Openbaring 13: …’Niet koopen/verkoopen zonder merkteeken’

Lijsterbes vanochtend

  Op de zondag geen profane boodschappen uit De Abdij, uw studiecentrum voor Natuurlijke Historie. We lezen uit de Heilige Schrift verder met Openbaring 13, een herpublicatie van de preek van 17 mei. Die heeft sindsdien enkel aan actualiteit gewonnen, terwijl wij in Berlijn zijn om het volksverzet tegen een goddeloze en totalitaire dictatuur in beeld te brengen..

In Openbaring 13 lezen we de beroemde danwel beruchte passage over ‘het merkteeken’ dat iedereen krijgt, nodig om nog te mogen ‘kopen of verkopen.’

Zeer actueel nu Nederlanders worden gedwongen tot het dragen van het merkteken van Bill Gates, om nog te mogen deelnemen aan de economie.

Onze Kerk vanochtend

Beter Kijken om weer te ‘Zien’
Vanochtend waren we al in de Kerk, namelijk de natuur in het voorjaar rond een uur of 6-7 vlakbij huis. Dat is de dag op haar mooiste. De nachtegaal is weer terug, zingt op exact de zelfde plek zijn lied. Het licht van de ochtendzon doet je plots details zien, die je anders nooit zouden opvallen. Wie wil nu beweren dat de ‘gewone’ wereld om je heen niet een uitzinnig wonder is?

En hoe kun je nu in een staat van bewustzijn komen, dat je geen enkel oog meer hebt voor het bijzondere in dat ‘gewone’? Is dat niet een kernvraag van geestelijk bewustzijn? Je sluit dan dus een wezenlijk aspect van het menselijk Zijn en begripsvermogen af.

Maar stel je open, neem de lift in je geest naar die andere ‘staat’, waar je door angst en gedachten uit gehaald raakt: en plots zie je meer.  Wat op persoonlijk niveau geldt, moet ook gelden bij verzamelingen van personen die je ‘maatschappij’ noemt, collectief bewustzijn.

Je beperkt dus ook het aantal oplossingsrichtingen die je als mens hebt, wanneer je leeft in een maatschappij die een wezenlijk onderdeel als ‘niet bestaand’ bij het vuil gooide. Daarom moeten we weer even de klassieke systematiek voor ons leren zien. Opdat je met dat instrument in handen, ook ziet wat je mist om de Realiteit weer beter te ‘zien’.

Vergelijk dit instrument met een elektronenmicroscoop, waardoor je plots bacteriën in detail kunt zien. Terwijl je die met het blote oog nooit zag. Dat geldt ook zo voor geestelijke zaken. Helder nadenken na je open te stellen, dat is immers ook een vorm van kijken, helderder zien.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Drievuldigheid
De christelijke traditie kent de drie-enige God sinds het Concilie van Nicea in 325. Trinity. In drievuldigheid zit een wijsheid, die je kunt toepassen op de wijze waarop een mens zich verhoudt tot zichzelf en universum.

 1. lichaam (Corpus Christi)
 2. geest (Logos, Vader, Het Woord)
 3. ziel (Heilige geest, het communicerend medium, inspirerende, tot handelingen aanzettend)

Dat laatste is wat de Duitsers, onze Germaanse broeders “Seele’ noemen. Naar ‘See’, het meer, net als ‘The Lady of the Lake’ uit de Koning Arthur-saga’s. Die poel waar de overledenen naar terugkeren in de Germaanse pre-christelijke filosofie. ‘Mythologie’ klinkt zo neerbuigend, alsof het enkel sprookjes zijn als Roodkapje.

Hoe het ook zij: met die drievuldigheid doe je meer recht aan het mysterie dat ‘God’ is. Meer dan ‘Sola Scriptura’, alleen het Woord, Logos. Hoewel je dus ook zeker niet zonder het Woord kan. En dus lezen we zondag’s uit De Schrift. Het Woord, waardoor God’s geest door de tijd heen spreekt, over duizenden jaren getransporteerd.

Daarnaast is ‘geest’ erg belangrijk in onze traditie, de Logos die logica kent, orde in chaos schept. We geloven dat ‘achter de wereld van verschijnselen’ een rationele ordening is te ontdekken. Anders zou er ook geen wetenschap zijn. Van die Westerse opvatting is de drievuldigheid, een geestelijke ordening ook een afspiegeling.

De Koningssee bij Obersalzberg. Volgens de Germaanse mythologie kan een ‘ziel’ een ‘Seele’ in een ‘see’- een meer wachten tot hij kan reïncarneren…Het woord ‘Seele’ (= ziel)  is dan ook van ‘See’ afgeleid

Drievuldigheid Menselijke
Merk dus ook het verschil op tussen ‘geest’, ‘Geist’ in het Duits en ziel, Seele’. Daarom is het woord ‘zielszorg’ bij de moderne psychiatrie (zielenknijper) en psychologie ook misleidend. Geest en ziel zijn plots 1 en het zelfde ding gemaakt. We noemen dat daarom ‘de Freudiaanse Kwakzalverij’.

Immers, de modernistische mens ontkent het bestaan van de Ziel (dood = dood. Lichaam, materie = alles). De Freudiaanse kwakdokterij bedoelt met ‘geest’ het zelfde als ‘hersenprocessen’, chemische reacties die je met ‘stimulus-response’ in de gewenste richting manipuleert. Zoals je ook pas een ‘Veilige Wereld’ zou krijgen, genezen van al onze voorzorgen met 1 oplossing: het vaccin van Bill Gates.

Hersenknijper zou een betere naam zijn. Of ‘Big Pharma-sponsor’. Je leert mensen eerst dat ze geen ziel hebben, dat leven tijdverdrijf is, stompt ze af met je moderne cultuur en haar leugenachtige rotmedia, sluit ze op in steden, vernielt de natuur.

En nadat ze denken ‘nou schiet mij maar lek’, dan verklaar je ze ‘gek’. En heb jij ‘de oplossing’ tegen een gezonde reactie op een zieke levensfilosofie: Die van darwinistische competitie om levensruimte (‘Lebensraum’), materialisme.

De ‘slimme mens’ met De Witte Jas, de Deskundige Waaraan Jij Niet Mag Twijfelen met ‘Gecertificeerd Onderzoek’  dringt zich vervolgens op. Die weet zeker, dat als hij controle over 1 bekend dingetje heeft, hij ‘de zilveren kogel’ heeft die ‘het gehele probleem’ zal oplossen. Totdat blijkt dat je miljoenen mensen verslaafd maakt en geestelijk verminkt.

Kijk alleen al hoeveel miljoenen mensen de Zwitserse pharmagigant Roche van de Hoffmann-familie met Valium heeft vergiftigd. Die stijgen dankzij de virsuspsychose weer naar plaats 1 in de top 10 van pillen- en vaccingiganten. Met een omzet uit verkoop van 50 miljard dollar.

Uit ‘Men without chests’, getekend door CS Lewis Doodle; Deugsignalering zoals door CS Lewis beschreven

Van CS Lewis zijn ‘The Abolition of Man’ (Afschaffing van de Mens, 1943) leren we een zelfde drievuldigheid, in relatie tot de moderne mens. Modern onderwijs, moderne media, ze zouden ‘Men withouth Chests’ fabriceren, mensen zonder hart. Je kunt zijn drievuldigheid zo visualiseren:

 1. hoofd
 2. hart
 3. handen

Het hart is dan weer de woonplaats van de ziel, bij oosterlingen is dat de ‘hart-chackra’. Het ‘hart’ is institutioneel gezien ook de ‘kerk’ als ziel van de gemeenschap.

Hoe bijzonder is een gewoon beukenblaadje

Deurtje open zetten voor ‘inblazing’
In de moderne maatschappij speelt die kerk, evenals de door ‘de’ wetenschap (het materialisme) als ‘niet bestaand’ uitgeroepen ziel geen rol meer. En de kerken die zich nog kerk noemen, doen juist hun best om zo seculier mogelijk te lijken.

Uit lafheid, dommigheid en angst tonen PKN-modernisten geen enkele verwijzing nog naar God, daar waar het nu juist om ging. 

Ze etaleren spirituele armoede met  ‘hou vol hou moed’-hashtag#. Opdat niemand van ‘de ongelovigen’ (zij zelf dus ook) aanstoot zal nemen. De cultus van gekwetstheid, waarover we vrijdag al uitleg gaven.  Daarin is Jezus (iets dat boven het individu staat) vervangen door “jezelf’, het omzichtig omspringen met jouw verheven gevoelens tot maat der dingen.

Terwijl ‘Het Woord’ van zichzelf zegt als ‘tweesnijdend zwaard’ te zijn. Wat leren ze daar bij de theologie-opleidingen nog?

Alles moet politiek, de weg van hoofd en handen zonder de juiste Bron van alle handelen er in. Men wil vooral ZICHZELF op de voorgrond zetten, ‘zie ons met vluchtelingen knuffelen, het klimaat’…

De ‘helden van de zorg’ vertrouwt U altijd, zo weten de social engineers

Nu is het ook eenvoudig te zien, wat (post)modernisme doet met mensen. Zie je het eenmaal, dan snap je ook sneller de narcistische wijze waarop mensen reageren bij ‘discussies’ die niet gaan over het onderwerp zelf. Maar over de wijze waarop mensen het onderwerp aangrijpen om ZICHZELF te profileren. ‘Zie mij eens!’

Daarmee krijg je als vanzelf die kettingreactie van actie-/ge-ergerde tegenreactie. Van botsende ego’s, totdat de 1 het onderspit delft. Want je perst elkaar in het competitiemodel van sociale omgang, van het materialisme. Het gedespiritualiseerde wereldbeeld.

Je komt dus in een staat van agitatie en competitie terecht. Mensen gebruiken alleen nog hoofd (1) en handen (3). Maar ze zijn verwijderd van de staat van contemplatie die in het hart (3) begint. Het communicerend medium van de ziel, waardoor ‘inblazing’ (inspiratie) plaatsvindt.

Dat is ook de zetel van de creativiteit. En de plaats die door harmonieuze muziek mee resoneert, zodat je ontroerd raakt. Als die deur op slot zit, sta je niet ‘open’. Je mist dan een wezenlijk stukje van je waarnemings- en begripsvermogen.

Winterkoning, zoveel lawaai uit zo’n minivogeltje

Gij zijt een product van tijd
We schrijven dit dus niet om zelf heel scherpzinnig te lijken. Zo van ‘zie mij eens origineel zijn, dat IK dit heb uitgevogeld’. Wanneer ‘originaliteit’ het enige onderscheidende is, dan kan het vast niet ‘waar’ zijn, algemeen geldig. Was iets een natuurlijke wetmatigheid, dan had iemand anders het al lang gevonden.

Ik zeg hier niets dat al niet door miljoenen voor mij in afgelopen duizenden jaren is opgemerkt. Waar het dus om draait is; ‘zo werkt de wereld min of meer, iedereen afgelopen duizenden jaren kon dat zo ervaren’.

Dus is de Bijbel ook niet maar een boek vol vaak onwaarschijnlijk klinkende verhaaltjes. Zo ‘denk’ je wanneer je nooit werkelijk nadacht over wat de Bijbel werkelijk is, hoe het Woord door de tijd heen werkte, materialiseerde in mensen.

De Bijbel verhaalt over de kracht van het Woord, de Logos. Met de wederopstanding van Jezus Christus (Corpus Christi, vleeswording God’s Woord in de Tijd, Logos) komt daar de Heilige Geest bij. En dan zijn we weer compleet: Trinity, drievuldig.

Reebok in de boterbloemen

Wat deed de moderne tijd sinds 1500 en de ‘Reformatie’? Sola Scriptura: alleen het Woord, dus het hoofd (1), en de handen. (3) In wat men ‘De Verlichting’ ging noemen zie je dat zelfde. Je zou “De Verlichting’ en het atheisme (materialisme, ‘alleen materie bestaat’) als logisch gevolg van de Reformatie kunnen zien.

En die reformatie kwam weer voort uit humanisme. De mens die met rede, logos, hoofd, zijn eigen lot zal sturen, in eigen handen.

Zo met die geestelijke Westerse geschiedenis in zevenmijlslaarsen, herintroduceren we ook het element ‘tijd’ in onze begripswereld. Die vierde dimensie. We zijn niet een toevallige momentopname, ‘living by the day’ zoals John Lennon aanbeveelt in het lijflied van goddeloze globalisten, ‘Imagine’.

We zijn allen biologische bandrecorders. In onze genen zit een voorgeschiedenis van de wereld opgenomen in A, C, T & G-basenparen.

De Vuilboom groeide mee met het dode hout van de afgestorven eik

Gij zijt een product van de omgeving
Zo is ook onze geest van nu, de hele bevolking in een staat gebracht, als gevolg van een logisch-historisch proces. Voorbeeldje: toen ik bij Dodenherdenking op de Dam stond, en na ‘de schreeuw’ van de Damschreeuwer iedereen in paniek over elkaar ging rennen.

Die ‘staat van angst’ had een oorzaak, die al sinds 9/11 door de massamedia en overheid was opgehitst. ‘Angst voor onzichtbare terroristen. Die paniekreactie, dat was voor 9/11 niet zo snel voorstelbaar. Maar is de geest van de massa eenmaal gekneed, dan ontstaat dus een collectieve staat van bewustzijn of juist gebrek daaraan.

Zodat je naar niemand wilt luisteren, buiten ‘De Slechte Raadgever’ (Angst) Ook als je zelf minder vatbaar bent, je raakt toch meegesleept met de stroom.

Kortom: Er is niets dat U aan ‘uzelf’ hebt te danken, misschien wel als laatste de emotionele toestand waarin U verkeert. Die is U vaak ook maar aangepraat..Alles is je aangereikt en gegeven. Hoe absurd is het dus om met een eisende houding te leven?

Met de moderne staat van zijn, zoals die door de eeuwen is gekneed, dan verjaag je de ‘ziel’ al te snel uit de drievuldigheid. Want in plaats van je open te stellen, een spirituele oplossing te vragen, te ‘ontvangen’ met open handen, ga je voor controle. Met gebalde vuist, hetzij uit boosheid of als hand om te grijpen.

In een wereld die drijft op (vermeende) scherpzinnigheid (1, hoofd, 2, Logos), competitie om materiële behoefte (Handen, Lichaam): wie staat er dan nog open voor de spirituele oplossing?

Zie je dan in welke ‘staat van zijn’ de moderne mensen zijn gebracht? Een ‘Staat van Angst’. Daarin zit de deur dicht naar een spirituele oplossing, alleen ‘hoofd en handen’ worden getolereerd. Politiek. En zie ook waarop ‘de mensheid’ zich meent te beroepen, al die ‘eigen prestaties’…

Hoe ‘gewoon’ zijn beukenbladeren

…U weet helemaal niets en bent helemaal niets, hoera!
Terwijl, ga de Kerk van De Natuur in en wordt bescheiden. Maak geen onderscheid tussen ‘natuur’ en ‘bovennatuurlijk’: want wie is zo arrogant te claimen dat hij de gehele natuur al begrijpt? Zodat deze kan stellen ‘ik ken de grens tussen het normale en het abnormale, het mogelijke en onmogelijke’…

Welnu, waarom was deze introductie nu nodig? Als het goed is snap je nu dus:

 • de realiteit is tenminste 4D, ruimtetijd
 • het onderscheid ‘natuurlijk/bovennatuurlijk’ is geen hoger inzicht maar menselijke arrogantie
 • je ziet een tijdlijn die logisch opvolgende actie-reacties geeft, en waarvan je zelf een product bent.
 • Niets dat je ‘bent’ dank je aan ‘jezelf’

De Langweerder Jungle

Snap je nu ook waarom het modernistische mensbeeld wel vals moet zijn, ‘ik ik ik’. Dan komt nu de volgende denkstap, als je uit de kerker stapt van het ‘ik’-perspectief.

 • Zie je nu ook, dat het mogelijk is om in tijd x te leven, en met de gave van voorzicht (openbaring, iets dat je aangereikt krijgt) iets van tijd y te kunnen zien?

Dus: snap je nu dat de Openbaring van Johannes die haast 2000 jaar terug werd opgetekend (tijd x) ook voor onze tijd kan gelden (tijd y)? Dat die opvatting een rationeel (geest hoofd) verdedigbare positie is?

Niet voor niets verdiepten de grote geesten uit de geschiedenis als Isaac Newton zich zo in dit boek. Dus voor U met uw kleine geest al aan het oordelen slaat, de poort naar de geest dichtgooit. Bent U scherpzinniger dan Isaac Newton?

Ooit gezien dat er haartjes op het beukenblad zaten?

Het draait niet om mij, piemeltjes vergelijken maar ‘zie daar’…
Kortom: Dat Openbaring mogelijk is, dat is dus niet omdat IK dat beslist zou willen. Want wij zijn geen modernist. Mijn ‘mening’ kan me gestolen worden. Uw mening is ook niet van belang waar deze is bedoeld om op uw zielige ‘ik’ te wijzen. Ja hoor, wat fijn dat U er ben! Tenzij deze ‘mening’, dit standpunt wil helpen, wil verwijzen naar een wet van algemene geldigheid door de tijd.

Dus niet ‘zie mij’, het standpunt van de narcist-modernist die de eigen scherpzinnigheid (dommige arrogantie) wil etaleren. Maar ‘zie daar!’

Of ‘ik’ het nu opmerk, of de Kerkvaders voor mij, of wie dan ook die met het geestelijke, spirituele enige ervaring heeft. Het gaat er om dat het zo werkt, ook als ‘ik’ er niet ben. Daarnaast moeten we dus nog een belangrijk ander aspect opmerken. En dat is waarvan de Bijbel getuigt: de kracht van Het Woord.

De mensen die deze Bijbelse verhalen kennen, die handelen daarnaar. Zonder een ‘Verhaal’ was er ook geen ‘cultuur’. Bedenk dat mensen die menen de mensheid onder 1 bestuur te kunnen verenigen dan ook een (verwijzing naar) Toren van Babel bouwen.

De Bijbel van Ysbrechtum. Hij bleek ooit gestolen door een Gelders antiquair, maar een vrouw die ‘m uit een nalatenschap kreeg bracht de Bijbel weer terug

Zo zie je dus hoe een ‘idee’ door ‘Het Woord’ over duizenden jaren gedragen wordt. Dus dat het in ‘tijd x’ ontstaat als ‘geest’ dat in ‘tijd y’ weer ‘vlees wordt’. Materialiseert. Zo lezen we dan nog eens Openbaring 13: 13-18

En het (beest RZ) doet groote teekenen, zoodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen.
en het verleidt degenen die op de aarde wonen, door de teekenen de van hetzelve te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest,

zeggende tot degenen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest, dat de wond des zwaards had en weder leefde, een beeld zouden maken.

En aan hetzelve werd macht gegeven om het beeld van eenen beest eenen geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zoude spreken, en maken dat alleen die het beeld niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

Deze passage verwijst naar Daniel 3: 5-6. Daarin heeft de Babylonische koning Nebukadnezzar en gouden beeld laten gieten. En wie daar niet voor wil knielen, die werpen ze in een vurige oven. Die Koning van Babel was toen voor het Joodse volk in Ballingschap de machtigste wereldheerser.

Johannes kende natuurlijk de geschiedenis uit Daniel, toen hij Openbaring schreef.

Een Bijbel met gravures van Gustave Dore

Openbaring 13 vervolgt:

En het maakt dat het aan allen, kleinen en grooten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteeken geeft aan hunne rechterhand of aan hunne voorhoofden.

en dat niemand mag koopen of verkoopen dan die het merkteeken heeft, of den naam van het beest of het getal zijns naams.

Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, berekene het getal van het beest; want het is een getal eens menschen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.

Bijbel in onbruik, zie de spinnewebben

Het teken van Bill Gates
Wat is ‘toeval’ anders dan ‘wat mij toevalt’, dat wat je plots opvalt? Omdat je er plots oog voor kreeg? Dat woord gebruiken modernistische mensen en hun massamedia vooral om je hun eigen ondoordachte en vooral afgestompte wereldbeeld op te dringen. Dat (materialistische/naturalistische) wereldbeeld luidt

 • alles gebeurt zomaar vanzelf uit niets zonder enige samenhang.  En dood = dood

Waarom? Nou ja, daarom. De meeste mensen die dit wereldbeeld aanhangen hebben meestal niet de moeite genomen het te doordenken. Omdat dit de onuitgesproken ‘communis opinio’ is geworden, ja ‘wetenschappelijk’ zelfs, waarop de Westerse maatschappij afgelopen 200 jaar werd gevestigd.

Behalve onuitsprekelijk arrogant is dat wereldbeeld voor geestelijk verarmden dus aantoonbaar onwaar, slecht doordacht. Oorzaken hebben gevolgen. En uit (logische) consequenties lees je de (vaak onbewuste) intenties.

Al even machtige Bijbel in Michaelskerk Oosterland

Het vuur uit de hemel en het merkteeken
In een wereld waar kernoorlogen mogelijk zijn (vuur uit de hemel) en waar iedereen een COV-ID moet dragen (merkteeken), wil die nog aan het economisch verkeer mogen deelnemen. Beelden die al 2000 jaar in de Bijbel bestaan, kunnen via Het Woord dus weer vlees worden in onze tijd, een materiële realiteit omdat mensen daarnaar gaan handelen.

Ook onbewust.

Zo ver zat het genie Isaac Newton met zijn berekening van de eindtijd er dus niet naast. Hoezeer die constatering ook vloekt met het dogma van modernisten, de godslasteraars en ziellozen die je opdringen dat ‘alles zomaar vanzelf zonder enige oorzaak’ gebeurt.

Bijbel in Abdij van Koningshoeven

Geloof MIJ niet. Je mag jezelf oneindig scherpzinniger en meer gevat vinden, op jezelf kicken enzovoortzzzzzz.

Maar stel je tenminste open voor een ander wereldbeeld dan je van jongsaf is opgedrongen via massamedia. Of massa-onderwijs door goddelozen die je spirituele antenne er uit rukten, omdat dit ‘irrationeel’ zou zijn.

Een praktisch voorbeeld: dankzij het lage zonlicht vanochtend, zag ik nu pas dat een beukenblad haartjes heeft langs de rand. Je spirituele antenne was tot nu niet gevoelig genoeg dit op te merken. Nog nooit zo gezien, terwijl je al ontelbare beuken hebt gezien. Dus wat valt er allemaal nog wel meer te zien?

Door slechts beter te kijken in een ander licht.

Hoe bijzonder is het gewone, als je maar beter kijkt

Andermaal: wat is het onderscheid nu tussen ‘natuurlijk’ en ‘bovennatuurlijk’?

De les van Openbaring, en de kleine openbaring in het ochtendlicht van de kerk van de Natuur: Steeds blijkt weer en meer, hoezeer de wereld totaal anders in elkaar zat, dan dat je had gezien of verteld was.

Ontwaak dus uit je modernistische sluimer, stijg uit boven de mist. En heb een goede zondag.

9 Replies to “Openbaring 13: …’Niet koopen/verkoopen zonder merkteeken’”

 1. ik kwam gisteren of eergisteren het woord “indivi-duality” tegen en dan zie je die drie-eenheid terug, de onverdeelde dualiteit, het hogere goddelijke (ieder god-mens als “zoon” van de Allerhoogste voortkomend uit het ENE, de “immaculte conception”) in het materiele lagere animale. De Schoonheid in het Beest. Mens Ken Uzelve!

  1. Rypke geeft hier een mooie uiteenzetting over lichaam, geest en ziel
   Vervolgens kom jij met indivi-dualiteit. Dat is dan onverdeelde dualiteit, dus een verenigde dualiteit, wat jij dan daarmee binnen het bovenstaande ook moge willen duiden. En daarin beweer jij een drie-éénheid aanwezig te zijn.
   Kun je uitleggen waar jij dan dat derde element ziet?
   Een wat bedoel je dan vervolgens met de kreet “schoonheid van het beest” m.b.t. de strekking van Rypke zijn betoog?

 2. Voel mij dankbaar dit mooie schrijven nu te lezen, Rypke.
  Las ooit eens dat een boek zoals de Bijbel het meest verkochte is ten alle tijden, doordat het woord, God, veelvuldig daarin wordt
  Er is alleen Bewustzijn.
  Één Zijn met de Bron maakt alles eenvoudiger.
  Ik richt mijn geest op God en zijn liefde, rust, harmonie en werkelijk het opent meer en meer…….
  Wens een ieder oprecht schoonheid en heel-zijn toe.

  Pracht zondag!

 3. Een fenomeen dat er voor zorgt dat er ongekende dingen gebeuren.
  Zoals het voortbrengen van beelden die bewegen én spreken. Zoals het uitsluiten van onwelgevalligen avn het economisch verkeer, daartoe werkend met persoonlijke merktekens… Kan dat een ander fenomeen zijn dan de Informatie Technologie die we allemaal omarmen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *