Den Aandeelhouders Getrouwe, Blijf Ick tot in den Doot

Grebbeberg: Den Aandeelhouders Getrouwe tot in den Doet

We zijn dit jaar al weer 76 jaar lang bezet door de Amerikanen, dus Wallstreet (en ‘The City’). De Nederlandse taal raakte verregaand vervuild met de taal van die bezetter en zijn globalistische imperium. Vandaag op dodenherdenking daarom de herpublicatie van dit essay van 3 jaar terug, over oorlogen als verdienmodel en  ‘de Nederlander’ die geen ruggengraat heeft, principes, maar een Rutte-graat: alles voor het geld.

Over Nederlanders bestaan in het Engels meerdere neerbuigende termen, zoals over hun gebrek aan moed bij strijd: Dutch Courage.

Maar dat van die Hollandse ‘moed’ tussen aanhalingstekens is onterecht opgemerkt, zo zie je wanneer je de Grebbelinie bezoekt.

En de plaats- Kornwerderzand- waar kapitein Boers de Duitsers wist te keren in mei 1940. En hoeveel moed was er nodig om in een 17de Eeuws houten VOC-scheepje naar Australië te varen?

De term ‘Going Dutch’ – iemand anders de rekening laten betalen bij een uitje, of juist precies de rekening door de helft doen.  Ook niet al te positief. Die neerbuigendheid kan historische erfenis zijn van Engelse oorlogs-propaganda, zo tonen we hier.

Toen we niet met de Duitsers maar Engelsen een robbertje vochten, in strijd om wereldheerschappij.

Kornwerderzand, met ijzeren en natuurlijk prikkeldraad. En permanent groene ligusterstruiken die stellingen bedekken tegen zicht vanuit de lucht

Aan moed geen gebrek.

Die strijd bij Kornwerderzand in Mei 1940 schijnt honderden Duitse soldaten van een Beierse compagnie het leven te hebben gekost, zo maken leger-verslagen aannemelijk. De Kazematten waren echt onneembaar. De Grebbelinie wachtte een tragischer lot, daar lieten honderden Hollandse soldaten het leven.

Jonge jongens van beide kanten niettemin, die ook met elkaar een bier konden drinken. Wat toch gezelliger is dan elkaar doodschieten.

Honderden gesneuvelde Nederlandse soldaten

Bij de Grebbelinie vind je zelfs echte loopgraven, en de soldaten-graven van meer dan 400 Nederlandse soldaten die in mei 1940 in strijd met een Duitse overmacht sneuvelden.

Loopgraven Grebbelinie

Het kan zijn dat die Engelse karikaturen nog stammen uit de tijd van de Engelse Oorlogen, toen Nederlanders nog een serieuze maritieme concurrent waren van de Engelsen. Dus als vorm van Engelse oorlogs-propaganda, demonisering, toen zij hun Wereld-heerschappij (Empire) nog moesten vestigen.

De wereld was nog Multi-Polair, met meerdere machts-centra, de Fransen, Spanjaarden en Portugezen deden ook mee. De Ottomanen (Turken) blokkeerden de Middellandse Zee en de Zijderoute naar China. Dus we moesten om Afrika heen varen.

De eerste 3 Engelse oorlogen voerden we met aan het roer onze zeeheld Admiraal Michiel de Ruyter. (1607-1676) Uit de Tweede Engelse oorlog (1665-67) stamt nog de Engelse overval op Terschelling toen ze West Terschelling platbrandden. En de hier besproken legende van het Strieper Wiefke.

Zodra de Engelsen klaar waren met Burger-oorlogje voeren, gingen ze weer met de buren ruzie zoeken. Want mensen zijn van nature tot ruzie en oorlog aangelegd, net als andere ‘sociale’ wezens als apen en wolven die onderlinge rangorde zo van belang vinden. Zoals je van ‘sociale media’ ook weinig sociaal wordt.

In Hollands rampjaar 1672 hield De Ruyter Engels-Franse vloot-invasies tegen bij Texel. De vijanden van de Zeven Provinciën kwamen van alle kanten binnen, Duitsers, Fransen.

Maar uiteindelijk sneuvelde De Ruyter in 1676 bij Sicilie door een kanonskogel. Dat gebeurde in de strijd samen met vroegere vijand de Spanjaarden als bondgenoot, tegen de Fransen (de slag bij Augusta). Hoe snel allianties veranderen, en ‘de vijand van mijn vijand mijn vriend is’.

Heb je 80 jaar tegen de Spanjaarden gevochten, en was het Katholieke Geloof versus het Protestantse Geloof zogenaamd de oorzaak.  Maar helpen die Katholieke Spanjaarden je plots tegen de (Katholieke) Fransen. Alsof religie bij oorlogen er in het geheel niet toe doet. En financiële belangen van geldschieters van regeringen steeds de hoofdzaak zijn.

Strieper Wiefke 1666, toen de Engelsen de Brandaris in brand staken

Het was de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) die de Nederlanden richting bankroet dreef. Die oorlog ging mede over de vriendschappelijke (handels-)betrekkingen die Nederland onderhield met de nieuwe Amerikaanse republiek van Verenigde Staten onder president John Adams. Die hadden zich net van de Britten afgescheiden, en voerden er oorlog mee.

Als kapitalisten, controleerden Amsterdamse schuld-eisers 40 procent van de Britse Staatsschuld. Die Amerikanen waren in hun revolutie (1776-1783) tegen de Britten juist weer geholpen door  Franse koning Louis XVI. Dat is de kleinzoon van de Zonnekoning, die op zijn beurt in 1672 weer met de Hollanders ruzie zocht, en bijvoorbeeld Maastricht innam in de Zuidelijke Nederlanden.

Louis 16 voerde die kostbare strijd voor Amerika voor Frans prestige.

Maar de onkosten kwamen door vergroting van de nationale schuldenlast juist mede aan de basis te staan van de Franse Revolutie in 1789. Omdat het contrast tussen volksarmoe en Adelijke rijkdom zo groot werd. Marie Antoinette, de vrouw van Koning Louis 16 ging boerderijtje spelen, terug naar de natuur doen. Net als milieu-snobs van Groen Links/D66 nu.

Terwijl het volk verhongeren zou. De Guillotine deed vervolgens Louis en Marie Antoinette hun kop rollen in 1793.

Schietgat met Duitse poes

De Zeven Provincien van de Republiek der Verenigde Nederlanden, die beheersten de Wereldzee in de 17de eeuw tot de Engelsen ze de opvolgende eeuw verdrongen. Maar Hollanders hadden die macht in de 17de Eeuw zonder al te veel adelijke inmenging, Kooplieden hadden de macht, het Nieuwe Geld.

Terwijl de buren door koningen en adellijke families werden geregeerd, Oud Geld. Met name in de ogen van Louis 16 zijn grootvader, Franse zonnekoning Louis XIV -bouwer van Versailles- was het een gotspe dat zulke plebejers als die on-adelijke Hollanders zoveel op het wereld-toneel te vertellen hadden.

Uit die tijd stammen dan ook de karikaturen van Nederlanders, die pardoes langs de weg even hun drol leggen, Nederlanders die hun huis schoner houden dan zichzelf, allemaal uitingen van hun on-adellijke en botte inborst. Als tegenbeeld van Franse beschaving, Engelse manieren, Duitse adellijkheid.

Dus vielen zowel de Fransen, als de Duitsers als de Engelsen ons in Rampjaar 1672 binnen. Even die Hollandse plebejers een lesje leren, de adellijke spierballen tonen. Het begin van het einde van wat de Gouden Eeuw werd genoemd.

Dankzij Louis XIV zijn zowel militaire als culturele successen, de opkomst van de Franse wetenschap werd ‘Frans’ vervolgens geassocieerd met alles dat met beschaving en ontwikkeling van doen had.

Uitzicht vanaf Grebbeberg op Wageningen, uit de richting waar de Duitsers kwamen. 60 meter hoge Dutch Mountain, die Grebbeberg

Dus ging iedereen in Europa met verheven zelfbeeld Frans praten, tot zelfs in Engelse salons aan toe. Ook de Russische adel sprak Frans, dat was toen de Lingua FRANCA, die het Amerikaans anno nu is geworden dankzij haar militaire en commerciële hegemonie.

Ook Frederik De Grote van Pruisen (dood in 1786) praatte Frans, het Duits zou ‘De taal van bedienden’ zijn. Zijn zoon werd de bouwer van de Brandenburger Tor bij Berlijn in 1787. (zie hieronder afgebeeld)

Die Tor werd door Frederik Willem van Pruisen opgericht, na zijn tijdelijke militaire succes in 1787 om zijn nicht Prinses Wilhelmina van Pruisen- Vrouw van Willem van Oranje- uit de brand te helpen bij de Bataafse opstanden.

Toen vielen Frederik zijn 20 duizend Pruisen nog de Republiek der Nederlanden binnen, om de macht te heroveren op republikeins nationalistische opstandelingen. Die revolutionaire nationalisten hadden Utrecht ingenomen. Frederik Willem van Pruisen knikkerde ze er uit, als familiedienst voor Wilhelmina.

En dan bouw je even zo’n monumentje als hieronder ter nagedachtenis. “Wij hebben lekker gewonnen’!

Triomfboog Brandenburger Tor Berlijn, die bouwde Frederik van Pruisen toen  hij succesvol zijn nicht Wilhelmina van Oranje van haar probleem afhielp: Republikeinse opstandelingen in Nederland in 1786

In 1787 wilden Hollandse Republikeinen- geïnspireerd door De (Franse Libertaire) Verlichting de Orangisten van hun macht beroven. Uiteindelijk na de Franse Revolutie (1789) kregen die Republikeinen in Nederland toch hun zin.

Ze riepen met hulp van Franse soldaten de Bataafse Republiek uit in 1795, als vazalstaat van de (revolutionaire) Fransen, die- zoals hier beschreven– alle kloosters en abdijen sloopten.

Een naams-verwijzing ‘Bataafs’ voor een seculiere republiek, vernoemd naar de vermeende genetische voorouders van de Nederlanders, de Batavieren. Historisch onjuist, want het zijn de Friezen die stamvader zijn van alle kustbewonende Nederlanders, basis van de stijfkoppigheid.

Romantiek en Atheïsme maakte plots je biologische komaf weer een halszaak om je identiteit te definiëren. In plaats van dat je eerst christen bent, een visie op mens-zijn aanhangt in plaats van je genen vereert en je grond.

Nu is het Amerikaans, de taal van Wallstreet en The City alom-tegenwoordig en haar ‘cultuur’ die je bij dit McDonalds-bord in 2 woorden ziet samengevat: Vrij en Zat. Gehersenspoeld maar met een volle maag, tevreden als je maar elke week een paar keer klaarkomt en een mooie televisie hebt.

De verzwakking door “effemacy’ (feminisering), de man die genoegens consumerend in zekere zin aan de moedertepel blijft hangen, en die pijnlijke confrontaties uit de weg gaat.

De culturele hegemonie van Amerika anno nu: Vrij en Zat, gehersenspoeld maar technisch voldaan

Nadat in 1815 de Fransen uit Nederland waren geknikkerd, zongen we als ferme Batavieren dat ‘Neerlands bloed door ‘d aadren stroomt, van vreemde smetten vrij’. 🙂 Tot aan 1932. Seculier Nationalisme, waar God hooguit als ‘eerste beweger’ er wat Deïstisch en lafjes bijhangt.

Pas vlak voordat een SS’er als Oranje-prins (Bernhard) de Oranje-familie in trouwde, kwam het Duitschen Bloed in 1932 in het nieuwe volkslied (het Wilhelmus). En ging het Neerlands bloed er weer uit.

…even ‘vol vuur’ meezingen: tot 1932 ons volkslied: Bloed en Bodem!

De Romantiek deed in de 18de en 19de eeuw haar opgang, bij de Duitsers, Engelsen en Fransen met meer cultureel effect dan bij de Nederlanders. Meer dan Jacob van Lennep zijn reisjes door volksgewoontes vloeide hier niet uit de pen.

Misschien wel omdat de macht van de adel bij ons al eerder was ingeperkt dan bij de Duitsers. Want je kunt die nationalistische bewegingen ook zien als volks-emancipatiebewegingen, zoals hier beschreven over Bulgarije.

Dat je niet alleen ertoe doet met Blauw Bloed. Maar ook met Zuiver Bloed ‘van vreemde smetten vrij’, Bataafs, Germaans, Slavische trots enzovoort.

In die ‘Bataafse Republiek’- periode (van 1795-1806), in 1801 stichtte Josef Ellicott, de belegger van de Holland Land Company in Westelijk New York ook Batavia. Van daaruit verkochten ze aan kolonisten de van Seneca-Indianen:

a.in beslag genomen grond
b. in goed overleg tegen gunstige voorwaarden geacquireerde territoria. 🙂

Kies de formulering die het meest passend lijkt.

In de tijd van de Bataafse Republiek (1795-1806) gesticht

Al noemden wij het huidige Jakarta op Java al in de 17de eeuw Batavia Stad. En het schip dat in 1628 daar met 332 man naar toevoer eveneens. Die Batavia verging in de buurt van Australie. Wereldreizen per houten schip was nog vergelijkbaar met ruimtevaart anno nu, risicovol. Over moed gesproken.

Een replica van de Batavia ligt in de haven Lelystad. Die plaats wil met Batavialand iets van het VOC-verleden tonen.

Events, Kids, Meetings, de taal der Anglo-Amerikaanse bezetter

Maar dan dus in de Amerikaanse taal, die van de marketing van onze huidige bezetter, Wallstreet/The City.  Want Hollandse kinderen zijn niet welkom, alleen KIDS. Je kunt er ook niet gewoon Hollandse mensen ontmoeten, want er zijn ‘meetings‘, dus alleen voor Engels-talinge aandeelhouders-vergaderingen. En er gebeurt ook al helemaal niks in Batavialand, want er zijn alleen ‘events‘.

🙂

Sinds 1945 adopteerden we de taal van Wallstreet, de Amerikaanse beurs. Dat geldjongens-oord ligt weer in de door Peter Stuyvesant gestichte plaats Nieuw Amsterdam, nu New York.

Die stad, die ruilden wij met territoria van de West Indische Compagnie (1621 opgericht) in 1667 voor Willoughby-land met de Engelsen bij het Verdrag van Breda. En dat leek toen zo’n goeie deal, omdat we zo de Tweede Engelse oorlog be-eindigden. En je kreeg een mooie kolonie met slaven en specerijen terug.

Willoughby-land werd toen Suriname. Het in 1973 formeel ‘onafhankelijk’ verklaarde Suriname dat onder Desi het Coca-beertje ons verrijkte met meer Surinamers dan er in Suriname zelf wonen.

Zijn dit ^*(^%%$$% nu KIDS of gewoon KINDEREN

Zo hebben we via uitkeringen en het justitieel systeem wel voldoende geboet voor dat slavernijverleden. En hoe zijn wij er mee verrijkt. Toch geen volk dat Wee Wee zo mooi kan uitspreken. Je kunt nu Roti met kip eten. 🙂

Of hadden we toch beter New York kunnen houden? Daar waar Brooklyn (Breukelen) en Harlem (…) nog herinneren aan de Nederlandse tijd, ‘T Lange Eylandt dat Long Island werd, het naar de Staten der Nederlanden vernoemde Staten Island.

Uiteindelijk waren Nederlanders de eerste handelaren in aandelen met de Amsterdamse Beurs (1606) en met hun VOC. Dat je kapitaal investeert in een onderneming, en een deel van de winst afroomt als zo’n schip vol geplunderde waren/onder gunstige voorwaarden bekomen grondstoffen uit de Koloniën terugkeert.

Kaart Nicolaas Visscher van Nieuw Amsterdam en ’t Lange Eiland (nu Long Island) van situatie in, 1651 gekopieerd van Jan Jansonius: in bezit Koninklijke Bibliotheek

Het verhaal doet verder de ronde dat Nederlanders als enige Europeanen met de Japanners zaken mochten doen met een handelspost in Deshima. Twee eeuwen lang. Omdat ze geen moeite hadden met over een kruis pissen. Geen principes behalve ‘de commercie’.

De Japanners hadden in de 16de eeuw nog alles dat christelijk was uitgeroeid, dat wat de Portugezen dus met missionarissen hadden gebracht. Het moest weer geesten-verering worden (Shintoisme), aldus de Shogun. Banzai!

Als het de commercie in Japan maar diende, wilden die Hollanders hun christelijk geloof best even neerhalen, zo luidt het verhaal. Terwijl de Portugezen als Katholieke vuurvreters dat nooit zouden doen.

Dat verhaal tegen de Nederlandse principe-loosheid, een Rutte-graat in plaats van Ruggengraat, het kan natuurlijk ook gewoon oorlogs-propaganda zijn van de Portugezen. Of een vroege voorloper van wat je nu Poldermodel noemt: de bereidheid tot elke prijs om compromissen te doen, waar alleen beleggers en multinationals wel bij varen.

…als detailkaart van deze kaart uit 1651 (Jan Jansonius): Nederland bezat een enorme lap grond Nieuw Nederland, dat reikte tot Cape Cod. De Engelsen pakten het af

En dan is het vandaag Dodenherdenking, van de Tweede Wereld Oorlog. Dus komen we weer bij 1940-45 aan.

Het eiland Deshima in de Baai van Nagasaki kreeg van die Amerikanen in 1945 een atoombom te verduren. Die Amerikanen wilden naar Stalin even hun kern-fysische spierballen tonen. Zo van ‘Don’t Fuck With Uncle Sam‘, wij zijn niet te bang om ze ook echt te gebruiken.

Aldus een verhaal dat gaat. Zei laatst Theresa May – de oorlogsgodin der Brexit-Britten- ook niet zoiets?

De Russen waren nodig om Hitler te verslaan, die uit de klauwen gegroeide Wallstreet-baby. Dat konden de Engelsen alvast niet, die hadden het Trauma van Wereld Oorlog 1 op het netvlies.

Maar toen die klus van Hitler Kaput was geklaard door de Sovjets, toen kon de vele malen ergere massamoordenaar Stalin zich beter gedeisd houden. Onder Amerikaanse druk moesten wij onze kolonie Indonesië afstaan in 1948 aan een Marxistische dictator.

En zo kon het plan van Wallstreet werkelijkheid worden, zij de enige echte baas op de wereld. En dus controleren Amerikaanse bedrijven nu 50 procent van de wereld-economie.

Met een Wereldbank (alle directeuren zijn van de CIA/Amerikaanse defensiestaf) die andere landen via het opdringen van leningen voor investeringen aan de bedelstaf van Amerika/Wallstreet houdt.

Voor een wat ruimere kijk op het heden, door de bril van het verleden

Dit boek van Anthony Sutton ‘Wall Street and the Rise of Hitler’ is in dat bankiers-verband ook aardig om te lezen. Net als het boek van Alison Bashford, dat de geschiedenis van mondiale populatie-planning en Eugenetica verhaalt. Een Anglo-Amerikaans koloniaal dingetje dat we ten onrechte al te zeer aan Duitsers toeschrijven.

Bij Sutton lees je dat Wallstreet en de Rockefeller-familie (hun Standard Oil-patent op het maken van benzine uit steenkool) via ondermeer de werkgever van Prins Bernhard- IG Farben- ruimhartig investeerden in de opbouw van het Hitler-regime.

Niet voor niets had Dolfie een foto van Henry Ford in zijn werkkamer hangen. Ons kent ons.

Volkswagen, gemodelleerd naar de T-Ford. Bron: Prora-Museum Rugen.

En de Volkswagen- toen KDF-wagen- die was gewoon afgeleid van de T-Ford, de goedkope volksauto gemaakt in massa-productie. Voor rappe heropbouw en industrialisatie heb je (loon-)slavenkampen nodig, die de hele dag zonder klagen de zelfde reeks handelingen verrichten tot je ze via automatisering kunt vervangen.

Of overcompleet verklaren als ze ‘opgebruikt’ zijn. Zoals Auschwitz-Birkenau, Arbeit Macht Frei, 1 van die honderden slavenkampen die het Nazi-regmie oprichtte. Goedkope slavenarbeid.

Holocaust Monument Berlijn

Het economisch succes van Hitler van 1933-1938 kwam niet zomaar uit de lucht vallen, zo maakt Sutton aannemelijk. Pas na de Trading With the Enemy Act in 1941 kwam een einde aan de warme betrekkingen tussen Wallstreet-financiers en het Hitler-regime. (Tyssen-Krupp enz)

Maar de daders van Amerikaanse zijde gingen na de Neurenberg-processen vrijuit. En bij het verslaan van de Duitsers haalden de Amerikanen vervolgens alle bruikbare Nazi’s naar de Verenigde Staten toe. Dat heet Operation Paperclip, hier reeds besproken.

Raketje kopen? De V2 van SS’ers Wernher von Braun en Walter Dornberger, beide later in Amerikaanse militaire dienst

Zodat Wernher von Braun het Amerikaanse raketten-programma kon ontwikkelen, afgeleid van de Duitse V2, die de Nazi’s hier in Friesland uit Gaasterland en vlakbij Wassenaar lanceerden op Antwerpen en Londen.

De ‘V’ stond voor Vergeltungs-Waffe, als vergelding tegen de bombardementen van de Britten en Amerikanen op Duitse burgers. Dankzij de massamoordenaars in die vliegtuigen, sneuvelden wel 700-800 duizend Duitse burgers, vrouwen, kindjes.

Dat andere Nazi-idee, Verenigd Europa, door Wallstreet (Jean Monnet) doorgezet en de Bank for International Settlements (BIS)

De geschiedenis heeft kortom een eigenaardige eigenschap.

Dat zij ‘verandert’ wanneer je meer te weten komt dan je op school leerde, of wat je aan media-propaganda krijgt toebedeeld. En plots kan dan ook je theorie van de wereld veranderen, over wie nu de werkelijke macht heeft. Wat nu de werkelijke aanleiding van oorlogen is.

De kreet die wij nu al 50 jaar horen, alsof ‘Nationalisme’ Wereld Oorlog Nummer 2 veroorzaakte, dat moet dan wel flauwe onzin zijn, alsof een journalist het bedacht. Net als Wereld Oorlog Nummer 1 betekende oorlog voor bankiers gewoon cash.

De Rekening Voorbij 2011 Ir Joost van Kasteren. ‘Alles Duurzaam’ in 2050 vraagt 120 duizend km2 land voor biofuels. Duurzaamheid is de grootste bedreiging voor territoriale plannen ‘wildernis’

Stel je de vraag ‘wie profiteert’, dan kom je dichter bij de schuldvraag. Oh ja, als we werkelijk 50 procent van onze energievoorziening op biomassa moeten draaien: dan hebben we 3 maal onze eigen landoppervlak nodig voor energie-gewassen.

Laten we daarom Indonesië weer heroveren, voor de palmolie-plantages van duurzame Paul Polman (Unilever) en zijn multinational-ridders van de Ronde Palmolie-tafel. Of  moeten we Rusland veroveren, die enorme lap grond met eindeloze gasvoorraden er onder?

U zegt het maar…

One Reply to “Den Aandeelhouders Getrouwe, Blijf Ick tot in den Doot”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *