‘Flankerend beleid’ holt grondrechten uit…

Anderhalve Meter = onbeperkte staatswillekeur

In de Marxistische Failed State NL-week op Interessante Tijden vandaag aandacht voor ‘De Grondwet’ van 1983 waarmee we nu zitten opgescheept. De Grondwet behoort normaliter burgers tegen de overheid te beschermen.

De Nederlandse Grondwet biedt alle ruimte voor het omgekeerde: meten met twee maten (Artikel 1) en de overdracht van nationale zeggenschap naar internationale instituties (Artikel 90). Maar vooral rechtenloosheid ten gunst wazige criteria als ‘Algemeen Belang’, ‘beperkingen’ en met zogenaamd ‘flankerend beleid’.

Internationale ‘verdragen’ (Dictaten van diplomaten) helpen ook bij de uitholling van grondrechten. De term daarvoor is ‘technocratie’, of gewoon ‘totalitair’.

Natura 2000-profiel Eidereend Alterra, door 1 bioloog uit de duim gezogen, waarschijnlijk Mardik Leopold. Met gevolgen voor de gehele Noordzee- en Waddenvisserij

Technocratie
De huidige strategie van de oorlog tegen grondrechten door het Rutte-regime komt niet uit de lucht vallen. Je kunt grondrechten en ‘de wet’ steeds verder tot dode letter maken via ‘regulering’. Die trend zien we al sinds instelling van de nieuwe Grondwet (1983). Je verplaatst de bevoegdheid over de inrichting van je leven en land dan naar een handvol ‘deskundigen’. De term daarvoor is ‘technocratie’.

Een mooi voorbeeld is Natura 2000-regulering.

Een handvol ecologen bij Alterra/Imares (Wageningen UR) of RIVM met rekenmodellen, bepaalt vervolgens het lot van de gehele agrarische sector, door ‘hersteldoelen’ in strategisch geplaatste habitatjes te formuleren. Plots is het eigendomsrecht ongeldig binnen een straal van 10 kilometer, want je moet plots als boer allerlei beperkingen in je gebruik en miljarden euro’s onkosten tolereren.

De wet blijft dus wel bestaan op papier.

Maar onderliggende regulering maakt de relatieve geldigheid van die wet steeds meer tot dode letter. Oftewel: De Vierde Macht neemt de macht over, en de ngo’s/lobbyisten/multinationals waarmee die in bed liggen. Wanneer het geen jonge jongens zijn, dan hoef je dat ‘in bed liggen’ bij VVD’ers niet letterlijk te nemen, het is figuurlijk bedoeld.

Carola-spotprent, door boeren op spandoeken uitvergroot. Duw een ‘stikstofwet’ door, en het eigendomsrecht heeft plots een uitzonderingsbepaling er bij.

Beperkingen krachtiger dan grondrecht
Nu zien we dat technocratie-mechanisme plots in stroomversnelling verlopen, dankzij de tot ‘coronacrisis’ omgedoopte jaarlijkse griep-epidemie. Wat professioneel georganiseerde bangmakerij, en hup daar gaan alle mensenrechten ‘tijdelijk’ (de Crisiswet uit 2010 is al weer 11 jaar tijdelijk) door het toilet.

Neem bijvoorbeeld het nu buiten werking gestelde artikel 10 van de Grondwet:

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Of artikel 11:

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

..tenzij wij vinden van niet.

De beperkingen krijgen meer geldigheid dan de rechten

Verzin ‘de anderhalve meter-regel’, en de overheid heeft plots volmacht om te bepalen wie je op bezoek krijgt in je eigen huis. Verzin een noodsituatie, en plots mogen ze je kind in beslag nemen voor een medisch massa-experiment.

Want een uitzondering op de regel is zo geregeld in een technocratie. Geef je ambtenaren de opdracht tot ‘nieuwe regels’ aanbevolen door ‘gezaghebbende deskundige X’ en hupzodiegaat. Een nieuwe wet die het grondrecht buiten spel zet is zo gemaakt en doorgedrukt, wanneer je in een totalitair en corrupt land leeft. Kijk maar naar de politie.

Voor behoud van hun baantje zijn ze al bereid om met 3 man een bejaarde vrouw tegen de grond te smijten en te arresteren voor de avondklok. Dat zijn de zelfde mensen die de Joden in de trein duwden naar Westerbork. (‘ja dat zijn de regels’)

De meeste mensen deugen niet, zie maar om je heen: iedereen om je heen die onnadenkend een bekdeksel draagt, die zou jouw ook op de trein naar Auschwitz zetten (‘zo zijn de regels’)

De uitzonderingen nivelleren de regel

Flankerend beleid ruïneert sociale structuur en tradities
‘Flankerend beleid’ heet zoiets ook wel. Via regulering maak je dan ‘de wet’ nagenoeg tot betekenisloze letter. De wet bestaat op papier wel, maar die is door regulering in betekenis uitgehold. Daarbij valt op, dat dit marxistische terreurregime consequent de traditionele sociale structuren en omgangsvormen van mensen onderling, en mens-natuur-omgang torpedeert.

Net als bij Natura 2000.

Via ‘flankerend beleid’ maakt deze leugenachtige en corrupte overheid de valkerij- het houden van roofvogels- ook onklaar. Men verzint bij het Ministerie van LNV een regel dat je vogel maar 2 uur achtereen op ‘het blok’ mag zitten.

Zo verschaf je vaak ‘bijzonder gemotiveerde’ (linkse activisten) NVWA-inspecteurs onbeperkt volmacht om valkeniers lastig te vallen met een volstrekt willekeurige maatregel, bedoeld om ze het bijltje er bij neer te laten gooien.

Frame valkerij tot ‘dierknevelen’ en hup daar gaat een traditie van duizenden jaren via ‘flankerend beleid’…

Of bijvoorbeeld: nieuwe huisvestingsregels voor je vogels, zodat je dusdanige onkosten moet maken dat je denkt ‘bekijk het maar’. Zie ook hoe de NVWA ambtsmisbruik van een inspecteur tolereert, wanneer deze de traditionele leeftocht maar verwoest van een collectief binnenvissers.

Wanneer ik daarvan de naam openbaar dreigen ze direct met kort geding. Bij een kort geding tegen deze leugenachtige en corrupte overheid, weet je zeker dat zo’n corrupte teef van D66 (‘de rechter’) de Staat gelijk geeft. Dus op papier geldt de vrijheid van gedachten, maar in de praktijk dus niet.

…tenzij de Staat een kort geding aanspant dat je zeker verliest, of tenzij een ambtenaar zich gekwetst voelt zodat ze je arresteren

Op die wijze maakt deze leugenachtige en corrupte overheid ook de jacht onklaar. Door regels rond de wapenwet te bouwen, als een verplichte psychologische test met sturende vragen in het voordeel van de anti-jachtlobby.

Plots verloren in Limburg door die bizarre test tientallen jachtakte-houders hun vergunning. De Koninklijke Jagers Vereniging spande daarom voor het eerst in haar bestaan een bodemprocedure aan tegen De Staat der Nederlanden. Uiteraard zonder succes.

..tenzij wij vinden van niet

Grondrechten geldig als ons dat uitkomt
Met een corrupte rechterlijke macht van D66 of erger, die standaard partij kiest voor deze leugenachtige corrupte overheid, is ‘het recht’ een ceremonieel geheel, dat louter de legitimatie dient van de zittende macht. Net als ‘De Grondwet’ en ‘De Mensenrechten’, het is papier waarmee ze zichzelf legitimeren.

Bij goddelozen kijk je daarom nooit naar de intenties/verkooppraatjes, maar de logische consequenties. Wat zijn hun daden. Als Marx Rutte ‘A’ zegt doet hij ‘B’.

Bij een kort geding tegen ‘De Staat’ heb je maar in 1 op de tien gevallen kans op enig succes. Die juridische gokkast van D66, fruitautomaat der advocatuur die volgens de Advocatenwet (1952) trouw zweert aan ‘de Koning’, en die in dienst zijn van de rechtbank.

De Uitzonderingen nivelleren de regel: met ‘nondiscriminatie’ maak je iedere overtuiging buiten marxisme illegaal, of ‘extreem/radicaal’

Al sinds Bretton Woods (1944) is op internationaal niveau gewerkt aan deze New World Order van het internationaal socialisme. Op juridisch niveau met de International BAR Association (1947) In Nederland heette die beweging ‘De Doorbraak’. De overplaatsing van nationale zeggenschap naar internationale instituties is zelfs in de Grondwet verankerd in artikel 90.

Marx Rutte verwees  nog speciaal naar Artikel 90, toen hij bij een lezing indruk wilde maken op Klaus Schwab (World Economic Forum)

De geloofsbelijdenis van het internationaal socialisme, dat is de ‘Verklaring van de Rechten van de Mens’. (1948) Zoals we al toonden, biedt artikel 29 instanties rond de Verenigde Naties, zoals de WHO, de ruimte om alle mensenrechten opzij te schuiven. Alles dat in strijd is met ‘de belangen’ van de VN maakt al die vrome artikelen onklaar.

Andermaal: verzin ‘flankerend beleid’, en ‘de wet’ bestaat op papier nog wel, maar in de praktijk is van geen enige rechtstaat meer sprake. De wet dient louter nog als vrome legitimatie van ‘de macht’ zelf. Ze kunnen er naar wijzen en roepen ‘zie, wij zijn democratie’. Net als in de DDR.

Met nondiscriminatie vernietig je iedere vorm van traditionele menselijkheid, De Staat bepaalt wat je denkt, ziet en zegt = communisme

De advocatuur profiteert van neomarxistische grondwet
De Mensenrechten zijn er vooral voor ‘de rechters’ en de advocatuur. De vrome geloofsbelijdenis van goddelozen ‘mensenrechten’, werden in de nieuwe Grondwet (1983) omgezet in even betekenisloze geloofsartikelen als artikel 10 en 11.

Roemrucht is het neomarxistische Artikel 1: gij zult niet discrimineren, dat mag alleen de ambtenarij doen naar eigen willekeur. Al in de jaren ’50 was een commissie actief die onderzocht, of deze neomarxistische grondwet  de bestaande kon vervangen. Maar toen was Nederland nog te christelijk.

Na de Culturele Revolutie van 1968 was een geheel ander land ontstaan. Nu zijn belijdend christenen een kleine minderheid geworden. Zelfs het CDA (Wopke Hoekstra) maakt de geesten al rijp om Artikel 23 (bijzonder onderwijs) te slopen. Alleen neomarxistische staatsindoctrinatie is dan de norm, zoals reeds beschreven in mijn artikel over SDG Doel 3.

Het op een voetstuk plaatsen van sodomie en seksuele devianten is tot nationale plicht gemaakt op straffe van vervolging en demonisering. Zoals de Bijbel al voorspelde worden christenen een vervolgde minderheid.

Diversiteit in de klas: 1 blank kind in de verdrukking…

Dag van de Gelijkheid’
De agressieve wijze waarop christenen gedemoniseerd worden, die zal steeds openlijker plaatsvinden met alle mogelijke staatswapens. Steeds met ‘flankerend’ beleid uit naam van ‘non-discriminatie’ en haar evenknie in je gezicht: ‘diversiteit en inclusie’

Net als in de Sovjetunie, net als bij Mao, been there, done that.

In het Nederlands Juristenblad (nr 44, 18 december 2020) bepleit jurist Ludo Gregoire al er om de christelijke feestdagen op te heffen. In plaats daarvan moet zijn neomarxisme eigen feestdagen krijgen. Zoals ‘de dag van de gelijkheid’, hoe marxistisch wil je het hebben…:

Ter viering van onze belangrijkste wet, Artikel 1. Op 21 maart, zoals door de VN is bepaald, met festivals, lezingen, een emancipatiemonitor, een anti-discriminatiemonitor. Feestelijk toeval, de lente begint met een vrije dag.

Genderideologie 2030 Agenda van Koningshuis cs, landgoed Zonheuvel, thuisbasis CDA-vakbeweging

2030 Agenda, de nieuwe grondwet
Nou, wij blij dat we dat kadootje van die k*t-communisten krijgen. Andere ‘feestdagen’ zouden ‘Nieuwjaarsdag’ zijn, de ‘viering van de verjaardag van de aarde’ met ‘het bijhouden van de gezondheid van onze planeet’ (hun planeet). Wat Gregoire hier schrijft is geen randverschijnsel, dit is de ideologie van de internationale elite.

Kortom: de 2030 Agenda, die de gehele elite tot het Koningshuis en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) al onderschrijft. Bij lokale bestuurders vooral dankzij dommigheid, ezeligheid, een gebrek aan kennis.

De 2030 Agenda bij de VNG

Zij onderschrijven dat vanwege ‘het Akkoord (diplomatendictaat) van Parijs (2015), dat boven alle 24 grondrechten is geplaatst. Niet voor niets nam de Tweede Kamer al de ‘SDG’-toets aan in 2019: alle nieuwe wetten moeten worden getoetst aan de mate waarin ze bijdragen aan de neomarxistische VN-politiek van de 2030 Agenda.

Blabla, zeven plagen dankzij uw welvaart, voel je schuldig!

En zo komen we dus bij de addertjes in de Grondwet, als ‘algemeen belang’. Wiens belang is dat? Wie definieert een noodsituatie, buiten een dijkdoorbraak waarin half Nederland verzuipt, of wanneer de nazi’s binnenvallen.(oorlog)

Marx Rutte houdt zich niet aan de Grondwet, wanneer hij zijn noodwet en ophokwet (24/7 opsluiting bevolking) door Tweede en Eerste Kamer jast. Die beide wetten heffen al onze grondrechten op, die volgens de eerste 24 artikelen van die Grondwet gewaarborgd zouden zijn.

SDG House, het Tropeninstituut is ook tot SDG-House gemaakt. Dat was ook de uitvalsbasis van Prins Claus zijn NCDO

Grondwetje wijzigen naar willekeur
Oftewel, je rommelt even een wetje in elkaar, weet jezelf verzekerd van de steun van je machtskartel, regelt wat corrupte rechters als Tan en De Sonnaville: en daar ga je gewoon, men doet maar…

Officieel had de Eerste Kamer de 24/7-ophokwet niet eens in stemming mogen brengen, door onvoldoende quorum: onvoldoende aanwezige senatoren.

Maar wanneer ‘De Macht’ zich niet aan enige regels gebonden weet, bijvoorbeeld omdat Tweede Kamer-leden de wet niet kennen, dan geldt enkel ‘als we er maar mee wegkomen’. Nu liggen ook diverse voorstellen klaar, die het eenvoudiger maken de Grondwet te wijzigen. Vroeger kon dat alleen gebeuren wanneer een nieuwe Tweede Kamer werd geinstalleerd.

SDG16: werelddictatuur en je bek houden, mondkap op!

Nu liggen er voorstellen om het 2/3-meerderheidsbeginsel te relativeren en de noodrem van de Eerste Kamer er uit te krijgen. Met de wijsheid van achteraf, zien we hier slechts het logisch resultaat van een ontwikkeling. Die van de opkomst van het wereldsocialisme/’de transitie’, dat automatisch leidt tot een onmenselijke dictatuur.

Zoals bij alle socialistische regimes. Want zonder ‘Heb God lief en uw naaste als uzelf’ is er geen moraal, alleen ‘De Wil tot Macht’. En dus hoeven wij dit leugenachtige, goddeloze en corrupte terreurregime van Marx Rutte niet langer 1 seconde serieus te nemen.

Of wilt U wachten tot ze uw kinderen uit huis komen halen, om die aan een medisch experiment op publieke kosten te onderwerpen? Het is verbazend dat Mark Rutte nog steeds over straat kan lopen zonder gelyncht te worden.

Kijk, dat men regels nog gebrekkig/willekeurig handhaaft, wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Moet je eerst zelf goed de sjaak zijn, voor je wakker wordt?

One Reply to “‘Flankerend beleid’ holt grondrechten uit…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *