Pieter van Rest (OM-officier) reageer aub op mijn brief…

Prediker/officier Pieter van Rest

Geachte Heer van Rest. Op 5 oktober stuurde ik U per post een keurige brief (en via email naar dit adres op 5 oktober 17:08 uur), hier nogmaals bijgesloten, waarin ik de redelijke, morele en juridische grond van uw bevel tot afname van celmateriaal wraak. U moet deze brief hebben ontvangen. Helaas ontving ik geen antwoord van U.

Wel ontving ik uw hernieuwd bevel op 26 oktober, kenmerk 18-026180-20, waarin U opnieuw inbreuk afkondigt op de integriteit van mijn lichaam en dus mensenrecht (artikel 3 EVRM), gepland op dinsdag 24 november. In uw bevel voorzien van bedreiging met staatsgeweld (‘aanhoudingsbevel’) werd op geen enkele wijze gerefereerd aan mijn brief.

De CD die ik als puber paars draaide, en die voor mij ‘metal’ definieerde

Zoals reeds nadrukkelijk beargumenteerd is er, qua proportionaliteit niet een juridische noch moreel legitieme grond om dit instrument in te zetten vanwege de (uit context gerukte) woordkeuze in een journalistiek artikel. Dat artikel beschreef de corruptie van een gemeentelijk ambtenaar, die als publiek betaald lobbyist voor private belangenpolitiek, publiek geld doorsluist naar particuliere belangen, waarbij het Friese landschap voor eeuwig zal worden verminkt.

U mag vanuit uw positie vrijelijk beschikken over het geweldsmiddel, terwijl wij als burgers weerloos zijn gemaakt. Die vrije beschikking is dus een aan U toevertrouwde zware verantwoordelijkheid, waarmee U geacht wordt op afgewogen en proportionele wijze om te gaan. Vanuit het oogpunt van proportionaliteit is uw handelen juridisch gezien laakbaar, zoals opgemerkt.

Bij misbruik van staatsagressie en uitblijven van antwoord- en dus bereidheid tot beschaafde conversatie- brengt U ook uw morele geloofwaardigheid in diskrediet. Zolang mij nog een uitingsmogelijkheid als deze is gegund, zal ik mensen op hun moraliteit blijven aanspreken die zich achter ‘het systeem’ wensen te verschuilen.

In die context kunt U alvast ook deze (elektronische) brief lezen.

Wanneer ‘preventief hinderen’ voor geldelijke belangen van derden (en het intimiderend effect) de reden is dat U mij liet arresteren, en nu weer wenst te intimideren, is dat een indicatie van kwestieuze moraliteit, en dus ongeschiktheid voor het ambt van Officier van Justitie in een functionerende (???) rechtstaat.

Mijn vertrouwen in de Nederlandse rechtstaat zegde ik reeds op 19 augustus 2019 op bij de Raad van State, deze hoeders van het Kartel, mede voorgezeten door een bedrijfslobbyist (Thom de Graaf D66) een orgaan dat op juridische wijze politiek bedrijft (zie Klimaatwet, deze had uit voorzorg verboden moeten worden)

Dagblad Trouw 5 maart 2014 over Rolodex-onderzoek van klokkenluier Jan Leendert de Koter

U heeft in uw eigen justitiële organisatie ruim voldoende problematiek op te lossen om de overheid als handhaver naar burgers toe weer geloofwaardig te maken. Wij denken hier aan de schande van satanische proporties, hoe uw organisatie kindermisbruikers als Joris Demmink beschermen bleef (met Pieter Jaap Aalbersberg die het Rolodex-onderzoek hinderde, en die nu journalisten voor ’terrorist’ mag uitmaken).

We herinneren U aan het uitstekende werk van rechtsfilosoof Ton Derksen (het OM in de fout). Welke prioriteiten heeft U?

Sander Dekker…

Wij noemen naast algehele corruptie binnen het politie-apparaat, verder uw liegende minister Sander Dekker in antwoord op Kamervragen aangezwengeld door een klokkenluider over misstanden in detentie-klinieken. Bij het dalende publiek vertrouwen in de overheid, draagt U mede verantwoordelijkheid, als exponent van staatsagressie tegen weerloze burgers.

Dat U liever schrijvers/woordkunstenaars kritisch op overheidsbeleid via deze weg bejegent, wekt vervolgens de indruk dat het- in zich zelf nobele- fenomeen ‘handhaving rechtstaat’ bij U als persoon ook in verkeerde handen is. Het met wapengeweld (pistolen) intimideren van schrijvers die met hun werk een meer integere overheid nastreven past in een betreurenswaardige ontwikkeling.

Een tendens, op gelijke voet met het criminaliseren van burgers voor normaal menselijk gedrag op basis van een frauduleus tot stand gekomen Noodwet.

De Staat/het Kartel is nu de grootste zaaier van terreur met haar op leugens en bangmakerij gebaseerde Noodwet

Vanzelfsprekend zal ik dus vanuit burgerlijke ongehoorzaamheid niet aan uw bevel gehoor geven, voor U mij op fatsoenlijke wijze kunt antwoorden. Alle daaropvolgende geweldsmisbruik van uw kant is uw eigen morele verantwoordelijkheid. Als u geen moraliteit bezit of vermogen tot kritische zelfreflectie (wat in de christelijke traditie ‘zondenbesef’ heet), bent U een gevaar voor de samenleving in uw positie en is het mijn taak U daar op te wijzen.

Ik kan als weerloos burger slechts schrijven. In huidig politiek klimaat is het aftellen voor mij ook deze mogelijkheid wordt ontnomen, nu het steeds verder radicaliserende politiek kartel de beargumenteerde oppositie reeds tot staatsgevaar criminaliseert. Ik herken het menselijke Nederland niet meer waarin ik geboren mocht worden. ‘Liegen’ werd het ‘nieuwe normaal’, en George Orwell lijkt voor 2030 nog gelijk te krijgen…

Het was niet 1984 maar 2020-2030.

Uw beslissingen vandaag helpen om het tij ten goede te keren danwel ten kwade te bestendigen. Het leek mij op zijn minst opportuun U op dit gevaar te wijzen van levend mens tot mens. De legitimiteit van een overheid staat of valt bij moraliteit. Niet bij ‘de regels’ die men in een oligarchisch kartel als Nederland naar eigen believen kan maken en toepassen.

3 Replies to “Pieter van Rest (OM-officier) reageer aub op mijn brief…”

  1. Citaat uit het RD 26-11-2016
    Enkele internetbloggers kritiseren u. Zo stelt blogger Koos van Woudenberg dat u uw positie misbruikt „om christenen wederrechtelijk voordeel te bezorgen.” Wat vindt u van zo’n uithaal?    Mr. Pieter van Rest: „Als mij wordt verweten dat ik anderen voortrek, raakt me dat. Ik doe mijn werk juist zónder aanziens des persoons, want dat is Bijbels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *