Omgevingswet = Onteigeningswet (2030 Agenda)

Nu op het menu: de middenklasse en de publieke ruimte door de Omgevingswet

De Omgevingswet die in 2022 in werking moet treden van de ambtenarij in dienst van de <1%, de UBO’s (miljardairs, bovenbazen) verlamt ieder verzet tegen de Koninklijke Oligarchie die zich het staatsapparaat toe-eigende. Dat noemt de Rijkspropagandadienst (Rijksoverheid.nl)  ‘vereenvoudigen’ van wetten (‘slimmer, beter’ = Build Back Better).

Zoals via het permanent maken van de ‘tijdelijke’ crisis-en herstelwet. (2010) Na de boeren en vissers komen nu de burgers op het menu. De publieke ruimte wordt met staatsagressie verder geprivatiseerd voor de UBO’s en hun 2030 Agenda: De tirannie van groene intenties, want de wettekst maakt ‘sustainable development’ (duurzame ontwikkeling) tot doel van wetgeving.

Is het volbouwen van Nederland onder de permanent te maken Crisiswet met windmolens ‘verbetering van leefmilieu’?

‘Maatschappelijke behoeften’ vervullen (belangen UBO’s juridiseren)
De omgevingswet werd in 2016 opgesteld, nadat de 2030 Agenda was afgekondigd in 2015, en moet van de ambtenarij in 2022 in werking treden. Sustainable Development (‘duurzame ontwikkeling’) is letterlijk de inzet van wettekst, dus VN-technocrati van Brundtland cs. Daartoe heb ben ze ter verkoop van hun onteigeningswet van de publieke ruimte ‘mijlpalen’ opgesteld in een roodmep. De twee hoofdpunten:

 • legalisering van het volbouwen van natuur ten gunste van de UBO’s, Tristate City (SDG 9,11)en de windmolenmaffia (SDG 13)
 • digitalisering van de overheid en besluitvorming (SDG 8 en 9)

Je kunt de wet zien als onteigeningswet, de gehele publieke ruimte wordt nu onder het regime gebracht van de <1%, De Belangen van de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) rond de Groene Draeck.

Dat zijn de miljardairs en hun overheids-lakeien + ngo’s (‘maatschappelijke organisaties’) die ook Nederland tot stadstaat willen verbouwen (Tristate City) als Clemens Brenninkmeijer en ‘thought leader’ Meneer Savelberg, vriendje van de agressief in hun media geplugde Maxima van O.

Voor hen worden regels ‘vereenvoudigd’ en voor de windmolenlobby. Voor hen gaat hun overheid meten met twee klimaten. Een zak subsidie voor gunstelingen, en een strafmaat voor wie ‘de belangen’ in de weg staat.

Een vergunning van 25 jaar voor windmolenaar Anne de Groot om vogels te doden. En een visverbod vanwege het mogelijke aanwezig zijn van een mogelijk zeldzame vogel, volgens de nieuwe bestuurlijke visie van het IJsselmeer. Nederland is al officieel een Failed State.

Windpark Fryslan in aanbouw in PKB-gebied Waddenzee onder de Crisiswet geparkeerd, vergund door Meindert Smallenbroek, nu directeur Unie van Waterschappen: ‘verbetering van het leefmilieu’?

WIE formuleert de risico’s
Aan de formulering van de wet, kun je lezen dat het een ideologisch vehikel is, die de belangen dient van de <1% en hun 2030 Agenda. Er worden in die Omgevingswet, artikel 1.3 kwalitatieve, normatieve beginselen als uitgangspunt genomen. Waarde-oordelen die de mensen die zich het staatsapparaat toe-eigenden absolute macht geeft, want eindeloos rekbaar en interpreteerbaar in eigen voordeel.

Immers, wat is ‘verbetering’ van de leefomgeving, als dat de zelfde vernietiging van ons landschap is (windfarms in natuur, biomassa/bos kapot zagen, zonnefarms in weidegebied)waarmee de zich boven ons gestelden zich uit naam van het Energieakkoord nu al bezigen?

Immers, de huidige directeur van de Unie van Waterschappen, Meindert Smallenbroek is de zelfde ambtenaar die als RVO-ambtenaar Windpark Fryslan vergunde in PKB-gebied de Waddenzee. Onder de Crisiswet, de ‘tijdelijke noodwet’ die dit industrialiseren van natuurgebied legaliseerde.

Daarom weet je nu al dat ook de Avondklok permanent zal worden, en alle andere vrijheidsinperking. Eenmaal geinstalleerd kom je er nooit meer af.

Wie bepaalt/kwantificeert wat ‘hinder’ is, ‘risico’ en emissie: In Nederland mag je op 500 meter van bewoning windmolens bouwen, in het buitenland anderhalve kilometer

Wiens ‘maatschappelijke’ behoeften
Dus nu kunnen we de vraag nog stellen:

Wiens ‘maatschappelijke behoeften’ worden er vervuld, behalve van windmolenaar en EZK-lieveling Anne de Groot en Eneco, die de SDE+-gesubsidieerde stroom koopt en verkoopt aan Amazon? Bedoelen ze de behoeften van hun ngo’s die ze eufemistisch ‘maatschappelijke organisaties’ noemen, die door het Ministerie van LNV en BuZA plat gesubsidieerde milieuclubs…

Artikel 1.3 (maatschappelijke doelen van de wet)
Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang:

a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en

b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

UBO’s als Clemens Brenninkmeijer (Tristate City) en de miljardairs die Sandor Gaastra (Ministerie EZK aansturen) mag gemakkelijker in de natuur bouwen, en U moet uw bek houwe = Omgevingswet, permanent maken Crisiswet ten gunste van de UBO’s, privatisering publieke ruimte

Energielabel het Aerius-model voor de gebouwde omgeving: burgers op menu
Iedereen die de 2030 Agenda bestudeerde, en die de Epoque 11 in huis heeft over de 17 SDG Doelen, die herkent hier direct de juridische implementatie van die 2030 Agenda. You’ll own nothing and be happy. Na de vissers en boeren zijn nu ‘burgers’ aan de beurt en de ‘publieke’ omgeving.

Daarom zit Wim Kuijken nu ook bij het Kadaster, terwijl hij het kiesstelsel helpt corrumperen bij de Kiesraad. Althans zo is mijn rypothese. Overal hebben de UBO’s hun zetbaasjes gezet, als pionnen op het Grote Schaakbord.

Zoals boeren werden verplicht tot miljarden euro’s bankschulden voor ‘emissie-arme’ stallen, zo worden hypotheek-eigenaren verplicht met (bijvoorbeeld) de geïntegreerde crisiswet en klimaatwet om het huis ‘duurzaam’ te verbouwen. Op basis van vals concrete prestatie-meetlatten als het ‘energielabel’.

Het Energielabel is voor de gebouwde omgeving/hypotheek-eigenaren in de praktijk van gelijke strekking als het Aerius-stikstofmodel bij boeren: een dwangmiddel om kosten te maken.

Privatisering publieke ruimte met staatsgeweld + digitalisering besluitvorming = Omgevingswet

Veilig en ‘risico’ voor wie?
De behandeling door de Eerste Kamer en implementatie blijft steeds uitgesteld worden, maar men ‘verwacht’ dat die 2030 Agenda-wet er 2022 definitief doorheen is geramd. Want dat stond bij formulering al vast. Dan is de omgeving klaar gemaakt voor de grootste verbouwingsoperatie uit de Nederlandse geschiedenis:

 • De Regionale Energie Strategie (RES), die hun EZK-topambtenaar Sandor Gaastra met Ernst Paul Nas voor ze oplegt, in complot met ondermeer de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die de 2030 Agenda implementeren. Van gas los, alles kapot isoleren, warmtenetten.

Kosten zeker 40-50 duizend euro per gezin.

De 2030 Agenda bij de VNG

Je ziet dus hoe belangrijk de vraag is ‘wie bepaalt en kwantificeert welk risico’. Neem de plaatsing van windturbines bij woningen. In het buitenland gelden afstanden van anderhalve kilometer, hier hebben ambtenaren die afstand met een kilometer verkort.

Anders zou er nergens 1 gebouwd worden. Nergens willen burgers die dingen, ook in Twente huurden gedupeerden al een Rouwstoet met koets om hun landschap ten grave te dragen.

Onder het Energieakkoord sparen ze geen gram CO2. (ja serieus, ze vallen onder het ETS-emissiehandelsysteem: LEES de Epoque 11, SDG Doel 7 ‘schone energie een smerig zaakje’ en SDG Doel 13 over de CO2-zwendel) en ‘De Kosten van het Energieakkoord’ van Stichting MW&B.

Het bootje van Bea van O.

Tirannie van Groene Intenties
De Omgevingswet is dus letterlijk een ‘Groene Draeck’ van een wet. Men noemt het doormoffelen van regels van het Rijk naar lokale omgevingsplannen nu de ‘bruidschat’.

Hier zie je letterlijk de technocratie in werking. Immers, een technocratie vervangt wetgeving gebaseerd op recht en rechtvaardigheid voor reguleringen buiten die wet om, technische richtlijnen en uitzonderingsbepalingen, gebaseerd op de oordelen van ‘experts’: door de staat betaalde academie-ambtenarij.

Zo draaien ze de ‘geest van de wet’ de nek om, niet stelen niet dwingen, via omgevingsplannen, KRW’s, emissierichtlijnen enzovoort.

 • Dit is allemaal het gevolg van de Agenda 21 van de Verenigde Naties, waarvan 2030 de tussenstop is. ‘De wereld’ verbeteren met regulering en ‘het recht’ dat je op (technische) regulering baseert in plaats van de Grondwet en rechtvaardigheid.

Dat je de kont niet kunt keren, zonder bij je gemeente eerst een MER en onderzoek naar de rugstreeppad voor een ton te moeten uitvoeren. Los van de vraag of die er zit of de noordse woelmuis. Dat (Natura 2000, habitatrichtlijn, KRW enz) is niet ‘zomaar vanzelf’ ontstaan, het is onderdeel van een werkwijze en denkwijze die voortkomt uit de Agenda 21.

Net als eindeloze regulering over ‘discriminatie’ of ‘veiligheid’ en ‘gezondheid.’ Daarmee zet je effectief de Grondwet buiten werking. Zoals burgemeesters het demonstratierecht nu al buitenwerking zetten met misbruik van uitzonderingsbepalingen over gezondheid.

Meer lokale dwangmiddelen om VN-doelen op te leggen in ruil voor zakje geld

‘Bruidschat’, omkoping voor gunsten 2030 Agenda-beleid
Dit is dus de privatisering van de publieke ruimte en juridisering van het private domein, zodat dit onder controle komt van de <1% die het staatsapparaat bezit, ten koste van de middenklasse.

Je ziet dus dat ze de lagere overheden gebruiken om de 2030 Agenda te institutionaliseren. Dat is wat ‘bruidschat’ betekent. Ook de waterschappen waarover Meindert Smallenbroek nu regeert. De zelfde ambtenaar die eerder de 73 miljard euro van het Energieakkoord aan subsidies verdeelde, en die Windpark Fryslan vergunde.

Dus heeft je lokale overheid MEER bevoegdheden die afdwingbaar zijn, in ruil voor een zak geld (bruidschat). Maar die bevoegdheden en bepalingen zijn gebaseerd op binnengesmokkelde rijksdoelen, die de lokale overheid (onder controle van 2030 Agenda-instantie VNG) zo verder bij burgers vandaan zetten.

Corrigeer me vooral als dat onwaar is, maar zo lezen we het nu. Ga bij de Nederlandse overheid uit van het kwade, en je hebt de beste werkhypothese om verschijnselen te verklaren.

Incompetentie + Kwade Intentie = Nederlandse overheid. We zijn misschien wel 1 van de meest corrupte landen van de EU, een Failed State. Ook de rechtspraak is niet op enige wijze nog te vertrouwen, want alleen door een corrupte Raad van State kon Windpark Fryslan in PKB-gebied de Waddenzee verschijnen.

12 Replies to “Omgevingswet = Onteigeningswet (2030 Agenda)”

 1. Rechtshoogleraar Twan Tak schreef zijn boek: “Nederland mag zich geen rechtsstaat meer noemen” en kwam uit in 1998. Dus ver voor die tijd was het al een failed state.
  Een rechtsstaat kan alleen bestaan als het wordt gedragen door het volk. Wat nu nog lijkt op een rechtsstaat wordt gedragen door mensen die denken dat zij hun “Natuurlijke” Persoon zijn.

  De enige remedie is de brandstof weg te nemen voor de fraude. Die brandstof heet angst. Wanneer mensen weer beseffen dat zij een mens zijn i.p.v. een gecreëerde entiteit in eigendom van de centrale bank, [via overheid] dan worden we met z’n allen wat meer assertief. Niet meer vragen of verzoeken, maar eisen en sommeren. [desnoods met behulp van het internationaal handelsrecht UCC, want Nederland is een CORPORATIE en geen natiestaat sinds 1933]
  Tenslotte staan wij als mens juridisch boven de overheid, omdat deze door de mens is gecreëerd. En een creatie kan nooit groter zijn dan diens schepper.
  Het grote wachten is dus op het moment dat wij het volk van personen hebben geinformeerd over hun medeplichtigheid van staatsfraude. En of zij gelieve weer mens willen worden.
  Ik weet, het is snel gezegd en het klinkt als een oude reclameboodschap:
  “klaar terwijl U wacht”, . . . . . . . . . en wacht . . . . . . . .eeeehhhhhhnn wacht…

 2. Er is geen kunst die een regering sneller van een andere leert, dan die van het geld kloppen uit de zakken van het volk. Regels en wetten zijn hiervoor een ideaal middel. Wat een geluk voor onze tirannieke regering dat het volk zo dom is. We verlangen naar eerlijk democratisch bestuur maar wat is democratie eigenlijk? De macht aan de domme meerderheid?
  De democratie is de afschuwelijkste van alle tirannieën; want zij steunt noch op het gezag van een godsdienst, noch op adel van geslacht, noch op de voorrechten van het talent; zij heeft tot grondslag het aantal, en tot masker het woord Volk. Is de monarchie de hamer, die het volk verplettert, de democratie is de bijl die het in stukken hakt.

 3. Kijk even naar blckbx.tv.
  Dit staat ons te wachten en daar zijn ze al mee bezig.
  Grootste fout die gemaakt gaat worden is, dat ze nu aan ONZE KINDEREN gaan komen.Denk niet dat het niet zo is.
  Het lijkt op een onteigeningswet.

  Dus….het wordt tijd dat iets tegen te doen!!!!

 4. Build Back Better (BBB) voorgeschreven door de wereldregering en uitgedragen door het WEF en door alle bewindslieden, ceo’s, bekendheden, rijken wereldwijd nagepapagaait, heeft een veel diepere lading en betekenis dan de wereld na de vernietiging van corona weer opnieuw beter maken.

  Het doel is om een nieuwe wereld te maken omdat men van mening is dat:

  a) God wel de wereld geschapen heeft maar dit slecht gedaan heeft (teveel fouten gemaakt)
  b) de mensheid nu de technologische kennis heeft om alle fouten die God gemaakt heeft te herstellen/verbeteren (build back better) en dit dus ook nu gaat doen.

  Het transhumanisme (nieuwe verbeterde mens) is daarvan het belangrijkste onderdeel

 5. Dit onteigeninsplan gaat in werkelijkheid over het kunnen afpakken van alles wat je bezit door het joodse bankenkartel die onder andere Blackrock, Blackstone en Vanguard in handen hebben, die op hun beurt werkelijk alles bezitten op aarde wat je maar kunt bedenken. Begrijp goed dat hun financieele systeem parasiteerd op de werkelijke economie en het tot op de laatste druppel uitperst.
  Na de komende door hun gecreëerde economische crash they will make an offer you can’t refuse door onze schulden die zij veroorzaakt hebben kwijt te schelden in ruil voor alles wat je bezit, dus ook je pensioen. By 2030 you will own nothing. De slaven die de injecties overleefd hebben zullen met een crytocurrency puntensysteem gebaseerd op een social credit score een beperkt aantal spullen kunnen huren als ze braaf zijn.
  Harry Vox op zijn bitchute kanaal Harry Vox unsafe space kan onder andere dat op zijn onnavolgbare wijze helder uitleggen.

  En het onteigeningsplan gaat over het Kalegri Plan, dat als doel heeft om het westen om te vormen naar een niet blanke bevolking. Vandaar de geplande niet aflatende stroom van met name jonge mannelijke migranten die in onder andere Europa hun bedje gespreid zien.

 6. Begrijp ik het goed dat je mijn reactie gecensureerd hebt omdat ik het ‘waagde’ het joodse en bankenkartel in één zin te plaatsen ?
  Wie denk je daar mee van dienst te zijn ? In ieder geval niet de Jan – met – de – pet – jood, want die hebben dezelfde vijand als niet joden namelijk de kabbalistische, communistische zionisten. Volgens hen moet twee derde van alle joden verdwijnen en alle gentiles for the world to come, the restoration of the world, tikkun olam genaamd.

  De echte onafhakelijk onderzoeksjournalisten met een ruggengraat zijn reeds jaren verdwenen door de dictatoriale censuur. Wat over is gebleven zijn politiek correcte lafaards als jij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *