Criminele overheid overtreedt artikel 3:4:2 AWB

Voor het oude gerechtsgebouw Zaailand

Na drie themaweken over achtereenvolgens spindoctoring, de gecontroleerde massamedia en het fenomeen ‘Failed State NL’, duiken we nu in ‘het recht’. Wat heb je aan recht als de Nederlandse overheid een criminele organisatie is geworden die onrechtmatig handelen tot norm verheft, en ‘de leugen’ tot ‘het nieuwe normaal’?

Mijn hoger beroep bij de Raad van State

Het ‘recht’ kennen is uw plicht
Als burger word je geacht je ‘recht’ te kennen, al die duizenden verwarrende regels en uitzonderingsbepalingen. De meeste Nederlanders zijn daar te lui en te dom voor, inclusief het gros van de Tweede Kamer. En toch gaan we deze week daar verder in duiken.

Van die verwarring maakt hun (het neoliberale/communistische Kartel) leugenachtige en corrupte overheid nu namelijk dankbaar gebruik. Eenmaal tegenover de Vierde Macht delf je als burger meestal het onderspit.

‘Het recht’ blijkt vaak gewoon een ander loket van die zelfde leugenachtige en corrupte overheid, die zichzelf het geweldsmonopolie toe-eigent. ‘Zelfverdediging’ noemen ze dan ‘terrorisme’.

Ook de advocatuur is in dienst van ‘de rechtbank’ en zweert trouw aan ‘de koning’ volgens de Advocatenwet van 1952. De Orde van Advocaten, ingesteld met die wet, heeft twee door ‘de kroon’ benoemde toezichthouders, dus mensen die zich bij ‘Het Kartel’ bewezen.

Raad van State

IRT Affaire: De Staat als drugsdealer
Onder die toezichthouders bevindt zich een klassieke Kartel-koningin, Groen Links-coryfee Andree van Es. Dat is de ex- van de in 1997 omgekomen Maarten van Traa (commissie IRT-affaire 1994, De Staat als grootschalige drugshandelaar)

Zonder advocaat mag je geen stukken indienen bij hun rechtbank, want de advocatuur is het verlengstuk van die rechtbank, onderhorig aan ‘De Koning’. Het belang van de advocatuur- een industrie met al 18 duizend werknemers- is ‘uren schrijven’, het overhevelen van privaat kapitaal naar de corporatie Staat der Nederlanden.

Niet jouw lot of zaak, tenzij ‘no cure no pay’ geldt. Of je moet 1 van die zeldzame uitzonderingen op de regel treffen. En die zullen je (helaas) het beeld bevestigen dat ik je hier geef.

Vaste lezers van Interessante Tijden weten al, dat de Wet openbaarheid bestuur (Barend Biesheuvel 1970) in de praktijk buiten werking is gesteld. Daarom zegde ik 19 augustus 2019 bij de Raad van State mijn vertrouwen op in de Nederlandse Rechtstaat. Er is bij de Vierde Macht geen enkele prikkel tot naleving van de informatieplicht.

Ze komen overal mee weg. De ‘rechtstaat’ in Nederland is een papieren façade, we zijn misschien wel 1 van de meest corrupte landen van de EU.

Plofkapgestapo, voor het behoud van z’n baantje wil die alles doen

Tan Da Sonnaville in dienst van het Rutte-regime
Het Recht in Nederland is ‘wat kromstaat voor de belangen’, want de Raad van State is een politiek orgaan, geleid door een D66-lobbyist van Het Kartel: Thom de Graaf. Bij de Avondklok-zaak die Viruswaarheid in eerste instantie won (Avondklok = onrechtmatig), kon die twee jaar hier gedane constatering nu voor een groter publiek zichtbaar worden.

Zo’n  hete aardappel in de keel, Marie Anne Tan De Sonnaville. Hoe onbeschoft en agressief dat gekke mens Jeroen Pols in de rede viel, en met staatsagressie bedreigde (‘anders roep ik de beveiliging’)

Hoe Pols haar wraakte, en hoe De Staat even in 4 uurtjes een probleempje ‘fixt’: namelijk dat er nog 1 rechter was, Mr Hoekstra die meende dat zij onafhankelijke rechtspraak mocht bedrijven. Is zij nu naar Siberië verbannen?

Eerder hielp Tan-De Sonnaville Rutte al met de Urgenda-zaak bij de Hoge Raad, die de zelfde doelen bepleit als het Kartel.

Bij de Raad van State: Behoorlijkheid van Bestuur is een Grondrecht

Gelijk hebben en gelijk krijgen
Nu hebben we nog steeds geen goed nieuws gemeld. Jeroen Pols liet in zijn voor Cafe Weltschmerz voorgelezen pleidooi al zien, dat het Rutte-regime onrechtmatig handelt. Je mag helemaal niet aanspraak maken op de Bijzondere Bevoegdheden Burgerlijk Gezag die bij het uitroepen van de Uitzonderingstoestand gelden.

Want een Uitzonderingstoestand, die geldt alleen bij een plotse ramp of inval van buitenlandse macht.

De Wet Publieke Gezondheid waar ze nu aanspraak op maken om de Avondklok door te drukken, die dekt volgens Pols niet het voorkomen van ‘besmettingen’. Bij 98% van ‘besmetten’ treedt hier geen ziekte op.

Die wet gaat alleen om het voorkomen van zieken. Is iemand ernstig ziek, dan mag die in quarantaine geplaatst worden, bijvoorbeeld Ebola (sterfte van tientallen procenten). Maar zelfs dan, heeft die geisoleerde/opgeslotene recht op een advocaat.

Dus hebben wij als 17 miljoen door De Staat opgeslotenen allen formeel recht op een advocaat. Maar zoals bij ieder crimineel regime: je kunt ook qua recht wel gelijk hebben, maar als de rechterlijke macht corrupt is, dan heeft ‘De Staat/Het Kartel’ altijd gelijk.

Zie je wel: zonder vooringenomenheid

Goed Nieuws: wij HEBBEN gelijk
Feitelijk is de overheid nu zelf in overtreding, door steeds valselijk de positieve resultaten van een PCR-test als ‘besmetting’ te rapporteren. Het verstrekken van valse informatie is een bestuursrechtelijk delict.

Niet alleen gebiedt artikel 2.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht dat vooringenomenheid is verboden. Ook moeten bestuurders ervoor waken dat zij geen personen bij hun besluiten betrekken die van dat besluit persoonlijk profiteren. (artikel 2:4:2)

Sieben Poel mocht NM helemaal niet in de bestuursarchitectuur opnemen als belanghebbende

Zoals particuliere stichtingen als Natuurmonumenten, die miljoenensubsidies cashen voor door die planvorming aangejaagd ‘natuurherstel’ (baantjes bouwen)

Op dat artikel had ik dus Sieben Poel en Aante Nicolai van Rijkswaterstaat dienen te vervolgen. Daarom is de door hen opgetuigde bestuursarchitectuur die ik De Waddenoligarchie noem onrechtmatig. Natuurlijk oordelen die corrupte linkse rechters in hun voordeel, maar dat doet niets af aan het feit.

Procederen tegen ‘De Staat’ heeft zin, omdat je een feit creeert. Je toont feitelijk aan hoe leugenachtig en corrupt de Nederlandse overheid is. En ze maken ook fouten, zodat je ze steeds meer te pakken krijgt.

Zie je wel

Plicht tot juiste informatie
Daarnaast heeft de overheid de plicht tot het verstrekken van de juiste informatie. Het is dus onrechtmatig wanneer de overheid je dwingt tot PCR-tests onder de noemer ‘besmetting’, want een PCR toont geen besmetting of ziektegeval aan. Daarover kan enkel de (huis)arts beslissen.

Dit blog van Blenheim Advocaten haalt de ‘Zorgvuldigheidsnorm’ aan als basis voor aansprakelijkheid bij de overheid.

Op Infomil van de Rijksoverheid, lezen we verder dat ‘het bevoegd gezag’ geen procedures mag gebruiken voor het opstellen van regels die daarvoor niet zijn bedoeld. Zoals ‘de wet publieke gezondheidszorg’ om ‘besmettingen’ te voorkomen.

Behoorlijk bestuur is geen ‘gunst’ maar een plicht van de overheid

Dit zijn de zogeheten Algemene Beginselen Behoorlijk Bestuur (ABBB) van de Algemene Wet Bestuursrecht.

1c. Verbod op détournement de procedure
Het bevoegd gezag mag geen besluit nemen met een procedure die niet voor dit besluit bestemd is. Het mag ook geen besluit nemen met gebruik van een procedure, die niet past bij het besluit. De gebruikte procedure moet kloppen met de wet.

In Artikel 3.2.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht zit het zorgvuldigheidsbeginsel verder verankerd, als plicht voor openbaar bestuur (memorie van toelichting):

Artikel 3.2.1 verplicht de overheid om zich een goed beeld te vormen van de bij een besluit betrokken belangen. Dit is noodzakelijk om vervolgens de betrokken belangen tegen elkaar af te kunnen wegen.

Het staat er toch echt…

We vinden verder de volgende bepaling in artikel 3:4:2:

De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

Doe Niet Mee, weiger dat mensonterende bekdeksel te dragen, een plicht zonder enig voordeel

Je MKB vernietigen en de sociale structuur van je land vernietigen op basis van twee leugens (er was geen klasse A-virus, en PCR toont geen ‘besmetting’), dat betekent dus dat de overheid onrechtmatig handelt.

 

10 Replies to “Criminele overheid overtreedt artikel 3:4:2 AWB”

 1. De geschiedenis bewijst ons keer op keer dat wanneer puntje bij paaltje komt,
  “de Politie” niets meer of minder is dan een Knuppel.
  Zij dienst slechts 1 doel, het onderdrukken met geweld van een vreedzame bevolking
  die haar stem laat horen wanneer zij het met bestuiten van de heersende klasse
  niet eens is.
  Deze specifiek geselecteerde diersoort op een IQ van minder dan 40, geen geweten
  en een totale afwezigheid van enige moraliteit is tot de meest extreme uitingen van geweld
  in staat voor de Staat, door de eed van trouw gezworen aan de Koning.
  Wij zijn 1, zo roepen zij in groepsformiteit, als legitimatie voor het instrument van onderdrukking.
  Waakzaam en Dienstbaar voor de Koning en zijn Kabinet, tegen de bevolking.
  Schaamte is een mentale toestand hun onbekend.

 2. “Deze specifiek geselecteerde diersoort” m.i. De digitalisering/globalisering selecteert beta’s die statistisch een hogere aanleg hebben voor autisme, en psychopathie, en die kennen geen schaamte……….de IQ coefficient (wie heeft ’t ooit uitgevonden) is geen horizontale lijn maar een cirkel waar de top einden niet met elkaar verbonden, dus, dom/stom staat ” gevaarlijk” dicht bij uiterst intelligent.

  I am just a spectator.

  1. In de Tweede Kamer zitten welgeteld 3 mensen, die op niveau een bèta-studie hebben afgerond, De rest, heeft nauwelijks enige opleiding van betekenis gevolgd en, wanneer er aan begonnen, dan veelal niet eens afgerond.
   In de politiek zitten procentueel gezien, qua opleiding, de meeste mislukte en gesjeesde personen. Dat deze charlatans vervolgens beslissingsbevoegdheid wordt toevertrouwd over veelal technische zaken met verdragende gevolgen voor de samenleving, is een debacle, dat de kiezer zich mag aanrekenen.
   In de Kamer is een chronisch tekort aan Bèta-mensen. Dan zouden de Kamerleden zich nimmer zo onbeschaamd hebben laten uitschakelen. Er is slechts een paar procent kritisch denkvermogen aanwezig. De rest is te dom om te poepen.

   “de IQ coefficient (wie heeft ’t ooit uitgevonden) is geen horizontale lijn maar een cirkel waar de top einden niet met elkaar verbonden, dus, dom/stom staat ” gevaarlijk” dicht bij uiterst intelligent.”

   Doorgaans zijn mensen, die twijfels uiten over IQ-coëfficiënt, nooit zélf intellectuele hoogvliegers.
   De IQ-verdeling LIJKT lineair, maar tussen iemand van IQ-100 en iemand van IQ-110, zit geen 10 % verschil, maar voor 110 moet je wel 30% meer denkvermogen kunnen aanwenden.
   En IQ-140 bevindt zich voor de IQ-100-persoon onbereikbaar vér achter de horizon. Een blikje RedBull gaat hem dan daarbij niet helpen.
   Een IQ-100 persoon en een IQ-140 persoon zijn 2 mensen, die nauwelijks tot niet meer een inhoudelijke gesprek met elkaar kunnen hebben.

   Van de beneden-gemiddelden hoef/mag je niets verwachten. Die dragen klitteband-schoenen, omdat ze hun eigen veters nog niet kunnen strikken. Hen kun je daarom ook niets kwalijk nemen.

   Het is de dómme mensenmassa, die veel teveel zeggenschap heeft gekregen.
   De reden daarvoor is evident. Maar de gevolgen zijn dramatisch.
   De domme mensenmassa zit niet aan de uiteinden, maar in het midden.
   Dat is IQ-rond-de-100. De bekende piek in de normaal verdeling.
   En dat is dus 60% van onze populatie!

   (lees ook eens “The Bell Curve”, van Herrnstein en Murray)

 3. Het ging dus over “Hoe is het in Godsnaam mogelijk dat de Politie
  zo schaamteloos te werk gaat en hoe kijk je dan in de spiegel en
  hoe vindt je rechtvaarding voor je abnormale gedrag”.

  Dan maar een andere classificatie van persoonlijkheidsstoornissen
  als voorwaarde voor het deelnemen aan deze “specifieke diersoort”
  ten einde zich met veel genot te laten misbruiken door Koning en Kabinet.

  Volgens Theodore Millon:
  Antisocial: People with antisocial personality disorder depict a long pattern of disregard for other people’s rights. They often cross the line and violate these rights.
  Sadistic: Gain satisfaction through dominating, intimidating and humiliating others. They are opinionated and close-minded. Enjoy performing brutal acts on others. Find pleasure in abusing others.

  Doet mij denken aan een kinderfeestje opbreken met overdreven machtsvertoon en honden.
  Een bejaarde vrouw met 3 man tegen de grond werken voor de avondklok.
  Een rotterdamse agent die zijn buurmeisje verkracht en in de tuin begraaft.
  Geheime Politie die inbeukt op vreedzame demonstranten. etc.etc.etc.

  De lijst is eindeloos, gefaciliteerd door de Pikmeerarresten (1992-2018).

 4. Ik weet zeker dat er onder onze politie goede mensen zijn die vandaag of morgen ook vinden dat het genoeg is geweest.
  Ook zij hebben kinderen, vaders en moeders.
  Wedden!
  Ook onder de Rechters!De Rechtvaardigen.
  Dito.
  Het tij gaat een keer keren!!

 5. Goed betoog, Rypke. De waarheid moet verkondigd blijven worden; feiten mogen nooit ondergesneeuwd raken door de waan van de dag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *