‘Kaalkop rot op, kaalkop rot op’… (2 Koningen 2)

De Staat die voor mensen zorgt, is ook een ‘idee’, dat haar kracht ontleent aan ‘geloof’ en zelfs het bestaan van ‘de feiten’ (neomarxistische constructies)

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welk er geen Westerse cultuur was geweest, waarin Het Woord zo’n belangrijke plaats inneemt.

We vervolgen de avonturen van de Profeet Elia en zijn opvolger Elisa. Die laatste betoont zich wel heel kort aangebonden, als door zijn profetische ingrijpen 42 pesterige kindjes door beren worden verscheurd. De beledigingen vielen duidelijk in het verkeerde profetische keelgat.

Zo zet de Bijbel je steeds weer op het verkeerde been, wanneer een vroom zelfgevoel je doel zou zijn, of het geloof dat De Bijbel je levensvoorschriften geeft. De Bijbel is geen humanistisch boek, gelukkig, want met een modern boek leer je de moderniteit niet begrijpen.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Bijbel vertelt niet hoe je moet leven
Mensen die De Bijbel niet (willen) kennen, willen denken dat de Bijbel je letterlijk in de eerste persoon ‘doe dit en doe dat’ voorschrijft hoe te leven als opdrachten. Het lezen van De Bijbel zelf doet je realiseren dat dit niet het geval is, of het moeten de mozaische wetten zijn.

Maar die hoeven wij als christenen niet meer te houden, dus ook hier hebben we geleerd de ‘geest van de wet’ te verstaan boven letterzifterij.

Je krijgt de meest uiteenlopende verhalen en geschiedenissen opgediend, van wel tientalen verschillende schrijvers. Veel van die verhalen bevatten een hoog ‘don’t try this at home’-gehalte en taalgebruik zonder waarschuwing van ‘contains explicit lyrics’, waar een carrieretroela van D66 bij het openbaar ministerie als Rigje van der Heide zomaar aanstoot aan zal nemen.

Er vinden allerlei zaken plaats die volgens ‘de’ natuurwetten niet zouden kunnen. Je wordt zo opgevoed tot een levenshouding, die De Vreeze des Heeren genoemd wordt. Je hoeft Het Woord niet op de letter te haarkloven, maar de geest die door het Woord getransporteerd wordt, die herkent iedereen die langere omgang met Bijbel en geloof heeft.

Je wordt er niet vromer van. Vrome mensen zijn lieden die al in zichzelf geloven.

Wel geef je met Het Woord meer vorm aan een aangewakkerd verlangen, een Idee. Je ziet het pas als je het doorkrijgt. Je ziet het niet als je het niet wilt zien. De Bijbel is geen humanistisch of modern boek, maar anti-modern. Niet ‘de feiten’ (neomarxistische constructies) regeren de wereld maar Ideeen.

Ook wanneer je gelooft dat dit ‘niet zou moeten zijn’, dan hang je een idee aan.

Valse religie- aanbidding van De Staat- in high tech jasje, mogelijk met miljarden euros brandschatting van je burgers. Ideeen regeren de wereld, niet ‘de feiten’

Valse zekerheden
Met 2 Koningen 2, een waanzinnig verhaal, laten we vandaag het idee los dat het Universum geheel met de rede is te vatten, en onze eigen opvattingen over wat Goed zou zijn.

Het tweede hoofdstuk van 2 Koningen begint met het verhaal over Elia, die bijna aan het einde van zijn profeten-latijn is. Hij heeft een profetenschool opgericht met leerlingen die de Voorzienigheid kunnen verstaan. Zij belangrijkste volgeling is Elisa.

Die wil tot het laatste toe bij Elia blijven

Het gebeurde nu, toen de HEERE Elia in een storm zou opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging.

Elia zei tegen Elisa: Blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei: Zo waar de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij naar Bethel.

Toen kwamen de leerling-profeten die in Bethel waren, de stad uit, naar Elisa toe en zeiden tegen hem: Weet u dat de HEERE heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei: Ik weet het ook, zwijg erover.

Terpkerk Raard

Natuurwetten, ach kom op…
Ze weten als echte profeten al wat er gaat gebeuren. Maar Elia lijkt dat nog niet te weten, want die stelt dat hij nog naar Jericho moet, de Jordaan en naar Bethel, lekker profeteren. Alsof Elia al dementeer-profeteert en De Heere inmiddels al weet dat Hij nu Elisa moet inzetten.

Dus ze maken nog een rondje langs Bethel, Jericho en de Jordaan voordat Elia spectaculair zal worden opgenomen. Daar wacht steeds een club ‘leerling-profeten’, die de kunst van de Voorzienigheid nog onder de knie hopen te krijgen.

Om net zo’n dijk van een profeet als Elia te worden, vraagt Elisa dat Elia iets van zijn gaven op hem overdraagt, die dan later ‘de geest van Elia’ genoemd wordt. Dus je moet voor profeteren ook een eigen gave hebben.

Een beetje profeet laat zich niks gelegen aan ‘de’ natuurwetten, die overtreden ze naar hartelust. Op kleine schaal de zee in twee splijten als Mini-Mozes, in dit geval de Jordaan: Elia draait er zijn hand niet voor om. Als Elisa die proeve van bekwaamheid aflegt, dan weet je ook dat de gave van Elia op hem is overgegaan.

En vijftig mannen van de leerling-profeten gingen erheen en bleven op grote afstand staan, en zij beiden stonden bij de Jordaan.
Toen nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg het water. Dat werd naar beide zijden verdeeld, en zij gingen er beiden door, over het droge.

Het gebeurde nu, toen zij overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei: Vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. Elisa zei: Laat er toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn.

Maar hij zei: U hebt een moeilijke zaak gevraagd; als u mij zult zien als ik bij u vandaan weggenomen word, dan zal het u gebeuren, maar zo niet, dan zal het niet gebeuren.

Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel.

Hier zien we een gelijk idee, dat de moslims aan Mohammed toeschrijven. Die zou toch ook zo zijn opgenomen, zonder als gewone sterveling zijn laatste adem uit te blazen? Of was dat zelfs de rol die ze Jezus als profeet toedichten? Dat die op het laatst een stand-in krijgt om aan het kruis te hangen, terwijl hij zelf wordt opgenomen als ware hij een soort Elia?

Aan de noordkant van de kerk, Taxus, de Saksische doodsbomen

Ideeen regeren de wereld
De passage klinkt geloofwaardiger dan de bakerpraatjes in de massamedia over de catastrofen die CO2 aanricht, of het killervirus waarvoor wij ons gehele leven moeten offeren, na afdoende vreesachtig te zijn geconditioneerd, opdat wij vol ontzag ons onderwerpen aan de Onfeilbare Staat van de Eurosovjetunie.

Lees de Bijbel en je begrijpt, dat het humanistische sprookje van ‘de mens kan worden wat hij wil’ in de werkelijkheid niet zo werkt. De realiteit werkt juist zeer surrealistisch, niet ‘de feiten’ regeren (neomarxistische constructies) maar Ideeen en het geloof daarin.

Elisa zag het en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters! En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in twee stukken.

Hij pakte de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, op, keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan.

Hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zei: Waar is de HEERE, de God van Elia, ja Hij? Hij sloeg het water en het werd naar beide zijden verdeeld, en Elisa ging erdoor.

Met die proeve van profetische bekwaamheid op zak, had Elisa toch blij kunnen zijn. De leerling-profeten zijn zo onder de indruk, dat ze hem als ware fans willen volgen, ‘tot beschamens toe’ zo bericht de Bijbel. Elisa verricht in Jericho nog even een geneeskrachtig wonder, een waterbron die misgeboortes zou veroorzaken, daarvan maakt hij het ‘water gezond’.

En dan trekt hij weer verder, naar Bethel.

Vuilnisbakbeer in Brasov

Pestkoppen door beren laten verscheuren
Maar wanneer Elisa na al die wonderdoenerij verder gaat van Jericho naar Bethel, blijkt hij juist een beetje nukkig, alsof hij niet tegen een grapje kan, en zo’n humanistische D66’er is met discriminatiebureau, die geilt op de eigen vermeende verheven moraliteit, Ik beter dan Gij.

Want zodra een clubje kinderen hem uitscheldt voor kaalkop, dan maakt hij op profetische wijze gehakt van ze. Alsof zijn zelfbeeld als profeet ‘m even naar de bol was geslagen, en dan wil je niet uitgescholden worden, maar de lof toegezongen krijgen:

En hij ging vandaar naar Bethel. Toen hij langs de weg omhoog ging, kwamen er kleine jongens uit de stad. Die dreven de spot met hem en zeiden tegen hem: Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op!

Hij keerde zich om, zag hen en vervloekte hen in de Naam van de HEERE. Toen kwamen er twee beren uit het woud en verscheurden tweeënveertig van die kinderen.

En hij ging vandaar naar de berg Karmel; en vandaar keerde hij terug naar Samaria.

Wonderen bestaan in de seculiere heilsleer, waarin gecorrumpeerde academici De Profeten-rol vervullen

Nou, ik kan me best voorstellen dat je na al dat profeteren even geen gezeik aan je kale kop wilt.

Hier geen therapiegroep tegen pestgedrag, Freudiaanse duiveluitdrijving- om latere traumatisering te voorkomen. Geen mindfulness. Hier volstaat een Oud Testamentische oplossing. Je twist wat met de natuurwetten in naam van De Heere en dan ruimen twee beren je probleem op. Net goed!

Andermaal zie je dat de Bijbel geen letterlijke voorschriften geeft hoe je moet leven.

Het Boek zaait verwarring, het fulmineert, het scheldt, ronkt, tiert, doet alles dat de god van D66, Zijne Heilige Overheid en haar Heilige Profeten van De Wetenschap – gecorrumpeerde academieambtenarij- verboden heeft, vertelt je juist wat je niet horen wilt.

En juist daarom is het een Boek om van te houden, het verveelt nooit, letterlijk, al 2500 jaar lang niet. Had U ooit deze berenpassage gelezen? Lachen toch? ..

Heb een goede zondag.

9 Replies to “‘Kaalkop rot op, kaalkop rot op’… (2 Koningen 2)”

 1. Tussen het rationele, het gevoelsmatige en het geestelijke lijken wanden te zitten.
  Maar ik denk dat ze er niet zijn. Rypke, jij benadert volgens mij de bijbel als een romanticus maar als onderzoeksjournalist treedt jij je vijanden tegenmoet met kennis.
  Maar de geestenwereld is nog eens iets heel anders.
  Sommige schrijven daarover maar dat is volgens mij vrij zinloos.
  het rationele is wel het fundament van de moderne wereld.
  Als ingenieur en wiskundige, aanvaard ik God als de schepper.
  Punt.

  Alles wat we daar verder over gaan uitdiepen, gaat ingehaald worden, dus doe ik het maar niet. Vind het wel leuk onder genot van een wijntje om er over te bomen.

 2. Misschien dat de immer treiterende ‘Westerse media’ ook nog eens door ‘twee beren’ verscheurt worden. Russische ‘beer’ Putin, tevens in de rol van ‘ negatief over het progressief-liberale Westen profeterende kaalkop’ en zijn partner Loekasjenko uit Wit-Rusland, die er ook niet van houdt wanneer je hem van achteren op z’n kale kop fotografeert, zouden nog wel eens gehakt kunnen maken van wat er allemaal over hen wordt gescholden in al die treiterende, vast wel 42 Westerse ‘kwaliteits-media’.

 3. Inzicht in de Schrift, Deel 2
  Kaalheid
  Elisa was kaal. Terwijl hij van Jericho opging naar Bethel, nadat hij Elia in diens ambt van profeet was opgevolgd, werd hij door een groep kinderen bespot, die riepen: „Ga op, kaalkop! Ga op, kaalkop!” De voornaamste reden voor hun gehoon schijnt niet geweest te zijn dat Elisa kaal was, maar dat zij een kale man zagen die Elia’s bekende ambtsgewaad droeg. Zij wilden geen opvolger van Elia in hun buurt. Hij kan maar beter verder naar Bethel opgaan of net als de vorige drager van dat ambtskleed in een storm ten hemel varen (2Kon 2:11). Teneinde deze jonge knapen en hun ouders, die hem niet als Elia’s opvolger erkenden, het juiste respect voor Jehovah’s profeet bij te brengen, smeekte Elisa in de naam van de God van Elia kwaad af over deze groep schimpende jongeren. Nu zou aan het licht treden of hij werkelijk een profeet was. Jehovah maakte duidelijk dat hij Elisa goedkeurde doordat hij bewerkte dat er twee berinnen uit het nabijgelegen bos kwamen, die 42 kinderen verscheurden. — 2Kon 2:23, 24.
  Watchtower ONLINE LIBRARY™ …..lofofzoiets🤗

 4. Zou de rattenvanger van Hameln hierop zijn gebaseerd. Ja, de beren floten niet, hoewel misschien tussen de tanden, maar toch – de rattenvanger fluit het lied van de Heer, jaagt het boze weg, wordt niet beloond en neemt wraak op het kostbaarste op aard, de genen.

 5. Het waren niet persé kinderen, meer jeugd tot 20 jaar. En als er 42 gewond raakten was het geen kleine groep.
  Net als andere verhalen uit het OT, is de vraag is wat wil de schrijver hiermee zeggen. In dit geval, dat er met God niet valt te spotten. Be warned zegmaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *