gemaakt wordt.

Als iets dat moet gebeuren, omdat ze niet in staat zijn ‘ De Geboden’ te houden:

En de Heere zal u verstrooien onder alle volken, van het eene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde, en aldaar zult gij andere goden dienen die gij niet gekend hebt, noch uwe vaders, hout en steen.

Daartoe zult gij onder die volken niet stil zijn, en uw voetzool zal geen rust hebben; want de Heere zal u aldaar een bevend hart gevenn, en bezwijking der ogen en matheid der ziel.

En uw leven zal tegenover u hangen; en gij zult nacht en dag schrikken en gij zult uws levens niet zeker zijn.

Westerbork-Lupine, fotografisch trucje door in te zoomen op lupines die groeiden voor expositie-doek

In die passage kan je- bijvoorbeeld- de voorzegging van pogroms tegen Joden lezen, de Engelsen gooiden ze er al in 1290 uit, de Portugezen gooiden ze er in de 16de eeuw uit. De Sonderbehandlung die ze van de Duitsers kregen, die mag algemeen bekend zijn. Dat die rol als vervolgden in de Mozaische Bijbel- teksten verankerd ligt, dat wist ik voorheen echter niet.

Weer wat nieuws geleerd, dankzij een ochtendje Deuteronomium.

Ergo: Je moet dus De Bijbel kennen en het onderscheid in godsdiensten, wil je iets van de loop der Westerse geschiedenis verstaan. Of jij daar nu wel of niet in wilt geloven (het modernistisch perspectief), dat zal voor de loop der geschiedenis geheel niets uitmaken. Uw Mening als modernistisch massamens, die kan God gestolen worden.

Bewust en onbewust handelen mensen naar wat in de Bijbel staat. Dus andermaal: ken daarom uw Klassieken!

De staties van de kruisweg in het park. Hier krijgt Jezus zijn doods-gewaad

Gods plan met de wereld = Westers en Joods
In de Westerse traditie en de Joodse traditie heeft geschiedenis dus betekenis, een begin en eind. Dus noteer je jaartallen, plaats en ben je nauwkeurig met wie wat zei, en waarom. In plaats van ‘Er was eens…’ stelt de Bijbel steeds ‘het was hier, in dat jaar, bij die Koning op die plaats.’

Bij Oosterlingen is dat lineair tijdsbesef veel minder sterk, die denken net als natuurgodsdiensten meer cyclisch.

De Bijbel speelt bij vestiging van dat collectieve wereldbeeld een doorslaggevende rol. Je leest de teksten, opdat je aan ‘de tekenen des tijds’ dus kunt zien: aha, we zitten op dat deel van het traject van ‘Gods Plan’. Dat is dan het Messianisme van het Jodendom, gecombineerd met christelijk millenniarisme.

De Derde Tempel, de tweede werd door Hadrianus en de Romeinen verwoest

Je kunt het ‘Grote Plan’ met Bijbelkennis pogen te achterhalen, uit de schijnbare chaos van de werkelijkheid om je heen, het ‘Complot’ van God. Zo hebben juist invloedrijke mensen eeuwenlang geloofd, tot vandaag toe. Dus heb je mensen die de ‘Second Coming’, de Wederkomst van Jezus verwachten. Joden geloven dat een Messias komt die de Derde Tempel zal bouwen.

Bij de christenen is de Messias, Verlosser van ellende al gekomen, Jezus Christus, geboren in het jaar nul. Daarom begint onze tijdrekening- anno 2020 dus op het ‘jaar 0’. Maar die Messias heeft als het Lam Gods (een offerlam) nog wat ‘unfinished business‘ af te handelen. Dat doet hij dan dus in de Eindtijd. Die zal ‘als een dief in de nacht’ weer terugkomen, alle kwaaddoeners berechten en de rechtvaardigen behouden.

Zodat een Nieuwe Aarde zal ontstaan, het ‘Nieuwe Jeruzalem’ heet dat in Openbaring. Dat is ‘De Stad van God’ van kerkvader Augustinus. Dus wees alert, zo is de boodschap uit Openbaring.  En zo krijg je extra peper om je een christelijke levensstijl aan te meten. Dat je niet rotzooiend met de vrouw van je buurman ligt als Jezus terugkomt.

Karel Smouter zegt tegen Christus….

Joodse eindtijd is militaire overheersing en verwoesting
De Joden wijzen Jezus af, stellende ‘zijn bloed kome over ons en onze kinderen’, aldus het niet-Joodse Nieuwe Testament. Niet voor niets is daar Judas de verrader van Jezus, die zich ook zo hecht aan zijn zilverlingen.

Die Joden wachten nog steeds op hun Messias. Dat wordt dan- volgens bepaalde stromingen- een militaire heerser die de Joden tot baas van de planeet zal maken. De rechtvaardiging daarvoor lezen ze dan in Jesaja 60: 10-12. Een Joodse groepering die munten ter ere van Donald Trump sloeg, 70 jaar na stichting van hun militaristische ethnostaat, haalt die passage aan:

Ende vreemden zullen uwe muren bouwen, en hunne Koningen zullen u dienen; want in mijne verbolgenheid heb Ik u geslagen,maar in mijn welbehagen heb Ik mij over U ontfermd.

En uwe poorten zullen steeds openstaan, zij zullen des daags en des nachts niet toegesloten worden, opdat men tot u inbrenge het heir (alles dat ze bezitten RZ) der heidenen en hun koningen tot u geleid worden.

Want het volk en het koninkrijk welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan, en die volkeren zullen gansch verwoest worden.

Een munt ter ere van de dienaar van Joodse belangen: Donald Trump

The New World Order
Die messias van de Joden zal dan volgens Jesaja 60 dus vooral voor hun volk zorgen. Terwijl de christenen een God hebben, die er voor iedereen is, of je nu paars, geel, blauw of neger bent. Zelfs Friezen kunnen christen worden.

Als je maar je zondaarsgebed opzegt: Heer Jezus Christus, Zoon van God, heb genade voor mij Zondaar. Jezus leert je het exacte tegendeel van Kanjertraining, die modernistische leer van zelfverheerlijking. Diep van binnen weet je ook wel ‘ik ben een waardeloze lul’. Maar met God’s hulp wordt ’t nog wel eens wat. Je hoeft jezelf gelukkig zo belangrijk niet te vinden.

Heel relativerend!

Het Lam Gods, symbool van de in 721 door de overgrootmoe van Karel gestichtte Abdij van Prum

Een wereld-eenheidsmunt, 1 mondiale superstaat, niets te zien hoor:-)
In de eindtijd krijgt ‘Het Beest’ uit het Nieuwe Testament- dus de Niet-Joodse Bijbel- een tijd lang alle macht. Wie Jezus Christus- ‘Het Lam’ in Openbaring- dan verloochent om zijn hachje te redden, die is dan juist de klos. Moet je niet doen dus. Uit de twaalf Joodse stammen worden dan elk 12 duizend rechtvaardigen geselecteerd, die de dodendans mogen ontspringen. En in Openbaring staat hoe je die Interessante Tijden herkent.

Openbaring 14, vers 15-18 gaat aldus:

En aan hetzelve werd macht gegeven om het beeld van eenen geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zoude spreken, en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

En het maakt dat het aan allen, kleinen en grooten, rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteeken geeft aan hunne rechterhand of aan hunne voorhoofden,

En dat niemand mag koopen of verkoopen dan die dat merkteeken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal des menschen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

The Number of the Beast

Het zijn Interessante Tijden
Je hebt mensen die in dat getal 666 de joodse letters vod vod vod, zien, www, oftewel het internet dat alle mensen in de wereld aan elkaar verbindt. Anderen zien er de komende wereldeenheidsmunt in, waarvoor plannen bestaan: 1 digitale munt waarmee iedereen afrekent. Zoals de Euro als Europese dollar al een tussenstapje zou zijn richting die munt. Je hebt al de Earth Dollar, met ‘de natuur’, het water en andermans grond als onderpand, wat ze dan ‘natural capital’ noemen.

Een voorteken zou kunnen zijn: dat je niet meer -zoals in China- aan het economisch verkeer mag deelnemen, wanneer je sociale kredietscore op een digipasje vertelt: gij zijt stout richting De Staat geweest.  Bijvoorbeeld wanneer je niet een verplichte vaccinatie liet doen, dat je dan de trein niet meer in mag.

En China is sinds Corona volgens de massamedia ons voorbeeldland: Daar hebben ze het goed aangepakt‘, zo vertelden mensen mij die in de media-cyclus gevangen zitten via conditionering door herhaling’.

Zou het dan nu zo ver zijn, waar velen voor ons de plank over ‘de’ eindtijd al met 1000 jaar of meer leken mis te slaan? Tsja….Wat je wel ziet: Voor het eerst in de geschiedenis beschikken mensen over wapens waarmee de gehele mensheid uitgeroeid kan. Voor het eerst bestaat de mogelijkheid tot instant communicatie met iemand aan de andere zijde van de aarde.

Dat was in de tijd dat Openbaring werd geschreven onmogelijk. Je moest met zwaardjes handmatig mensen over de kling jagen. Nu kan het ook met biologische wapens. Een virus bijvoorbeeld, een atoomoorlog.

Bij ons is de messias al gekomen, om de dood te overwinnen

De god van Christenen is anders dan de Joodse
Terug naar de Bijbel zelf, en het verschil tussen Joodse godsdienst en de christelijke. Wat er door de christelijke theologie gebeurde, was dat we niet al die bizarre wetjes van de Joden meer hoeven te houden, zoals die in Deuteronomium staan. Neem bijvoorbeeld 23:1:

‘Die door plettering verwond of uitgesneden is aan de mannelijkheid, zal in de vergadering des Heeren niet komen’

Dus met een verwonde piemel mag je niet de kerk in. Anders zing je slechts in hoge toonaarden, zo stel je dan voor. Of Deuteronomium 22: 10:

Gij zult niet ploegen met een os en ezel tegelijk

Je kunt als christen (tot zekere hoogte) leven naar ‘de geest van de wet’. Daarbij vatte Jezus in het Nieuwe Testament (de niet-Joodse Bijbel) de zaak samen tot ‘Heb God Lief’ en ‘heb je naaste lief als jezelf’. Dat is al moeilijk zat. Christendom is afscheid van typisch Joods wetticisme, wat als ‘Farizeersgedrag’ bekend ging staan. Wat we hier wel ‘De Hel, dat is een ambtenaar’ noemen.

Jezus aan het kruis- het Offerlam van Openbaring- werkt sindsdien een soort talisman tegen de Wraak van God. Zo wordt een sentiment afgeweerd van boosheid en vergelding, dat van de Joodse Bijbelboeken spat als Deuteronomium, zodra je niet 1 van zijn vele wetjes houdt. Maar die zelfde wispelturigheid vind je ook bij heidense natuurgoden.

Het is alsof de christelijke God met Jezus een vorm van Anger Management eigen maakte. Het Joodse respect voor Het Woord, dat mengde zich met de Griekse filosofie van Plato. Zodat ‘onze’ God als representant van het ‘Goede Ware en Schone’ meer lijkt op die van Plato en Griekse filosofen dan JHWH. We leven naar ‘De Geest der Wet’. De Joden houden als juristen en geldwoekeraars anderen aan de letter.

Rabobank Leeuwarden, geldwoekeraars met rente

Geloven de Joden dat ze ons mogen uitzuigen?
De Katholieke kerk verbood in de Middeleeuwen het rekenen van rente over schulden. Daarom hadden wereldlijke heersers vaak zogenaamde Hof-Joden in dienst, geldwoekeraars werden ze genoemd. Een bankier heette dus gewoon ‘geldwoekeraar’. Zo kwamen de verhalen als ‘Merchant of Venice’ van Shakespeare in omloop, van de gemene Jood Shylock die zijn pondje vlees onderpand bij een schuldenaar komt halen.

Want Joden vielen niet onder dat kerkelijk gebod op rente (woeker). Zij konden zo de spilzucht en oorlogszucht van deze heersers financieren. De rechtvaardiging voor Joden om rente naar niet-Joden te rekenen, dat zou dus in Deuteronomium staan, zo schrijft Rein de Vries in ‘Revolutie door Schuld’ (2016). Dat klopt.

En wel Deuteronomium 23:19-20

Gij zult aan uwen broeder niet woekeren, met woeker van geld, met woeker van spijs, met woeker van eenig ding waarmee men woekert.

aan den vreemde zult gij woekeren, maar aan uwen broeder zult gij niet woekeren: opdat u de Heere uw God zegene in alles waaraan gij uwe hand slaat, in het land waar gij naar toe gaat om dat te erven.

Geld lenen kost geld

‘The Devil made me do it’?
De Protestanten gingen wel weer over tot woeker, die onder het katholicisme eerder verboden was. Het is dus geen ‘toeval- zijnde zonder enige oorzaak vanzelf- dat in Zwitserland het financieel wereldcentrum huist, waar ook politieke instituties van globalisme zich vestigden. Dat is historisch gegroeid, en de Bijbel speelt hier bij een legitimerende rol.

Je kunt jezelf vervolgens afvragen, wat een grotere zonde is: iemand een poot uitrukken, wijzend op de kleine lettertjes van het contract. Of zo stom zijn, met zulke mensen uit bijvoorbeeld hebzucht of machtshonger in zee te gaan. Het christendom legt de verantwoordelijkheid voor zonde bij jezelf.

Christendom is geen rasgeloof. Of collectivistisch geloof dat iedereen met de grond ‘gelijk’ wil maken, zoals het communisme. Mensen zijn zelf zo stom daar achter aan te lopen, of uit blinde woede de andere kant op door te slaan.

Je kunt niet zeggen ‘The Devil made me do it’…

Kortom, verlos jezelf van de modernistische waas. Ga me dus niet vanaf je vermeende morele zeepkist allerlei ‘ismes’ aanpraten: NEE, jij bent niet moreel beter dan ik.  Zie liever in hoe De Bijbel, passages daaruit de loop der geschiedenis bepaalden. Dat is de boodschap vandaag. Doordat mensen daarnaar gingen handelen, en dat doen ze tot de dag van vandaag. Ken je die Bijbel niet, dan kun je dus ook niet goed het heden verklaren.

Heb een Goede Zondag!

2 Replies to “‘Aan den vreemde zult gij woekeren’ (Deuteronomium)”

  1. Mooi stuk weer Rypke. Het frappante is dat de joden de tactiek van accelerationisme toepassen, net als hun tegenstanders. Aan welke zijde JHWH zal staan moet blijken. Interessante Tijden!

  2. Mooi stuk weer, ik lees het graag. Een opmerking over “het heir (alles dat ze bezitten RZ)…”

    Ik dacht dat een heir een leger of een menigte was.
    Zie ook Ezechiel 37:7 “en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *