‘Zevenduizend knieën bogen zich niet…’ (1 Koningen 19)

Redbadkerk Jorwerd

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, en we vervolgen de avonturen van de profeet Elia in het boek 1 Koningen. In 1 Koningen 18 vorige week rekende hij af met de Baal-priesters. Maar nu wordt hij vervolgd door Izebel, de vrouw van Koning Achab die eigenlijk de broek aanheeft in het Koningshuis. 

De Izebel-geest
Izebel die als vrouw de broek aan heeft aan de ‘Bezuidenhoutseweg’ van toen in Israel, die staat in de Bijbel voor een vorm van ont-manning. Net als bang voor je moeder zijn. Zo zag ik een preek van een Amerikaanse evangelicaal over de ‘Jezebel-spirit’, die hij ook in verband bracht met de gender-agenda.

Er schijnt een cultus in India te zijn, waar men jaarlijks een ritueel opvoert met mannen die zich als vrouwen voordoen. Zoals je dat overigens ook ziet in Bourbon Street in New Orleans met ‘female impersonators’.

En ‘toeval’ is wat ons toe valt, in een wereld met tenminste 4 vastliggende dimensies (ruimte-tijd). Dus opende dagblad Trouw gisteren nog met een kop als ‘de perfecte man heeft iets vrouwelijks’, of van die strekking. Net als gemanicuurde Arie B. waar iedere spierbobbel perfect op de goede plaats zit.

Genderneutraal-activisme was in de rosse buurt van New Orleans al decennia normaal

Dat is SDG Doel 5, net als bij Kinderen voor Kinderen met ‘Hij of Zij of X’. De Jezebel-spirit. Een geest van manipulatie en verleiding, religieus geladen, die ook seksuele perversie stimuleert, ‘narcisme’ is een eigenschap die evangelicalen aan ‘Izebel’ verbinden, die altijd het morele gelijk heeft, en anderen het vuile werk laat opknappen.

Je kunt hier denken aan Regenboogvlagjes en D66-nu-al-weer-ex-Kamerlid. Dat werk.

Maar ook, mannen die als gecapituleerde sukkel achter moeder de vrouw aan sjokken in de supermarkt.

Omdat ze bij zijn opstand 1 van haar borderline-acts ten tonele voert, to have it her way. Die mannen zijn als Achab. Over het algemeen zijn moderne Westerse vrouwen veel sterker dan die gecapituleerde sukkels van mannen die je nu nog hebt, pornokijkers, masturberen van kerels.

Lage testosteron-spiegel. Terwijl in Netflix films nu Vikingen ten tonele verschijnen die over hun gevoelens gaan praten (…), en vrouwen mannenrollen op het slagveld gaan vervullen, als vorm van fantasie-historie.

Een Safespace in Gutersloh (DE), een ‘Freiraum’ waar je als gendermens of bruinmens niet gekwetst kan worden… (SDG doel 5)

Elia op de vlucht
Na zijn profetische heldendaden, is Elia in 1 Koningen 19 voortvluchtig. Dit nadat Achab bij Moeder de Vrouw, Izebel thuiskomt en zich beklaagt. Niet HIJ heeft andermaal de broek aan, maar ZIJ doet alle bevelen en smeedt alle plannen:

En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had, en allen die hij gedood had, te weten alle de profeten met het zwaard (profeten van Baal) Toen zond Izebel eenen bode tot Elia, om te zeggen:

Zoo doen mij de goden (…) en doen zoo daartoe, voorzeker ik zal morgen omtrent deze tijd uwe ziel stellen als de ziel van hunlieder een

Ook Elia laat zich dan door Izebel intimideren, hij vlucht, laat zijn zoon in Ber Sheva achter (ben ik nog geweest, in Juda), en beklaagt bij God dat hij beter dood gaat dan dat hij de angst moet doorstaan:

‘hij zelf ging henen in de woestijn, eene dagreize, en kwam en zat onder een jeneverboom, en bad dat zijne ziel stierve, en zeide: Het is genoeg, neem nu, Heere, mijne ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Net als bij de profeet Jona, die ook denkt ‘ja bekijk het maar, ze willen toch niet luisteren’… Profeet zijn, daar is geen bal aan. Je voorziet op afstand wat gebeuren gaat en dan snappen mensen je niet. En als ze eindelijk zien wat je al jaaaaren tevoren opmerkte, dan heb je het ook gedaan.

Dan vinden mensen je eigenwijs, en word je ook als Brilsmurf uit het smurfendorp gekieperd. Maar je hebt geen keuze. Je bent wat je niet laten kunt.

Ortolanen en kwikstaart rusten in Negevwoestijn

Elisa als opvolger Elia
Maar Elia krijgt een ‘Engel des Heeren’ op bezoek die hem voedt, en ondersteunt. Die stelt ‘sta op en eet’, en vervolgens kan Elia veertig dagen en nachten op die spijs door, tot hij bij de Berg Gods Horeb is. Daar komt De Heere aan hem voorbij, vergelijkbaar als bij Mozes (1Koningen 19:11)

‘En zie de Heere ging voorbij, en een grote sterke wind, scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor den Heere henen: doch de Heere was in de wind niet; en na deze wind was er een aardbeving: de Heere was ook in de aardbeving niet, en na de aardbeving was een vuur: de Heere was ook in het vuur niet;

En na het vuur het suizen van eene zachte stilte: en het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijnen mantel, en uitging en stond in de ingang der spelonk. En zie, eene stem kwam tot hem, die zeide: Wat maakt gij hier, Elia?

Elia krijgt een schop onder zijn reet van de Heere, hij moet weer in actie komen, het juiste personeel benoemen door wie ‘De Heere’ zijn vergelding kan uitvoeren. Hoewel de Heere toegeeft dat de situatie hopeloos lijkt, heeft Hij

‘in Israel doen overblijven zeven duizend, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal, en allen die hem niet gekust heeft.

Mijn door de Israelische overheid betaalde hotel in Eilat, Israel

Glorieuze zege over Syrië
Elia vindt de boer Elisa, die net met zijn ossen staat te ploegen. Die gaat in op zijn roeping, haalt het juk van de ossen, slacht ze voor het vlees, kust zijn ouders vaarwel en neemt de profeten-opdracht aan. Elia moet ene Jehu zalven, die iedereen zal doden die nog aan het zwaard ontkomt van de door Elia eveneens gezalfde Syrische koning Hazael.

Halve maatregelen is de Heere in het OT meestal niet zo van. Vervolgens valt de Syrische koning Benhadad Israel binnen, die wil alles van koning Achab hebben, ook de mooiste vrouwen en hun kinderen als slaven.

De Bijbel spreekt vervolgens over ‘een Profeet’ die tot Achab komt, dat moet dan wel Elisa zijn, die stelt dat De Heere die Syriers met hun ‘grote menigte’ in zijn hand zal geven. Dat gebeurt (1 Koningen 15; 20) met de zevenduizend die Achab nog telt, die dus nog voor de strijd komen opdagen.

Benhadad bezat zich ondertussen alsof de overwinning al binnen is, ‘hij dronk zich dronken in de tenten’, ‘hij en de twee-en dertig koningen die hem hielpen’. De slechts zevenduizend Israelieten die nog strijden met ‘twee honderd en twee en dertig jongens van oversten uit de landschappen’, die verslaan elk hun man, en de Syriers slaan op de vlucht.

..De Israelische Alpen: Mount Hermon op grens Syrie

Benhadad laten ontkomen
Maar Benhadad ontkomt, en de Profeet waarschuwt Achab dat ze terugkomen zullen. De Syriers geloven dat ze in het open veld meer kans op de zege maken, maar ook dan worden ze verslagen door de ‘kinderen Israels’ die zich ‘legerden tegenover hen als twee bloote geitenkudden, maar de Syriers vervulde het land.’

De Heere wil maar even laten zien, dat hij de oorzaak van wonderbaarlijke zeges is, niet ‘het terrein’ of de hoeveelheid manschappen. Opnieuw laat Achab de Syrische koning Benhadad ontkomen, en dus komt ‘De Profeet’ tot hem, die hem een veeg uit de pan geeft.

‘Zoo zegt de Heere: Omdat gij den man, dien Ik verbannen heb, uit de hand hebt laten gaan, zoo zal uw ziel in de plaats zijner ziel zijn, en uw volk in de plaats zijns volks. En de Koning Israels toog henen gemelijk naar zijn huis, en kwam te Samaria.

Daar teruggekomen, is Izebel hem opnieuw weer tot bazin. Hij wil dan de wijngaard hebben van Naboth, maar die wil deze niet afstaan.

Bijbel in onbruik, zie de spinnewebben

Daar is Achab zo door van slag, als een klein kind en hij wil geen brood meer eten. In 1 Koningen 21 lees je dan hoe zijn koningin Izebel, de touwtjes in handen neemt:

‘Toen zeide Izebel zijne huisvrouw tot hem: Zoudt gij nu het koninkrijk over Israel regeren? Sta op, eet brood, en uw hart zij vroolijk: Ik zal u den wijngaard Naboths des Jizraeliets geven.’

Zij dan schreef brieven in den naam Achab, en verzegelde ze met zijn signet, en zond de brieven tot de oudsten en to de edelen die in zijne stad waren, wonende met Naboth;

En zij schreef in de brieven, zeggende: Roept een vasten uit, en zet Naboth in de hoogsten plaats des volks, en zet tegenover hem twee mannen, zonen Belials (een soort pathologische leugenaars en seksueel misbruikers, Belial is een demon in het OT RZ), die tegen hem getuigen, zeggende: Gij hebt God en den Koning gezegend; en voert hem uit en stenigt hem dat hij sterft.

‘Omdat Izebel zijn huisvrouw hem ophitste’
Achab wil vervolgens als een beloond kind de wijngaard ‘erfelijk bezitten’, maar dan verschijnt Elia aan hem, Achab is bang voor hem, en zegt ‘hebt gij mij gevonden, o mijn vijand?’. Elia stelt onheilspellend ‘ik heb U gevonden, overmits gij uzelven verkocht hebt om te doen dat kwaad is in de ogen des heren.’

Elia donderpredikt verder:

‘Alzoo zegt de Heere: In plaats van dat de honden het bloed hebben gelekt, zullen de honden uw bloed lekken, ja het uwe.

Zijn nageslacht zal door het zwaard sneuvelen. En ook met Izebel zal het slecht aflopen:

Voorts ook over Izebel sprak de Heere, zeggende: De honden zullen Izebel eten aan den voorwal Jizreels. Die van Achab sterft zullen de honden eten, en die in het veld sterft, zullen de vogelen des hemels eten.

Syrische bunkers met zicht op Mount Hermon,

De sleutelpassage die volgt is dan opnieuw:

Doch er was niemand geweest gelijk Achab, die zichzelven verkocht had om te doen wat kwaad is in de ogen des Heeren, dewijl Izebel zijn huisvrouw hem ophitste.

Als Achab die voorspellingen hoort, scheurt hij zijn kleren in rouw, doet een ‘zak om zijn vlees’, en gaat vasten. Hier komt de uitdrukking in ‘in zak en as’ vandaan, want as in je ogen en gezicht is ook zo’n teken van rouw.

Omdat Achab ‘zich vernedert’ voor de Heere, zal de wraak echter niet tijdens zijn leven komen.

‘in de dagen zijns zoons zal ik dat kwaad over zijn huis brengen’. (1 Koningen 21:29)

Geen wonder dus, dat je de Bijbel anno nu, tenminste 2600 jaar nadat het voor het eerst werd opgeschreven, nog steeds kunt lezen. Dit lijkt een beetje op de Israelische voor-publicatie van Hamlet. Lees daarom de Heilige Schrift, want zonder de Bijbel ken je de eigen cultuur niet. En dus ken je dan ook jezelf niet.

Cultuur verstaan we vervolgens niet als een ‘smaakje’, zoals bij toerisme. De Bijbel verhaalt over een geestelijke realiteit, die je in haar greep kan krijgen. Ik heb dat zelf ook letterlijk meegemaakt. Anders kan bovenstaande over de ‘Jezebel spirit’ nogal exotisch overkomen. Maar bezetenheid bestaat (door het kwaad), wanneer je dat in jezelf toelaat.

Aan de andere kant moet je dus ook waken dat je ‘te’ religieus wordt, en te geestelijk.

Heb een goede zondag.

3 Replies to “‘Zevenduizend knieën bogen zich niet…’ (1 Koningen 19)”

  1. Brilsmurfen hebben het niet makkelijk!
    Zij kunnen hun wakkere geest niet uitschakelen!
    Fijn dat ze er zijn, voor hen die nog slapen!

    Wat zijn je foto’s weer mooi en wat heb je allemaal mee mogen maken! Fantastisch.

  2. Die Izebel (die zeepbel) geest heerst nogal in Nederland, het kabinet zat/zit er vol mee. Heel de Randstad (Westbank) zit er vol mee. Altijd uit andermans tuintje willen oogsten, altijd andermans grondstoffen willen roven, altijd andermans erfdeel (kinderen) willen afpakken of willen ‘ombouwen’ tot Hollander. Wij Friezen/noorderlingen weten er alles van. Die satanische teef uit die zogenaamde ‘hollanden’ komen hier slechts om te stelen, te roven en te plunderen. Of het nu grondstoffen, tradities of kinderen zijn…alles gaat eraan.

    Gerechtigheid voor de oorspronkelijke bevolking van dit land is ver te zoeken. Ver tot in het komende millennium vermoed ik….als we er dan nog zijn….het is mijn gebed dat er bij de komst van onze Heer nog minstens 30.000 Fryske Friezen over zijn die hun erfdeel weer aan zich terug ge-Jubeljaard krijgen. De kaart van 400-500 na Chr. lijkt me een leuk startpunt: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Anglo-Saxon_Homelands_and_Settlements.svg/1200px-Anglo-Saxon_Homelands_and_Settlements.svg.png

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *