Pieter van Rest liet mij arresteren, Hallelujah!

Hallelujah!

Interessante Tijden beschreef in het artikel ‘Astroturfer Bouwe de Boer verbouwt Friese landschap‘, hoe 4 private lobbyisten van de Stichting Fryslan Fossielvrij, – VNO-NCW in groen jasje- die ambtenaar aansturen, om bedrijfskassen met publiek geld te vullen met misbruik van een publieke positie.

Niet de ambtenaar werd opgepakt wegens oligarchische praktijken, terwijl wij volgens de Grondwet recht hebben op ‘deugdelijkheid van bestuur’.

Nee, officier van justitie Pieter van Rest en prediker van Groninger Pinkstergemeente Destiny Church liet de boodschapper arresteren, omdat de ambtenaar ‘een gevoel’ kreeg. Van Rest zijn naam prijkt op het arrestatiebevel, en over die gewelddadige arrestatie met 3 overbewapende borderlinecowboys schreven we al het bericht ‘Kneppelfreed’.  

Vandaag zoeken we antwoord op de vraag; wat motiveerde Van Rest? 

…in het strafdossier

5G, klimaatpolitiek
In de supermarkt werd ondergetekende gisteren herkend door een Youtube-kijkster. Die had het filmpje over mijn arrestatie gezien.

Zelf was ze actief geworden als eigenaresse van de Natuurwinkel, tegen de introductie van 5G-internet. Vanwege de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de daarbij gebruikte straling die meer laagfrequent en hoog-energetischer is dan de 4G en andere G (‘g’ staat voor ‘generatie’).

Maar de Gemeente volgt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). VNG Internationaal- gevestigd in de Willemskerk in Den Haag- helpt bij ons het klimaatbeleid implementeren en de 5G-uitrol, onderdeel van de globalistische 2030 Agenda van de Verenigde Naties en World Economic Forum.

‘Blended Finance’; risks for the public, profit for multinationals. Hier zijn ze op uit

De ‘groene’ politiestaat heeft namelijk die grotere datacapaciteit nodig voor wat ‘surveillance capitalism’ wordt genoemd. Die operatie vindt plaats op instigatie van het World Economic Forum, ons koningshuis, banken & multinationals, het spul dat bijvoorbeeld bij Wim Lex van O. hun Bilderberg-conferenties samenklontert

Die Globalisten werken al decennia aan de opbouw van een Wereldregering. Daarin moet Moeder Aarde als godheid worden aanbeden. Zie mijn artikel gisteren over hun Earth Charter, een Theosofisch manifest op 29 juni 2000 in bijzijn van de Bazen van de Raad van State in het Vredespaleis gelanceerd, de Familie van O..

Weet Pieter van Rest dus wel, dat hij voor een overheid werkt, waarvan de bazen dus satan vereren? Wat anders doe je wanneer je een nieuwe religie implementeert zonder de naam van Jezus Christus? Maar die van de theosofe Alice Bailey (bedenker van ‘New Age’)… die heeft het ook steeds over ‘The Christ’ maar zal nooit zeggen dat Jezus Christus is, zoals Hij dat in onze christelijke traditie is.

Tegen Pieter van Rest kan ik zoiets toch aannemelijk maken, als hij dus prediker is van een kerk? Liever iemand met godsbesef, dan iemand die van geestelijke krachten geen weet heeft. Over zijn predikersfunctie zul je me dus ook niet horen klagen…

Een dingetje van de mondiale elite en ons Koningshuis, zie bericht van gisteren

Overheidsoverheersing
En zie ook hoe zulk beleid kan doordruppelen van een VN-kantoor in New York tot op een bureau in Tietjetrekkeradeel. Samenzweren is pas fijn, zo legden we al uit. Dat is de wat meer spannende term voor ‘lobby voor eigenbelang ten koste van anderen’. Dat lukt wanneer je de commandostructuur van internationaal tot lokaal hebt opgetuigd.

En zo voert de aantoonbaar belangenverstrengelde ambtenaar Bouwe de B. ook maar beleid uit, dat vanuit corporate belangen op zijn bordje kwam. Net als Urgenda, en de vele Niet Gekozen Organisaties (ngo’s) die zijn gefinancierd met overheidsgeld, om een private machtsagenda te faciliteren.

De 2030 Agenda andermaal. Het ontmantelen van publiek bestuur is een officiële strategie. Dat noemen we de ‘privatisering van de publieke ruimte en publiek bestuur’. Lobbyclubs, ngo’s, bedrijven dicteren wat ‘publiek’ belang wordt, namelijk dat wat in het straatje past van de UBO’s (ultimate beneficiary owners, bovenbazen) van banken, multinationals en miljardairs met hun ‘filantropie’.

Zie ook de wijze waarop nu die oligarchie zonder schadecompensatie, gewoon vissers van visgronden wegbonjourt in het kader van ‘De Nieuwe Afsluitdijk’. Ik werd gisteren nog door een Wieringer visser gebeld, die na 40 jaar langs die dijk vissen plots moet opkrassen. Enzovoort… de Overheid en de UBO’s doen aan ‘overheidsoverheersing’.

Gunstelingen krijgen miljardensubsidies. Wie niet in het UBO-straatje past, wordt rechteloos.

Het Rode Pil-schema

Lobbycratie, Oligarchie
Het ‘slecht op de hoogte zijn’ in zo’n dossier, betekent iets anders dan ‘nuchterheid’. Dat mensen die maar kwalijk de moeite nemen om dossiers te lezen met slecht beleid instemmen, dat maakt dat beleid dus ook niet meteen ‘publiek belang’ of ‘democratisch’. Hooguit duidt dat op het disfunctioneren van het bestel.

Wat de vrouw van de Natuurwinkel constateerde, bij haar pogingen de (potentieel) kwalijke gevolgen van 5G-straling te agenderen: De meeste raadsleden in Joure stemmen maar mee met wat de autoriteiten en de mainstreammedia (mediahuizen in corporate handen en Staatshanden) voorschrijven, zo was haar ervaring.

En zo kan het openbaar bestuur steeds meer in handen liggen van lobbyisten, die op deelterreinen terzake kundiger zijn. (en beter betaald) Daarnaast zie je dat politici vooral werken als boodschappers van privaat belang, en ‘publiek belang’ bestaat vrijwel niet, zijnde ‘aantoonbaar goed voor iedereen’.

Dat politici die hun dossiers niet kennen met een wet instemden of beleid, dat maakt de INHOUD van dat besluit dan nog geen publiek belang. Wanneer je toetst op consequenties, ipv op de verkooppraatjes/intenties.

Die trend richting wat Syp Wynia ‘Lobbycratie’ noemt, danwel ‘netwerkcorruptie’ is al 25 jaar steeds sterker groeiende. Zelf noemen we dat ‘De Koninklijke Oligarchie Nederland BV’, uitleg met foto’s is HIER te lezen.

Daartoe voerden we ook al 3 jaar lang een WOB-(wet openbaarheid bestuur)-procedure, om die publiek-private belangenverstrengeling zichtbaar te maken.

Op grond van het 3 jaar lang frustreren van mijn openbaarheidsverzoek door Rijkswaterstaat, en haar vele publiek-private hybrides (bv Programma Rijke Waddenzee) die publiek geld verdampen voor privaat gewin, zegden we op 19 augustus 2019 bij de Raad van State in Den Haag ons vertrouwen op in de Nederlandse Rechtstaat.

De zitting vandaag

De Raad van State is ook een lobbyistencollectief, waar politici in terechtkomen als Staatsraad die hun diensten bewezen aan de oligarchie. Van Marijke de Vos tot Ad Melkert. Met Koning Bilderberg als baas.

Een half jaar later liggen er 3 Borderlinecowboys op je in je eigen huis, die slaan je in de boeien en nemen je met 160-200 km per uur mee naar het Bureau in Leeuwarden. Voor wat je schrijft op het internet, over oligarchische constructies. Wanneer je wat ik beschreef in het buitenland zou zien, dan zouden we dat ‘corruptie’ noemen.

Op 9 mei zou ik dan moeten voorkomen.

De gewraakte afbeelding uit het strafdossier, van de Bullshitdetector in actie bij bevriende boeren

Wie is Pieter van Rest?
Nu verdiepen we ons dus even in de leefwereld van de Officier van Justitie die mij liet arresteren; Pieter van Rest, tevens de persofficier die dus bepaalt hoe het OM zich in ‘de markt’ zet. Zo predikt hij ook, als verkoper.

Wat zijn nu zijn motieven om een wetenschapsjournalist op te pakken, die aannemelijk maakt dat de ambtenaar in kwestie corrupt is: hij laat zich immers door 4 lobbyisten voor ondermeer de Rabobank aansturen en VNO-NCW om als ambtenaar en ‘energiecoordinator’ van Leeuwarden hun belangen te behartigen. Is ‘VNO-NCW’ gelijk aan ‘publiek belang’?

Privaat gewin op publieke kosten, zonder enige publieke baten, nee, louter publieke schade.

Die belangen leiden logischerwijze tot de vernietiging van het prachtige Friese Landschap, dat we hier wekelijks portretteren. Omdat iemand bij de overheid werkt, dat betekent dus niet dat deze dus in publiek belang handelt. Het misbruik van een publieke positie voor privaat gewin, sinds wanneer is dat een publiek belang geworden?

Hier kun je het volledige interview lezen

In het Reformatorisch Dagblad lezen we een interview met ‘Pieter van Rest’: ‘Prediker en Officier van Justitie’. van 30-11-2016. De volgende passage daarin is intrigerend:

Mr. Pieter van Rest: „Als mij wordt verweten dat ik anderen voortrek, raakt me dat. Ik doe mijn werk juist zónder aanziens des persoons, want dat is Bijbels. Van Woudenberg is binnen het OM Noord-Nederland een bekende figuur.

Hij maakt officieren van justitie en rechters voor van alles en nog wat uit. We negeren dat soort mensen.

Op sociale media worden voortdurend allerlei vreselijke aantijgingen de wereld in geslingerd, zonder dat daar enige grond voor is. Denk aan wat Sylvana Simons, kandidaat-Kamerlid voor de nieuwe partij DENK, onlangs over zich heen kreeg.

Namens het OM overleg ik met gemeenten over problematiek rond bijvoorbeeld aardbevingen in de regio Groningen. Ook dan zie je dat critici allerlei akelige dingen op Facebook plaatsen.”Wil Van Rest de taalpolitie spelen? Bepaalt hij welke taal terecht is? En is ‘incasseringsvermogen’ niet even belangrijk, wanneer je weet dat nieuwe media verleiden tot ‘hart op de tong’: dus dat je dat ook relativeert?

Doel 1 dient bouwlobby Martin van der Veen

Is corruptie bij de overheid geen urgenter thema?
Mijn vraag zou dan zijn: is de nalatigheid van de Rijksoverheid geen groter probleem dan taalgebruik op Facebook? En is de figuur van multi-commissaris Hans Alders als ‘Nationaal Coördinator’ in dit dossier, de multi-baantjesjager en energiebedrijflobbyst- hier niet exemplarisch voor mijn punt, welke kant het ‘publieke’ bestuur uitgaat?

Namelijk als private belangenbehartiger op publieke kosten… Dat raadsleden, Statenleden en Kamerleden die hun stukken nauwelijks lezen daar onnadenkend mee akkoord gaan, dat maakt het nog niet minder misdadig. Het is mijn publieke taak als wetenschapsjournalist zulke misstanden boven te halen.

Vraag: Worden Groningers niet terecht boos?

Hoe is de arrogante overheid haar houding te rechtvaardigen tegenover de Groningers, wiens huizen door het winstbejag van een Rijksoverheidskartel uit elkaar scheuren? En waar de overheid nogal eens haar best doet met de NAM om vele kastjes en muren uit te vinden?

De ervaringen van Ate de Jong, Groninger boer die voor miljoenen is gedupeerd spreken boekdelen. Hans Alders heeft geprobeerd hem met publiek geld om te kopen…

We krijgen steeds meer de indruk dat de overheid het eigen straatje wenst schoon te vegen, door oppositie te criminaliseren. Zou dat voor dhr van Rest als christen geen actueler thema zijn, integriteit van Openbaar Bestuur? Dan dat je iemand laat oppakken die op Facebook zijn hart lucht, stelt dat iemand een goed pak slaag verdient.

En dan, dat kan toch een terechte opmerking zijn: iemand kan door zijn gedrag toch een goed pak slaag verdienen?  Dat iemand die dat ‘verdient’ zich dan ‘bedreigd voelt’, een gevoel, dat kan onmogelijk een strafbaar feit zijn. Een perceptie, gevoel. Alsof ik zo stom zou zijn iemand openlijk te bedreigen.

Van Rest de prediker
Laten we in dat opzicht eens Pieter van Rest zijn preek over Benaja er bij pakken. Hij is ‘Oudste’ in de Destiny Church in Groningen, een soort Pinkstergemeente. Kerken waar men nogal eens al te modern en populair wil doen naar mijn smaak, en de naam van God als stopwoordje gebruikt. Of zoals bij Pieter van Rest, na iedere alinea ‘Hallelujah’.

Ondergetekende kwam ook bij zo’n evangelische sekte tot bekering. Nu adoreren we de Stilte, omdat je liever God hoort dan jezelf.

De geweldpleger Benaja, is het onderwerp van Van Rest zijn preek van 16 februari. Een Bijbelse held die in 3 regels tekst optreedt, als krijger uit het Guerillalegertje van David die zomaar een leeuw doodslaat. En daarvan maakt Van Rest dan een verhaal van 45 minuten.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Feit: De Bijbel moedigt alvast geen weerloosheid van burgers aan tegen een corrupte overheid. Dus: Waarom moeten burgers weerloos toezien hoe het publieke bestuur dagelijks verder corrumpeert? Geldt niet dat ‘goede mensen slechte wetten overtreden’? Wat geeft mensen bij de overheid het recht op publiek machtsmisbruik voor privaat gewin?

De mensen die Anne Frank lieten oppakken of verzetsstrijders, die handelden ook volgens de toen heersende wetten en macht.

Als christen gaan we Van Rest dan niet ‘diep-christelijk’ noemen, of ‘heel erg’ christelijk. Je bent christen of niet, je kunt ook niet een beetje zwanger zijn. Van Rest zijn stijl van prediking komt op mij oneerbiedig over, het schept geen sfeer van heiligheid maar moderniteit en populair willen doen.  Maar liever iemand die belang hecht aan godsbesef, dan iemand die dat niet heeft.

Politici in slachtofferrol
Zo zijn we er nog niet achter, wat zo’n Pieter van Rest nu bezielde om tienduizenden euro’s publieke onkosten te maken om mij als gedachtenmisdadiger in te rekenen. We krijgen wel een beeld, namelijk dat politici en ambtenarij in de slachtofferrol willen schieten. En dat ze voor zichzelf een uitzonderingspositie in het recht willen claimen.

Daarover gaat ook deze NPO-radiouitzending. Van een Locoburgermeester die 3 weken zichzelf naar Engeland op vakantie liet sturen, omdat hij bedreigd zou zijn. Want ze hadden een motorclub verboden verklaard. Maar er werd niemand opgepakt toen hij weer terug was. Was er dus wel een bedreiging gedaan, of wenste het OM een bepaald thema politiek op de kaart te krijgen?

Zien we hier niet een vorm van overheids-opportunisme?… Lijden er niet meer mensen schade door de grootste criminele organisatie van het land, de overheid met haar honderden miljarden euro’s staatsschuld, dan door zo’n motorclub?

Bij de Raad van State: Behoorlijkheid van Bestuur is een Grondrecht

Valt een ambtenaar die voor 4 private lobbyisten van oa de VNO-NCW hun geldkas met publiek geld helpt vullen, in de zelfde categorie als een Ambulance-broeder? Iemand die door een gezin Multiculturele Kansenparels danwel Tokkies bij hun werk wordt bedreigd met ‘iek ga jou doodvermoorde‘, die daadwerkelijk om ze heen staan bij het uitoefenen van hun beroep.

Dat is toch onvergelijkbaar met wat proza op internet, over iemand als PRIVE-persoon.

We zagen ook bij de arrestatie van Jenny Douwes de Blokkeer-Friezin, hoe buitensporig het OM hier optreedt met een luchtje van politieke motieven. Tegen een moeder die haar kinderen wil beschermen tegen door George Soros en z’n globalisten gesteunde cultuur-ontwrichters..

Zie dat meten met twee maten ook bij de aangifte die Geert Wilders deed voor daadwerkelijke doodsbedreiging (‘deze kogel is…’). Waarmee niets werd gedaan. Het Koningshuis- baas van de Raad van State- is van het Globalisme en Multiculti, daarvoor hebben ze ook Mariette Hamer bij de SER die deze ideologie moet doordrukken bij het bedrijfsleven.

Bij de Raad van State op 19 augustus 2019

Deugdelijkheid van bestuur is een grondrecht
Dus we blijven nog steeds met enige verbazing het handelen van Pieter van Rest gade slaan. Waarom had hij niet even gebeld als persofficier? Dat lijkt me toch beter dan iemand met geweld oppakken. Tenzij ze dus in de modus zitten van ‘we zullen eens een voorbeeld stellen’.

Dat ze dus in de belevingswereld zitten van ‘groeiende bedreigingen tegen politici enz’, en daar een ‘noodzaak’ zien van ‘keihard aanpakken’. Dus de splinter in andermans ogen zien, maar niet de balk bij de overheid zelf…

Daarom vermoed ik ook dat ze mij dus aan een strafblad willen helpen, een ‘voorbeeld stellen’. 

Grijs gelakt, men heeft het niet zo op transparantie

Mijn vraag blijft dan: Waarom pakt hij Bouwe de Boer niet op, want zoals ik in dit artikel beschrijf kan hij de schijn van belangenverstrengeling en corruptie niet van zich afhouden. En daar was het artikel voor geschreven. Is boos worden over corruptie strafbaar?

Dat er een paar volzinnen in staan die je uit je gevoel schreef, en die je er bij betere redactie weer had uitgehaald. OK, maar de inhoud lijkt mij toch ook voor een christen belangrijker dan de schone schijn hoog houden? In de Grondwet die men steeds verder buiten spel zet, daarin staat dat wij recht hebben op ‘deugdelijkheid van bestuur’.

Daarvan is in dit door lobbyisten, ngo’s, bedrijven en miljardairs gedicteerde bedrijf genaamd Koninklijke Oligarchie Nederland BV steeds minder sprake. Wanneer we dan de preek van Benaja er bij pakken: ik zie het als mijn christelijke plicht de strijd aan te gaan tegen deze corrupte oligarchie.

En bid dat Pieter van Rest hier tot inkeer zal komen, de ware misdadigers weet te vangen, deze leugenachtige corrupte overheid zuivert, schoon schip helpt maken.

4 Replies to “Pieter van Rest liet mij arresteren, Hallelujah!”

    1. radicaal loos gelul van een narcist als ik zo s ff een paar tellen de arme ziel aanhoor…
      daarvan moet een roverheid het hebben van dergelijke psychopaten…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *