Waddenacademie als politiek instituut zeer geslaagd (4)

‘Brandstof voor de bouwlobby en onderzoekslobby’: De Brusselse Courant, het Fake News van Friesland. Wel een mooie foto!

Bij het portretteren van het bestuurlijk belangenweb rond de Waddenzee mag 1 als wetenschappelijk instituut vermomd politiek marketingbedrijf niet ontbreken: De Waddenacademie. Met Ed Klimaatwet Nijpels, vriend van de opper-UBO (Oranje) in de Raad van Toezicht vervult die academie alweer 13 jaar succesvol de rol van verkooporgaan voor de UBO’s (Eindbazen grootbedrijf) van de politieke baantjescarroussel, de bouwlobby, energielobby en de onderzoeksindustrie die van politieke modes afhankelijk is voor haar onderzoeksbudget.

Een bedelbrief naar politici om onderzoeksgeld, en academische rechtvaardiging besteding IKW-gelden aan CO2-zwendel op basis van meningen ambtenarij

SDG13 ‘Klimaatactie’ op de Waddenkaart (wij gaan bouwen!)
De Waddenacademie was vanaf het advies voor haar oprichting (2004) en instelling Waddenfonds (als mariene variant Nationaal Groenfonds) opgezet als politieke club door UBO-beschermer Willem Meijer (Rabobank, vm Commissaris van Oranje, Nationaal Groenfonds, zijn tweede vrouw Gerdi Verbeet is bestuurder bij Postcode Loterij).

Zoals de milieuclubs door Wouter van Dieren waren gepacificeerd tot gecontroleerde oppositie, met geld van de NAM.

Iets dat geen schade zou berokkenen aan ‘De Belangen,’ maar die de belangen helpen groen verven als je er maar voldoende belastinggeld over giet. Dat doe je met een afkoopsom van 30 miljoen euro voor academici die anders maar onrustig zouden worden. Met mensen die het qua integriteit niet zo nauw nemen, als ze hun onderzoeksgeld maar krijgen.

Zoals Theunis Piersma, Han Olff en Han Lindeboom. Academici met ‘gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.’ Die op het juiste moment de andere kant op willen wijzen (bv visserij),  beschuldigingen/ongefundeerde opinies herhalend met prof.dr. er voor. Dat komt ‘De Belangen’ beter uit.

SDG Doel 13

Onafhankelijke Ed Klimaatwet Nijpels
De laatste ‘position paper’ (bedelbrief) ‘Klimaatverandering en Ecologie’ van 3 februari van de Bananenacademie gaat geheel toevallig in alarmerende en werkverschaffende zin volledig over het thema, dat Ed Klimaatwet al sinds 1988 al nauw aan het VVD-hart ligt. Als VROM-minister in Nederland, die CO2 moest omzetten in baantjes voor de bouwsector; ‘de’ Klimaatverandering. (SDG Doel 13, ‘klimaatactie’)

Zie Netterlunds es zie kuntrie under zie zielevul

Joh, je verwacht het niet, dat de ‘onafhankelijke Waddenacademie’ in de pas van Rijksbeleid en Brussel loopt, die ‘onafhankelijke Waddenacademie’ onder toezicht van de ‘onafhankelijke’ Ed Klimaatwet Nijpels, de integere multi-commissaris met zijn Energielabel G-boerderij in Langweer (het allerslechtste)

🙂

Nee, in die position paper van nieuw Waddenacademie-directrice Katja Philippart (Tevens Omgevingsberaard) (bedelbrief om onderzoeksgeld) komen geen nieuwe gegevens of metingen voor die weerleggen, wat wij hier al ettelijke malen aantoonden op basis van de MEET-gegevens van het NIOZ zelf en de getijdenbakens van Rijkswaterstaat.

  • er is (vooralsnog) geen versnelde zeespiegelstijging gemeten aan de Nederlandse kust, die is al 150 jaar constant
  •  volgens Van Aken et al (2015) in het Journal of Sea Research past ook de temperatuursprong (van late jaren ’80) tot 2010 nog prima in de natuurlijke variatie, sinds de NIOZ-metingen begonnen.

Windpark Fryslan in aan bouw in PKB-gebied de Waddenzee (randzone IJsselmeer)

Bedelbrief met meningen ambtenaren om publiek geld
Zo er 1 grote bedreiging is voor de kernkwaliteiten van het Waddengebied in de Structuurvisie (bv Openheid), dan is dat de Rijksoverheid en haar CO2-politiek, die weer van Brussel en de Verenigde Naties afkomstig is. (Het dictaat van Parijs, dat ook Joe Biden nu omarmde)

Omdat de metingen nu plots bij die ‘kennisbank Waddenacademie’ niet van pas komen, noch  bij bestuurlijke ambities om de Waddenzee tot ‘duurzaam’ energie-industrieterrein te verbouwen…

.. gaan ze met een communicatiedeskundige Rob Buiter dan interviews afnemen, dus de MENINGEN verzamelen van zelfverklaarde klimaatdeskundigen, hongerend naar meer onderzoeksbaantjes, dus publieke onderzoeksmiljoenen.

De Waddenacacemie loopt in de pas van VN-Politiek en van het Huis van Oranje

Een position paper is dus een bestuurlijke bedelbrief voorzien van academische titels. Plots zijn meningen opgetekend door een communicatiedeskundige belangrijker, dan de gegevens die er al liggen en die het gewenste verhaal (deels) weerspreken:

Wetenschapsjournalist (verkoper) Rob Buiter heeft door interviews met deskundigen de situatie in kaart gebracht. Hij beschrijft de jongste scenario’s voor de Waddenzee, de ecologische consequenties ervan en de handelingsperspectieven. De Waddenacademie reflecteert op deze resultaten in een synthese.

Dus, wanneer metingen even niet van pas komen, dan schakel je op meningen over opgetekend door een communicatiedeskundige.

Met de onafhankelijke Ed Klimaatwet Nijpels als toezichthouder

Brusselse/Leeuwarder Courant, het Fake News van Friesland
Het Fake News van Friesland, de Brusselse/Leeuwarder Courant zet Jouke van Dijk en de nieuwe directrice- Katja Phillippart- alvast in het zonnetje. Daarin mogen ze het gewenste zelfbeeld etaleren als ‘Kennisbank’ van de Waddenzee. Verkoopster Phillippart haar gebabbel zal Ed Nijpels als muziek in de oren klinken.

We citeren het Fake News van Friesland, de Brusselse Courant (van miljardair/bankier Thomas Leysen, de Vlaamse 2030 Agenda-activist):

Over wat het meest prangende vraagstuk s zijn de twee het onmiddelijk eens: de effecten van klimaatverandering. Philippart: Dat komt overal in terug. Als ecoloog (dat is ze niet, ze is gespecialiseerd in stoichometrie RZ) denk ik dan aan allerlei effecten op de natuur. Verschuivingen in soorten en de momenten waarop soorten iets doen gedurende het jaar.

Maar de combinatie van droogte en zeespiegelstijging blablablabla….

Plots mag je wel gigastroomkabels dwars door de Waddenzee leggen

Klimaatverandering is een pleonasme als witte sneeuw, je kunt er onderzoek aan blijven doen tot de hel bevriest, als rookgordijn. En dat blijkt nu net ook de bedoeling. Al zou iets meer zeespiegel die wadplaten iets meer wegspoelen in het jaar Sint Juttemis: het NU grootschalig doorgraven van de Wadbodem met Ed Nijpels zijn windmolenkabels, zou dat niet belangrijker zijn?

Wie bekend is met Philippart en haar werk, weet hoe goed ze de genuanceerde wetenschappers-rol kan veinzen. Terwijl ze bij keiharde gegevens van de megatrends die de partijlijn weerspreken zeer effectief kan wegkijken, in de traditie van Olff, Piersma en Lindeboom. Bij het wegmoffelen spelen ze ‘de genuanceerde wetenschapper’, het is dan allemaal ‘multifactoreel’.

Maar bij politieke modes laten ze alle nuance los, en schreeuwen ze ‘DE KLIMAATVERANDERING’ of ‘De visserij moet weg’

Hoe kun je het werk van Philippart in een metafoor vangen? De olifant in de kamer wegsmokkelen door ‘Aaaah daar zit een muis’ te roepen met prof.dr. er voor. Dat is de rol van Philippart als ‘wetenschapster die de nuance zoekt.’ Dat is de functie van de Waddenacademie…

…naast een sjieke borrelgelegenheid voor alcoholverslaafde regiobestuurders, die het eigen aanzien willen oppoetsen met wetenschap die ze niet begrijpen.

Privaat gewin op publieke kosten = ‘verduurzaming’

Wegkijken bij megatrends en industrialisering
Wat zijn immers twee belangrijke ecologische megatrends van afgelopen 50 jaar, die de basis van het ecosysteem beinvloeden?

  • de eutrofiering en daarna de-trofiering door defosfatering/milieubeleid van de kustzone, zodat de Redfield Ratio (P:N-verhouding) voor optimale biologische productie in de kustzone verschoof van de gunstige 1:18 naar wel 1:100 (zie oa het werk va Jef Huisman)
  • de vertienvoudigde zeehondpopulatie en dus predatie (top down druk) naar + 10 duizend stuks die per hond per dag 5 kilo vis weg eet. Liefst 60% van de vis in het Waddengebied kan zo in zeehondenmagen verdwijnen.

Bovendien, zo verzekeren waterbouwkundige experts mij het volgende:

Het boek ‘’Een halve eeuw Zuiderzeewerken’’ van Prof Thijsse, oprichter Waterloopkundig Lab, nu deel van Deltares, en zoon van Jac P. Thijsse, grondlegger van de natuurbescherming in Nederland, wijdt een stuk tekst aan de zorg voor het in het voldoende mate binnenlaten van Glasaal (p.178) bij de aanleg van de spuisluizen.

Men heeft dus niet zomaar een dam gelegd zonder na te denken, zoals men tegenwoordig graag beweert.

Dat werd mij ook verzekerd door visser en vismigratiekundige Gerard Manshanden: er zitten al  25  gaten in de dijk waardoor paling migreert (zie mijn verhaal voor Elsevier). Aangepast spuibeheer zou tot voldoende vismigratie leiden.

….een gat van 100 miljoen (begroot op 50 dus minstens het dubbele) zonder toegevoegde waarde…Prestigeprojecten met publiek geld zonder rendementstoetsing door Waddenvereniging cs

‘Alarm!!! De Visstand’/Vismigratierivier
Maar dan kan de triomfkreet ‘we gaan bouwen’ niet uitgesproken met prof.dr er voor.

Volgens Philippart et al en de met Waddenfonds-miljoenen afgekochte ‘Coalitie Wadden Natuurlijk’ was het een mysterie waarom vanaf de jaren ’90 de visstand veranderde, waarom productiviteit (bv mosselaanwas) omlaag ging, ook al tonen experimentele studies (bv Maricult) hoe fosfaatverrijking mosselen met tenminste 18 procent meer doet groeien.

Maar dat zijn metingen. Jakkes.

Bij de Waddenacademie zijn populaire en veelvuldig herhaalde meningen belangrijker, die ‘wetenschap’ gaan heten als iemand met academie-titel het maar zegt. Opdat de strijdkreet voor Ed Nijpels en de UBO’s mag klinken:  ‘We gaan bouwen!’

Ze sloegen net zo lang alarm over ‘de visstand’, tot de politiek (motie Kocer Kaya D66) vervolgens vanwege ‘de visstand akkoord ging met publieke financiering van ‘meer onderzoek’ en ‘meer natuurverbouwing’.

Dus moest er maar een Vismigratierivier komen, het duurste aalscholverrestaurant ter wereld, prestige-project van Waddenvereniging-verkoper/bedrijfskundige Arjan Berkhuysen en Herman Wanningen. (World Fish Migration Day) Een prachtig bouwproject in ‘De Nieuwe Afsluitdijk.’

Klimaatnepnieuws NRC 12-7-1988.

Klimaatprof met nul klimaatpublicaties
Pier Vellinga
ging Philippart voor als wetenschappelijk directeur. Pier en Ed Nijpels kennen elkaar namelijk al sinds 1988, toen Nijpels zijn VROM-Ministerie deze ‘klimaatprofessor’ plots de academische boom in katapulteerde van de Vrije Universiteit. Omdat het Koningshuis (troonrede Bea) en Buitenlandse Zaken op de klimaattrommel wilden slaan.

Een ‘klimaatprofessor’ afkomstig van het Waterloopkundig Laboratorium (WLO, nu Stichting Deltares van Ministerie Economische Zaken) met evenveel publicaties over klimaatfysica op zijn naam als ik:

  • NUL, zijnde NIHIL

Op het gebied van klimaatwetenschap heeft Pier Vellinga dus evenveel recht van spreken als een Yogameisje dat zichzelf kan dubbelvouwen.

…als de zeespiegel van de Waddenzee al 150 jaar constant stijgt met 12-16 cm

Maar zijn gave als zeespiegeloverdrijver, en verkoper in de massamedia van voorgenomen Rijksbeleid voor CO2-politiek en kustverbouwing, die werd in 1988 al door NRC Handelsblad opgepikt. In een artikel waarin ook Ed Nijpels werd opgevoerd, overdreef hij de daadwerkelijk gemeten zeespiegelstijging met een factor 2,5.

Pier Vellinga wordt net als Ed Nijpels niet gehinderd door enige integriteit. Ze moeten in elkaar de zelfde schaamteloosheid hebben erkend.

Als directeur van de Waddenacademie en voor de Deltacommissie (2007) met Cees Veerman mocht hij dat kunstje nog eens herhalen: een zondvloed van liefst 1,20 meter zeespiegelstijging zou ons deze eeuw treffen, terwijl er 18 centimeter per eeuw gemeten was.

Zodat (de UBO’s van) Van Oord, Bam cs de Nieuwe Afsluitdijk kregen, een op 3 miljard begroot (dus reken minstens het dubbele) bouwproject waarin ook die Vismigratierivier mooi past als ‘groen doekje voor het bloeden’.

Johan, de Bi O Bouwer van de Texelse Biobouwerij, het NIOZ

Niet alles aan Waddenacademie even corrupt
Natuurlijk, de Waddenacademie bracht ook goede publicaties uit, zoals van Karsten Reise die wijst op een voor systeemecologen onwelgevallig feit: draai de tijd terug, begin opnieuw en je zou weer hele andere trends krijgen. Natuur is verandering op alle ruimte- en tijdschalen, en ‘natuurherstel’ – de pretentie dat je aan ‘de juiste knoppen’ kunt draaien bij volmaakte kennis (kortom de hele opzet van Programma Rijke Waddenzee)-heeft trekken van innerlijke tegenspraak.

Hoor je nooit meer iets over.

Een van de weinige ecologen met fatsoenlijke wetenschappelijke standaarden, Jaap van der Meer mocht wel eens wat zeggen.

Maar laatstgenoemde bracht een publicatie uit, waar de Coalitie Wadden Natuurlijk met al die fondsenwervende baantjesjagers en hun vriendjes bij de Rijks Universiteit Groningen/Radboud Universiteit (van verkoper Tjisse van der Heide, pupil van Han Olff de geldwolf) mogelijk wat zenuwachtig van werden:

Ho ho mayday mayday, Houston we have NO problem…

Bananenacademie van Ed Nijpels
U leest het goed, al dat gemurmel over grootschalige herstelprojecten van ‘biobouwers’… ‘s nie nodig.

En dat mag natuurlijk niet waar zijn. Dat je de bestaande natuur ook gewoon met rust zou kunnen laten… Dat al dat nutteloze miljoenen euro’s Waddenfonds verdampende onderzoek in die reeds dood onderzochte Waddenzee toch maar in diepe bureaulades verdwijnt. En het motto blijft vervolgens altijd; ‘We gaan Bouwen!’

De Waddenzee wordt 1 groot energie-industrieterrein, dat mag namelijk van de Raad van State (Windpark Fryslan), en moet van de politiek (2030 Agenda, SDG doel 13, Klimaatactie) In de marge mag je dan als afgekochte academicus wat roepen over natuurwaarden.

Nu hebben ze Jaap van der Meer als buitengewoon hoogleraar weggeparkeerd bij Wageningen Universiteit: hij mag nu 2030 Agenda-politiek (SDG 14) van ecologenrandje voorzien (sustainable marine food production). Met hem als wetenschappelijk directeur zou je nog enig vertrouwen krijgen in de wetenschappelijke integriteit van de Waddenacademie.

Persbericht

Maar dan zou die Bananenacademie echter haar werkelijke doel voorbij kunnen schieten:

  • Academische rechtvaardiging fabriceren voor baantjes voor de onderzoeksindustrie en academische rechtvaardiging voor private zelfverrijking op publieke kosten voor de UBO’s (Eindbazen grootbedrijf rond de Oranje-UBO)

Je wilt toch geen ruzie met multi-commissaris en Oranje-lieveling Ed Nijpels, UBO-beschermer van de Bananenmonarchie als toezichthouder voor ‘De Belangen’. Om dan toch met een positieve noot te eindigen: de Waddenacademie is als politiek verkooporgaan zeer geslaagd te noemen. We mogen als Friezen trots zijn, dat we in nepotisme, leugen en corruptie met Den Haag kunnen concurreren.

Tellen we eindelijk mee! Grutsk! Mienskip! Voorop lopen in meelopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *