‘De Heere is met u, gij strijdbare held!’ (Richteren 6:12)

Machtige Saksische zadeldak

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift. We gaan verder met het boek Richteren en lezen over Gideon en zijn zogenaamde ‘Gideonsbende’.

Met 300 geselecteerde strijders weet deze ‘Richter’ een overmacht van Midianieten zoveel schrik aan te jagen, dat die in verwarring op de vlucht slaat en de hand aan elkaar slaat. Waarna ze een eenvoudige prooi worden.

Via militaire overwinningen op numerieke overmacht, toont God zo dat er maar 1 de Echte kan zijn. Het verhaal klinkt als de hedendaagse realiteit. Daarin onderwerpt een club van enkele honderden satanisten/globalisten miljarden mensen met bangmakerij via massamedia.

har har…Viking

Ken uw klassieken, lees de Bijbel
De Bijbel is een boek dat je als Westerling moet kennen, want anders begrijp je de wereld van vandaag niet. Neem alleen al de Apple-computer haar logo: de appel als verboden vrucht uit Genesis waaruit een hap is genomen. Dat is het symbool voor de opstand tegen God, de mens die zelf als God wil zijn.

Daarom herpubliceerden we vorige week nogmaals de preek uit Openbaring 13: dat je niet meer mag deelnemen aan het economisch verkeer, zonder het teken van Bill Gates, de verplichte vaccinatie met een onbekend goedje. Vervolgens ‘ga je het zien als je het doorhebt’.

De Bijbel beschrijft de kracht van ‘Het Woord’ dat vlees wordt. Dat is ook wat Jezus Christus in persoon is, God als abstractie, niet af te beelden of te vangen, die mens wordt om de Dood te overwinnen. Heidenen kennen wel het begrip zonde, maar niet de Vergeving die Christus bracht.

Dus leven we nu weer in een door en door Heidense wereld, waar een heidense schuldcultus, via intimidatie en bangmakerij ons land en de rest van de Westerse wereld tot zelfvernietiging drijft, zelfoffering.

De Bijbel beschrijft dus hoe de wereld werkt, het maakt niet uit of je het metaforisch ziet of niet. Mensen krijgen iets te horen en gaan daarnaar handelen, als zij door dat woord bezeten raken. Dus dat het woord als bezwering krachtiger is dan hun eigen individualiteit. Zo krijgt ‘het woord’ dat ze horen handen en voeten, laarzen, tanks, wapens, en gaat de wereldgeschiedenis op zijn kop.

Amen

‘De wetenschap vertelde mij’….
Wanneer je de Bijbel zo leest, op de klassieke wijze gaat Het Woord ook weer tot je spreken. Lees je de Bijbel als modernist, dus als iemand die het allemaal zelf beter meent te weten omdat ‘wij in onze tijd’ met al die technische blingbling zo’n superieur overzicht zouden hebben… En oh ja, ‘de wetenschap heeft mij verteld dat het zus en zo zit’…IJdele grapjas, dan leer je er ook niets van.

Dan is er ook niet veel aan, al die Joodse verhaaltjes vol achterbakse, stiekeme wraakzucht. Die vaak wat duistere verhalen krijgen pas een functie wanneer je de Bijbel in zijn totaliteit eigen maakt, dus met Nieuwe Testament.

Lees je alleen het Nieuwe Testament, dan wordt alles weer veel te soft, op het schijnheilige af, Christenunie & EO, de kinderen van de culturele revolutie ’68 met een evangelie-sausje. Mensen die zichzelf als heiligen profileren, vluchtelingknuffelaars op publieke kosten en aanbidders van de Klimaat-Baal met vrouwen in het bestuur.

‘Zie mij, beter dan Gij.’ Het Woord is er om mee te worstelen, zoals Jacob met God worstelde voor hij ‘Israel’ werd genoemd. Het is er niet om jezelf mee op de borst te kloppen.

Mensen probeerden de politie nog tot rede te manen

An-archie, zonder heerser
De Richteren-tijd is een tijd van anarchie (letterlijk: zonder heerser) bij de ‘kinderen Israels’, zijnde het volk van Jacob, als ‘Hij die met God worstelde’. Want dat is wat Israel immers betekent, de naam die de Bijbel aan Jacob geeft nadat hij met God streed.

Zo blijft ook het leven als christen een worsteling met God. Het is veel makkelijker om liberaal te zijn, dan mag je enkel doen wat je zelf op dat moment uitkomt. Maar een liberaal is daardoor ook weer laf en onbetrouwbaar, gemakkelijk te overheersen. Een ruggengraatloos weekdier, zoals Westerse politici ook allen zijn.

Het volk Israel toont zich steeds tot ontrouwe goegemeente die zich van God afkeert. En dan moet een Richter, dus militaire leider weer orde op zaken stellen. Waarna de Israëlieten weer terugvallen tot afgodendienst.

Mijn ge-erfde Statenbijbel

En zo zit het gehele Oude Testament met haar profeten eigenlijk vol met geloofsafval, herstel van de orde en terugval tot afval. Zo is ook het geloofsleven.  Het enige belangwekkende aan ‘geloof’, dat is dus God zelf, die niet te grijpen of reducerende kracht die zich via ‘Het Woord’ openbaart.

Niet ‘de gelovige’, wij wormenvoer dat ontrouw en corrupt is doet er toe. Wij doen er slechts toe, voor zover God via ons kan werken. En zo kun je ook Richteren lezen.

In de vorige preek behandelden we de Richter Deborah, die een hoofdman uitkiest om wat Filistijnen klop te geven. Die Filistijnen hebben een koning met liefst 900 ijzeren strijdwagens, zeg maar: tanks. Dus verkeren de Israelieten in een staat van verlamming, angst. Ze laten zich knechten.

Maar de door Debora verkozen militaire leider maakt gehakt van die Filistijn. Zodra die militaire leider sterft, vervallen de ‘kinderen Israel’s’ weer tot geestelijke ontrouw. Ze gaan weer de Baal aanbidden en Astaroth.

Waar onrecht wet wordt…

God gebruikt Richter om eigen macht te tonen
Zo opent dus ook Richteren 6. De Heere is boos, leert ze met gewelddadige overheersing door andere volken even een lesje. Waarna hij een verlosser zendt, een Richter als militair leider om Zijn eigen macht via die militaire successen van een verkozen mens te etaleren:

Maar de kinderen Israel’s deden dat kwaad was in de oogen des Heeren; zoo gaf ze de Heere in de hand der Midianieten zeven jaren. Als nu de Midianieten hand sterk werd over Israel, maakten zich de kinderen Israels, vanwege de Midianieten, de holen die in de bergen zijn, en de spelonken en de vestigingen.

Want het geschiede als Israel gezaaid had, zoo kwamen de Midianieten op, en de Amelekieten, en die van het Oosten kwamen ook op tegen hem;

en zij legerden zich tegen hen en verdierven de opk,omst des lands tot waar gij komt te Gaza, en zij lieten geenen leeftocht overig in Israel, noch klein vee, noch os noch ezel.

Alzoo werd Israel zeer verarmd vanwege de Midianieten. Toen riepen de kinderen Israels tot den Heere. In tijd van nood, dan weten mensen plots God weer te vinden en aan te roepen. Die spreekt dan via een profeet:

‘Alzoo zegt de Heere de God Israel’s: Ik heb u uit Egypte doen opkomen en u uit den diensthuize gevoerd, en ik heb u verlost van de hand der Egyptenaren, en van de hand allen die u drukten; en Ik heb ze voor uw aangezicht uitgedreven en u hun land gegeven;

en ik zeide tot ulieden: Ik ben de Heere uw God, vreest de goden der Amonieten niet in welker land gij woont; maar gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest.

Via een ‘Engel des Heeren’ kiest God dan Gideon uit als militair leider, zo vermeldt Richteren 6:12:

‘De Heere is met u, gij strijdbare Held’

Tegen politiegeweld

Vragen om goddelijk teken
Om de zekerheid te hebben, dat hij niet hallucineert, wil Gideon dan een goddelijk teken zien. Dat krijgt hij bij het doen van een offer van geitenvlees en ‘ongezuurde koeken’. Omdat Gideon inziet dat hij God heeft gesproken en gezien (in een droom), is hij bang te sterven. Maar hij krijgt de verzekering:

‘Vrede zij met u, vrees niet, gij zult niet sterven. Daarop bouwde Gideon aldaar een altaar, en noemde het: De Heere is vrede. Het is nog tot 0p dezen dag in Ofra der Abiezrieten.’

En vervolgens trekt hij ten oorlog tegen de Midianieten. Maar niet voordat hij het Baal-altaar omver heeft getrokken, en het heilige bos daaromheen heeft afgehouwen met tien uitgekozen vrijwilligers. Dat levert Gideon dan de naam ‘Jerubaal’ op, hij die de Baal omver trok.

Vervolgens moet hij het leger selecteren waarmee hij de overwinning zal behalen. In hoofdstuk 7 lezen we dan de selectieprocedure die ‘De Heere’ aan Gideon opdraagt. Opdat het duidelijk zal worden, dat de militaire zege volgens menselijke maatstaven zo onwaarschijnlijk is, dat het wel aan God toe te schrijven moet zijn.

Gideon heeft 32 duizend strijders tot zijn beschikking. Maar Richteren 7:2- verhaalt, dat De Heere hem opdraagt om daaruit alle mietjes en zwakkelingen/liberalen en seculieren, mensen die op het eigen fatsoen prat gaan, weg te sturen. Dan blijven er nog 10 duizend over.

Amen!

Selectieprocedure voor 300
Maar ook dat is De Heere nog teveel. De volgende selectieprocedure, maakt dat er nog maar 300 overblijven, waarmee De Heere voor Gideon de overwinning behaalt op 120 duizend tegenstanders, die ‘talrijk als sprinkhanen’ in een nabijgelegen dal zijn gelegerd.

Hij laat die 10 duizend naar het water trekken om te drinken. Alleen de genen die eerst met de hand in het water scheppen om het te drinken, die blijven over. Wie op de knieen zakt en als dier drinkt valt af.

Die uit de hand drinkenden, die dus een zekere beheersing tonen, dat is de Gideonsbende. Gideon deelt die 300 op in drie groepen. Gelijk aan de legende van 300 Spartanen die een heel Perzisch leger zouden tegenhouden.

Het lukt Gideon om met enkel bangmakerij een groot vijandig leger tegen zichzelf te doen strijden, zodat het ten onder gaat. Zoals een handvol Globalisten en Joodse bankiers anno nu ook met enkel bangmakerij de hele wereld op de knieën dwingt.

De drie groepen wapenen zich met fakkels, kruiken en bazuinen en posten zich ’s nachts rond het dal waar de Midianieten gelegerd zijn. Richteren 7:19-22 stelt:

Alzoo kwam Gideon, en honderd mannen die met hem waren, in het uiterste des legers,in het begin van de middelste nachtwake, als zij maar even de wachters gesteld hadden; en zij bliezen met de bazuinen, ook sloegen zij de kruiken die in hunne hand waren in stukken.

Alzoo bliezen de drie hoopen (drie groepen van 100) met de bazuinen, en braken de kruiken. En zij hielden met hunne linker hand de fakkelen, en met hunne rechterhand de bazuinen om te blazen, en zij riepen: Het zwaard des Heeren en Gideons!

En zij stonden een iegelijk in zijne plaats rondom het leger. Toen verliep het gansche leger, en zij schreeuwden en vloden.

Als de driehonderd met de bazuinen bliezen, zoo zette de Heere het zwaard des eenen tegen den anderen, en dat in het gansche leger; en het leger vluchtte tot Beth-Sitta toe naar Zeredath, totaan de grens van Abel-Mehola boven Tabbath.

Zo slaat dus een heel leger de hand aan zichzelf, vervolgens op de vlucht, door bangmakerij. Door het geluid van barstende kruiken, geblaas op bazuinen. Het veel grotere leger van Midianieten raakt buiten zichzelf.

Amen!

Minder onwaarschijnlijk dan huidige realiteit
Wie dat verhaal als onwaarschijnlijk sprookje vindt klinken. Dit is minder onwaarschijnlijk dan de hedendaagse realiteit. Zoals nu via de massamedia een virus wordt overgedragen, op instigatie van misschien maar een paar honderd rijke families en hun WHO. Zodat de gehele Westerse wereld in paniek raakt, miljarden mensen zichzelf laten knechten door een handvol globalisten.

Tot er na ‘The Great Reset’ een mondiale Big Brother-staat ontstaat waarbij de duisterste fantasie van George Orwell nog een paradijs van menselijkheid lijkt. Vervolgens laat Gideon dan de weggeroepen tienduizenden krijgers oproepen. Die jagen de vluchtende Midianieten na. Richteren 7:25 verhaalt dan:

En zij vingen twee Vorsten der Midianieten, en doodden Oreb op den rotssteen Oreb, en Zeeb doodden zij in de perskuip Zereb, en vervolgden de Midianieten; en zij brachten de hoofden van Oreb en Zeeb tot Gideon over den Jordaan.

Gideon maakt vervolgens de mensen dood, die niet geloofden dat hij de Midianieten zou verslaan. Ook weet hij ook nog twee andere koningen van de Midianieten koud te maken, Zebah en Zalmuna. De volgende passage uit Richteren 7:21 is opvallend:

Een leugen wordt geen waarheid door herhaling

Toen zeiden Zebah en Zalmuna: Sta gij op en val ons aan, want naardat de man is, zoo is zijne macht. Zoo stond Gideon op en doodde Zebah en Zalmuna, en nam de maantjes die aan hunner kemelen halzen waren.

Die halve maantjes, die zijn tot de dag van vandaag het symbool van de Islam. Dat is het stadswapen dat ze overnamen van de Byzantijns-christelijke stad Constantinopel die de Islamitische Turken veroverden in 1453. Constantinopel had dit heidense symbool van de halve maan (met nog enkele sterretjes) overgenomen uit de nog heidens-Romeinse tijd.

Gideon weigert vervolgens zelf koning van Israel te worden, nadat de ‘mannen van Israel’ hem daarom vragen.

‘Ook zal mijn zoon niet over u heerschen, de Heere zal over u heerschen’.

…vrouwenbillen als die links, het mooiste natuurverschijnsel.

Gideon, de testosteronman
Als testosteron-man verwekt Gideon nog 70 zonen, ‘want hij had vele vrouwen’. Alle krijgsaanvoerders, veroveraars hebben dat, die hebben meer energie, durf, daadkracht.  Dus hebben ze ook veel groupies. Zoals krijgsheer Napoleon nog stelde: ‘alle vrouwen zijn hoeren, behalve mijn moeder en dat is ook een vrouw.’

Die had ook een maitresse of 70 en vele ‘bijwijven’ zoals de Bijbel ze noemt. Zo is de natuur. Vrouwen leveren zich uit aan de overwinnaar. En degenen die dat niet doen, voelen zich hooguit ‘te min’ om een gooi te doen naar de winnaar.

Zo gaat dat ook bij leeuwen. Neemt een nieuwe leeuw de troep over, dan bijt die de kinderen dood van zijn voorganger. En even later dekt hij al de leeuwinnen waarvan hij net nog de welpen doodbeet.

Denk maar eens- of misschien juist liever niet- aan al die liberaal-seculiere Westerse vrouwen die de vinger in eigen doos staken, fantaserend over ‘de mysterieuze miljardair’ uit Vijftig Tinten Grijs die ze alle hoeken van de kamer laat zien.

Terwijl ze zelf met zo’n Westerse metroman opgescheept zitten in een ‘overleghuishouden’. Zo’n geknechte en ruggengraatloze liberaal die al bang wordt als onze leugenachtige corrupte overheid ‘boeh’ tegen ze roept of ‘anderhalve meter afstand!’

Een stier toont al zijn PRIMITIEVE mannelijkheid, maar is met een schrikdraadje te knechten

Westerse mannen, aka liberale weekdieren, die missen dus een Kracht, die Gideon met De Heere als Testosterongod wel ten toon spreidt. Zonder die niet te beredeneren kracht ben je eenvoudig te knechten zo blijkt.

Dan begin je een discussie met ‘nee hoor, ik ben geen racist hoor, maar…’ en probeer je zo aardig mogelijk gevonden te worden omdat de mevrouw van D66 van de rechterlijke macht je anders kwaad zal doen.

Stormden Amerikaanse jongens nog een zekere dood tegemoet bij Normandie op D-Day uit naam van de vrijheid, nu stormen ‘mannen’ hun slavernij tegemoet voor ‘veiligheid’. Mea Culpa, ik ben zelf ook veel te lang een bange slappeling geweest.

We moeten weer leren om man te zijn. Maar dan dus naar Bijbels voorbeeld: niet enkel dat hersenloze dier dat de moderne massamedia ervan maakten volgens hun materialistische filosofie. Zoals de selectieprocedure van de Gideonsbende toonde, is Beheersing ook een teken van Bijbelse mannelijkheid.

Zonder tijdige beheersing en strategie kun je ook geen gevecht winnen.

Wie wil er nu zo leven?

Als Gideon dan overlijdt vermeldt de Bijbel dat ‘de kinderen Israels zich omkeerden en de Baals nahoereerden’. Het gaat meteen weer mis, en zo blijft dat het hele boek Richteren doorgaan, ook als Simsom komt met zijn lange haren.

Over die Richter later meer. We volstaan deze zondag met de constatering, dat de Bijbelse verhalen qua onwaarschijnlijkheid gemakkelijk concurreren met de hedendaagse realiteit. Heb een goede zondag.

4 Replies to “‘De Heere is met u, gij strijdbare held!’ (Richteren 6:12)”

      1. Ja klopt, na wat onderzoek kwam ik erachter dat dit zo is. Zo ontdek je via deze site naast informatie/ kennis over hoe ons land en de wereld daadwerkelijk in elkaar lijken te zitten , geheel onverwachts ook nog wat over je eigen familie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *