‘Governance’ = ‘belangenverstrengeling’ Waddenbestuur (2)

Agenda voor het Waddengebied, autochtoon mkb en vissers als te beheren dierpopulatie

Een nieuw Waddenzee Visserij Platform moet vissers aan het lijntje houden van de beleidsbureaucratie, en geeft extra bestaansrecht aan de in vorige aflevering bespotte publiek-private hybride Programma Rijke Waddenzee (tot 2028).

Terwijl vissers en autochtone bewoners als door Natuurmonumenten cs te beheren dierenpopulatie geen enkele positie van invloed kregen, het enige dat objectief gezien telt. De industrialisering van de Noordzee + sluiting van 30% visgebied en boeren uit bedrijf pesten (‘verduurzaming, circulair’) is het enige concrete waarop Rijkswaterstaat met het LNV-Ministerie aanstuurt.

Visserij-tegenstanders zijn innig verstrengeld met de Vierde Macht (ambtenarij) en bezetten alle posities van macht waarin geld en vergaderbaantjes worden verdeeld. De Nederlandse overheid handelt hier onrechtmatig.

Governance = belangenverstrengeling zonder persoonlijke eindverantwoordelijkheid

Nog meer rookgordijnen rond bestuurlijke verantwoordelijkheid
Na vorige aflevering 1 van de zes lobbyorganen rond de Waddenzee met het nodige sarcasme te bespreken, de publiek-private hybride PRW, komen we nu bij de Agenda voor het Waddengebied 2050, en een nieuwe club (2020), het Omgevingsberaad Waddengebied, dat naast de al even nieuwe Beheerautoriteit Wadden (2020) opereert, onder leiding van Arno Brok, de Commissaris van de Opper-UBO (eindbaas):

 • Het Koningshuis.

Die Beheerautoriteit – zeg maar de extra stroperige tomatensaus- met twee vrouwelijke marionetten van klimaatclubs/ambtenarij als ‘directeuren’ (Christine Wijshake en Marre Walter), ontstond dankzij de Natuurmonumenten-lobbyiste voor D66: Stientje van Veldhoven. Die smokkelde die wens van milieuclubs voor meer achterkamerpolitiek in het regeerakkoord.

Stientje, de lobbyist voor de Groene 11 in de Kamer, nu Staatssecretaris Windmolenlobby en Bouwlobby (I&M)

Plotse vermindering visuren
Stientje werd Staatssecretaris van het Ministerie van Bouwlobby en Windmolenlobby (I&M) Ook zoete broodjes-bakker Henk Staghouwer (Gedeputeerde Groningen), die Waddenfondsgeld verdampt voor energiepolitiek (de IKW-gelden, 170 miljoen euro) speelt hierbij een rol.

Stientje haar bazin van het Ministerie van Bouwlobby en Windmolenlobby, Cora van Nieuwenhuizen deed bij de spaghetti nog wat bestuurlijke Pesto als smaakmaker: NOG een nieuw adviesorgaan, het Omgevingsberaad (gevestigd in Huis van de Wadden, Leeuwarden).

Met daarin eigenlijk de zelfde personen en belangen, als in zowel de Beheerautoriteit als het Regiecollege (gevestigd in Huis van de Wadden Leeuwarden).

De plotse vermindering van visuren- dankzij LNV-ambtenarij- voor garnalenvissers is mogelijk veroorzaakt door Donne Slangen. Dat is de biodiversiteit-ambtenaar van het Ministerie van LNV (zit in Omgevingsberaad) die de vissers met Wim van Urk en Ton IJlstra ook aan het Noordzee-dictaat helpt.

Corona Schouten, de vernietiger van de plattelands-economie (2030 Agenda) voor multinational-belangen. (Nutreco, Unilever n Wageningen UR)

Dat gerommel met visuren door LNV komt ook niet uit de lucht vallen. Alle visserij-familiebedrijven moeten kapot, en onder 1 kartel gebracht van multinationals ( = 2030 Agenda). Visuur-vermindering past in dat doel.

Donne zit in het Omgevingsberaad. LNV financiert weer PRW.

Die kan daar mooi ander 2030 Agenda- beleid inschuiven (windmolens, gesloten gebied).  Zijn LNV- ministerie is de hoofdfinancier van zowel PRW, als van de protestgroepen tegen boeren en vissers.

Die financiering is geen ‘toeval’ maar bestuurlijke strategie van Big Government, die de publieke ruimte uitlevert aan multinationals.

Arjen Kok, regiodirecteur Natuurmonumenten, zowel beheerautoriteit als Omgevingsberaad en Regiecollege

Posities van invloed, daar draait het om
In dat Omgevingsberaad zitten liefst twee anti-visserij/anti-boerderijlobbyisten, wanneer we Henk Staghouwer niet meetellen, hun steun en toeverlaat.

 1. Arjen Kok van de Amersfoortse particuliere stichting Natuurmonumenten (stemde voor windmolens Noordzee als steunpilaar Energieakkoord, en voor 30 procent Noordzee op slot). Zijn organisatie vangt jaarlijks tussen de 40-50 miljoen euro subsidie van LNV en de provincies. Die kun je dus als semi-overheid zien.
 2. Fred Wouters van de particuliere stichting Fondsenbescherming uit Zeist. (idem) Die hangt ook aan het subsidie-infuus van oa LNV.
 3. Naast de ongekozen burgemeesters, benoemd door de baantjescarroussel, de Waterschappen en 1 boer vinden we daarin de lobbyiste voor onderzoeksubsidie voor NIOZ, Wageningen UR en de RUG: Katja Phillippart.

Er zit verder maar 1 vertegenwoordiger van vissers bij, Addy Risseeuw van de Mosselvissers.

Zoutkamp van Matthijs van der Ploeg

De belangrijkste visserij voor de Wadden-gemeenschappen als Wieringen. Urk en Zoutkamp, garnalenvisserij heeft dus NUL posities van invloed gekregen.

Dat is het enige dat telt in de Waddenoligarchie, naast juridisch afdwingbare garanties. Wollige praat en vergezichten zijn dat, wollige praat.

Je moet zelf een juridisch mes bij de hand hebben, en posities van invloed bemachtigen. Anders ‘verduurzamen’ (lasten verzwaren) ze je. Dan halen ze je met ‘flankerend beleid’ uit bedrijf. Dat zijn ad hoc reguleringen als uitkomst van lobby, die niet in die Agenda staat, maar die plots als ‘bestuurlijke of natuurlijke noodzaak’ ter tafel komt.

Een gecreëerd feit als ‘nieuw onderzoek’ of ‘MSC als voorwaarde’.

Dat fietsen ze er wel tussen, in een ‘Beraad’. (achterkamer) Overigens is dit bestuursmodel een kopie van het SER-model, waarbij private lobbyisten op publieke kosten consequent als ‘maatschappelijke organisaties’ worden aangeduid. Pionnen van de ambtenarij.

De SER van het Waddengebied

Governance: sjiek woord voor ‘ontduiken persoonlijke verantwoording’
De Waddenoligarchie verzon een Engels woord ter toedekking: Governance. Dat klinkt toch sjieker dan ‘Belangenverstrengeling’ waarover de Noordelijke Rekenkamer waarschuwde inzake het Waddenbestuur.

Formeel is Rijkswaterstaat de aangewezen beheerder van open wateren, ook inzake Natura 2000, zoals van het IJsselmeer, de Waddenzee en de Noordzee. Er was dus helemaal geen ‘beheerautoriteit’ nodig voor de Waddenzee.

Je had toe gekund met 1 loket van Rijkswaterstaat met 1 duidelijk aanspreekbare hoofd-verantwoordelijke, 1 duidelijk aanspreekpunt van de overheid: De Hoofdingenieur Rijkswaterstaat Noord, toen Sieben Poel. Blijkbaar voelde die duidelijk aanwijsbare verantwoordelijkheid voor zo’n lid van de Vierde Macht wat al te kwetsbaar.

Dan zou je zowaar afrekenbaar worden. Maar door alle gerouleer bij de overheid is Sieben Poel al weer gevlogen. A fine mess you made, sprak deze journalistieke Laurel over die bestuurlijke Hardy.

De werkelijke beheerder dekt zich in

En persoonlijke verantwoording, dat is wat bestuurders in de Koninklijke Oligarchie Nederland BV lijken te willen voorkomen. Je krijgt vooral wollige vergezichten als de huidige ‘Agenda voor het Waddengebied 2050 (wie dan leeft, die dan verantwoordelijk is).

De delen subsidie uit als publiek zwijggeld voor bouwprojecten aan milieuclubs (Vismigratierivier, vogeleilanden, bezoekerscentra) terwijl je ondertussen Natura 2000- en PKB-gebied Waddenzee volbouwt met energie-industrie (Windpark Fryslan, Eneco windpark Delfzijl, windmolenkabels dwars door Waddenzee), exploiteert als Zoutwingewest, zandwinput en wingewest voor de NAM.

Rijkswaterstaat en het Ministerie van LNV gebruiken die ‘ngo’s’ als groene verfpotjes rond ‘Wij Gaan Bouwen!’

Bij de Raad van State op 19 augustus 2019

Juridisch ongeldig
En dan komen we bij de kern van mijn 3 jaar lang door Sieben Poel van Rijkswaterstaat gefrustreerde Wob-procedure: Er is geen juridisch houdbaar argument aan te voeren, waarom Arjen Kok van een particuliere stichting in Amersfoort, Natuurmonumenten in liefst 4 van die beheer- en adviesorganen mag plaatsnemen.

Terwijl de traditionele bewoners en gebruikers in GEEN positie van invloed zijn geplaatst.

Die staan op het menu als te beheren dierenpopulatie. Die mogen bij ‘Komberging-gemeenschappen’ opdraven, als de kelner van zich met Waddenfonds rond vretende mensen als Arjen Kok vragen hoe hij hun gegrilde billen wenst: medium of rare. 

Het voortrekken van de ene particulier boven de andere is in strijd met artikel 1 van de Grondwet, en het is in strijd met het Grondwetartikel voor behoorlijk bestuur. Met een beetje gepromoveerde rechtsgeleerde zou je van deze constructie zomaar gehakt kunnen maken.

Je kunt Natuurmonumenten vandaag nog opzeggen

Natuurmonumenten is sinds 1992 voor het symbolisch bedrag van 1 gulden plots beheerder geworden van Schiermonnikoog. Maar Schiermonnikoog is nog niet ‘de Waddenzee’, want dat terrein valt onder jurisdictie van Rijkswaterstaat

Het huidig bestuursmodel, is alsof je een boer met eigen stichting ‘Maak mij Rijk’ met land aan de Waddenkust plots tot ‘beheerder’ van de gehele Waddenzee zou laten uitroepen. Omdat een Rijkswaterstaat-bestuurder zich door die boer liet omkopen.

Waarna deze met zijn boerderij steeds vooraan mag staan bij uitdelen van het Waddenfonds, en 80% of meer van projectkosten vergoed krijgt. Voor de klimaatverandering, of wat voor slap geOH ook dat de beleidstrein pleziert.

‘De Algemene Rekenkamer’….

Waddenbestuurders liegen over advies Algemene Rekenkamer (2013)
En dus liegen de huidige bestuurders, dat het rapport van de Algemene Rekenkamer (november 2013) hun nieuwe bestuurs-spaghetti zou hebben verordonneerd. Ze installeerden/continueerden zes intern uitruilbare lobby- en beslisorganen met de zelfde belangen, die zowel voorbereiding als besluitvorming regelen.

En ze installeerden een particuliere belangendiscriminatie tot bestuurlijk feit.

Wat de Algemene Rekenkamer in november 2013 als aanbeveling gaf, was de VEREENVOUDIGING van Waddenbestuur, waar toen van een ondoordringbare spaghetti sprake zou zijn.

Wat hoofd-ingenieur Rijkswaterstaat Noord, Sieben Poel echter vervolgens met dat advies deed met Bas Eenhoorn (voorzitter van het ‘Regiecollege’, zijn opvolger is Commissaris van de Koning Arno Brok), was dus het tegengestelde. Meer spaghetti, nog onduidelijker eindverantwoording, meer garantie voor corruptie.

Governance!

Michiel driedubbele pet Firet: “Belangenverstrengenling hoort bij een netwerksamenleving’

Komberging/ Kongo-gemeenschappen
De te beheren Homo sapiens-populatie van de Wadden (bewoners, boeren, vissers, mkb’ers) die dus geen enkele macht of invloed kregen, moeten nu eindeloos vergaderen in ‘Komberginggemeenschappen’, hierna Kongo-gemeenschappen genoemd.

Daarbij mag de te beheren mensenpopulatie van het Waddengebied haar grieven en nukken mededelen aan een vrouw met kort haar van Staatsbosbeheer met mij geheel onbekende expertise: Karin Zegwaard.

Morgen is er alweer zo’n factuur-dag voor vergaderuurschrijvers.

Ben je mkb’er of ZZP’er, dan mag je in eigen tijd en op eigen kosten daar tussen publiek betaalde vergaderuur-schrijvers gaan zitten met utopische plannetjes. Mensen die om 16:15 al de spullen opruimen om 5 uur thuis te kunnen zijn.

En vroeg of laat krijg je alsnog een mes in je rug. Alleen keiharde juridische garanties bieden dus soelaas. Helaas.

Cora van Mora.

Waddenzee Visserij Platform dient PRW
Vanuit het perspectief van vissers lijkt die Agenda voor het Waddengebied 2050 gunstig. Een mooi document vol wollige praat, waar Bureau Wing van ex-LNV-ambtenaar Ronald Lanters op kon cashen.

Men stelt ‘de visserij hoort bij de Waddenzee.’ Er zou ook een Waddenzee Visserij Platform ingesteld worden, zo’n ‘klankbordgroep’. Maar nu weet je dus, dat doen ze niet voor de visserij. PRW-lobbyisten zijn immers voor sluiting van 30 procent van de Noordzee (en de Waddenzee, vermindering visuren)

Dat paaien van vissers in een ‘zet jezelf voor lul’-platform doet PRW om zichzelf tot 2028 extra bestaansrecht te geven. Dan krijgen Ronald Lanters en Michiel Firet (PRW, Staatsbosbeheer) een goed gevoel over zichzelf. ‘Verbinden verbinden, samen samen’. Oh Rypke je ‘polariseert’ zo.

Mooie plaatjes en praatjes, onbetrouwbaar als de Nederlandse Overheid

De vrome praatjes zijn evenveel waard als het papier waarop ze staan. Laat je geen zand in de ogen strooien. Wat telt, is dat garnalenvisserij nul posities van invloed kreeg voor komende jaren.

Zij staan op de Agenda als te beheren Homo sapiens-populatie, net als de autochtone bewoners en mkb van het gebied. Die mogen bij een kortharig genderneutraal halffabrikaat van de ZBO Staatsbosbeheer (wat heb je daar nu mee nodig voor de Waddenzee…) dan om gunsten bedelen bij Kongo-gemeenschappen.

Terwijl in Europees recht de visserijverordeningen BOVEN Natura 2000-regelingen staan, plaatst deze oligarchie hen op de onderste sport.

De Nederlandse overheid is fundamenteel onbetrouwbaar, leugenachtig en corrupt. Deels uit volmaakte onkunde op dossiers. En deels gewoon uit eigen ambtelijke overlevingsdrang.

Onderhandel ermee, alsof je met Kongolese kindsoldaten (ngo’s) en hun leider Oezomebeki Dungodorodibugiwugi (Ministerie LNV) aan tafel moet. Denk bij de Hoofdingenieur van Rijkswaterstaat Noord aan een Somalische Warlord.

Dat is het kaliber waarmee je van doen hebt. Maar je mag van mij best naïef zijn/van het goede in mensen uitgaan. Succes!

4 Replies to “‘Governance’ = ‘belangenverstrengeling’ Waddenbestuur (2)”

 1. Bedankt Rypke, voor de uitleg van deze Strategische Rooftocht uitgevoerd
  onder toezicht van de Commissaris van de Koning voor de familie van
  Het Huis Oranje-Nassau, juridisch eigenaar van het Koningkrijk der Nederlanden
  en haar enorme naar eigen inzicht te verdelen Belastingroof.
  Tegenwoordig beter genoemd de sociale, culturele en economische destructie
  van de het MKB en de burgers, zodoende strevend naar totale staatsafhankelijkheid.

  Wealth in the Hands of the Few.
  Welcome to 2030. I own nothing, have no privacy, and life has never been better,
  World Economic Forum.
  https://www.weforum.org/agenda/2016/11/how-life-could-change-2030/
  https://www.koninklijkhuis.nl/

  Wanneer je als benadeelde Agrarisch ondernemers en Visserijvloot, dan toch het lef hebt
  om je bek open te trekken, of als enig overgebleven waarheidszoekende journalist
  in dit godverlaten land, dan kan je jezelf terug vinden in een grappig stukje staatspropaganda:

  2021 Dutch curfew riots
  —————————–
  The introduction of a curfew, as part of the COVID-19 prevention measures in the Netherlands,
  overall dissatisfaction with restrictions as a result of the COVID-19 pandemic,
  calls to riot spread on social media.

  Methods
  ————
  Rioting
  Vandalism
  Arson
  Looting

  Parties to the civil conflict
  ——————————-
  Rioters
  Youths
  Hooligans
  Right-wing radicals
  Conspiracy theorists <——————– !
  Anti-lockdown protesters

  Local vigilantes
  ——————
  Football supporters
  Farmers <——————– !

  https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Dutch_curfew_riots#28_January

 2. Ik begreep dat er gisteren in Dokkum protest was tegen de waddenplannen. Dat had dan met het verzilten van de grond te maken. Deze mensen zullen ook niet via aan de tafel gezeten hebben waar besloten werd over hun grond.

  In het verlangde daarvan kreeg ik dit voorstelt via youtube:
  https://www.youtube.com/watch?v=VwQ8dzFQscY
  Circulair……………………………………………………. :/

 3. Goed uit de doeken gedaan hoe het nederlandse spaghetti bestuur in elkaar gezet wordt. Een van de vele trucs van de ambtenarij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *