‘Wie is deze Filistijn, dat hij God’s slagorden hoont’…(1 Samuel 17)

De oude kloosterkerk van Ezinge met toren (Gronings Friesland)

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, DE basis van onze Westerse cultuur. Vandaag komen we in de Samuel-reeks bij 1 van de beroemdste verhalen: David die strijdt tegen Goliath, de reusachtige krijger van de Filistijnen.

Dit verhaal werd bij mijn bekering tot christen dik 22 jaar terug voorgelezen, en de zin ‘wie is deze Filistijn dat hij de slagorden tart van de levende God’ uit 1 Samuel 17:26 bleef hangen als levensmotto.

Je kunt het verhaal zien als tijdloze oproep om je niet te laten verlammen van angst, te laten intimideren door een schijnbare overmacht. Daartoe dien je echter je eigen beperkte kijk op de realiteit te verlaten, het particuliere, en een goddelijk perspectief te kiezen, het Universele.

Machtig terpkerkje met nog Middeleeuwse kloostermoppen er in

Logische inconsistenties
Bijbeltechnisch gezien, kun je 1 Samuel 17 niet lezen als logische opvolging van 1 Samuel 16 van vorige week. In 1 Samuel 16 wordt David door Samuel gezalfd tot vervangende koning. Dan wordt ‘de geest des Heeren vaardig over hem’. Saul is bij God uit de gratie gevallen door ongehoorzaamheid, die verliest zijn koningschap (maar hij weet dat dan nog niet).

Zodra David werd gezalfd en God’s gunst op hem valt, dan lezen we in 1 Samuel 16 dat een ‘boze geest van den Heere’ Saul verschrikt. Saul laat dan op advies van zijn hovelingen David naar het hof brengen, de ‘zoon van Isai den Bethlehemiet’. Met harpspelen verlicht die herdersjongen, zoon van Isai de geestelijke nood van Saul.

Hier prijzen die hovelingen David nog aan als ‘dapper held en krijgsman’.

Terwijl hij bij zalving nog nooit een wapen had aangeraakt, maar een kleine herdersjongen was die voor Samuel uit de schapenweide gehaald moest worden. Bij 1 Samuel 17 moeten ze David opnieuw uit het veld weghalen bij zijn schapen. En op het einde als hij Goliath heeft geveld met het bekende steentje in de slinger, dan blijkt Saul hem nog helemaal niet te kennen. Want die vraagt ( 1 Samuel 17: 58):

En Saul zeide tot hem: Wiens zoon zijt gij, jongeling? En David zeide: Ik ben een zoon van uwen knecht Isai, den Bethlehemiet.

Had 1 Samuel 16 logisch voor 1 Samuel 17 geplaatst geweest, dan had Saul dat niet meer hoeven vragen, nadat David Goliath verslaat. Immers, hij liet David al aan zijn hof de harp spelen nadat zijn hovelingen die zoon van Isai hadden aangeprezen..

Abdijkerk Echternach, massief

Zo werkt het leven
In plaats van als protestants Bijbeltijger te zeer in letters en passages te blijven wroeten, voor je logische inconsistenties voor jezelf kunt verantwoorden, is er een derde weg. Laat Het Boek gewoon Het Boek zijn. De bewegingen die in de verhalen vervat zijn, ze tonen op tijdloze wijze hoe de werkelijkheid kan werken. Het Universele boven het particuliere.

Daarnaast is de Bijbel niet God zelf, de idolatrie die protestanten inbrachten. De Schrift is 1 van de bronnen van geloof, naast de Kerk (traditie) en de natuur.

Als je stelt dat de Bijbel ‘door God is geschreven’, zou Hij dan hebben vergeten wat Hij net in 1 Samuel 16 had opgetekend? Het wonder van de Bijbel is dat er ondanks diverse inconsistenties in redacties, juist een consistentie zit qua beweging die in de verhalen vervat zit. Ondanks al die verschillende schrijvers uit verschillende periodes.

Dat is ook het verschil met de Koran. Die leest als 1 aanhoudende litanie die ook uit de pen van 1 persoon gevloeid kon zijn. Je hoeft je dus niet van de domme te houden. Want waarom zou je immers in onzin geloven. Maar het opmerken van inconsistenties is niet het einde van de Bijbel, als Het Boek om het Wonder van Het Leven van literaire context te voorzien.

Het Universele dus, en daar heb je meer aan dan je particuliere scherpzinnigheid. Zo van ‘haha, zie mij, dat IK opmerk dat dit niet kan kloppen’…

Wie ben jij nu wel, tegenover Het Boek dat de Inspiratie werd van miljarden mensen voor je, dat de wereldgeschiedenis veranderde? En laat die laatste constatering nu ook de boodschap van David versus Goliath zijn. Wees dus niet je eigen Goliath, die je bespot dat je eigenlijk maar in sprookjes en onzin wilt geloven, feilbaar mensenwerk.

Ingang kerk

Wie is de man die de slagorden van de levende God tart
Dit verhaal kreeg ik mee bij bekering tot christen, ongeveer 22 jaar geleden. En de titelzin van deze zondagspreek is wat bleef hangen, naast de bemoediging van de Antilliaanse predikant om nu vooral door te vechten. Nu na al die jaren lezen we dan opnieuw 1 Samuel 17. Opnieuw worden de Israelieten door hun aartsvijand de Filistijnen uitgedaagd.

Ditmaal durven ze elkaar niet vol te bestormen, terwijl ze ‘in het Eikendal’ tegenover elkaar gelegerd staan. Het idee van de Filistijnen is dan dat een kampvechter de uitkomst mag beslissen. Dus sturen ze Goliath, die de Israelieten mag uitdagen:

Toen ging daar een kampvechter uit, uit het leger der Filistijnen; zijn naam was Goliath, van Gath; zijne hoogte was zes ellen en een span;

en hij had eenen koperen helm op zijn hoofd,en hij had een schubachtig pantser aan, en het gewicht des pantsers was vijf duizend sikkelen koper; en een koperen scheenharnas boven zijne voeten. en een koperen schild tussen zijne schouderen; en de schacht zijner spies was als een weversboom, en het lemmer zijner spies was van zeshonderd sikkelen ijzer; en de schilddrager ging voor zijn aangezicht.

Bepaald geen mietje dus. Niet alleen dat, hij drijft zelfs de spot met de Israelieten

Deze nu stond en roep tot de slagorden Israels, en zeide tot hen: Waarom zoudt gijlieden uittrekken oom de slagorde te stellen? Ben ik niet een Filistijn. en gijlieden knechten van Saul? Kiest eenen man onder u die tot mij afkome:

Indien hij tegen mij strijden en mij verslaan kan, zoo zullen wij ulieden tot knechten zijn: maar indien ik hem overwin en hem sla, zoo zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. Voorts zeide de Filistijn: Ik heb heden de slagorden Israels gehoond, zeggende: Geeft mij eenen man dat wij te samen strijden.

Machtig mooie kerk

Van angst verlamd
De Israelieten staan vervolgens van angst verlamd, ‘zoo ontzetten zij zich en vreesden zeer’. Niemand van hen afzonderlijk durft het gevecht met die reus aan. Zo lijkt moderne macht ook wel te werken. Via bangmakerij/hersenspoeling in de massamedia en controle over het monetaire stelsel, kan een honderdtal miljardairs de dienst op aarde uitmaken, heersen over miljarden mensen.

Vervolgens wordt David het toneel opgevoerd. Zijn oudere broers zijn allen krijgers in het leger van Saul. Hij moet ze vanuit de schapenweide voedsel brengen van zijn vader, Isai. David komt bij de tegenover elkaar opgestelde legers polshoogte nemen. In 1 Samuel 17: 23 lezen we dan:

Toen hij met hen sprak, zie, zoo kwam de kampvechter op; zijn naam was Goliath, de Filistijn van Gath uit der Filistijnen heir, en jij sprak achtereenvolgens de woorden en David hoorde ze.

Doch alle mannen in Israel, als zij dien man zagen, zoo vluchten zij voor zijn aangezicht en zij vreesden zeer; en de mannen Israels zeiden (tegen David RZ):

Hebt gijlieden dien man wel gezien, die opgekomen is? Want hij is opgekomen om Israel te hoonen; en het zal geschieden dat de Koning dien man, die hem verslaat, met grooten rijkdom verrijken zal, en hij zal hem zijne dochter geven, en hij zal zijns vaders huis vrijmaken in Israel.

Het kerkje bij Bornwird moet met subsidie en stichtinggelden in de steigers…

Het onmogelijke kunnen geloven
Vervolgens komt de sleutelzin, waarmee David zich als de toekomstige leider van de Israelieten waardig toont:

Wat zal men dien man doen de dezen Filistijn verslaat, en dn smaad van Israel wendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden des levenden Gods zoude hoonen?

Want hij toont zichzelf als krijger in de traditie van de Richteren, dus iemand die ook geestelijk herstel brengt, doordat hij uit geestelijk perspectief de realiteit beziet. Als het gerucht van zijn komst door het legerkamp gaat, laat Saul David ophalen.

En David zeide tot Saul: Aan geen mensch ontvalle het hart om zijnentwil: uw knecht zal henengaan en hij zal met dezen Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot David: Gij zult niet kunnen henengaan tot dezen Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af.

Maar de jongeling David stelt dat hij als schaapherder ook wilde dieren de baas was, dankzij zijn temperament blijkbaar. Dus ‘uw knecht heeft zoo den leeuw als den beer verslagen: alzoo zal deze onbesneden Filistijn zijn gelijk een van die, omdat hij de slagorden des levenden Gods gehoond heeft.’

…de Rotgans is namelijk ook het embleem van het eiland in de vlag (Sint Michaelskerk Oosterland)

Ben ik een hond dat gij met stokken komt
Saul biedt zijn eigen veel te grote krijgsuitrusting aan. David probeert dat aan te trekken, maar het past hem niet want ‘hij had het nog nooit beproefd’. Andermaal, 1 Samuel 16 volgt dus niet logisch voor 1 Samuel 17, want daar wordt David als ‘krijgsman’ aangeprezen.

David pakt zijn herderstas met vijf gladde steentjes, en zijn stok. Als Goliath hem ziet naderen bespot deze hem:

Ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijne goden. Daarna zeide de FIlistijn tot David: kom tot mij, zoo zal ik uw vleesch den volgen des hemels geven en den dieren des velds.

David daarentegen zeide tot den Filistijn: Gij komt tot mij met een zwaard en met eene spies en met een schild, maar ik kom tot u in den naam des Heeren der heirscharen, des Gods der slagorden Israels, dien gij gehoond hebt.

Te dezen dage zal de Heere u besluiten in mijne hand, en ik zal u verslaan, en ik zal uw hoofd van u wegnemen, en ik zal de doode lichamen van der Filistijnsen leger dezen dag den vogelen des hemels en den beesten des velds geven:

en de gansche aarde zal weten dat Israel eenen God heeft.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Hoe het afloopt, lees het verhaal vooral zelf. Veel Bijbelser krijg je het niet vaak opgediend. De realiteit is dan ook van Bijbelse proporties. Als je alle techniek en wapens van de wereld hebt, blingbling, maar je hebt ‘De Geest’ niet op orde, hoe zul je dan een strijd winnen?

Tegelijk kan een macht er onoverwinnelijk uitzien, dat ze alle zaakjes op orde lijken te hebben, alle geld van de wereld. Maar als de geestkracht en moraliteit ontbreekt, een fundament voor de juiste mentaliteit, dan kan deze macht sneller imploderen dan je voor mogelijk hield. Dan blijkt het niets dan bluf te zijn.

Voorbeeldje: wat gebeurt als de leugens van de massamedia ontmaskerd worden? De media die ook beweerden dat kindermoordenaar Joe Biden president is geworden, terwijl Trump waarschijnlijk gewoon wint. Tot ongenoegen van de globalistische leugenpers, de cheerleaders van ‘links’.

Zo als de Bijbel beschrijft, zo werkt de wereld. Ook al staat er qua redactie wel eens iets, dat inconsistent lijkt. Maar wat zou dat. Heb een goede zondag.

One Reply to “‘Wie is deze Filistijn, dat hij God’s slagorden hoont’…(1 Samuel 17)”

 1. Misschien is dit antwoord ook interessant?

  VRAAG:
  Na afloop van de overwinning van David op Goliath vraagt koning Saul naar wie David is (1Sam.17:55-58). Maar Saul had David toch al eerder leren kennen (1Sam.16: 14-23)?
  ANTWOORD:
  Inderdaad, Saul had David reeds vóór de overwinning op Goliath, leren kennen. We lezen zelfs: Saul “hield veel van hem, en hij werd zijn wapendrager” (1Sam.16:21).
  Let er echter op dat na de overwinning Saul niet vraagt naar de identiteit van David, maar naar die van zijn vader.
  vers 55: wiens zoon is deze jongeling?
  vers 56: vraag gij, wiens zoon deze jongeman is?
  vers 58: wiens zoon zijt gij jongeling?
  Het vragen naar de vader van David heeft alles te maken met de belofte die koning Saul gedaan had. In 1Sam.17:25 lezen we dat degene die Goliath zou verslaan, (1) grote rijkdom zou worden gegeven, (2) de dochter van de koning zou mogen trouwen en (3) “zijn VADERS huis zou vrijstellen van lasten in Israël“. Het is om deze laatste belofte, dat Saul expliciet vraagt naar Davids vader

  Bron: http://www.goedbericht.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *