Wat leverden Tjeenk Willink’s klimaatzorgen op?

Dreigende hagel- en sneeuwwolken Langweerder Wielen

Het Koningshuis katapulteerde nu Herman Tjeenk Willink (PvdA) tot nieuwe informateur van het Kabinet Sigrid Reset Kaag en Eurocommissaris Frans Timmermans.

Die lakei van De Groene Draeck zat de Nationale Milieuverkenning (1985-2010) voor met ene HD Samsom, de vader (?) van de huidige rechterhand van Klimaatcommissaris Frans Timmermans (PvdA), Diederik Samsom van Greenpeace/PvdA.

Toen lag huidig klimaatbeleid al in beton gegoten vast, op basis van de zelfde gemankeerde klimaatmodellen die de zelfde aannames hanteerden.

De Langweerder Wielen voor Hagelstorm

Wie ‘Groen’ zegt ‘Oranje’ (Europa) & Rockefeller (VS)
Nederland (het Huis van Oranje, Royal Dutch Shell) is op mondiaal niveau met landen als Zweden en de Rockefeller-dynastie (Standard Oil, Esso, Exxon) de aanjager van de internationale CO2-politiek, en het concept ‘duurzame ontwikkeling’.

Via het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd de totstandkoming van het Brundtland-rapport ‘Our Common Future’ (1987) gefinancierd. De Rockefeller-dynastie met hun Bellagio Center in Italië schoof Bert Bolin naar voren als baas van het nieuw op te richten klimaatpanel IPCC (1988).

Tjeenk Willink, huidig formateur

1,5-4,5 graden
De functie van dat klimaatpanel kan nooit wetenschappelijk zijn geweest, maar politiek. Het opbouwen van een legers academici die via staatsfinanciering afhankelijk zijn van de CO2-theorie.

De meeste academici zijn immers slechts buitengewoon kostbaar voor de schatkist, ijdele wezens en volstrekt nutteloos. Behalve dan voor de Spindoctoring: je gelooft politici meer wanneer ze zich achter witte jassen kunnen verschuilen met pretentieuze titels.

Noel Eichhorn 1963 na conferentie Conservation Foundation 1963 van Laurance Rockefeller, zelfde 2 gradenprognose (en dus doel) als bij Tjeenk Willink/IPCC 25 jaar later

Immers, al sinds de conferentie die Laurance Rockefeller in New York hield in 1963 met zijn Conservation Foundation, waren de prognoses van klimaatmodellen gelijk. Zie maar in het rapport dat Noel Eichorn opstelde.

1,5-4,5 graden opwarming bij CO2-verdubbeling, en de aanname dat CO2 de helft van alle opwarming via het broeikaseffect veroorzaakt. Ook Tjeenk Willink herhaalt die prognose slechts, op advies van oudgedienden als Rob Swart van het RIVM en Jan Rotmans.

Ook het ‘anderhalve graad’-doel van het dictaat van Parijs (2015) werd hier al genoemd, als scenario-uitkomst bij beleidsinzet.

Het afknijpen van burgers stond ook al vast voor 2025: ‘Zorgen voor Morgen, RIVM.1988, blz 81

Emissie per inwoner afknijpen voor 2025
In 2030 zou de planeet met twee graden zijn opgewarmd, ten opzichte van 1900. Zie daar het eerdere twee-graden-doel, dat in 2015 plots werd vernauwd naar 1,5 graden. Mogelijk omdat die al in 1963 en in 1985 en 4 IPCC-rapporten later (tot AR5) voorspelde opwarming voor 2030 zo tegenviel.

Nederland droeg minder dan 1 procent bij aan mondiale CO2-emissies. Nu is dat met de opkomst van China minder dan 0,3 procent.

In 1984 zou de CO2-emissie per Nederlander/West Europeaan 2,6 ton hebben bedragen. Dat zou teruggebracht moeten worden naar 0,8 ton in 2025, zo toont de figuur op bladzijde 81. Dat zou dan ons ‘koolstofbudget’ zijn.

Langweerder Wielen na Hagelstorm

Kwartje van Kok en ‘Energiebelasting’ Brinkhorst/Wijers
Het klimaatbeleid van Tjeenk Willink en toenmalig VROM-minister Ed Nijpels werd geheel ten laste van burgers en MKB gelegd. En van de boeren via veestapel-reductie. Zo kwam ’s werelds eerste klimaatbelasting met het kwartje van Kok op de benzine. Vervolgens kwamen Brinkhorst en Wijers met de Energiebelasting, ik meen in 1995.

Die werd vooral ten laste van mkb gelegd, terwijl het grootbedrijf een uitzonderingstarief kreeg.

De resultaten in 2017 waren volgens het CBS, dat het CO2-emissieniveau op gelijk niveau stond als in 1990. De winst werd vooral geboekt in de gebouwde omgeving, waar de installatiesector profiteerde van CO2-politiek. Isolatie en hoogrendementsketels zou 17% brandstofbesparing (5 Mton CO2-reductie) hebben gegeven, terwijl het aantal woningen met bijna 2 miljoen toenam.

Behalve dan bij Ed Nijpels. Die werd Commissaris van de Groene Draeck hier in Friesland en hij vestigde zich in Langweer. Zijn woonboerderij hield een energielabel G. Dus het allerslechtste.

Bron CBS 2017

Terwijl de inzet op efficiency een maatregel is, waar werkelijk niemand tegen kan zijn. Mijn diesel rijdt ook 1 op 20, dat zou de norm moeten zijn.

De energiesector daarentegen liet een toename zien van CO2-uitstoot van 22 procent. Maar daarbij moet je dus aantekenen, dat de productie omhoog ging met 54%. Wat zijn dus de baten geweest voor al dat ‘zorgen voor morgen’ van Tjeenk Willink en Samsom, behalve ‘goed voor onszelf zorgen?’

Zie verder dat men nu voor de belangen van DSM (methaanpillen voor koeien) plots roept hoezeer de veestapel gereduceerd moet, en dat land in veenweides onder water gezet moet. Ook de Kerk van Langweer wil in zo’n CO2-bank investeren die dan uit naam van CO2-compensatie land van boeren onder water zet.

Sappige boerenpolder bij Langweer

Steden en DSM stoten meeste CO2 uit
Maar veruit de hoogste CO2-intensiteit per oppervlakte, die vinden we juist in de steden en industriegebieden als van DSM (Limburg). Logisch, want kunstmestfabriek OCI-Nitrogen verstookt daar per ton geproduceerde ammoniak het jaarverbruik aardgas van een klein huishouden.

En de Arabische oliekraker Sabec is daar actief. Niettemin wil de de regering Kaag-Timmermans in uw en mijn bewegingsvrijheid snijden voor 2030. Halvering. Zoals men eigenlijk al dus in 1988 vanuit de Groene Draeck min of meer voorstond. Het doel van de ‘Klimaatwet’ uit 2018 (55%) lag eigenlijk 30 jaar eerder al vast.

Toen had Nijpels het over ‘de zorgen van onze kinderen’. Heeft Nijpels kinderen? Of doet hij het met kinderen in Demmink-stijl, en ga je die dan als die van jezelf beschouwen?

Handtekening Nijpels onder ‘Zorgen voor Morgen’ van Tjeenk Willink 1988

Opnieuw zullen de Oranjes met de UBO’s van hun grootbedrijf zichzelf zoveel mogelijk ontzien. Je hoeft geen prof.dr.-titel te dragen om te voorzien wie ook nu de rekening gepresenteerd krijgen. Brinkhorst zou ‘mijn hoed opeten’ wanneer de energierekening zou stijgen.

Nu maakt energiebelasting met BTW al 60 procent van je energierekening uit (40 procent zonder) Voor ‘het klimaat’, lees ‘hare majesteit en haar maatjes van de Rockefeller-dynastie’.

De woonboerderij van Ed Nijpels aan De Diken bij Langweer: Energielabel G!

Anderen klimaat-koeioneren is erfelijk overdraagbaar
Brinkhorst zijn dochter, Laurentien van Oranje is met haar Missing Chapter ook zo bezorgd over UW emissies, dat ze met Klimaatzuster Annemarie Pronk (Klimaatverbond)– inderdaad, dochter van Jan Pronk (PvdA, VROM-minister na Hans Alders)- de Kinderklimaattop organiseerde.

Het willen reduceren en nivelleren van andere mensen hun levensstijl uit naam van Klimaat, dat heeft dus een zekere erfelijk overdraagbare component. Zo voert de zoon van Frans Timmermans bij Stichting de Noordzee weer campagne voor windmolens op zee.

Wat is het Koud Heh… Beeeerrrekoud..

En alle wegen van ‘groen’ leiden uiteindelijk naar de absolute machtswens van Oranje en hun lakeien. De Groene Draeck. Wat ‘het klimaat’ betreft, kunnen we met Henk Spaan en Harry Vermeegen 35 jaar geleden nog rappen:

‘Wat is het Koud Heh’?! Beeeerrrekoud. Nog steeds leunen al die klimaatprognoses louter op de zelfde gemankeerde klimaatmodellen, die als aanname hebben dat de helft van alle opwarming wel moet komen door CO2-verdubbeling.

De Abdij van Langweer: laagste energierekening van het dorp!

Ook wanneer de hel zou bevriezen. ‘Klimaat’ draaide namelijk nooit om ‘klimaat’ (een statistisch artefact) maar om beleid waarmee je de bewegingsvrijheid van andere mensen kunt begrenzen. Tachtig procent reductie per inwoner voor 2025 ten opzichte van 1984, zo stelde Tjeenk Willink als optie.

55% voor 2030 ten opzichte van 1990 stellen ze nu. Met ‘klimaat-lockdowns’ komen we er wel. Kortom: PvdA = Plaag voor de Ander. Al sinds 1946, dus het begin van de opbouw van de ‘nieuwe wereldorde’ van hun Verenigde Naties, waaruit ook de Grondwet van 1983 volgde en dus het huidige klimaatbeleid.

Ik meen dat Tjeenk Willink hier als RvS-vice-voorzitter ook de hand in had. Kan iemand dat ontkrachten/bevestigen?

5 Replies to “Wat leverden Tjeenk Willink’s klimaatzorgen op?”

  1. Uitgaand van de criminele VN-agenda kan het volgende gesteld worden.

   De mens is zijn eigen vijand met de vervuiling die hij veroorzaakt. De rijksten vervuilen het meest, de armen het minst. Daarom is het onze menselijke plicht de 3000 rijksten uit ons midden te elimineren!
   Elimineren van extreme rijkdom staat daarom op ONZE build-back-better-agenda.

   Sluit u aan bij SIB-Nederland. Small Is Beautiful staat voor kleine zelfstandige landen, het ontnemen van extreme rijkdom, nationale banken met eigen munt in handen van het volk. Gratis onderwijs en gratis gezondheidszorg.

   Wij omarmen het anarchistische principe dat iedereen uit vrije wil moet kunnen handelen en samenwerken zonder dwang van ongelijke machtsmiddelen. Malatesta!

   Gezien de huidige crisis werken we aan het uitschakelen van iedere corrupte landverrader binnen het demissionaire kabinet via alle mogelijke middelen, behalve moord of mishandeling.

   Verenigen op lokaal niveau is onze werkwijze en op lokaal niveau uitschakelen van parasieten binnen ons recht op vrijheid en handelen met gelijke machtsmiddelen.

   Aan iedereen de uitdaging op lokaal niveau de positieve krachten te bundelen tegen de
   onderdrukkers!

   Aan ons de overwinning op dwang!

   dossier: Zwarte Lijst, deel eliminatie

   onno
   [onno@kalina Russia]$

 1. Ik las zojuist ook dat de communisten, met hun verlengstuk genaamd het RIVM (rijks instituut van marxisten), drankgebruik wilen beeindigen. Mij benieuwen hoever ze daarmee gaan komen. Vrijheid afgepakt zien worden gaat burgers kennelijk niet te ver, maar geen drank meer…….

 2. Ik had net een interessant gesprek met de dame die de fondsenwervers voor de hartstichting moet nabellen. Na mijn vraag of het aantal mensen dat aan hartfalen sterft in de loop der jaren is afgenomen antwoordde ze: “Nee het is toegenomen”. Toen ik vroeg waarom was het antwoord: “Het komt door Corona”. Ik nam daar uiteraard geen genoegen mee. Maar dat gesprek leidde nergens toe. Toen ik gevraagd werd of ze mij mocht vragen naar de Corona acties van de werver heb ik aangegeven dat ik niet zie hoe dat relevant is voor het toetsen van de werving. Ze nam daar echter geen genoegen mee en ging vrolijk door mij te vragen of de werver zijn 1,5 meter matje meegenomen had en netjes gebruikt had. Ik heb daarop geantwoord: “Wat ik zojuist gezegd heb”. Daarop kwam de verdediging “u snapt toch wel dat ik dat moet vragen”, waarop ik zei: “en zo worden we allemaal geindoctrineerd”. Daarna was het gesprek snel afgelopen. Zo gaat het straks met de klimaatmaatregelen wss ook. De kliek gebruikt het bedrijfsleven als handhaver en indoctrinant. Als je nu de AH in loopt dan word je door je 16 jarige nichtje er op gewezen dat je je mondkapje niet op hebt. In feite wordt iedereen misbruikt om als een soort persoon van autoriteit op te treden terwijl ze in feite nul autoriteit hebben en zouden moeten hebben. Hetzelfde met deze dame van de Hart Stichting die dan van mij wil horen of de werver zich aan de door de Hartstichting uit angst voor de overheid en het virus bedachte maatregelen houdt, waarvoor er totaal geen juridische en wettelijke grondslag is. De Hart Stichting heeft geen taak als het gaat om de handhaving van wat dat ook. Ik weiger dan ook mee te doen aan het be- en veroordelen van het gedrag van mensen aan mijn deur. Ook die mensen hebben hun vrijheid om zich in de vrije ruimte te bewegen zoals zij dat willen doen. Dat de Hart Stichting dat recht wenst in te perken daar wil ik geen actieve bijdrage aan leveren. De Hart Stichting gaat dat maar lekker zelf met de werver bespreken. Ik zal in ieder geval nooit werver voor de Hart Stichting worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *