‘Ondanks dit alles zondigden zij verder’… (Psalm 78)

Kerk Altmark

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, de basis van de Westerse cultuur en haar kijk op ‘de mens.’ Afgelopen weken gingen we met zevenmijlslaarzen door het Bijbelboek 1 Samuel, en een stukje van 2 Samuel. Daarin verovert David de troon, eerst alleen van de stam Juda.

En vervolgens na een stevige burgeroorlog heerst hij over alle 12 stammen van Israel. David verovert Jeruzalem en de burg Sion. Vervolgens zou hij in de Semitische geschiedschrijving die wij als ‘Oude Testament’ kennen, hun grootste koning zijn geweest in militair opzicht.

Psalm 78 ‘een leerdicht van Asaf’ over de ‘les van de geschiedenis’ somt hun gehele volksgeschiedenis nog eens op tot aan David. Met een lofzang op alle gruweldaden van hun oorlogsgod JHWH tegen de vijanden van Israel, en zijn wraak als het Volk Israel niet doet wat hij zegt. 

Voor het eerst sinds 1125 geen Paasviering in de Bonifatiuskerk van Oldeberkoop

Demiurg
Van Grieks filosoof Plato (ideeënleer, allegorie van de grot) komt de term ‘Demiurg’, die door de vroege gnostici ( ‘geheime kennis’, oosterse mysterieleer) werd geprojecteerd op de JHWH van het Oude Testament. Dat die ‘halfgod’ (demi), danwel aftreksel van de echte God eigenlijk de boosdoener was, die de imperfecte wereld van verschijnselen inclusief het lichaam als ‘kerker van de ziel’ had gemaakt.

Wie Plato niet kent, die weet wel wat ‘idealisme’ is. Dus ken je stiekem toch wel Plato, want het woord ‘idee’ als volmaakte vorm komt bij Plato vandaan.  Bijvoorbeeld De Tafel als moeder van alle tafels. Het Ideaal. De filosofische term voor zijn denkwijze heet ‘deductie’.

Wie niet weet wat ‘gnostiek’ is, die kent wel de verhalen van Dan Brown. Dat is gnostiek. Complotten over hoe ‘De Kerk’ de eigenlijke mysterieleer van Jezus onder het tapijt zou hebben geschoven. De film Zeitgeist borduurt ook op dat thema door. En de volgers van het internet-orakel ‘Q’, die in Trump de mysterieuze Verlosser zien, die alle wandaden van ‘De Elite’ zal onthullen en hun pedonetwerken’: ‘trust the plan’ 🙂

De gnostiek betekent dat je ingewijd moet worden om tot ‘hogere kennis’ te komen, kunde die niet voor het ordinaire klootjesvolk beschikbaar is. Het oogje in de pyramidepunt is daarvan symbool. De mens die zelf als God wil zijn.

Illuminatie-tempel kijkt uit over Berchtesgaden, met het alziend oog uit de Gnostiek

Net als bij de Vrijmetselarij. Dan doorwandel je hun 33 graden van wijsheid voor je ‘grootmeester’ wordt. En vervolgens plas je nog steeds geel en ga je even goed dood. Moderne klimaatwetenschap is ook gnostiek. Mysterieuze academici in een genootschap genaamd IPCC met geheime kennis over het jaar 2100, die volgt uit projecties met hun glazen bollen, computermodellen. Net als ‘De Steen der Wijzen’.

Nota bene de eerste opsteller van een Bijbelse canon (boekenselectie) Marcion van Sinope was een gnosticus. Die wilde het gehele Oude Testament bij het grof vuil gooien. Ook moderne revisionisten (herziening) van kerkhistorie, met hun ‘Evangelie van Judas’, van Maria Magdalena, of van Thomas, ze verwijzen naar gnostieke ressentimenten.

Alsof zou de Bijbelse canon die wij nu bezitten een complot van de Katholieke Kerk zijn geweest. Hun ware god is Lucifer/Prometheus, de Lichtbrenger. Het is die ‘Lichtbrenger’ die ook de New Age-uitvinder, Annie Besant…. ‘The Christ’ blijft noemen, zonder 1 keer de naam ‘Jezus’ te noemen. Zij was volgeling van Blavatsky met haar ‘Geheime Doctrine’.

Aan ‘new age’ is dus niets nieuws. Het is een kind van 2500 jaar mysterieleer, waarin je ingewijd moet worden tot ‘geheime kennis’.

Alziend Oog boven Altaar, Vrijmetselaars-symbool aangebracht door de Keurvorst

Historie doet er toe (Psalm 78)
Nu kun je in een opstandige bui best een eind meegaan met de gnostici. Enkel de Bijbel aandachtig lezen is afdoende om zelfs een hekel aan God te krijgen. Dat je denkt: ‘Die Putjeschepper heeft makkelijk praten vanuit zijn hemel terwijl wij hier in het slijk der aarde worstelen’…

Toch?

Laten we ons niet vromer voordoen dan waartoe we in staat zijn. Uiteindelijk heeft De Heere in de Bijbel toch meer achting voor mensen die eerlijk, trouw en oprecht zijn, dan huichelaars en krampachtigen. Als er 1 figuur in de Bijbel die eigenschappen van God’s favorieten vertegenwoordigt, dan is dat immers wel David.

We besloten onze lezing van 2 Samuel immers met David die nagenoeg in zijn blote jodocus voor de Ark uitwandelt. Helemaal blij dat ze de Ark van het Verbond nu Jeruzalem binnen kunnen brengen. Onbeschaamd voor wat anderen over hem denken, ook als zijn vrouw Michal hem daarop aanspreekt. Dat hij zich (in de ogen van mensen) te schande zou maken.

Michal blijft vervolgens onvruchtbaar. David beleeft vervolgens militaire zege op zege.

Deze engel moet dan wel Michael zijn in de Michaelskerk op Wieringen (Oosterland)

Het volk Israel heeft een God waarmee je worstelt, daarom heten ze ook ‘Isra-El’, naar Jacob die met JHWH worstelde. Net als met het leven waarmee je worstelen moet. De Bijbel probeert altijd historisch en plaats-bepaald te zijn, dus in het leven van mensen te staan. En zo kan het leerdicht van Asaf zo beginnen

Wend het oor, mijn volk, tot mijn leer, neigt uw oor tot de woorden van mijn mond;

ik wil mijn mond tot een spreuk opendoen, ik wil aloude verborgenheden verkondigen.

Het geen wij gehoord hebben en weten, en onze vaderen ons hebben verteld, dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen

wij willen vertellen aan het volgende geslacht des Heeren roemrijke daden, zijn kracht en de wonderen die Hij heeft gewrocht.

Het grappige is dat de Joden niet hun eigen weldaden bezingen. Ze kraken zichzelf en hun eigen ontrouw steeds af als oorzaak van ongunstige wendingen in de geschiedenis. En ze schrijven alles dat goed ging aan God toe.

Ten aanschouwen van hun vaderen deed Hij wonderen in het land Egypte, het veld van Zoan;

Hij kliefde de zee, Hij voerde hen er doorheen, en bracht het water tot staan als een dam;

Hij geleidde hen met een wolk des daags en met vurig licht den gansen nacht;

Hij kliefde rotsen in de woestijn, en drenkte hen rijkelijk met watervloeden;

Hij deed beken vloeien uit de rots en water neerstromen als rivieren.

MAAR ZIJ BLEVEN VERDER TEGEN HEM ZONDIGEN. (regel 17)

Zoals ze zich ook conform de Woestijntraditie in de Sinai terugtrokken sinds de Heilige Antonius (5de eeuw)

Dan volgt na geweeklaag van het volk Israel dat ze ondanks alle weldaden nog tekort komen, nog een reeks wonderdaden van God. Manna uit de hemel voor de honger, uit de lucht vallende trekvogels om te eten:

Hij deed het vallen, midden in zijn legerplaats, rondom zjn woning. Zij aten en werden volop verzadigd, en Hij schonk aan hen hun begeerte. Nog hadden zij hun begeerte niet gestild daar verhief Gods toorn zich tegen hen, richtte een slachting aan onder hun welgedanen, en velde de jonge mannen van Israel neder.

ONDANKS DIT ALLES ZONDIGDEN ZIJ VERDER (regel 32)

Toen deed Hij hun dagen eindigen in nietigheid en hun jaren in verschrikking

Als Hij hen doodde dan vroegen zij naar Hem, bekeerden zich en zochten God, en gedachten dat God hun rots was

en God, de Allerhoogste, hun verlosser.

MAAR ZIJ BEDROGEN HEM MET HUN MOND (36)

En belogen hem met hun tong; hun hart was niet standvastig bij Hem, zij waren niet getrouw aan zijn verbond.

Kleine Oase in de massacultuur-woestijn

Het gaat zo maar door…

De Bijbelse geschiedschrijving draait de rollen dus steeds om. Niet de mens is het slachtoffer van het leven, maar God is slachtoffer van zijn eigen liefde voor Zijn naar eigen ‘evenbeeld’ geschapen mensen met vrije wil. Zo erg, dat Hij in de christelijke theologie ‘zichzelf’ dan maar – na alle mislukkingen- als slachtoffer stuurt.

Omdat mensen uit vrije wil steeds tegen God kiezen, en bijvoorbeeld de gnostiek omarmen. Zelf voor God gaan spelen, de ‘god in jezelf’ en dat soort onzin. Of dat ze ondankbaar zijn in alle weelde die ze is gegeven. Weelde die je ook zo weer afgenomen kan worden.

Heb een goede zondag.

One Reply to “‘Ondanks dit alles zondigden zij verder’… (Psalm 78)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *