‘Simson ging in tot een hoer’ (Richteren 16:1)

Op vrouwenbillen raak je nooit uitgekeken

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, en we vervolgen de Richteren-cyclus met de bekendste van hen: Simson met zijn lange haren.

Dankzij een vrouw die hem verleidt, Delila verklapt Simson het geheim dat hem kracht geeft. Die vrouw wordt zijn ondergang, dankzij de feminiene kracht waar geen legermachten tegenop kunnen. Seksuele verleiding en emotionele chantage.

Via Richteren kun je leren dat je de Bijbel niet ‘christelijker’ moet maken dan Het Boek in werkelijkheid is.

Mijn ge-erfde Statenbijbel

‘Een kut trekt harder dan tien paarden’
Zoals in vorige afleveringen getoond, de Richteren zijn leiders voor de ‘kinderen Israels’, die militaire wonderdaden verrichten. De meest beroemde van hen, naast Gideon met zijn Gideonsbende is natuurlijk Simson.

Op de protestantse basisschool zongen we vroeger al dit liedje over de ‘Richter van de kinderen Israels over 20 jaren’. Simson was een held die tot de verbeelding sprak. Hoe de onderwijzers alle sappige details weglieten over hoerenbezoek, volkerenmoord, hoe ze dat op christelijke wijze uitlegden, het is allemaal weggevallen.

Maar dit liedje is er in die gevoelige periode ingehamerd, de kinderjaren, en we zongen het uit volle borst.

Simson Simson alle Filistijnen verdwijnen verdwijnen als jij komt.

Simson met je lange haren, niemand kan jouw evenaaaaren, Simson waaaat is jouw geheim. Nieeemand krijgt jouw klein.

…vrouwenbillen als die links…dat maakt krachten los..

Simson is wel degelijk klein te krijgen, zo leert de Bijbel. Zoals Adam al zwichtte voor Eva, zo zwicht Simson voor Delila, naar dat Neder-Diets gezegde, dat luidt: ‘Een kut trekt harder dan tien paarden’…

Die kracht krijgt dus ook Simson als Alfamannetje klein. De kracht van de vrouw ligt daarin, dat ze een man voor haar karretje kan spannen. Tot aan zelfdestructie toe. Hele oorlogen worden gevoerd om vrouwen. Zo begon ook de Trojaanse oorlog om een vrouw.

Dus in de week dat we voor Blue Tiger Studio SDG Doel 5 van de 2030 Agenda bespraken, ‘gendergelijkheid’, welk beter voorbeeld hebben we van de voorgaande stellingname dan de geschiedenis van Simson met zijn zeven lange dreadlocks?

‘trekt harder dan tien paarden’…

Nazireeër
Simson wordt net als Jezus een ‘Nazireeër’ genoemt, aangenomen dat dit op ‘Nazareth’ slaat. Hoofdstuk 13 begint klassiek in ‘Richteren’-stijl:

En de kinderen Israels voeren voort te doen dat kwaad is in de oogen des Heeren: zoo gaf ze de Heere in de hand der Filistijnen veertig jaar.

En daar was een man van Zora, uit het geslacht eens Daniets, wiens naam was Manoah, en zijne huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet.

En een Engel des Heeren verschreen aan deze vrouw en hij zeide tot haar: Zie nu, gij zijt onvruchtbaar n hebt niet gebaard, maar gij zultzwanger worden en eenen zoon baren.

Zoo wacht u toch nu, en drink geen wijn nog sterken drank, en eet niets onreins. Want zie, gij zult zwanger worden, en eenen zoon baren op wiens hoofd geen scheermes zal komen; want dat jongsken zal een Nazireer Gods zijn van den moederschoot af; en hij zal beginnen Israel te verlossen uit der Filistijnen hand.

Gij zult haar naam niet ijdel gebruiken

Klassieke bruut…
Haar man Manoah gelooft niets van die engelverschijning, tenzij hij het ook zelf mag zien. Dus bidden ze en de engel verschijnt opnieuw aan ‘de vrouw’ (ze krijgt geen naam in het verhaal, behalve als ‘zijne huisvrouw’).

De engel oogt als een gewone man. Maar zodra ze een geitenbokje offeren, gaat die engel op in de vlam van het offer.Het paar is bang te sterven ‘omdat wij God gezien hebben’ maar dat gebeurt niet.

Simsom wordt geboren ‘en dat jongsken werd groot, en de Heere zegende het. En de Geest des Heeren begon hem bijwijlen te drijven in het leger van Dan, tussen Zora en tussen Estaol.’

Simson wil twee dingen in zijn leven. Vijanden dood slaan en mooie meiden pakken, als klassieke ‘bruut’ waarop ook het negatieve manbeeld van ‘gendergelijkheid’ is gebaseerd.

In hoofdstuk 14 vertelt de opgegroeide Simson zijn ouders, dat hij een jonge schone zag bij de Filistijnen die hij hebben wil. Zijn ouders protesteren, dat hij bij ‘de onbesnedenen’ een vrouw zoekt, maar hij antwoordt:

‘Neem mij die, want zij is bevallig in mijne ogen’. Zijn vader nu en zijne moeder wisten niet dat dit van den Heere was, dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen: want de Filistijnen heerschten te dier tijd over Israel.

De achilleshiel van Simson

Aanleiding zoeken voor ruzie met raadsel/weddenschap
Hij neemt die vrouw dus, als mogelijkheid om ruzie te kunnen zoeken met de Filistijnen. Een beetje als van die Sjonnies op de kermis die expres tegen je aan lopen, en dan ‘huh huh, moet je niet tegen me aanlopen, ben je homo of zo’ roepen. In de hoop dat je toebijt zodat ze een reden hebben voor slaanderij.

Hoe de ouders van de vrouw met de bruiloft instemmen, laat staan de vrouw zelf, het staat niet vermeld. Wel vermeldt de Bijbel, dat Simson onderweg met pa en ma naar de Filistijnen nog even een jonge leeuw verscheurt ‘gelijk men een bokje vaneen scheurt’, nadat ‘de Geest des Heeren vaardig over hem werd’.

Met zo iemand moet je dus geen ruzie krijgen op de kermis.

En hij kwam af en sprak tot de vrouw; en zij beviel in Simsons oogen. En na sommige dagen kwam hij weder om haar te nemen; toen week hij af om het aas van den leeuw te bezien; en zie, een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw, met honig.

Die honing geeft hij ook zijn ouders te eten, zonder te verklappen waar de honing vandaan komt. Die geschiedenis wordt dan het bruiloftsraadsel, een weddenschap om ‘dertig fijne lijnwaadsklederen en dertig wisselklederen’, dat hij 30 genodigde gasten uit de Filistijnen voorlegt:

“Spijze ging uit van de eter, en zoetigheid ging uit van den sterke’.

Een ‘Richter’ slaat veel vijanden dood

Simson wat is jouw geheim, deel 1
De Filistijnen zetten Simsons bruid onder druk: als zij het geheim niet aan Simson ontfutselt, dan steken ze het huis van haar vader in de fik. Dat lukt haar op de typische vrouwenwijze, via emotionele chantage:

‘Gij haat mij maar hebt mij niet lief’,

…stelt ze al huilend tegen hem dat hij haar het raadsel niet wil verklappen. Ze blijft nachtenlang hem emotioneel onder druk zetten met ‘geween’, ‘zij perste hem’ stelt de Bijbel.

Simson zwicht tegen die eroderende oerkracht. Hij verklapt het geheim, en verliest dus de weddenschap. Om zijn deel in te lossen ‘werd de Geest des Heeren vaardig over hem.’ Hij slaat 30 Askelonieten dood en steelt daarvan de kleding.

De enige vos die ik ooit op de plaat zette, Simson gebruikte er 300 van

Simson gebruikt 300 vossen met brandende fakkels
Wanneer Simson met een geitenbokje als offer komt, omdat hij seksen wil met ‘zijne huisvrouw’, laat haar vader hem niet toe:

‘Ik sprak zeker dat gij haar ganschelijk haattet, zoo heb ik ze uwen metgezel gegeven. Is niet hare kleinste zuster schooner dan zij? Laat ze u toch zijn in plaats van haar.

Zo vindt Simson dan aanleiding om ruzie te zoeken met de Filistijnen. De wijze waarop, het had zo in de Fabels van Aesopus kunnen voorkomen: hij vangt 300 vossen, bindt brandende fakkels aan hun staarten:

….‘en liet ze loopen in het staande koren der Filistijnen; en hij stak in brand de koorenhoopenb als het staande koren, zelfs tot de wijngaarden en olijfboomen toe.’

Als wraak steken de Filistijnen dan Simson’s vrouw en haar vader in de brand. Waarop de tegenwraak volgt:

‘Toen zeide Simson tot hen: Zoudt gij alzoo doen? Zeker, als ik mij aan u gewroken heb, zoo zal ik daarna ophouden. En hij sloeg ze, den schenkel en de heup, met eenen grooten slag; en hij ging af en woonde op de hoogte van de Rots Etam’.

Ezels in Normandie

Wraak met ezelskaak
Uiteraard pikken de Filistijnen al die doodslag door Simson niet. Ze komen bij de stam van Juda verhaal halen. Die leveren Simson uit aan de Filistijnen, met de handen gebonden, want ze hebben geen zin in nieuwe oorlog.

De Filistijnen vieren in Lechi, dat ze deze kwelgeest nu te pakken hebben. Maar ze juichen te vroeg:

maar de Geest des Heeren werd vaardig over hem; en de touwen die aan zijne armen waren, werden als linnen draden die van het vuur gebrand zijn, en zijne banden versmolten van zijne handen;

En dan slaat hij duizend Filistijnen dood met een ezelskaak. Twee nul voor Simson, die de plaats als eer voor dit militaire wonder Ramath Lechi doopt.

‘En hij richtte Israel in de dagen der Filistijnen twintig jaar’, zo lees je dan op het eind van hoofdstuk 15. Dit nadat God ‘de holle plaats die in Lechi is’ een waterbron maakt, zodat de van volkerenmoord dorstig geworden Simson kan drinken.

Al even machtige Bijbel

Simson wat is jouw geheim 2
Het motief van hoofdstuk 16 is nagenoeg gelijk aan hoofdstuk 14. Opnieuw ontfutselt een vrouw waarmee hij trouwt een geheim aan hem. Maar om zijn seksuele energie uit te leven, gaat Simson eerst naar de hoeren, zo stelt God’s woord in Richteren 16-1:

Simson ging nu henen naar Gaza, en hij zag aldaar eene vrouw die eene hoer was, en hij ging tot haar in.

De inwoners van Gaza denken hem gevangen te kunnen houden ‘totaan het morgenlicht zodat wij hem kunnen doden’, door de stadspoort te vergrendelen. Maar als Simson rond middernacht voldoende is klaargekomen in de hoer, dan rukt hij die stadspoort gewoon uit.

Waarna hij weer een nieuw liefje ziet:

En het geschiedde daarna dat hij eene vrouw liefkreeg aan de beek Sorek, welker naam was Delila.

De ‘Vorsten der Filistijnen’ die Simson dus met geen legermacht klein krijgen, die zetten hun belangrijkste wapen in. Vrouwelijke verleiding in combinatie met emotionele chantage.

‘Toen kwamen de Vorsten der Filistijnen tot haar op, en zeiden tot haar: overreed hem, en zie waarin zijne groote kracht zij, en waarmee de wij hem zouden machtig worden en hem binden om hem te plagen; zoo zullen wij u geven een iegelijk duizend en honderd zilverlingen.

Vandaag- zondag lezen we uit de Bijbel

‘zij perste hem, dat zijne ziel verdrietig werd tot stervens toe’
Vervolgens blijft Delila iedere nacht weer aan Simson’s kop zeuren, tot hij zijn geheim prijs geeft. Hij vertelt haar meermaals een vals geheim, dat zij aan de Filistijnen doorspeelt. Die proberen dat trucje dan tevergeefs uit op Simson.

Delila bindt hem nota bene zelf vast met ‘nieuwe touwen waarmee nog geen arbeid is verricht’, en haalt de Filistijnen op zeggende ‘De Filistijnen over u’.

Maar hij behoudt zijn kracht. Je zou zeggen, als Simsom ziet dat Delila zijn geheimen doorspeelt opdat Filistijnen hem kunnen oppakken, dat hij niet zo stom is dat nog eens te doen. Hij blijft echter met zijn kleine hoofd denken, in plaats van het grote.

Zo worden zijn ballen hem tot Achilleshiel, de zelfde organen die biologisch gezien ook de bron van mannelijke kracht zijn (‘testosteron uit de ‘testes’). Dus lezen we in Richteren 15, hoe Delila hem ‘perste’:

Toen zeide zij tot hem: Hoe zult gij zeggen: Ik heb u lief, daar uw hart niet met mij is? Gij hebt nu driemaal met mij gespot, en mij niet verklaard waarin uw groote kracht zij.

En het geschiedde als zij hem alle dagen met hare woorden perste en hem moeielijk viel, dat zijne ziel verdrietig werd tot stervens toe.

Welke getrouwde man die reeds lang voor zijn vrouw capituleerde herkent dit? Ook de alfaman Simson moet buigen voor de aardse kracht van de vrouw:

‘zoo verklaarde hij haar zijn gansche hart, en zeide tot haar: Daar is nooit scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben een Nazireer Gods van mijner moeder schoot af.

Bijbel in onbruik, zie de spinnewebben

‘Zeven haarlokken zijns hoofd afscheren’
Simson verklaart dat hij zijn kracht verliezen zal, als de zeven lange dreadlocks op zijn hoofd afgeschoren worden.

‘Als nu Delila zag dat hij haar zijn gansche hart verklaard had, zoo zond zij henen en riep de Vorsten der Filistijnen, zeggende: Komt ditmaal op, want hij heeft mij zijne gansche hart verklaard. En de Vorsten der Filistijnen kwamen tot haar, en brachten het geld in hunne hand.

Toen deed zij hem slapen op hare knieen, en riep eenen man en liet hem de zeven haarlokken zijns hoofds afscheren, en zij begon hem te plagen; en zijne kracht week van hem;

en zij zeide: de Filistijnen over u, Simson! n hij ontwaakte uit zijnen slaap, en zeide: Ik zal ditmaal uitgaan als op andere malen, en mij uitschudden, want hij wist niet, dat de Heere van hem geweken was.

Delila is dus echt een verraderlijk secreet. De Filistijnen ‘groeven zijne oogen uit’, nemen Simson gevangen, en offeren als dank voor de overwinning op deze kwelgeest van hun volk aan hun god, Dagon:

‘en zij zeiden: Onze god heeft onzen vijand Simson in onze hand gegeven. Desgelijks als hem het volk zag, loofden zij hunnen god, want zij zeiden: onze god heeft in onze hand gegeven onze vijand, en die ons land verwoestte en die onzer verslagenen velen maakte’.

Een Bijbel met gravures van Gustave Dore

Finale wraakoefening
Maar opnieuw, niet te vroeg gejuicht. Er is natuurlijk maar 1 echte onoverwinnelijke oorlogsgod, en dat is De Heere. Als de Filistijnen de blind gemaakte Simson bij een feest tot spel en vermaak opvoeren, zijn z’n haren alweer aangegroeid.

Als laatste daad van wraak op de Filistijnen, laat hij dan het paleis over alle feestgangers instorten, door de twee belangrijkste steunpilaren omver te trekken. Dit nadat hij bidt ‘Heere Heere, gedenk toch mijner en sterk mij toch aleenlijk ditmaal o God, dat ik mij met eene wraak voor mijne twee oogen aan de Filistijnen wreke’.

‘En Simson zeide: Mijne ziel sterve met de Filistijnen; en hij boog zich met zich met kracht, en het huis viel op de Vorsten en op al het volk dat daarin was: en de dooden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer dan die hij in zijn leven gedood had.’

Zijn broeders begraven Simson, en dan eindigt zo het leven van deze ‘Richter’ die zo 20 jaar tot voorbeeld was voor ‘de kinderen Israels’. Iemand die militaire wonderen verricht wanneer ‘De Heere’ met hem is als oorlogsgod. Een oorlogsgod die dus sterker is dan Dagon van de Filistijnen.

De Bijbel zit vol broedermoord en doodslag

Andermaal, verhalen van het Oude Testament, zoals in Richteren zijn allen van ‘oog om oog, tand om tand’, offeren voor de militaire overwinning. En verlies van oorlogen, wanneer De Heere niet met je is. Ze lijken mijlenver verwijderd van Jezus Christus, ‘de andere wang’ en zijn Bergrede.

Van bisschop Robert Barron uit Californie leerde ik, om die verhalen te zien door de ogen van het Nieuwe Testament. Als voorbeeld dat die overwinning op De Dood zelf van zo ver moest komen, uit die duistere diepten. Al kun je Richteren dus ook zo lezen: maak de Bijbel niet ‘christelijker’ dan Het Boek is.

Zoals je jezelf ook niet vromer wilt voordoen dan waartoe je in staat bent. De grootste heiligen, zoals Augustinus zagen zichzelf altijd als de grootste zondaars. Heb een goede zondag.

4 Replies to “‘Simson ging in tot een hoer’ (Richteren 16:1)”

 1. Ik vind dit altijd wel een goede uitleg van Richteren:
  https://www.youtube.com/watch?v=kOYy8iCfIJ4

  De richteren dwalen verder en verder van God af en daarmee wordt de kl*r*ezooi ook groter en groter. Men gaat gewoon zijn eigen gang en met alle gevolgen van dien. Het patroon van de zondeval herhaalt zich. Richteren laat vooral zien wat het gevolg is voor een samenleving wanneer je je ultieme vertrouwen en hoop in je eigen inzichten, macht etc. (technocratie!) stelt. Naast dat de bijbel veel over God vertelt leert het je ook dat de mens geneigd is tot alle kwaad. Dat maakt de bijbel inderdaad tot een realistisch boek met tijdsloze lessen.

  Een Nazireeër is iemand is die geen wijn drinkt en zijn haren niet afscheert, als teken van toewijding aan God. Dat heeft in beginsel niets met een Nazareeër te maken, dat is gewoon een inwoner van Nazareth. Vette kans dat de plaatsnaam Nazareth een verbastering van Nazireeër is maar dat maakt de inwoners van Nazareth nog geen Nazireeërs in de zin van die speciale toewijding aan God:
  http://www.christipedia.nl/Artikelen/N/Nazireeer
  en
  http://www.christipedia.nl/Artikelen/N/Nazoree%C3%ABr%2C_Nazarener

 2. Hallo Rypke,

  Een Nazireeër is een afgezonderde, vergelijk het Numeri 6 vers 2.

  In het rijtje Adam, Simson, past ook Salomo, de wijste man ooit op aarde, hij viel voor/door duizend vrouwen.

  Goede zondag en een hartelijke groet,

  Jan.

 3. In de gehele bijbel lees je van Helden die als het er op aankomt toch hele gewone mensen en zondaar blijken te zijn, zie ook David, waarvan toch gezegd wordt een man naar Gods hart. Ik denk dat al deze verhalen ons leren dat alle mensen zondaar zijn en enkel kunnen leven en bestaan voor Gods aangezicht door het verzoenend sterven van de Heere Jezus onze zaligmaker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *