‘Vuur gaat voor zijn aangezicht uit’ (Psalm 97)

zoals was smelt voor vuur

De Psalm van deze bijzondere dag vanuit De Abdij van Langweer is nummer 97. Enkele zinsnedes vormen de substantie van een evangelische kraker ‘de heeeeeeeer regeert’ waarvan ondergetekende als pas bekeerde jeuk op zeven plaatsen kreeg. Dankzij die geforceerde wolligheid en lievigheid. Maar herlees nu eens de bron van die Psalm en wens dat deze Heere aan onze kant staat en onze vijanden zal verteren, Mark Rutte, Sigrid Kaag en Hugo de Jonge zal verdelgen, zodat de Friese kustlanden zich kunnen verblijden.

De Open Haard is volgens CBS in 2016 die andere ‘duurzaam’ kampioen,

Daar kunnen wij zelf niets aan doen, behalve ervoor zorgen dat wij God op 1 zetten en niet onszelf. Meestal heb je daar namelijk helemaal geen zin in. Je kunt mijn christelijk geloof en status als heilige nooit te laag inschatten, als Sint Rypkolaas.

Je houdt steeds de optie open dat het geloof maar flauwekul is en dat je God in je handpalm kunt houden. Dood is dood, lekker makkelijk, kom overal mee weg. Op dat punt ben je al net als ieder ander die je verwijt wat je zelf ten diepste ook bent.

Goed om altijd in te blijven zien: jij bent geen haar beter dan zij. Hooguit kun je bewust onbekwaam worden, daarvan doordrongen zijn, als opstapje om ooit bewust bekwaam een mentor voor anderen te zijn.

De aaibare getemde God voor de zondag van modernisten, die uit mensenhand eet. De Heer als knuffelbeer bij je labiele momentjes. Hoe ver staat de non-existente non-relevante God af van het beeld dat Psalm 97 schetst:

De HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen
en vele kustlanden zich verblijden.

Wolken en donkerheid zijn rondom Hem,
gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.

Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit
en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam.

Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld,
de aarde ziet ze en beeft.

De bergen smelten als was
voor het aangezicht van de HEERE,
voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde.

De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid
en alle volken zien Zijn heerlijkheid.

De Vader-Zoon-relatie tot God is uniek voor het christelijk geloof, dat kent de Islam niet, noch andere geloven

Verterend vuur dat geen leugen, valsheid en onoprechtheid verdraagt. Dat kan niet bij God bestaan. Dus kun je nog steeds denken: ach, een beetje bangmakerij voor iets dat na je dood zou gebeuren…

Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen
en zich op de afgoden beroemen.
Buig u voor Hem neer, alle goden.

Sion heeft het gehoord en zich verblijd,
de dochters van Juda hebben zich verheugd
vanwege Uw oordelen, HEERE.

Want U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde,
U bent zeer hoog verheven boven alle goden.

U die de HEERE liefhebt, haat het kwade.
Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen,
Hij redt hen uit de hand van de goddelozen.

Licht is gezaaid voor de rechtvaardige
en blijdschap voor de oprechten van hart.

Rechtvaardigen, verblijd u in de HEERE;
loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.

Zonder deze HEERE als vernietigende kracht die geen onrecht verdraagt was ook Jezus Christus niet nodig als bliksemafleider. De Heer is geen knuffelbeer.

3 Replies to “‘Vuur gaat voor zijn aangezicht uit’ (Psalm 97)”

 1. Hoe toepasselijk is deze titel, na het lezen van commentaar van Cornelis [27 mei 2021 at 06:47], dat je jarig bent!
  Ik sluit mij hierbij van harte aan met zijn felicitatie van het feit dat je 46 jaar geleden aan wal bent gespoeld uit het vruchtwater van moeder.

  De titel impliceert een faseverschuiving in starttijd, wat bij ons aller levensbegin ook overkomt. Want je bent rond 1 september 2020 geïncarneerd, wat bevestigd wordt in art.1:2BW.
  “Het kind waarvan een vrouw zwanger is wordt als reeds geboren aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit vordert. Komt het dood ter wereld, dan wordt het geacht nooit te hebben bestaan”.
  Ja, leuker kunnen ze het niet maken,… wel walgelijker.
  De rol van vader is niet als zodanig vastgelegd; kijk maar op je geboorteakte. Daarop staat de naam genoemd van de aangever en dat hij de echtgenoot is van de moeder van de boreling. De moeder is niet geïnformeerd om schriftelijk te verklaren wie de vader is. Zodoende treedt de feodale gewoonte in werking en verlies je het eigendomsrecht. Je staat dan te boek als bastaardkind. Al het eigendom wat je denkt te bezitten is geen allodiaal eigendom, alles is geregistreerd, als van Regis = Koning.
  Kijk voor de lol eens op het kentekenbewijs van je auto. Daar staat met hele kleine lichtgroene lettertjes op een iets lichtergroene achtergrond de volgende tekst:
  “De houder van dit kentekenbewijs kan door het kentekenbewijs niet worden aangeduid als de eigenaar van het voertuig”.
  Het enige wat je dus hebt is houderschap en daar moet je ook nog eens voor betalen. Zo werkt dat ook voor je huis, je bankrekening en zelfs jouw naam! Het is de naam van de -via geboorte registratie- aangemaakte entiteit: de Natuurlijke Persoon (NP), waarvan jij houderschap hebt. Je bent de acteur van het masker (= persona).
  Enige remedie om vrij mens te zijn is door je NP te laten waar die is en zelf als mens “een functie elders te aanvaarden” op een briefadres buiten de ‘Corporation State of The Netherlands’. Je bent dan een man van vlees en bloed als niet-ingezetene, zonder inkomen, buiten de jurisdictie van het Europese continentale plateau. Competent houder van de NP, zijnde executeur en begunstigde van de geboortetrust. Elke vertegenwoordiger van ‘Corporation State of The Netherlands’ krijgt daarmee automatisch de rol van trustee toebedeeld. Ofwel die moet als dienaar doen wat jij zegt.
  Geen vragen of verzoeken meer, maar eisen of sommeren. Desnoods met behulp van Vordering Dwangsom.
  Prettige verjaardag Rype!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *