Michael en zijn Engelen krijgden tegen den draak (Openbaring 12)

Michaelskerk van Rotganseiland Wieringen

Op de zondag geen profane boodschappen uit De Abdij. Maar een lezing uit De Schrift, en we vervolgen vandaag de lezing uit Openbaring van Johannes om in hoofdstuk 12 te zien hoe de aartsengel Michael ‘en zijn Engelen krijgden tegen de draak’.

Michael is de beschermengel der Friezen. Hij is de strijdende Engel die satan- de draak- de hemel uit trapt, zodat deze op aarde landt. Dan is de hemel alvast verlost van deze ‘aanklager’. Maar op aarde begint de ellende dan 1000 jaar lang.

Andermaal geldt ‘ken uw klassieken, dus lees de Bijbel’. Want wist U dat de private bankiers-stadstaat City of Londen jaarlijks met hun ‘Lord Mayor’s Show’ parade loopt met Gog en Magog uit Openbaring? En dat dit krijgers van satan zijn, die na 1000 jaar gebondenheid op aarde is losgelaten? 

De Heilige Michael

Michael de heilige van de Friezen
De Friezenkerk in Rome is sinds de 9de eeuw gewijd aan Michael. En ook het (Friese) eiland Wieringen heeft een eigen 12de eeuwse Michaelskerk. Vroeger was Friesland natuurlijk veel groter dan de huidige provincie. Alle kustlanden vanaf Katwijk tot aan de kusten van het Duitse Sleeswijk Holstein behoorden bij de zeven Friese landen, verbeeld door der zeven Pompebleden.

In Sleeswijk Holstein bij het Fries-Duitse Eiland Sylt (heeft net als Wieringen een plaatsje genaamd ‘Westerland’) kun je daarom ook nog die typische zadeldak-kerkjes vinden bij graven met Scandinavische namen als ‘Nilsen’.

De Friezen en Deense Vikingen hadden ook de zelfde levensstijl in de tijd dat ze vanuit het Karolingische rijk (Echternach, Prum, en Utrecht) gekerstend werden, zo in de 8ste eeuw. Ze waren zeevarende handelsreizigers een veehandelaren.

Friese kerk in Sleeswijk Holstein, met mijn honden-engeltjeTrudy

De Friezen namen het katholieke geloof van de Karolingers eerder aan, terwijl de Denen nog een tijdje heidens bleven. Op Wieringen werd dan ook nog een schat van zeevarende handelsreizigers gevonden, die ze als ‘Vikingschat’ nu tentoonstellen bij Den Oever. Die schat was gevonden op het Westerklief, een stuwwal waartegen 1000 jaar terug nog de zee klotste.

De Wieringers hebben de zelfde natuurverbondenheid als de andere Friezen, zodat ze met de voeten in de aarde staan. Zij hebben de rotgans in hun vlag. Dus wie is Michael dan in de Bijbel, en wat doet hij zoal tot heil van God en de rechtvaardige mensen?

Deze engel moet dan wel Michael zijn in de Michaelskerk op Wieringen (Oosterland)

Leg je modernistische bril af, voor je Openbaringen leest
Voor we Openbaringen beginnen te lezen, vraag ik je eerst om je modernistische bril af te zetten. Dat legde ik vorige week al eens uit, we zullen het hier nogmaals doen.

Kort samengevat: je ‘mening’ doet er niet toe, en ‘jezelf’, dat zijn de Heilige Zaken van de modernist. Ik. Main Meuning. Leer de wereld buiten je ‘ik’-perspectief zien, dat is zoveel wonderlijker. De verlossing van het IK dat je steeds aanklaagt, altijd onverzadigd, altijd kritiserend, is de bevrijding waarover de Bijbel steeds spreekt, net als andere klassieke leren.

De Bijbel is namelijk een klassiek boek, Dat houdt in, dat je de wereld beziet vanuit een groter geheel dan je navelstreek en je postcode. In de Bijbelse, dus klassieke visie, dan is er een Plan door ruimte en tijd, rationele ordening achter de wereld van verschijnselen.

Prachtige kerk, Michaelskerk Oosterland

Het modernisme is de denkwijze die na 1000 jaar christendom orthodoxie werd, vanaf 1800. Er is geen Plan, Waarheid, maar vele waarheden en meningen. Een modernist redeneert alleen uit ‘ik’-perspectief..

Zo is bij een Klassiek moraliteit juist een Standaard, waaraan je jezelf onderwerpt of aan spiegelt. Bij een modernist, dan is ‘moraal’ een zeepkist waarop je het eigen ego etaleert: zie mij eens moreel beter zijn… Een Klassiek gaat uit van Waarheid, eeuwig geldig door ruimte en tijd. Een modernist ‘heeft mijn eigen waarheid, jij de jouwe’. Meningen en smaakjes vanuit het ego geredeneerd.

Een klassiek wil van zijn ego verlost raken om ‘Verlicht’ te worden, het ‘ik’ is juist de ‘kerker van de ziel’. Modernistische heilsleer gaat uit van ego-versterking, kanjertraining.

Al even machtige Bijbel

In de vorige Openbaring-preken haalden we ter blikverruiming voor het Bijbel lezen al de Rationele Mystici van de school van Pythagoras aan. Die vormen de basis van de moderne wetenschap, door achter de schijnbare chaos en wereld van verschijnselen een wiskundige ordening te ontdekken.

Dat is ook het uitgangspunt van de moderne natuurwetenschappen. En dat perspectief is religieus, (onzichtbare) ordening achter de verschijnselen. En zo veronderstelt de Bijbel dus ook een goddelijk plan achter de gebeurtenissen.

Dus, waar je als modernist te eenvoudig de uitzinnige verhalen van Openbaring ter zijde zou schuiven als ‘haha, ik weet al dat het onzin is’…dan mis je dus het hele punt. Hebben we dat begrepen? Het is in de Westerse traditie 1 rationeel uitgangspunt, om achter de wereld van verschijnselen een ordening en plan te willen zien. Anders was er ook geen wetenschap.

Michael aan de hemel van de kerk van Oosterland

Maar Engelen bestaan WEL, zie Michael!
Wie zong er ook maar weer ‘Maar engelen bestaan niet…,’ een liedje dat ook nog een hitje werd in Nederland. Ron Brandsteder. Toen orthodoxe christenen tegen die leerstelling van Ron Brandsteder te hoop gingen, werden ze unaniem in de massamedia uitgelachen. Je moet van modernisten geloven dat Engelen niet bestaan.
Je moet in massamedia geloven en hun politici, lees ‘vertrouwen’, niet de Bijbel. Sommige mensen geloven zelfs dat ‘geld’ bestaat. Terwijl dat door bankiers met druk op de knop ontstaat, zodra iemand een schuld bij ze aangaat.

En je moet geloven dat je dankzij een virus al je vrijheden het beste overdraagt aan politici die beter zouden weten hoe jij risico’s moet inschatten. Zodat er nu al Drones boven het strand hangen, die controleren of je niet met je hondje op het strand gaat wandelen. Wij hechten hier geen geloof aan de domineeskansel der moderniteit: de Massamedia. Maar leren wel veel van de Bijbel.

De Literatuur vandaag, met op voorkant ‘De Friezenkerk’ in Rome, afbeelding van Esscher, gewijd aan Michael

We zien Apocalyptische scenario’s alom, zoals in mijn leven zich nog niet eerder voordeden. En daarom lezen we in Openbaring. Het boek waarin Het Idee van een Goddelijk Plan achter de werkelijkheid op de meest hallucinerende manier denkbaar is opgeschreven.

Engelen bestaan natuurlijk wel zo stelt de Bijbel die wij meer geloven, vertrouwen dan de massamedia en hun politici., en 1 belangrijke van die Engelen, dat was Michael. Die voerde krijg tegen ‘De Draak’. Net als Sint Joris die tegen de Groene Draeck vocht, als symbool voor Het Kwaad. Die draak stond voor Satan en zijn Engelen in de Openbaring van Johannes.

Het Lam dat de toorn van God afwendt voor wie zijn offer aanvaarden

Het Lam als ‘vermoorde onschuld’
In Hoofdstuk 12 is de Eindtijd in volle gang. Dan gaat het er heet in zowel Hemel als op aarde aan toe. Voordat Het Goede uiteindelijk zal zegevieren en korte metten maakt met Satan en al wie ‘De Draak’ heeft verleid tot het slechte, dan moet er stevig geknokt worden.
Zojuist heeft Johannes ‘Het Beest’ geïntroduceerd, met zeven koppen en tien hoornen. Verderop legt hij uit dat die zeven koppen voor zeven heuvelen staan. En die tien hoornen voor tien koningen.

Andere hoofdrolspeler in Openbaring is ‘Het Lam’, dat is Jezus Christus die zichzelf offerde voor de mensen. Zodat die mensen in een nieuwe wereld wedergeboren kunnen worden. Dat symbool van Het Lam kom je ook in de Michaelskerk en alle christelijke kerken tegen: de vermoorde onschuld, het Lam dat in de plaats is gesteld van een kindoffer.

Michaelskerk van buiten gezien

Zo’n offer dient traditioneel om ‘gramschap’, onheil, kwaad af te wenden. In heidense culturen waren kinderoffers nog ‘gewoon’. Nu zijn ze dat weer. Jaarlijks worden in Nederland prenataal tienduizenden kinderen geofferd, weggesneden als waren zij een gezwel.

Wederom: vanuit modernistisch perspectief gezien, het IK-perspectief is dat te rechtvaardigen. Als het jouw even niet uitkomt… Wanneer je gelooft dat een mens niet meer is dan materie. Dan snij je dus enkel wat vlees weg. Je hebt ook het recht genomen alles dat ‘Is’ te bekritiseren. Alsof jij met je ‘ik’-perspectief het beter weet dan God.

Nou, als je ergens de ‘gramschap’ van God mee opwekt in de Bijbel…….dan is dat wel met zo’n houding.

Vanuit Trudy-perspectief in de kerktoren

The Age of Satan in 1966

De cultus van het Materialisme is nu de Staatsgodsdienst. Dus het geloof van D66 dat er geen ‘ziel’ bestaat, alleen materie. Dat is ook de filosofie van het satanisme, buiten ‘materie’ zou er ‘niets’ zijn. Niet voor niets riep Anton Levi op 30 april 1966 ‘The Age of Satan’ uit.
De geruchten over pedo’s die kinderen offeren en misbruiken (‘Pizza-gate’), daar kan een verband met satanisme bestaan. De ‘kunstenares’ Marina Abramovic, geliefd in de kringen van Epstein en de Clintons, John Podesta heeft openlijk satanische werken.

Zulke mensen verwerpen Het Lam als zoenoffer. Maar de zelfde geestelijke dynamiek behouden ze wel, van metafysische’schuld’ die opgeheven moet worden en ‘vergelding’. Dus vermoorden ze de onschuld, zoals Markies de Sade (van het ‘sadisme’) ook deed in ‘100 dagen Sodom’, door kleine kindjes met zijn ‘Libertijnen’ te misbruiken. Dat boek werd in 1992 in NRC Handelsblad als hoogstaande literatuur verheerlijkt door Ieme van der Poel.

Andermaal, ken je klassieken en de diepere betekenis, want zij kennen ze WEL. Onwetendheid, je onbekendheid met fenomenen en nuchterheid zijn twee totaal andere zaken. Zonder Bijbelkennis kun je gedragingen van mensen en symboliek dus niet duiden.

Het Teschemacher-orgel van Oosterland

‘Gebruikelijk’,wat je ‘gewend’ bent is niet ‘normaal’
Kortom: het doet er dus wel degelijk toe wat je denkt, hoe je denkt, en wat je gelooft. Want dat bepaalt wat je ethisch accepteert en wat je afwijst.

Vind je ‘gebruikelijk’ het zelfde als ‘normaal’ omdat je het kwade gewend bent? Je geloof, dat bepaalt datgene waarvoor je strijden wilt, of waarvoor je het bed niet uit wilt komen. Het maakt dat je deugden als moed bezit. Of dat je maar ‘vreesachtige’ bent, een categorie waar God in Openbaring mee afrekent, net als met leugenaars. Daar heeft God ook een broertje dood aan.

Hoofdstuk 12:7 verhaalt

En daar werd krijg in den hemel: Michael en zijne Engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijne engelen.
En zijn hebben niet vermocht, en hunne plaats niet meer gevonden in den hemel.
En de groote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genoemd wordt duivel en satan, die de geheele wereld verleidt, hij is zeg ik geworpen op de aarde, en zijne engelen zijn met hem geworpen.

Dus Michael gooit eerst satan uit de hemel, die dan een gevallen engel wordt. Vervolgens wordt het op de aarde dan een hel, omdat de satan daar nu heerser is. Een beetje als de 20ste eeuw met haar wereldoorlogen en concentratiekampen, massavernietiging, kernwapens,biowapens.

The Accuser op Michaelshof

Openbaring vervolgt:

En ik hoorde eene grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid en de kracht en het Koninkrijk geworden onzes Gods, en de macht van zijnen Christus; Want de verklager onzer broderen die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht, is nedergeworpen.

en zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.

Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee dengenen die de aarde en de zee bewonen! want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft.

De boom is helaas omgekapt voor niets…ja vernielzucht

Het afwenden van Gods Wraak
Voor de voleinding van de wereld en de vestiging van de Stad Gods, het Nieuwe Jeruzalem, dan krijgt de satan dus een korte tijd om letterlijk ‘De Beest’ uit te hangen. Wat we hier verder ook zien, is de betekenis van ‘satan’: de aanklager, bekritiseerder die God’s toorn kan opwekken om de mensen te grazen te nemen.

Hier zie je het zelfde beeld als in het Oude Testament, Exodus, als het Joodse volk uit Egypte wil trekken. Dat je lamsbloed op deuren smeert, om de toorn van een wraakengel af te weren. Omdat die anders je oudste zoon doodt.
Die zelfde functie heeft ‘Het Lam’ dus in Openbaring, Christus. Iedereen die zijn offer als legitiem accepteert, die dus zijn bloed op de voordeur van zijn ziel heeft gemarkeerd, die staat dan in ‘Het boek des levens’ in Openbaring.
Die zal de Engel der wrake dan niet op bezoek krijgen.

Machtig mooie kerk!

Tsja, of je het nu leuk vindt of niet…. zo werkt ‘Het Plan’ dus een beetje. Je kunt het alvast dichterbij brengen, door te stellen; Is het rechtvaardig, dat een pedofiele verkrachter met zijn misdaden wegkomt, zolang die maar niet door een politieman is opgepakt en door een rechter veroordeeld wordt? Ben je pas crimineel als je opgepakt wordt, zoals ik als gedachtenmisdadiger?

Is het niet een zielsverlangen van mensen, dat er zoiets bestaat als Rechtvaardigheid, het Goede, dat er voor Waarheid gestreden kan worden? Als dat maar ‘je mening’ is, dan kunnen er toch ook geen heldendaden meer zijn? Wel, zulke zaken, daarvoor vecht de heilige Michael dus, de patroon van de Friezen in de Friezenkerk. Ken uw klassieken.

Bijzonder dit, zie Openbaring 20:8

Lord Mayor’s Show: Gog en Magog
Want wist U dat de private bankier-stadstaat ‘The City of London’ jaarlijks een parade houdt met ‘Gog en Magog’. Zie maar op de website van de London Stock Exchange Group bij hun ‘Lord Mayor’s Show‘. Daar lees je dat die Gog en Magog daar in die optocht als bewakers van de bankiers worden opgevoerd…

Maar wist U- dat lees je daar niet- dat die Gog en Magog in Openbaring 20:7-8 staan voor handlangers, krijgers van de op aarde geworpen en losgelaten satan?

En wanneer de duizend jaren zullen ge-eindigd zijn, zal de satan uit zijne gevangenis ontbonden worden, en hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn, Gog en Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand der zee.

Daar lees je dan weer niets over op de webzijde van de London Stock Exchange Group, die maken er een grappig historisch dingetje van, alsof het maar carnavalsfiguren zijn. Zij schrijven:

They probably were large and powerful men, and their physical strength and stature become exaggerated as their deeds pass into legend. Our pagan giants were not ugly or huge: they are the elaborated folk memory of great men inhabiting a lost age of might and simplicity.

Die beperkte lezing- met weglating van Openbaring- kun je geloven, wanneer je slecht op de hoogte bent en dat verwart met ‘ik ben nuchter’. Dat geloof je wanneer je de Bijbel niet kent: heb een goede zondag!

8 Replies to “Michael en zijn Engelen krijgden tegen den draak (Openbaring 12)”

 1. Een “vrij mens” (wat volgens mij de betekenis is van Fries) heeft vanzelfsprekend geen enkel instituut nodig om tussen hem en zijn Maker in te gaan staan.
  Iemand die weet dat hij/zij gemaakt is Van God is Vrij / Bevrijd / in Vree.

  [uit “The Wonders of the Human Body” van George W. Carey]

  “THE NEW NAME”

  “And I will write upon him the name of my God.”
  “And I will write upon him my NEW NAME.”
  Revelation 3:12

  Man struggling up to the sunlight,
  Up from the mire and clay,
  Fighting through wars and jungles,
  And sometimes learning to pray
  And sometimes a king with a scepter,
  And sometimes a slave with a hod
  Some people call it Karma,
  And others call it God.

  A beggar ragged and hungry,
  A prince in purple and gold,
  A palace gilded and garnished,
  A cottage humble and old
  One’s hopes are blighted in blooming,
  One gathers the ripened pod
  Some call it Fate or Destiny,
  And others call it God.

  Glimmering waters and breakers,
  Far on the horizon’s rim,
  White sails and sea gulls glinting
  Away till the sight grows dim,
  And shells spirit-painted with glory,
  Where seaweeds beckon and nod
  Some people call it Ocean,
  And others call it God.

  Cathedrals and domes uplifting,
  Spires pointing up to the sun,
  Images, altars and arches,
  Where kneeling and penance are done-
  From organs grand anthems are swelling,
  Where the true and faithful plod
  Some call it Superstition,
  While others call it God.

  Visions of beauty and splendor,
  Forms of a long-lost race.
  Sounds and faces and voices,
  From the fourth dimension of space
  And on through the universe boundless,
  Our thoughts go lightning shod
  Some call it Imagination,
  And others call it God.

  Acids and alkalis acting,
  Proceeding and acting again,
  Operating, transmuting, fomenting,
  In throes and spasms of pain
  Uniting, reacting, creating,
  Like souls “passing under the rod”
  Some people call it Chemistry,
  And others call it God.

  Vibration of Etheric Substance,
  Causing light through regions of Space.
  A girdle of Something, enfolding
  And binding together the race
  And words without wires transmitted,
  “Ariel”-winged, spirit-sandaled and shod-
  Some call it Electricity,
  And others call it God.

  The touch of angel fingers
  On strings of the human soul.
  Anguish and ripples of laughter
  Written across its scroll.
  Chords from the holy of holies
  From sunrise sky to the sod
  Some people call it music,
  And others call it God.

  Earth redeemed and made glorious,
  Lighted by Heaven within;
  Men and angels face to face,
  With never a thought of sin
  Lion and lamb together
  In flowers that sweeten the sod
  Some of us call it Brotherhood,
  And others call it God.

  And now the sixth sense is opened,
  The seventh embraces the whole,
  And, clothed with the Oneness of Love,
  We reach the long-sought goal
  And in all Life’s phases and changes,
  And along all the paths to be trod,
  We recognize only one power
  One present, Omnipotent God.

 2. Dank je Rypke voor dit mooie schrijven!
  Ik vind het altijd heerlijk om even in mijn eigen wezen terug te trekken paar keren per dag en zie dan met verbazing naar de buitenwereld om mij heen, die wij collectief geschapen hebben.
  Ben dankbaar dat God in mij leeft, alert houdt en daardoor bemerk ik ook, dat er veel meer mensen zijn, die net zo voelen, zijn zoals ik hier op dit ondermaanse.
  “Uw geloof heeft U gered” .
  Na meer dan 1 jaar geleden te horen heb gekregen dat ik kanker zou hebben heeft mijn geloof me meer gesterkt dan ooit! Hij verkwikt mijn ziel!
  Na 1 chemo bijna het loodje gelegd, kon plots niet meer lopen, afgrijselijke pijnen en aderontstekingen, hart op hol kortom de hel gezien. Het verwonderlijke is nadat ik verder alles gecanceld hebt bij het ziekenhuis, en nu mijn innerlijke dokter steeds raadpleeg, nagenoeg geen angsten meer ken en dat dankbaarheid mijn gemoed vult zelfs in deze zgn coronatijd. Wel jammer, dat je dan pas je ware naasten leert kennen!
  Ik moest dit even kwijt.

  Mooi gedicht Ko!

  Fijne zondag verder.

  1. Met betrekking tot kanker en alle andere zogenaamde ziektes Annette kijk eens naar het werk van dr R G Hamer en zijn vijf biologische wetten die hij in de jaren 80 mocht ontdekken nadat hij zelf “kanker” had ontwikkeld na het verlies van zijn zoon.
   Gods natuur zit veel mooier en efficienter in elkaar dan wat de gemiddelde mens zich vandaag nog voor kan stellen.

  2. Beste Annette.

   Wat een verhaal zeg, je zal je vast naar voelen. Tjonge.
   Ik wens je veel sterkte.

   Maar, wat er ook gebeurt, blijf alsjeblieft altijd goed eten.
   Denk o.a. aan:
   Magnesium met appelsap samen,
   Calcium, Vitamines C, de B’s, D3 en K2 en de anderen.
   Het lichaam haalt veel ( alle waarschijnlijk ) kracht uit eten en licht. Maar het eten hoeft niet veel te zijn. Maar dan moet het wel de juiste voedingsmiddelen bevatten. Zoals heel weinig boor(zuur) (Boron-, Borium-acid) en ook jodium in een bepaalde verbinding. Dat wordt wel eens vergeten. Boor in een minimale hoeveelheid doet wonderen, samen met de andere essentiële voedingsstoffen. Zoek bijvoorbeeld eens op “Boron boring” dan vind je, leuke, tenminste, dat vind ik, informatie.
   Zo is ook jodium een vaak onderschat iets. Veel mensen lijken niet de dagelijkse benodigde hoeveelheid in het eten mee te krijgen.
   Wat uitleg:
   Onze cellen krijgen o.a. energie uit het eten, en om dat eten in andere vorm van energie om te zetten zijn er de mitochondriën. Dat zijn kleine ‘energie-centraletjes’ in de cel van o.a. de mens, die uit de voeding de bruikbare energie genereren zodat we goed kunnen functioneren.

   Deze kleine ‘energie-centraletjes’ zitten in elk van onze cellen. Wel 50 tot over de 1000 per cel. Maar die centrales moeten dus de juiste voeding krijgen om het lichaam in optimale conditie te houden. De volgende site legt dat ook wat uit en geeft ook goede tips wat te eten. Ik hoop dat je er wat aan hebt.
   En, Annette, hoe ‘apart’ dit ook kan klinken: rust is gezond. Als je de rust en vrede in je hart bewaard, dan kan dat, denk ik, ook heilzaam zijn. Dus weg de zaken die onvrede geven zoals media. Rust en vrede en wat liefde uit je omgeving. En ook wat Ko zegt, geen schuldgevoel. Vergeef jezelf als het kan.
   Ik hoop je wat te hebben kunnen inlichten.

   Site: https://www.oerlogisch.nl/2019/06/14/mitochondrien-voeding-supplementen-en-essentiele-olie/

   1. Super bedankt Raphaël voor alle informatie!
    Moet zeggen het ontroerd mij had dit niet verwacht.
    Was ook niet de bedoeling om op deze site mijn zgn ziekte te etaleren alleen duidelijk te maken dat ik mij veel prettiger en vrijer voel sinds ik ziekenhuis vaarwel heb gezegd.
    Ik voel mij redelijk gezond en neem mijn rust, eet gezond, denk positief en heb mij zelf en mjn naasten vergeven om zodoende los te komen van alle negativiteit.
    Verder heb ik voor holistische aanpak gekozen. Rust en vrede klopt helemaal.
    Van boor dat wist ik nog niet ga daar naar informeren. Jodium krijg ik in druppelvorm.
    Ga verder je link bekijken! Nogmaals heel erg bedankt dit maakt me blij!

 3. Hi Annette,
  Goed te horen dat je het op gaat pikken. Het is feitelijk eenvoudig zoals geest, hersenen en lichaam (organen) altijd biologisch samenwerken ter ondersteuning van je als er in je leven iets conflictueus speelt. Je wordt “gedwongen” om daar zelf naar te kijken en iets te ondernemen om zodoende te helen. Je gezondheid is niet iets dat je maar even uitbesteedt aan een “(wille)keurige witte jas”. 😉
  Een link naar een boek van Hamer in het Nederlands:
  https://www.scribd.com/doc/124759064/germaanse-geneeskunde
  boek “Zielsoorzaken van Ziekte” van Björn Eybl (nav Hamers werk)
  https://www.scribd.com/document/331265773/Zielsoorzaken-Van-Ziekte
  (als je ze niet kunt downloaden, en je dat zou willen, kan ik ze je ook sturen wellicht)

  1. Hei Ko,

   Ja, klopt helemaal heb veel conflicten gekend voornamelijk met moeder. Zij leeft nog is 95
   en alleen op zich zelf gericht. Nu is zij los van mij heb haar vergeven, uiteindelijk weet ze niet beter want als ze dat zou beseffen zou een waar mens nimmer zo handelen. Na 10 jr haar niet gezien te hebben toch weer opgezocht. Geen prettige ontmoeting. Maand later ontdekte ik de tumor in borst. Letterlijk ingevreten dus. Weet oorzaak nu en werk daar aan.
   Ben erg dankbaar hier fijne mensen te ontmoeten, Ko!
   Hartelijke groet, Annette

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *