Arcadis hoofdsponsor ‘groene’ VN-overval op platteland

Van de 10 jaar bestaande UN HABITAT III agenda, oorlog tegen platteland, werk concentreren in steden

Voor Blue Tiger Studio bespreken we SDG Doel 11, hoe men met de Verenigde Naties de steden ontwikkelt tot intensieve mensenhouderijen. Nederland moet ook 1 grote stad worden, en niet geheel verbazend vinden we vervolgens Arcadis als hoofdsponsor van haar World Urban Campaign.

Uit naam van ‘veerkrachtige duurzame steden’, gebruikt men verstedelijking om de 2030 Agenda (‘groen’ communisme VN) op het platteland op te leggen.

Door ze de economische dragers te ontnemen, zodat je qua werk afhankelijk bent van steden en ‘groene’ subsidies voor zonnefarms, windmolens of (subsidies voor) bevolkingspolitiek (massa-immigratie Global Compact, de eerste ‘klimaatvluchtelingen’ zijn al gesignaleerd).

Lekker binnenlopen door met publiek geld boeren weg te kopen

Heel Nederland als 1 stad (Tristate City)
In de ‘landelijke stad’ Nederland is Arcadis de aanjager en hoofdprofiteur van de oorlog tegen boeren uit naam van ‘de’ natuur. Ze ontwerpen de ‘nieuwe natuur’ achter de tekentafel die uit naam van Ecologische Hoofdstructuur (nu Natuurnetwerk Nederland) over het platteland wordt uitgerold.

Rewilding, oftewel het uit productie nemen van vruchtbare grond en het vernietigen van de economische dragers van het platteland. Dat is exact ook de grondpolitiek die de Verenigde Naties uit naam van ‘duurzame ontwikkeling’ (communisme) uitrolt. Ze werken toe naar de afschaffing van (grond)eigendom, zoals ook de Rabobank al aangeeft in haar visie voor 2030.

Je houdt nog wat giga-Kolchozen over in handen van investeerders, en de ‘boer’ zal steeds meer slechts als personeelslid werken in dienst van zulke investeerders. De boeren zijn opnieuw de ‘Koelakken'(Sovjetscheldwoord grondeigenaar) die nu uit naam van ‘stikstof’ en CO2 van grond beroofd moeten.

Natuurontwikkeling = Cultuurvernietiging

Natuurmonumenten nieuwe buren Arcadis Amersfoort en ‘nationaal’ Groenfonds
Plots lijkt het ook logisch dat de grootste particuliere grootgrondbezitter, Natuurmonumenten haar wortels in ’s Graveland doorkapt en in Amersfoort gaat zitten. Daar huist ook Arcadis, zoals broeder in het goede Hans Keuper opmerkte.

En daar huist sinds 2015 het Nationaal Groenfonds. Dat fonds werd mede met de toenmalige directeur van Koninklijke Heidemij (nu Arcadis) in 1992 werd opgericht.  Dat was Menno Maarten Ulrich van Dis, geridderd door hoofd-UBO (bovenbaas grootbedrijf) de Oranje-familie.

De UBO’s achter Tristate City, SDG 11 ‘Veerkrachtige Steden’

Het Groenfonds heet een ‘revolverend fonds’, gevuld met publieke miljoenen van het Ministerie van LNV voor particuliere winsten, uit de jaarlijkse rente daarvan. ( = revolverend) Je noemt dus iets ‘Nationaal’ Groenfonds om publieke inspraak te veinzen, maar het fonds was en is een particuliere stichting, inpandig bij de Rabobank. (nu Triodos Amersfoort)

Dat Groenfonds werd opgericht om deze grondpolitiek los van het politieke klimaat door te kunnen voeren.  Net in de tijd dat Arcadis van een overheids-stichting overging tot commercieel ingenieursbureau.

Arcadis is nu wereldwijd actief en genereert 3,2 miljard euro omzet voor de UBO’s rond de Oranje-hoofdUBO.

Waalenburgpolder kapot door Tessel Combinatie (Boskalis, KWS)

Groene Agenda is Oranje
Menno Maarten Ulrich van Dis richtte dat fonds op samen met PvdA-commissaris van de hoofd-UBO (Koningin) Willem Meijer van de Rabobank, en Van Vollenhoven, dus van de hoofd-UBO-familie van Oranje. Wiens zoon immers zomaar het Zandvoort-circuit in Natura 2000 mag uitbreiden. Hoezo stikstof?

Dat Nationaal Groenfonds huisde tot 2015 in een pand van de Rabobank in Hoevelaken. Maar ook dat verhuisde naar een pand van Triodosbank bij het station van Amersfoort. En de oud-voorzitter van Natuurmonumenten Cees Veerman, tevens Postcode Loterij, is daar weer de baas van met Jolande Sap (Groen Links).

Ook Nutreco zit in Amersfoort, dus al het leugenaars- en boeventuig in dienst van de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van grootbedrijf en banken klontert zo mooi samen. Bijna overal waar zogenaamde ‘natuurontwikkeling’ plaatsvindt, dus cultuurvernietiging, daar zie je de naam van Arcadis op het projectbord.

Combinatie Tessel = Oligarchie. Privaat gewin op publieke kosten

Arcadis profiteert overal van ‘natuurontwikkeling’
Zoals hier bij Beetsterzwaag bij de aanleg van een ‘natuurlijke’ rivier. En als ze niet zelf op het projectbord staan, dan zijn ze wel weer verbonden aan de combinaties die de ontgrondingen uitvoert.

Zoals op Texel, waar ze met het zelfde Tessel-consortium met Boskalis het eiland toetakelen (de Waddendijk), het Tessel-consortium dat ook meer dan 400 hectare vruchtbare zeekleipolder van Waalenburg vernietigde tot nijlganzenland. Maar hier stond Arcadis als adviseur in 2004 wel aan de basis van een Wateratlas Nederland, Pilot Texel, samen met H+N+S Landschapsarchitecten.

Maar ook het inrichting- en beheerplan van Nationaal Park duinen van Texel 2008-2017 komt van Arcadis.

‘Natuurontwikkeling’ bij Beetsterzwaag

In 1999 stond de grond van 9 gezonde Texelse boerenbedrijven in Waalenburg al op het menu van de natmakers van cultuurgrond. Zo zijn de Texelaars nog meer afhankelijk van ‘de stad’, van subsidies en urbaan toerisme. Want in handen van Natuurmonumenten is de grond waardeloos, wachtend op andere bestemming.

Dit Texelse platteland heeft dan weer minder gezonde boerenbedrijven als economische dragers. En nog minder weerstand tegen de centralistische grondpolitiek van ‘de duurzamen’, lees ‘communisten’, centralisten.

Dat is ook waar VN HABITAT III voor staat. Alle bevolking in steden concentreren. Want tegelijk moet de rest van de planeet een reservaat worden (zie ‘Half Earth’ van EO Wilson, de eerste gebruiker van het woord ‘biodiversiteit’ op schrift)

Systeemanalyse, slap geOH in technotaal

De WC-eendpopulatie herstellen
De werkwijze van dit graaiende gezelschap en hun graafmachines is altijd eender. Om privaat winstbejag op publieke kosten te financieren, verzint men eerst een ‘ecologische noodzaak’, een noodtoestand. Zo ook op Texel, waar ecoloog Herman van Dam een ‘systeemanalyse’ maakt voor het Hoogheemraadschap om de stand van de WC-eend te herstellen.

Het is noodtoestand alom om ‘de doelen’ te halen, in papier verborgen systematiek en regels, de mist van ‘objectiviteit’ waarachter de graaiende handen schuilen:

Daarnaast is de belasting met nutriënten door uit- en afspoeling zeer hoog, wat leidt tot fosfaatgehalten die 5 tot 10 maal te
hoog zijn voor een helder, plantenrijk watersysteem. Naast het intensieve landbouwkundige gebruik en het peilbeheer, speelt hierbij ook de mariene invloed een rol.

Hoge sulfaatgehalten zorgen voor een geringe binding van fosfaat aan ijzer in de bodem en leiden tot versnelde afbraak van organisch materiaal (veen). In de duinwateren spelen deze processen niet, maar daar zijn sommige meren sterk overbemest door vogelkolonies. (GANZEN !!! RZ, zie ook dit bericht over de 900 ton stikstof die ganzen uitpoepen in ‘natte natuur’)

Alleen een rigoureuze aanpassing van het landgebruik en het peilbeheer kan soelaas bieden

Verzin in een achterkamer een ‘systematiek’ die objectiviteit claimt maar vooral je belang behartigt

De Groeneboordenmaffia
Wat is immers een ‘Gewenst Grond- Oppervlaktewater Regime’, GGOR-systematiek, behalve een andere naam voor het zelfde beleid: Natura 2000 en KRW, wat weer andere namen zijn voor Agenda 21/2030 Agenda. Neomarxism meets Neoliberal, de VVD en Groen Links bij elkaar op schoot.

Opdat je de locale democratie om zeep helpt, zeggenschap over je eigen omgeving afneemt met beroep op ‘Wetenschappelijke Noodzaak’. Die bevoegdheid lokaal centraliseer je dan naar ‘reguleringen’ waarover ‘deskundigen’ zich buigen.

Door WIE is dat gewenst, voor wiens belangen? Steeds presenteren ze de wens tot graaien als een wetenschappelijke noodzaak, een natuurverschijnsel dat geen andere keuze laat.

De Derde Slag bij Ieper, door Boskalis uitgebeeld

Het doel staat alvast: het waterpeil omhoog. Zo’n ingehuurde academieprostituee moet dan nog even objectiviteit en wetenschappelijkheid veinzen. Als mist rond het reeds in beton gegoten doel: wij azen op uw grond en water, boeren en vissers weg.

Of dat nu voor kwetsbare waterplanten is, de Noordse Woelmuis of wat voor Habitatrichtlijn-procedurebeestje ook…

Of ze hebben een grondwatersystematiek bedacht, iets pseudo-wetenschappelijks dat middels bestuurlijk besluit rechtsgeldig wordt. Zoals ook stikstofmodellen Aerius en Agrostacks tot in de rechtszaal geldig zijn.

Of het nu Natura 2000-systematiek is, of een stikstofmodel. Het werkt allemaal het zelfde. Het is de zelfde mist rond de zelfde leugen.

Hier kan nooit meer geboerd worden

Kijk op het Lijk
Deze mensen bepalen dus het met publiek geld gefinancierde grondbeleid, waarop ze zelf vervolgens in kapitaal, baantjes en grondbezit op binnenlopen. Op de Waddenzee zelf gaat dat eender, in wat ik al de Waddenoligarchie noemde.

Er is dan ook niet enige morele noch legitieme reden deze leugenachtige corrupte overheid van liberalen (graaiende en leugenachtige asocialen) nog 1 seconde serieus te nemen.

Daarom zegde ik 19 augustus 2019 bij de Raad van State mijn vertrouwen op in de Nederlandse ‘rechtstaat’, dat corrupte clubje van D66/of-erger-lieden die voor ‘De Belangen’ krom staan, door ‘de regels’ zo uit te leggen dat ze zelf profiteren. Van regels die ze zelf hielpen opstellen.

Omdat enige serieuze discussie met deze mensen totaal overbodig is (bij waarheidsvinding blijft van hun verdienmodel niets over) hebben we van de bespreking van de SDG-Doelen en de 2030 Agenda voor Blue Tiger Studio ook maar een satirisch programma gemaakt.

Keek op de Week, maar dan nu ‘Kijk op het Lijk’: de door De Belangen vermoorde Nederlandse rechtstaat en democratie. Ik bedoel, zie nu eens hoe ze via het Hoogheemraadschap beslag leggen op de publieke ruimte met welke Grote Noodzaken.

Systeemanalyse, slap geOH in technotaal

Hoe zeg je ‘dit is een overval’ in Ecologentaal
We citeren Herman van Dam en Nico Jaarsma (2020)

Voor de derde serie stroomgebiedsbeheerplannen wil het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier haar doelen gebieds- en watersysteemgericht vaststellen.

Dat wil zeggen, met inachtneming van de achtergrondbelasting en de specifieke ecologische factoren (lege huls naar willekeur in te vullenRZ), eigen aan de verschillende waterlichamen.

Met de publicatie van dit rapport wordt de laatste stap gezet in het project ‘Doelen op maat’, dat door het Hoogheemraadschap in 2013 is begonnen. In de eerste stap is een exploratieve analyse gemaakt van het lichtklimaat en de nutriëntenbeschikbaarheid.

In de tweede stap is een analyse uitgevoerd volgens de systematiek van de Ecologische Sleutelfactoren, naar het lichtklimaat, de productiviteit van het water en de habitatgeschiktheid voor waterplanten.

In de derde stap is een opzet gemaakt voor een watersysteemanalyse die alle Ecologische Sleutelfactoren langsloopt en de fysisch-chemische en biologische toestand probeert te verklaren vanuit de voorwaarden (kenmerken en
invloeden).

Nijlganzenplaagland, voormalige sappige polder Waalenburg

Voor zes pilotgebieden werd dit uitgewerkt, waarin naast de watersysteem- en knelpuntenanalyse een aanzet werd gegeven tot het formuleren van maatregelen.(grond afpakken, boeren wegjagen vissers wegpesten, mark my wordsRZ)

In de vierde fase zijn systeembeschrijvingen (‘een systeem’ bestaat alleen in ecologenfantasie RZ) van de overige 45 waterlichamen
met hun KRW-gebieden gemaakt, met daarbij knelpuntenanalysen en mogelijke maatregelen.

Daarbij is gebruik gemaakt van een zelf ontwikkelde typologie van de biologische kwaliteitselementen, op basis van de jarenlange gegevens van de biologische monitoring van het Hoogheemraadschap.

In de beschrijvingen wordt ook ingegaan op de ontstaanswijze en verdere geschiedenis van de KRW-gebieden, omdat deze vaak bepalend zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden in de toekomst. De systeembeschrijvingen zijn opgenomen in zeven gebiedsrapporten

Cultuurvernietiging/Natuurontwikkeling

‘Terrorismebestrijder’ Joustra hielp bij invoering EHS en vullen Nationaal Groenfonds
Die ‘gebiedsrapporten’ opgesteld door 1 of twee gekochte deskundigen worden dan juridisch geldig via beleidsmakers. En zo werkt het fenomeen ‘technocratie’. Nadat het signaal ‘Dit is een overval’ klinkt ben je dan als lokale bewoner met stomheid geslagen.

Zij claimen dat DE wetenschap hun belang onderstreept, en Gij Zijt Boze Burgo Populist Bek Houden! Terrorist! Doe je muilkorf op! Ze laten mensen geen andere keuze dan boosheid en geweld, terwijl de eigen leefomgeving ze onder de voeten vandaan wordt geroofd.

Leuk, zo’n land! 🙂 Niemand minder dan Tjibbe Joustra was de Secretaris Generaal voor LNV (1987-2002), dus de hoogste ambtenaar toen dat ‘Nationaal’ (particulier) Groenfonds werd ingesteld en de EHS werd gelanceerd. Joustra werd in 2007 opgevolgd door Chris Kalden, de latere Staatsbosbeheer-directeur, die ook bij Ark Natuurontwikkeling weer een bestuurlijke positie inneemt.

VVD’er Tjibbe Joustra, oud SG bij het Ministerie van LNV….

Dus dikke kans dat het Joustra was die de LNV-miljoenen in het ‘nationaal’ particulier Groenfonds van UBO Vollenhoven stortte. Ministers komen en gaan, de macht van Topambtenaren en hun koningshuis blijft bestaan.

15cent SDE+-subsidie per kilo EN een risicovrije lening van het Nationaal Groenfonds

Joustra lijkt een klassieke UBO-beschermer die wegens bewezen corrupte eigenschappen niet stuk kon. Ook niet na het UWV-goudenkranen-debacle in 2002. vervolgens kreeg hij een baantje als de nationale terrorismebestrijder.

Van de club die onze boeren van FDF nu ‘terrorist’ noemt, en onze uitzendingen van ‘ultra-conservatieve uitgever’ Blue Tiger ook. Terwijl de ware terreur (tegen de boeren) dus van deze leugenachtige corrupte overheid zelf komt.

Minister De Geus stuurde voor de buhne heel boos Joustra weg van de UWV-top. De Geus is nu ‘CEO’ van Bertelsmann Stiftung (eigenaar aandelen van oa RTL Nieuws) en commissaris bij Triodos Bank, die ‘groene’ afsplitsing van de Rabobank.

Het Nationaal Groenfonds treedt nu op als financier van de 2030 Agenda haar energiepolitiek: het in brand steken van bos in biocentrales. Voor het klimaat 🙂 Kortom, met zoveel leugenachtige schaamteloosheid, dan hoef je geen moeite meer te doen tot serieus overleg. Alleen satire en verbazing volstaat.

Hoe laag kan een mens moreel zinken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *