‘Vijandschap tussen U en de vrouw’… (Genesis 3:15)

Kolibrivlinder op slangekruid

Op de zondag geen profane boodschappen vanuit De Abdij van Langweer. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, Het Boek zonder welk er geen Westerse beschaving was. We vervolgen Genesis, de tweede versie van het Scheppingsverhaal waarin Eva als oermoeder uit de rib van Adam wordt geformeerd.

Het gekke mens zet meteen de hof van Eden op z’n kop door van de boom van Kennis van Goed en Kwaad te eten, en ze verleidt Adam dat ook te doen.  Adam reageert naar God toe in de trant van ‘the devil made me do it’… Hij geeft de vrouw de schuld dat zij hem verleidt, maar is natuurlijk zelf verantwoordelijk.

Ringslang, als je ze beetpakt scheiden ze een gele stinkvloeistof uit. Dan doen ze alsof ze al heel lang dood zijn en dus ‘niet lekker’…

‘daarvan mag u niet eten’
In de vorige afleveringen zagen we al hoe de aarde werd gevormd doordat God’s geest over de wateren ging, en door Het Woord dat hij sprak. De scheppende kracht van Het Woord, is als idee bij uitstek Bijbels. In het tweede scheppingsverhaal zien we Adam wat in zijn eentje in de Hof van Eden die in het vierstromenland is geplant.

Daar masturbeert hij wat onder de boom van kennis van goed en kwaad en ziet daar geen kwaad in, speelt wat Playstation. Hij geeft wat vogels en andere dieren een naam, als eerste veldbioloog. Maar zoals God zelf ook al ziet ‘het is niet goed dat de mens alleen zij’…

Het kado dat Adam dan krijgt, als ‘rib uit je lijf’ dat hij als diepste erkenning van zichzelf ziet, een evenbeeld, dat wordt ook de opmaat tot het grootste onheil. Want zij de vrouw, houdt zich niet aan de handleiding die God bij het paradijs had meegegeven: eet niet van de boom van kennis van goed en kwaad.

De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.
En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten,

maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.

Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.

De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn.

…slangenarend, zeilend op de wind.

Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.

En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.

Toen zei Adam:
Deze is ditmaal
been van mijn beenderen,
en vlees van mijn vlees!
Deze zal mannin genoemd worden,
want uit de man
is zij genomen.
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.
En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.

Vete tussen Trudy en andere terrier

Zo ontstond je schaamhaar
Hier komt dus ook de benaming ‘schaamhaar’ vandaan. Uit de hof van Eden, om wat er gebeuren gaat, de mens die schuldbesef krijgt en zich plots ‘naakt’ kan voelen. Want natuurlijk maakt de vrouw er direct een bende van. Had Adam dan maar met wat andere geestverwanten langs het kanaal zitten vissen met z’n nieuwe telescoophengel.

Lekker met de karper op de foto en dan weer teruggooien. Hobby. Visionair lezen. In Genesis 3 kwam de opmaat voor al die ellende. De Zondeval heet dat in de Bijbel.

De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?

En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u.

Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.

En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.

Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten.

De Ringslang kan uitgroeien tot Blingblingslang, die ook in tuinen en sloten in dorpen voorkomt

In plaats van vrijmoedig en direct met God omgaan, worden mensen nu beschaamd en bevreesd voor de Allerhoogste. Ze verbergen zich voor de Heere, als die hen roept. Dat is ook de staat waarin wij als moderne mensen ons bevinden. Je hebt schuld en durft niet meer naar God toe, of moffelt Hem weg, wetende dat je een hypocriete zak bent. Je verhouding tot Het Leven klopt dan niet meer, intuitief weet je dat dan wel.

Hier ontstond het besef van schuld en het idee dat je dat compenseren moet. Zoals mensen nu ook een hele windhandel rond CO2-compensatie kunnen optuigen, nadat een klimaatschuldcomplex er via de media is ingeramd.

Nu geeft Adam ‘de vrouw die U mij gaf’ de schuld, alsof hij eigenlijk God beschuldigt. De vrouw op haar beurt beschuldigt de slang, de Esculaap uit het logo van de WHO:

Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten.
En de HEERE God zei tegen de vrouw: Wat hebt u daar gedaan! En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten.

Toen zei de HEERE God tegen de slang:
Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt
onder al het vee en onder alle dieren van het veld!
Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven.

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw,
en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;
Dat zal u de kop vermorzelen,
en u zult Het de hiel vermorzelen.

Tegen de vrouw zei Hij:
Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken;
met pijn zult u kinderen baren.
Naar uw man zal uw begeerte uitgaan,
maar hij zal over u heersen.

Hermann Josef gaf een appel aan kindje Jezus en kan nu nog als beschermheilige ingezet worden

Mens mag niet het geneesmiddel vinden
Wat een appel voor de dorst al niet teweeg brengt, die Apple met hap er uit van je Aai-foon. Man en vrouw kunnen niet samen leven maar ook niet zonder elkaar. In dit oeroude verhaal, duizenden jaren oud vinden we die gewaarwording al terug. Dus dan weet je ook, dat het nooit beter zal worden.

Ook niet bij een andere vrouw, het wordt anders maar ook weer het zelfde.

Hoeveel literaire klassiekers vinden we dan in de volgende passage terug als ‘stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.’ Na een reeks vervloekingen volgt dan de verbanning uit het Paradijs, de Hof van Eden. Nu ben ik al 46 jaar op aarde, maar nog niet eerder had ik gelezen, waarom die verbanning plaatsvond.

Dat de mens nu voorbij de naiviteit was, een staat van dierlijkheid als de hondjes was nog tot daar aan toe. Maar De Heere was bang dat de mensen van de Levensboom zouden eten die ook in de hof stond. Is dat niet Ygdrassil in de heidense tradities?

Als Adam en Eva dan ook nog de levensboom zouden oogsten, dan zouden ze net als de Heere hier onsterfelijk worden:

Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven!

Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.
Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken.

De Midgaard-slang in Alpengasthof Vorderbrand (met mobieltje genomen)

God duldt dus geen concurrentie, zo kun je dit lezen. Dat mensen aan Hem gelijk zouden worden. Of dat ze nu ook het geneesmiddel tegen hun pas verworven sterfelijkheid zouden vinden in de hof, datgene waar de wetenschap al eeuwen naar op zoek is. Wie sterfelijkheid overwint, die zet alle machtsverhoudingen op de kop. Dat is wat Jezus ook deed, alsof die de Levensboom wist te vinden in de hof die voor Adam en Eva was afgesloten. Zo hoef je ook niet bang te zijn voor aardse machten, wanneer je de (angst voor de) dood overwint.

Heb een goede zondag.

2 Replies to “‘Vijandschap tussen U en de vrouw’… (Genesis 3:15)”

 1. De lange winteravonden doen mij ook wel eens overwegen enig gezelschap in huis te nemen. Het zijn deze momenten van zwakte die mij soms minutenlang doen twijfelen tussen het aanschaffen van een herdershond of een vrouw op HBO-denkniveau. Iedere keer gaat de voorkeur toch weer uit naar degene die mij het meest trouw kan zijn. Adam had deze keuze ook veel eerder kunnen maken. Weleens waar geen vlees van mijn vlees, maar dat specifieke gebeente had hij kunnen behouden of als knaagspeeltje cadeau kunnen doen aan zijn Paradijsgenoot.

 2. Het kostte Adam een ‘rib uit z’n lijf’, maar kon daarmee zijn sigaar in eigen doos behouden. Zeg maar de eerste vorming van politiek. Het kost een placenta, maar dan heb je ook wat.

  Het is heel voor de hand liggend om de bomen te gebruiken als voorstelling van oorzaak en gevolg. Bomen zijn namelijk van allen tijde. De stam als bron en via vertakking [de weg] naar de kruin [kroon?] en de vruchten als gevolg.
  Alle andere vergelijkbare voorstellingen zullen in historie onbegrijpelijk worden. Kijk maar eens naar de boom der kennis van bovenaf:
  https://synoniemen.net/grafisch.php?zoekterm=voorstelling
  We mogen dus concluderen dat de bijbel is geschreven met een toekomstig doel. Namelijk hoe bijna alles NIET moet. En daar gaat ons menselijk brein de mist in. Want om iets NIET voor te stellen, moeten we het juist eerst WEL voorstellen. Eerst het beeld creëren om het te kunnen ontkennen.
  Denk NIET aan een blauw paard!
  Te laat! Je hebt ‘m al voorbij zien komen.
  God heeft dus doelbewust het woord NIET gebruikt om de mens te dwingen kennis te nemen van het kwaad. Was Eva het niet geweest, dan was Adam er vroeg of laat wel in getuind. [Vandaar de tuin van Eden]
  En de slang zou evengoed van Gardena [klinkt Noors] kunnen zijn. Een Noors vervoermiddel, zoals ook het paard [spongetje] van Odin het vervoersmiddel was voor de altijd groene bomen [Edda’s]
  Jammer dat oude beschavingen met een eigen God altijd als heidenen worden betiteld. Alle beschavingen voorafgaand aan onze ‘beschaving’, hanteren dezelfde logische vergelijkingen om te kunnen balanceren in het wankele evenwicht van ons leven.
  Wat is goed en wat is het kwaad? Waneer is het kwaad dan ‘aardig’ en wanneer is het goed dan moedig?
  In ons lichaam zitten [schrik NIET] zes kilo goede en kwade bacteriën om onze voeding te kunnen verwerken. Als de kwade bacteriën zouden verdwijnen, dan worden de goede vanzelf kwaadaardig.
  Het zit ‘m in de dosering van een stof of het gif is of een geneesmiddel. Een druppel slangengif kan 150 mensen doden, maar verdun je dat sterk, is het een geneesmiddel tegen kinderverlamming.
  Zo zie je maar hoe relatief het hele leven is. Men dient het evenwicht te bewaren.

  Laten we NIET vergeten, dat de lijn van de bijbel is doorgezet naar de Wetboeken van ‘ons’ rechtssyteem. D.w.z. de tegenwoordige valse boom der kennis van goed en kwaad. Er staat geschreven wat we allemaal NIET mogen. En daarmee is het kwaad eigenlijk al geschied.
  Het Burgerwetboek bestaat uit tien delen, waarbij Burgerwetboek 9 helemaal leeg is. Er is dus nog heel veel ruimte voor nog NIET doorontwikkelde kwaadaardigheid. (klimaat, 5G, vaccines, aliëns, AI)

  Het doel van de Boom der Kennis van Goed en Kwaad, zoals God het aan ons heeft voorgesteld, is dat God ons wil laten leren om balans te vinden in ons leven.
  Het doel van het door de mens gemaakte rechtssyteem is om ons te verleiden, onbewust in te stemmen met het kwaad, zodat de overheid de ‘oplossing’ voor gecreërde problemen kan verkopen in de vorm van boetedoening.
  Winstbejag dus… De Rechtbank is ook onderdeel van de Centrale Bank.
  Dit is nu het ultieme verschil, waarin we tegenwoordig een keuze moeten gaan maken.
  Leven als mens van vlees en bloed naar God’s creatieve evenbeeld. In balans buiten het valse rechtsysteem met jouw gegeven voornaam.
  Of leven als dode entiteit, de Natuurlijke Persoon, gelovend in de hersenspoeling een fictie titel te zijn. NIET balancerend van kwaad tot erger, met de familienaam [=handelsnaam van corpus]

  Voordat alle bomen verdwenen zijn in biomassale zak en as, moeten we ons snel bewust worden om de beschaving na ons, vanuit het derde Testament, God’s boodschap te verkondigen met de beelspraak van bomen. Anders valt er niets meer te balanceren.

  Ik heb bewust het strafrecht niet genoemd, omdat het een uitbreiding is van God’s wetten:
  NIET doden, NIET stelen en NIET dwingen. Dat geldt dus voor ieder mens.
  Als mens ben je in art.1:1BW BEVOEGD tot het ‘genot’ van burgerrechten. Dus niet VERPLICHT!

  Weten is nu geweten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *