‘Zij (…) is Gods dienaresse, U ten goede’ (Romeinen 13:4)

Zie je wel, Heiligerlee lag in VRIESLANT!!! In 1568 begon de protestbeweging van Protestanten haar oorlog tegen de katholieke overheid

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we de Heilige Schrift, en we vervolgen de Romeinen-brief van Paulus. Hier komen we bij een roemruchte passage uit in hoofdstuk 13: alle gezag is daar gesteld door God zelf.

In protestantse kringen van SGP en Christenunie, is die passage wel uitgelegd, alsof je altijd braaf de overheid moet gehoorzamen. Maar de naam ‘protestant’ zelf komt van een groepering die zich tegen het kerkelijk gezag en het wereldlijke gezag in het geweer stelde.

Dus hoe moet je die passage nu zien in context van de hele Schrift en de kerkelijke geschiedenis?

Aflatenhandel in aantocht voor goddeloze staatsreligie CO2munisme

De kerk raakt verdeeld
De Christelijke Kerk kent twee belangrijke scheuringen in 2000 jaar kerkgeschiedenis. De Roomse kerk splitste zich af van de Orthodoxe kerk in 1054. Dat ging over een theologische kwestie (de filioque, verhouding Vader-Zoon-Heilige-Geest) waar de patriarchen van Constantinopel, Antiochie, Jeruzalem en Alexandrie anders over dachten dan de patriarch van Rome.

En de scheuring ging over een wereldlijke kwestie.

De Roomse patriarch die zich ‘De’ Paus wenste te noemen, verbond zich met het wereldlijk gezag van het West Romeinse Rijk sinds Pippijn de Korte in 752. En de Roomse patriarchen verbonden zich met de Merovingische dynastie sinds de 5de eeuw, nadat die Frankische stam het christendom adopteerde.

De verbintenis en kroning tot Keizer van Karel de Grote (Charlemagne, dus Charles Magnus, net als een Magnum-ijsje heel groot), zou vanaf 800 de basis leggen en het voorbeeld stellen voor het moderne verenigde Europa. Daarom zijn bestuurlijke gebouwen van de Europese Commissie ook naar Charlemagne vernoemd.

De Nassau-familie speelt hier nog steeds baas, al sinds 1568

De andere patriarchen uit bijvoorbeeld Jeruzalem en Alexandrie waren juist met het Oost Romeinse Rijk verbonden en haar keizers, gezeteld in Constantinopel, vernoemd naar Constantijn de Grote.

Dankzij Constantijn en zijn Concilie van Nicea (311) werd het fundament van de officiële christelijke theologie door de kerkvaders vastgelegd, zoals de drie-vuldigheid van God, Vader-Zoon-Heilige Geest. Zo werden gnostische ketterijen en het Arianisme uitgebannen.

Wanneer we de Bijbelse notie accepteren dat God in de geschiedenis handelt, en er niet buiten staat als ‘onbewogen beweger’, dan heeft God dit zo gewild.

De Orthodoxe Kerk hanteert naast ‘De Bijbel’ daarom ook de traditie ( = geheugen kerk) en ‘de kerk’ als een sacrament. Kortom, de geschiedenis en het instituut zijn beide door God ingegeven. Dus voor je met (je eigen versie van) de Bijbel aan de haal gaat: leer eerst wat de traditie daarover stelde.

Dan bouw je al een extra rem in voor je gaat relschoppen.

Slagveld Heiligerlee

Protestbeweging van Luther
De volgende scheuring kwam in de 16de eeuw tot stand, door een bende oproerkraaiers die zich ‘Protestanten’ gingen noemen. Die legitimeerden zich met de Bijbel, ‘DE’ Bijbel zeg maar, hun eigen uitleg los van de traditie. Uit die beweging komt ook Carola Schouten haar Christenunie voort.

In Nederland zouden ze in Gronings Friesland bij Heiligerlee de strijd beginnen tegen het gezag van het Heilige Roomse Rijk in 1568, onder aanvoering van de Nassau-maffiafamilie. Adolf van Nassau zou daar in het ‘Tranendal’ sneuvelen. Wat heldhaftig als ‘Geuzen’ (‘bedelaars’) werd bestempeld, je zou ze naar moderne maatstaven gewoon ‘terroristen’ noemen.

Hoe ze al die mooie kloosters in Friesland platbrandden en plunderden. Was ik van het katholieke gezag geweest, allemaal op de brandstapel die lui.

Niettemin zou door deze coup de Oranje-roofriddersfamilie zich meester maken over de Nederlanden tot de dag van vandaag. Daartoe gebruikten zij toen een geestelijke legitimatie: de Bijbel-uitleg van Reformatoren.

Adolf van Nassau sneuvelde hier…

Die opstand tegen de overheid en het kerkelijk gezag, begon bij Maarten Luther, een Dominicaanse monnik in 1518. Die kwam als Bijbelgeleerde en kloosterling in opstand tegen het kerkelijk gezag. Diverse kerkelijke praktijken, zoals de aflatenhandel om de nieuwe Sint Pieter te kunnen bouwen, die zouden niet Bijbels zijn.

Van hem komt de van Paulus geleende uitdrukking ‘Sola Gratia’, zoals we die uit vorige ‘Romeinen’-afleveringen bespraken. Alleen door genade ben je gered. Toen Abraham door God werd uitgekozen, leefde hij in de jungle/woestijn, de Joodse Wet bestond nog niet. En zonder die wet kon hij dus ook niet ‘zondigen’, want regels kun je pas overtreden als ze zijn opgesteld.

En alleen God, niet de paus of een wereldlijke macht zou die genade kunnen schenken.

De felle antisemiet/realist Luther (Die Juden und ihr Luge) zijn mede-samenzweerder Melanchton stond hem theologisch bij. ‘Alleen de Schrift’ (Sola Scriptura), dus wat de Bijbel aanbeveelt/wat jij daar in leest zou van God komen. Dus moesten ook alle kloosters door het toilet, celibaat, de bedevaart, de heilige plaatsen, de Heilige Mis.

Alleen de droge letter was nog geldig. Zo kon je in 1 klap ook de hele kerkelijke gezagsstructuur door het toilet spoelen, handig als dat je toch al goed uitkwam, zo verbonden als deze was met het Keizerlijk gezag.

Monument voor Adolf van Oranje

Katholieken eeuwenlang tot tweederangsburgers
Althans, dat afschaffen van alle sacramenten en gebruiken van de Roomse Kerk, gebeurde dankzij hun wereldlijke navolgers die de macht wilden overnemen van de erfgenamen van Karel de Grote’s Heilige Roomse Rijk. Daartoe moesten ze ook de kerkelijke machts-structuur inclusief Paus dumpen, die als handlanger van de satan afschilderen.

Zoals Oliver Cromwell in Engeland, en de Duitse roofriddersfamilie ‘Van Nassau’ in onze landstreken. Geleerden als Erasmus, tijdgenoot van Luther hadden de geloofszaken liever intern opgelost, zonder explosieve scheuringen en nieuwe Protest-bewegingen.

De verzetsgroep tegen het Heilige Roomse Rijk ging zich ‘Protestanten’ noemen. Zij vernielden hier de hele katholieke erfenis sinds Karel de Grote (800) in 1580. Alle kloosters afgebroken. Nadat ze eerder al kathedralen en kerken plunderden (Beeldenstorm) uit heilige verontwaardiging danwel bezetenheid.

Pas in de 19de eeuw kregen katholieken in onze landstreken weer het recht hun geloof openlijk te belijden.

Tot die tijd bleven ze tweederangs burgers. Nog later dan de Joden, die dat gelijke burgerrecht al bij oprichting van de ‘Bataafsche Republiek’ in 1798 kregen. (seculiere heilstaat, die met de Oranjes wilde afrekenen en de gehele kerk naar voorbeeld Franse Revolutie, zodat ‘Het Geld’ zou regeren/aka de Joden)

De Dom van het Bisdom Keulen.

‘Paulus zegt dat we alles van de overheid moeten pikken’
Het is dus opmerkelijk dat een Protestbeweging die zich dus ‘Protestants’ noemt, zoveel nadruk ging leggen op de volgende passage uit Romeinen 13. Alsof je enkel braaf mag zijn, ook als de overheid je mishandelt, je kerken kapot maakt, als die overheid een goddeloze entiteit is die goddeloze entiteiten dient.

Je kunt je wel voorstellen, dat het Protestantse Gezag Romeinen 13 graag opportuun uitlegde, toen zij zelf eenmaal de macht in handen hadden. Macht, die ze van het gezag van het Heilige Roomse RIjk hadden ontfutseld, onder aanvoering van ondermeer de Nassau-familie:

Alle ziel zij den machten over haar gesteld, onderworpen; want daar is geen macht dan van God, en de machten die daar zijn, die zijn van God geordineerd:

Paulus kan die passage ontleend hebben aan Spreuken 8: 15-16. Daar staat:

Door mij regeren de Koningen en stellen de Vorsten gerechtigheid, door mij heerschen de Heerschers en Prinsen, alle de Richters der aarde.

Binnenwerk van de Romaanse Bonifatiuskapel, het nationaal heiligdom van Bisdom Leeuwarden-Groningen

Paulus vervolgt dan:

alzoo dat de zich tegen de macht stelt, de ordinantie Gods wederstaat; endie ze wederstaan zullen over zichzelve een oordeel halen.

Want de oversten zijn niet tot eene vrees dengoeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vreezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben,

want zij is Gods dienaresse, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zoo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs, want zij is Gods dienaresse, een wreekster tot straf dengene die kwaad doet.

Daarom is het noodig onderworpen te zijn, niet alleenlijk om der straf maar ook om des gewetens wil.

Want daarom betaalt gij ook schatting (‘belasting’ RZ); want zij zijn dienaars Gods, hierin geduriglijk bezig zijnde.

Zoo geeft dan een iegelijk wat gij schuldig zijt, schatting wien gij de schatting, tol wien gij den tol, vreeze wien gij de vreeze, eere wien gij de eere schuldig zijt.

UK, de United Kingdom of Urk. Nog hecht dankzij Bijbelse traditie

Geef de keizer wat des keizers is…
En dat schrijft Paulus, die net in de passages vooraf-vorige preken besproken- even het hele Joodse schriftgeleerden-gezag aan de kant schoof. Om zijn leer van Sola Gratia – alleen door geloof in Jezus als de Christus- aan de gemeente van Romeinen te verkondigen.

Paulus wist toch ook, dat de geschiedenis van het Joodse Volk met Mozes begint, die zich tegen de Farao verzet. Hij leefde in een tijd van Romeinse keizers, die zich aan gruwelen en liederlijkheid te buiten gingen, zoals Nero en Caligula.

Om Paulus en zijn Protestantse erfgenamen niet enkel als theologisch opportunisten te zien, dienen we zijn uitspraken dus in bredere context van de Bijbel te zien. En wat hij zelf nu in zijn gehele betoog brengt. Stemt dat overeen met wat Jezus Christus leerde?

Slag bij Heiligerlee, de Geuzen waren naar moderne maatstaven ‘terroristen’

Wat de tol en belasting betreft zeker. ‘Geef de Keizer wat des keizers is.’ Jezus Christus plaatste zijn Rijk buiten deze wereld. In die context lezen we Paulus. Wie bijvoorbeeld boer is en subsidies vangt van de overheid, die legitimeert haar macht. En zal daarvan dan ook het kwade eerder moeten nemen.

Je kunt niet in de hand bijten die je voert. Wie op Youtube wil publiceren, zal te zijnertijd naast de voordelen van ‘vrije publicatie (er bestaat niet zoiets als gratis lunch) ook hun politiek moeten accepteren. Het blijft hun platform.

Wie van de bankiers dit monetaire stelsel accepteert met haar vele voordelen, die zal ook hun claim op goddelijke macht niet weerstaan. Immers, hoe sterk sta je wanneer je wel de kadootjes neemt, maar vervolgens wilt wegrennen als er offers van je worden gevraagd?

Heiligerlee, museum voor de slag

Niet op de stoel van God gaan zitten
We dienen Paulus mijns inziens dus ook in dat morele licht te zien, die van de Wet Gods zoals hij die in eerdere hoofdstukken al ontvouwde. Door ‘het goede’ te doen kweek je meer ontzag bij gezag.

Die Morele Wet staat boven alle partijen, geldt voor iedereen, spreekt iedereen aan, omdat alle mensen, Jood en Griek (heiden) die zelfde wet in hun hart is gelegd. Zie Romeinen 12: 17-19

Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle menschen. Wreekt uzelve niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wrake toe, Ik zal het vergelden.

Kortom, niemand mag zomaar op de stoel van God gaan zitten. Vervolgens in hoofdstuk 13 laat Paulus zien, dat je met eigen voorbeeldig gedrag veel sterker staat dan wanneer je als redeloze relschopper ‘De Macht’ poogt te weerstaan, of zelfs wilt grijpen.

Want ook over jouw wacht het oordeel van God. Wanneer je niemand iets schuldig bent, heeft die geen morele grond je nog aan te vallen. Lieg je niet, dan kan niemand je op je leugens aanvallen.

Friese kampvechters in kerk

Iedereen die dus tot kwaad overgaat, van zichzelf menende goed te zijn, die kan het oordeel verwachten. Dat geldt zowel voor ‘het gezag’ als degene die haar gezag betwist.

Zoals Paulus vervolgens stelt in Romeinen 13:10-12;

De liefde doet den naaste geen kwaad; zoo is dan de liefde de vervulling der wet. En dit zeg ik temeer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is dat wij nu uit den slaap opwaken;

Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbijgegaan en de dag is nabij gekomen: laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts.

Met ‘eerbaar wandelen’, ook dus in de strijd, een ridderlijkheid dwing je meer respect af. Terwijl je wederpartijder alle grond heeft om je aan te vallen, wanneer je moreel de kantjes er af loopt. Opnieuw lezen we hier de geest van Jezus Christus: wie zonder zonde is, werpt de eerste steen.

Karel de Grote in raamwerk Abdijkerk van Prum, stichter Heilige Roomse Rijk (800-1800)

Wie het kwade aanvalt, moet niet ook het goede vernielen
Laten we de roemruchte passage van Paulus dan als volgt concluderen, gelezen in context van de gehele Bijbelse geschiedenis en kerkelijke geschiedenis: je wint enkel de strijd, ook tegen een goddeloze, leugenachtige en corrupte overheid, wanneer je zelf ook in morele zin de zaakjes op orde hebt. Anders ligt je flank open.

Terwijl een overheid die de rechtvaardigen te grazen neemt, er door de Goddelijke Wet beschaamd op zal staan. Die zal de grond tot (mis)handelen onder de voeten zien wegspoelen.

Het christendom werd immers niet groot door tegen het Romeinse gezag in opstand te komen, zoals de Joden deden. Het verspreide zich over de aarde met gebruik van Rome haar organisatorische fundamenten.

Amfitheater Trier (DE), de noordelijke hoofdstad van het Romeinse Keizerrijk

Zo zit onze taal en wetenschap nog vol met Latijnse begrippen en het recht is gebaseerd op Romeins Recht. We geven elkaar zelfs een hand naar Romeins gebruik: ‘zie ik draag geen dolk bij me’.

Wie zich dus tegen ‘gezag’ keert, dient wel heel goed te zien of hij het Goede daarin niet ook poogt te vernielen. Ben je boos uit gevoel voor rechtvaardigheid, of omdat je je machteloos voelt en de macht zou willen? Zodat je al je zin kunt krijgen…

Dat laatste sentiment leidt al snel tot vandalisme, al het bestaande kapot maken. En dat is wat communisten en modernisten immers doen, in navolging van andere revolutionairen als de Protestanten. Al het Oude, traditionele, wijsheid moet door het toilet, alleen het Nieuwe is ‘goed’.

Zelfs de geschiedenis moet dan vernieuwd worden.

Zonder christendom alleen nog de arrogantie van De Macht?

Alles van Waarde is weerloos
Zo werd het Protestantisme de wegbereider van de mythe dat er zoiets zou bestaan als een ‘neutrale’ overheid in morele zin, als voetveeg van het Judaïsme en mercantilisme dat nep-rechts ‘Kapitalisme’ ging noemen. Alsof ‘neutraal’ in morele zin het zelfde zou zijn als ‘wat je in getallen/geld kunt uitdrukken.’

De leugen dat ‘meten’ gelijk staat aan ‘weten’. Immers, dan negeer je de voorafgaande vraag: WAAROM zou je uberhaupt datgene meten, en waartoe, voor wiens belang, uit welke moraal?

Wat Liberalen ‘scheiding van kerk en staat’ noemen, is dat niet ‘de fusie van de Linkse Kerk met De Staat’? Of ‘de almacht van het Geld’? Dat alles dat niet in getallen en geld is uit te drukken dus ook niet bestaat? Dus noemt Paulus mijns insziens niet voor niets ‘De Liefde’ de vervulling van de wet.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Sprak de authentieke reactionair Nicolas Gomez Davilla daarom niet ook: ‘Modern Rechts is het Links van gisteren dat met rust gelaten wil worden…’ Wanneer je enkel denkt in politieke horizontale verhoudingen als Links-Rechts, zonder verticale component; de Goddelijke Wet.

En sprak Lucebert niet ‘alles van waarde is weerloos’…

Wie de mythe accepteert van de Geestelijk Neutrale Overheid die ‘objectief’ zou zijn door te ‘meten’, zal dus niet in opstand mogen komen. Meer dan braaf zijn, onderhandelen over een centje of procentje zit er dan niet in, je Corona-muilkorfje voor, kop dicht en je zegeningen tellen.

Want dan erken je dat er niets bestaat buiten wat je in getallen en geld, kunt uitdrukken. En dat is nu juist het uitgangspunt van deze leugenachtige corrupte overheid, en de nieuwe staatsreligie, het CO2-fascisme, waarin ‘de experts’ hebben besloten. Dan geldt wat de tutoyerende overheid stelt, ‘houd JE aan de regels’ , hoe bizar en onrechtvaardig ook. Want rechtvaardigheid kun je net als ‘liefde’ niet meten.

Dus bestaat het niet. En dus tref je een liefdeloze onrechtvaardige overheid, die handelt naar eigen overtuiging. Allemaal mensen die zelf menen ‘goed’ te zijn. Wie ben jij om te stellen van niet? Helemaal niemand, zo kun je van Paulus leren. Dus moet je zulke oordelen niet van ‘jezelf’ halen, maar uit geschiedenis, traditie en andere zelf-overstijgende elementen, met de Logos (rede) van God als belangrijkste.

Heb een goede zondag.

4 Replies to “‘Zij (…) is Gods dienaresse, U ten goede’ (Romeinen 13:4)”

  1. Rypke! Geef de Keizer wat des keizers is.. Jeshua zegt dat m.i. volstrekt om een andere reden dan gangbaar wordt uitgelegd. Op de munt stond de beeltenis van Cesar met er op vermeld dat Cesar G’d is. Daarom zegt Jeshua ook “toont mij…” zonder hem aan te raken. Vanwege de beeltenis en opschrift ontheiligde een Jood zich als hij deszulks aanraakte. Hypocriet konden ze hem echter meteen een dergelijk muntstuk tonen…

    Wanneer Jeshua hem ziet (en nooit heeft aangeraakt!!) en de omstanders met hem, zegt hij: Geef terug deze verwerpelijke munt aan diegene aan wie het toebehoord. Dat heeft dus weinig met de belastingplicht te maken zoals altijd werd uitgelegd. Over dat onderwerp heb ik nog een aardige uitgebreide uiteenzetting.

    vr gr . O.W. te W.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *