2030, Orwell in de Polder (8): Klimaathistorie ‘homogeniseren’…

Corruptie gegarandeerd

Het is 4 april 2030, Nederland zucht onder de Green Deal van Klimaatcommissaris Timmermans. De Klimaatweek nadert, na een week van klimaat-lockdowns om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Vandaag zien we Willem Smit aan het werk op de archief-afdeling van het Ministerie van Klimaat bij zijn dagelijkse werk van ‘historische rectificatie’ ten gunste van het verhaal dat de Klimaatsocialistische Partij en haar Nationale Propaganda Organisatie (NPO) ventileren willen. Hij moet de opbrengsten van windturbines opblazen tot ‘miljoenen huishoudens’, hij moet onwelgevallige temperatuurdata ‘homogeniseren’, onkosten (subsidies) tot ‘maatschappelijke winsten’ oppoetsen.

Een leugen, met de Klimaatwet wordt geen negatief gevolg voorkomen, wel veroorzaakt (1000 miljard euro lastenverzwaring en landschappelijke verwoesting)

De pauze was voorbij, en Willem Smit had zijn dagboek opgeborgen, was naar het Ministerie teruggekeerd.

Met de diepe, onbewuste zucht, die Willem Smit bij het begin van zijn werk bij het Ministerie van Klimaat slaakt, zelfs vlakbij de camera’s met gezichtsuitdrukking/humeurherkenning en het Smartscreen, zet hij zijn touchscreen-computer aan.

Op zijn bureau lagen vier opdrachten van het hoger management van het Planbureau in een koker, deels geformuleerd in Greenspeak, de duurzame Nieuwspraak van de Klimaatsocialistische Partij (Klimsoc) en haar Nationale Propaganda Organisatie (NPO):

 • 1 . Temperatuurgrafiek Eelde 1900-1950, Klimaatmisdunk, rectificeer extreem weer en homogeniseer, rectificeer voorspelling extreem weer 2030, maak hockeystickvorm…
 • 2. Opbrengstcijfers windenergie SER Energieakkoord voor Duurzame Groei, voorspellingen Energieakkoord 2023-2030 Ministerie van Waarheid (Rijksoverheid .nl), rectificeer naar opgesteld vermogen en ‘5 miljoen naar 6,5 miljoen huishoudens’ en tienduizend banen, blackouts Tennet herschrijf ‘Russische infiltratie & trollen van Poetin’
 • 3. Publicatie De Waarheid 30-3-2030,’Miscitaat klimaatvluchtelingen Marrakechakkoord rectificeer naar ‘oorzaak CO2 kwetsbaarste generaties’
 • 4. Grafiek Compendium voor de Leefomgeving Biodiversiteit: maak data toon succes beleid Klimsoc dubbelplusgoed grafiek duurzaam geloofwaardig

  En nu zonder 1,9 graden ‘correctie’

Met een vaag gevoel van voldoening legde Willem Smit de vierde opdracht nog even opzij. Het bij elkaar dokteren van een biodiversiteit-grafiek voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat was een ingewikkeld en verantwoordelijk karwei dat veel fantasie vroeg, en kon het beste het laatst worden afgedaan.

Je moest een indicator voor natuur-welvaren opstellen, de Mean Species Abundance (MSA) die zowel geloofwaardig leek, als absurd genoeg dat hij aan controle door derden zou ontsnappen.

Een mistgordijn van ondoordringbare absurditeit, rond een simplistische aanname maken, Smit was er meesterlijk in, door zijn eerdere ervaring met stikstofmodellen voor het RIVM van De Partij.

De drie andere klussen waren routinewerk.

Regelmatig moest Willem Smit al historische data van meetstations aanpassen om de klimaathistorie in overeenstemming te brengen met de wensen van De Partij. In dit geval moest Smit de meetreeks van De Bilt op Eelde aanpassen, om hittegolven van voor 1950 uit de boeken te wissen die niet in overeenstemming zijn met de partijlijn dat alle opwarming door CO2 moet komen.

Klimaat Socialistische Partij Nederland, fusie van VVD, CU, CDA, Groen Links, PvdA en D66 na installatie Klimaatwet

De Partij en haar KNMI (Klimsoc Nationaal Meteorologisch Instituut) waren reeds in 2016 met de omvangrijke taak van het aanpassen van de klimaatgeschiedenis begonnen.

Maar gezien de grote hoeveelheid meetreeksen – ook in bezit van amateurs en liefhebbers die nog afweken van het geoorloofde verhaal, liep de archiefafdeling achter bij rectificatie, wat Klimsoc ‘Homogeniseren’ noemde. Smit was met een speciaal team Klimaatveranderaars op de taak gezet alle bestaande meetreeksen op te sporen en te rectificeren. Ieder uiteinde van lokale temperatuurgrafieken moest de zelfde hockeystick-curve krijgen.

Hide the Decline, het laatste rode stukje waren de proxy-data door thermometer-data vervangen

Nog steeds bestonden dus meetreeksen- door de Partij ontdekt- die nog niet waren ‘gehomogeniseerd’.

Van tijd tot tijd moest dan weer een meetreeks worden aangepast aan de nieuwe Partij-eisen. De oude meetreeks werd dan zowel digitaal als in de papieren archieven ‘gevaporiseerd’ zoals de Partij dat noemde. Uiteindelijk zou niemand dan meer kunnen controleren of er ooit metingen hadden bestaan, die De Klimaatwetenschap van De Partij hadden weersproken.

Het opblazen van de winsten van windenergie in theoretische niet bestaande ‘huishoudens’ en verzwijgen van kosten was ook voor de Klimaatwet op 1 september 2019 al standaard bij de voorloper van het Ministerie van Waarheid, Rijksoverheid .nl. Later kwam daar het verbod op kritiek op windenergie bij.  En het oprollen van ‘windmolenterroristen’, criticasters die ‘De Doelen’ van De Partij dwarsboomden en ook haar ruimhartige aanbod afsloegen om ‘mee te profiteren van de wind’ via omkoping door belastinggelden.

Erik Wiebes kijkt terecht beschaamd

De Minister van Klimaat, Kwiebes had in het tijdperk voor afschaffing van persvrijheid in 2021 uit naam van de Spoedwet en Europese censuurwetten ‘voor uw veiligheid en gezondheid’, een uitspraak over kosten van duurzame energie gedaan, die niet langer overeenstemde met de prognoses van wat De Partij voorstond met haar Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Kwiebes had 73 miljard euro klimaatsubsidies voor windenergie uit het SER Meerjarenplan nog als ‘onkosten’ meegerekend. Dat moesten natuurlijk ‘maatschappelijke winsten’ zijn. En ook werd niet het optimistische opgestelde vermogen van windenergie afgebeeld  in  ‘miljoenen huishoudens’ maar haar daadwerkelijke opbrengst afgebeeld, inclusief het rendementsverlies van het elektriciteitsnet door de plotse doorvoer van ‘duurzaam’.

Het aantal blackouts was vanaf 2022 exponentieel gestegen, en De Partij had dit altijd geweten aan de invloed van ‘Russische Spionnen’. Klimaatheilstaat Nederland was altijd in Oorlog geweest met Oost Azië, de saboteurs van De Transitie die met Marcel Goldstein van de Twijfelbrigade onder 1 hoedje speelden.

Het socialistische agitatieplatform bestaald door KLIMSOC, Zembla had dit duistere complot van ‘De Oliemannetjes’ die ‘De’ Klimaatwetenschap onder de pet hielden nog weer eens onthuld.

…’we gooien minder geld weg’ verkopen als ‘kostenbesparing’. Liegen en duurzaam = een Siamese Tweeling

Het was nu Willem Smit zijn taak de oorspronkelijke cijfers die Kwiebes in de tijd van persvrijheid- voor de Klimaatwet en Spoedwet deze beëindigden- had laten optekenen te rectificeren, door ze in overeenstemming te brengen met de prognoses van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het PBL veranderde het woord ‘subsidie’ in ‘maatschappelijke winsten’, naar het motto van Klimsoc ‘Subsidie = Maatschappelijke Winst’. Overheidsschulden werden ‘investeringen’.

Deze term werd gaandeweg verplicht bij conversaties binnen de partijburelen. De archiefaanpassing van de uitspraak van Eric Kwiebes uit het jaar 2018 zou dan op alle websites worden doorgevoerd, maar ook zouden alle papieren bewijzen van de uitspraak van Kwiebes gevaporiseerd worden uit de archieven.

Samen met Smit werkte zijn gehele archiefafdeling aan het rectificeren van klimaatnieuws in oude kranten en latere edities van De Waarheid naar de nieuwe eisen van De Partij.

Zodra al de correcties, die op een bepaald ogenblik nodig waren voor een bepaald nummer van De Waarheid, verzameld en vergeleken waren, werd dat nummer herdrukt, de oorspronkelijke aflevering vernietigd en de gecorrigeerde aflevering in de plaats daarvan opgeborgen in de leggers.

Het SER meerjarenplan voor de Klimaatsocialistische Partij, dat 14% ‘duurzaam’ meer stroom produceert dan er in Nederland 2-persoons huishoudens bestaan.

Dit proces van voortdurende veranderingen in de ecologische en maatschappelijke geschiedenis werd niet alleen op kranten en websites toegepast, maar ook op boeken- voor zover deze nog niet verboden waren-, periodieken, pamfletten, propagandacampagnes van beneficianten van de Postcode Loterij als Millieupretentie van Wijnand Duivendrek, digitale advertenties op het Smartweb en het Internet of Things van De Partij, geluidsopnamen, films, foto’s…

…kortom op elk soort literatuur of documentatie welke misschien enige klimaatpolitieke of ideologische betekenis mocht hebben.

Geen enkel HUISHOUDEN krijgt wiebelstroom. Onze leugenachtige en corrupte overheid liegt en bedriegt

Dag aan dag en bijna van minuut tot minuut werd het klimaatverleden up tot date gemaakt, in samenwerking met Klimsoc Nationaal Instituut voor Meteorologie. (KNMI). Op die manier kon van elke voorspelling uit klimaatmodellen die De Partij had gedaan, aan de hand van stukken bewezen worden dat zij juist was geweest.

Ook mocht geen enkel nieuwsbericht suggereren dat de opwarming van de 21ste eeuw natuurlijke oorzaken kon hebben, laat staan niet rampzalig zou zijn maar ook voordelen kon hebben, of dat CO2-verhoging ook vergroenende effecten kon hebben, geen enkele meningsuiting die in strijd was met de behoeften van het ogenblik ooit in de archieven blijven zitten.

Grotendeels genegeerd onderzoek dat toont’ Something’s rotten in The State of Science’…

Heel de klimaatgeschiedenis van de wereld was een palimpsest, schoongekrabd en opnieuw beschreven om deze met de prognoses van Klimaatmodellen en het Klimaatpanel overeen te stemmen, precies zo vaak als dat nodig was. In geen enkel geval zou het mogelijk zijn geweest, was de bewerking eenmaal verricht, om te bewijzen dat er een vervalsing had plaatsgevonden.

De grootste sectie van de Archiefafdeling van het Ministerie van Klimaat, veel groter dan die waar Willem Smit werkte, bestond eenvoudig uit mensen wier taak het was alle exemplaren van klimaattwijfel zaaiende boeken, kranten en ander drukwerk op te sporen en te verzamelen, wanneer zij van de partijlijn afweken en dienden te worden vernietigd.

Kan mijn ‘huishouden’ gauw even dit stukje aftikken voordat de wind wegvalt en daarmee de stroom 🙂

Zo werd de eerste uitgave van het boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’ (2017, Nieuw Amsterdam) uit de roulatie genomen en vernietigd wegens de inbreng van de Klimaatontkenner Marcel Goldstein en de subversieve ontkenner Rypke Z.

Laatstgenoemde was wegens ‘windmolenterrorisme en klimaatontkenning’ al in 2020 gewelddadig gearresteerd, en onder Staatstoezicht gesteld.

Dit nadat Kameraad Sandor Gaastra in gele zeiljacks en met Walther-pistolen gewapende Borderlinecowboys van het Ministerie van Veiligheid liet binnenvallen vanwege ‘wat hij op internet over windmolens had geschreven‘.

Waarna zij een stuk proza uit verband konden rukken om er een ‘doodsbedreiging’ in te lezen, zodat zij de oppositie voor de Klimaatdictatuur konden criminaliseren middels veroordeling door Kameraad Monique Dijkstra.

Na 2020 was de criminalisering van zogenaamde ‘Klimaatontkenners’ jaarlijks verhard.

Inmiddels werd iedereen die van Klimaatmisdunk verdacht werd 24/7 gevolgd als ‘verdacht persoon’, geregistreerd in het ‘Systeem Risico-Indicatie’ (Syri), om tijdig sporen van klimaatontkenning in de kiem te kunnen smoren. Het was nagenoeg onmogelijk om nog aan staatscontrole te ontglippen nu op iedere straathoek camera’s stonden met gezichtsherkenning.

Het Ministerie van Klimaat verving de oude uitgave door de nieuwe uitgave van de nieuwe Stichting Ecomodernisme. Daarin werd het alarm over klimaatverandering juist extra aangedikt naar de wensen van Klimsoc. Ook werd nadrukkelijk afstand genomen van de Klimaatontkenners die De Transitie saboteren met de Twijfelbrigade, die twijfelaars aan De Wetenschap die Toekomstige Generaties tot gevaar zijn.

Uit de oratie van Katja Phillippart, nu met weggepoetste hittegolven

Ook boeken werden dus ingetrokken door het digitale inkoopinstituut van de Staat, Bolcom. De Bijbel werd zelfs ‘groen’ herschreven, opdat De Partij geen aanstoot zou nemen aan het evangelie.

Telkens en telkens weer, en boeken werden steevast heruitgegeven zonder enige erkenning dat er een verandering was aangebracht. Maar dankzij de digitalisering van de cultuur had De Partij nog andere wapens bij bestrijding van onwelgevallige informatie.

Jaarlijks veranderden PHP-instellingen van servers en browsers, en wie de laatste updates niet had, zag al gauw hoe zijn website niet langer leesbaar was. Juist oude websites die nog tot kritischer denken aanzetten raakten zo al binnen enkele jaren onklaar, als een versproduct waar na enkele dagen de schimmel op komt.

Zo werkte de digitalisering ook de vernietiging van de restanten oude cultuur in de hand, precies naar de wens van De Partij en haar Transitie.

Zelfs de instructies die Willem Smit ontving, gaven nooit te kennen of te verstaan dat er een vervalsing diende te worden gepleegd. Altijd was er sprake van abuizen, vergissingen, verkeerde meetopstellingen, andere meetapparatuur, verplaatsingen, drukfouten of foutieve aanhalingen die moesten worden rechtgezet om wille van de accuratesse en de duurzaamheid.

..geen enkel ‘huishouden’ neemt de wiebelstroom van zon af. Onze leugenachtige en corrupte overheid liegt.

Maar eigenlijk, dacht Willem Smit, terwijl hij de opbrengstcijfers van windenergie van het Ministerie van Klimaat opwaardeerde naar ‘miljoenen huishoudens’ was het niet eens een vervalsing. Het was alleen maar de vervanging van het ene stuk nonsens door het andere. Merendeels hielden prognoses voor duurzame energie geen verband met iets in de werkelijke wereld. Zelfs niet het soort van verband dat ligt besloten in een regelrechte leugen.

Statistieken met ‘huishoudens’ en opgesteld vermogen van duurzame energie waren al evenzeer een fantasie in hun oorspronkelijke lezing als in hun gecorrigeerde lezing.

 • Tot de volgende aflevering van ‘George Orwell in de Polder’, waarin onze held Willem Smit voor het Planbureau voor de Leefomgeving nieuwe Biodiversiteitstatistieken ‘voor duurzame groei en investeringen in Beter’ uit zijn duim zuigt

6 Replies to “2030, Orwell in de Polder (8): Klimaathistorie ‘homogeniseren’…”

 1. Ik heb – na lezing van de voorgaande afleveringen – even een pauze genomen vanwege zwaar depressiegevaar, maar met deze aflevering was het weer goed om de draad op te pakken. Zelfs met uitgebreid glimlachen vanwege de leuke taalvondsten. Het feest der herkenning.

 2. Even off topic,het is te belangrijk om het hier NIET achter te laten:

  https://www.mo.be/reportage/europa-s-laatste-oerbossen-veranderen-houtfabrieken

  En maar verbranden die hap!

  Veertig !! actiegroepen uit het hele land hebben de krachten gebundeld en houden op 18 april een demonstratie op het Haagse Malieveld. Ze verzetten zich tegen ‘biomassa-centrales’ in hun omgeving en tegen het stoken van hout in kolencentrales, omdat het niet goed is voor het klimaat en slecht is voor natuur, milieu, gezondheid en de portemonnee.

 3. Dat zal wel een gezellig dagje den Haag worden met al die cluppies waaronder Greenpeace en de partij van de dierenpoezen en nog veel meer subsidiesponzen,hier wil je toch niet tussen staan? :

  Landelijke Demonstratie:
  Hout eens op!
  Stop (de overheidssubsidie op) Biomassa

  St. Comité Schone Lucht, opgericht door Fenna Swart en Jildert Huitema, organiseert op zaterdag 18 april om 12 uur de Landelijke Demonstratie Stop (de overheidssubsidie op) Biomassa in Den Haag. Het Comité werkt hiervoor samen met de MOB, de Landelijke Federatie tegen Biomassa (FAB), Fossielvrij Nederland, Greenpeace en de Partij van de Dieren.

 4. De zeespiegel is ernstig aan het dalen vlgs twitter 🤔
  “Ik zat toevallig op terrasje in Stockholm en Greta kwam toevallig iets drinken. Wij samen stijging zeespiegel gaan meten, kwestie dat op we tijd kunnen gaan lopen vanwege al dat smeltend ijs…Catastrofe : water is aan het dalen…Greta serieus depri nu. ”
  https://t.co/lV8yuyetXj
  (Grafiek dalende zeespiegel sinds 1880 tot 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *