‘Kosmokomplot’ miljardairs uit geschiedenis gehouden…

Had ik dit 40 jaar eerder maar gelezen

In 1976 schreef publicist met theologische kennis Evert Smit (1920-1999) al over de onderwerpen die nu in de 2030 Agenda uitmonden. Hij was de eerste in het Nederlandse taalgebied, en liep nu via zijn dochter De Abdij binnen die zijn publicaties bij haar bewaart. Toeval bestaat, het is wat je toevalt.

Dialectiek van politiek

Bijbels perspectief
Pas door de Zweedse sociaal wetenschapper Jacob Nordangard zijn promotie-onderzoek aan de Universiteit van Linkoping (2016), kwam ondergetekende op de rol van de Rockefeller-dynastie bij het plooien van internationale politiek. Zo kwam de publicatie voor Elsevier Weekblad ‘Geoliede Klimaatlobby‘ tot stand.

Toen kon je puzzelstukjes- zoals over de CO2-zwendel plaatsen in een groter kader van wereldfederalisme. Ook leer je vanuit een meer theologische blik naar de werking van Goed en Kwaad in de historie zien.

De dingen gebeuren niet ‘zomaar vanzelf’ zonder enige oorzaak, zoals het seculier-liberalisme leert met haar platte wereldvisie. Daarin komt alleen ‘gestuntel’ voor, ‘incidentjes’ en ‘ongelukken’. Iedere dag gebeurt de hele wereld als het ware weer opnieuw zonder enige oorzaak.

Zonder Bijbelkennis mis je daardoor de grote lijn in de geschiedenis. Een maatschappij die de Bijbel kent noch serieus neemt mist dus een vizier om de historie beter te duiden.

Een Certificate Of Vaccination (COV) -kaart.

Denk alleen al aan het apocalyptische karakter van de COV-ID, niet kunnen kopen of verkopen zonder de spuit in je arm met aantekening op je paspoort dat je braaf bent geweest. Dat lijkt sterk op Openbaring 13:17.

Omdat het naturalisme/materialisme de norm is ter academie, wil men niet op die meer Bijbelse wijze naar historie kijken waarbij we opmerken: actualiteit is slechts de meest recente historie waarover nog onvoldoende is nagedacht.

Zo ben je al bijvoorbaat gedwongen tot een beperkte tunnelvisie, omdat men je anders uitscheldt voor ‘gekkie complotwappie’. Dus dan laat je de eigen kennis van de wereld beperken door angst voor wat ‘ze’ zouden kunnen zeggen over je. Wie is er dan gek?

‘Ze’ kunnen mij de boom in…

Dochter van Evert Smit

Wereldfederalisme
De belangrijkste politieke trends in de globalisering, zijn in gang gezet vanuit een wereldvisie en vanuit mensen die streven naar een vorm van mondiale macht, een wereldregering met wereldparlement onder vleugels van de Verenigde Naties.

De World Federalist Movement gevestigd aan de Bezuidenhoutse Weg in Den Haag, is daarvan slechts 1 van de vele zichtbare aftakkingen.

Zowel de Coronapolitiek als de CO2-zwendel bewerken dat zelfde doel, een onderling afhankelijke (‘interdependent’ ) wereld, waarin natiestaten hun soevereiniteit afstaan aan een internationaal circuit van juristen, CEO’s, academici, technocratische instellingen als de WHO en ambtenarij, verbonden aan de VN.

Een circuit van internationalisten vormt zo een soort grens-overschrijdende bezettingsmacht, alsof het land Diplomatistan als vijfde colonne binnen rolde sinds instelling van de Verenigde Naties (1947.

De bestuursarchitectuur na ’45 volgde uit de Nieuwe Wereld Orde (1944) van Bretton Woods met haar door Harry Dexter White (eigenlijke naam ‘Weiss’, een Rus) en mede-samenzweerders opgetuigde internationale (financiele) architectuur van IMF en Wereldbank. De ‘Derde Wereld’ ontstond na ’45, de ‘Tiers monde.’

Eigenaar Zaansche Stoomdrukkerij

Geheimenis der Wetteloosheid
Dankzij het internet en internationale contacten kreeg je na veel studie dus een completer beeld van de wereld, ‘geopolitiek’ dus. Maar nu zie je: Al 40 jaar eerder publiceerde Evert Smit jr. over de buitensporige invloed van miljardairs op het wereldgebeuren, in het boekje ‘Rockefeller en de Council on Foreign Relations (CFR)’, voor het Nederlands Israel Boekenfonds in Mijdrecht.

Smit was eigenaar van de Zaanlandsche Stoomdrukkerij die hij uiteindelijk verkocht aan De Telegraaf.

In de tijd van de Duitse bezetting, bouwde Smit in een Zaanse molen een drukkerij. Die kon op windkracht fungeren als drukkerij van verzetskranten. Zijn dochter logeert nu in De Abdij, en zo kom je via haar aan publicaties die je anders nooit had ingezien. Door haar leeft de in 1999 overleden Smit als onderzoeker met Bijbelse insteek voort.

Een vrouw die helemaal lyrisch van molens kan worden, hoe vaak kom je zoiets tegen?

Civitas Christiana snapt het ook al, nu U nog

Zoals Smit in 1978 al constateerde in het voorwoord:

Over het in dit boekje behandelde onderwerp Rockefeller en de CFR’ is in ons land zo merkwaardig weinig bekend, dat wij hopen hiermee althans voorlopig in een leemte te voorzien. De bronnen- vnl Amerikaanse boeken en tijdschrijften- zijn in de USA bij miljoenen bekend; in het Nederlands is er nauwelijks 1 studie aan gewijd.

De hier volgende artikelen zijn eerder verschenen in het maandblad ‘Een nieuw geluid’ in de jaren 1970-1974, onder de titel ‘Het Geheimenis der Wetteloosheid’, waarvan reeds een 40-tal afleveringen zijn gepubliceerd.

Zij behandelen het georganiseerde kwaad in de wereld, en trachten dit in de geschiedenis op te sporen en te volgen. Als basis hiervoor is genomen datgene, wat de Bijbel meedeelt over het antichristelijk complot (‘het Geheimenis der Wetteloosheid, 2 Thessalonissenzen 2:7) dat door eeuwen heen werkt in de richting van een wereldregering, onder leiding van de Antichrist (Openbaring 13 e.a.)

Worldconnectors is evenknie van de door Ministerie BuZA gesteunde Stichting SDG Nederland

Omdat ‘toeval’ is wat je toevalt, loopt Evert Smit nu via zijn dochter dus De Abdij in. Smit was zeer geĂŻnformeerd in theologische onderwerpen vanuit zijn Joods-christelijke achtergrond.

Hij snapte dat wereldeenheid – zoals nu nagestreefd met de 2030 Agenda van de VN en het World Economic Forum- vanuit christologisch perspectief juist onwenselijk zou zijn:

De serie ‘het geheimenis der wetteloosheid’ is voornamelijk gewijd aan de antichristelijke religies en de geheime genootschappen. Een ander deel heeft als onderwerp de wereldpolitiek, voor zover deze in dienst staat van het aloude kosmokomplot.

Pieter Winsemius zijn transitieplan voor Trilateral Comission in 1991

Vervolgens volgt dan een bespreking van ondermeer de rol van bankier David Rockefeller, zijn Manhattan Chase Bank (waar ook de VN bij bankiert). Die richtte de Trilateral Commission op die een technocratisch wereldbestuur nastreeft. Smit richt zich op die andere Rockefeller-satelliet, de CFR, het adviesorgaan dat zowel de meeste ministers afleverde voor Amerikaanse politiek als dat het buitenlandbeleid dicteert.

Via these-antithese, het stoken van een valse Oost-West-schijntegenstelling stevende men in de ‘Koude Oorlog’ volgens Smit zo steeds meer af op een systeem dat communistisch lijkt. Dat is ook wat de huidige 2030 Agenda in essentie is: communisme.

De Trilateral Commission is een andere Rockefeller-baby. Daarvan was Hans Wijers lid, maar ook Louise Fresco (WUR) is daarvan lid, de eigenaar van de meeste Nederlandse kranten als NRC, regiokranten en De Telegraaf, Thomas Leysen is lid van die Trilateral Commission.

En Pieter Winsemius schreef voor Rockefeller zijn Trilateral Commission in 1991 hoe ‘de transitie’ zou moeten verlopen. Nu zitten we in de ‘control’-fase. (‘Decade of Action’)Het lullige is dus, dat je de grote lijnen in de jaren ’70 of zelfs ’80 al had kunnen doorzien.

…aanbevelingen bij boek dat Pieter Winsemius schreef in 1990 met Mac Neill

Wanneer je boekjes als van Evert Smit had gelezen. Nu kom je daar dus pas na bijna een halve eeuw pas achter.

Omdat er vanuit de media bepaald niet veel inspanning is geleverd om naast de dagelijkse incidenten ook de grote lijnen van invloed te belichten, de religieuze motivaties te duiden. In plaats daarvan wordt iedereen die deze grote lijnen tenminste bespreekbaar maken wil nu als gekke Henk aangevallen.

Wie is er hier nu gek?

Nou ja, men doet maar 🙂 Bij ons thuis hangt Jezus Christus aan het kruis. Die heeft de macht van de duisternis al gebroken, dus al dat occulte ( = in het verborgene) gedoe en dat machtsstreven, het is eerder koddig en lachwekkend dan angstaanjagend. We sluiten daarom af met het citeren van 2 Thessalonisenzen 2:7-10:

Want de verborgenheid der ongerechtigheden wordt alreede gewrocht; alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden;

En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelke de Heere verdoen zal door de Geest zijn’s monds, en te niet maken door de verschijning zijner toekomst,

hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de weg des satans, in alle kracht en teekenen en wonderen der leugen, en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, daarom dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.

Zonder de Bijbel snap je de geschiedenis niet, ook de meest recente niet die men ‘actualiteiten’ ging noemen.

5 Replies to “‘Kosmokomplot’ miljardairs uit geschiedenis gehouden…”

 1. Wat fijn iets te horen over Evert Smit, ik heb jaren, als fotograaf van de Zaanlander, met hem gewerkt en leuke dingen mee gemaakt. Hij was ook zeer betrokken bij de opbouw van de Zaanse Schans. Hij had zelfs een woonverblijf in een van de molens. Evert vroeg mij een keer of het wel verantwoord was dat hij op middelbare leeftijd nog ging trouwen. Ik zei toen Evert als jullie er beiden gelukkig van worden: doen!
  En nu lees ik dat het resultaat van dit huwelijk bij Rypke over de vloer komt, Rypke wat fijn dat dit je “toevalt” .
  En een warme groet voor Everts dochter!

 2. Geschiedenis op zijn best. Als we dan toch bezig zijn met het blootleggen van scenarios,
  neem dan eens kennis van de volgende documentaire over de Flavian Dynasty
  en haar gebruik van Propaganda via het christelijk geloof:

  Caesar’s Messiah: The Roman Conspiracy to Invent Jesus (2012)
  This documentary shows that Jesus is not a historical figure, the events of Jesus’ life were based on a Roman military campaign, his supposed second coming refers to an event that already occurred, and the Gospels were written by a family of Caesars who left us documents to prove it.

  Believe is a powerful tool.
  A belief is an attitude that something is the case, or that some proposition about the world is true.

 3. De geschiedenis is doorlopend herschreven door Victorie kraaiers na elke oorlog. Concurerende religies hebben hun volgers steeds tegen elkaar uitgespeeld met tegenstellingen vanuit ‘DE’ geschiedenis. Bijvoorbeeld of Jezus Joods was of beĂŻnvloed door het 9000 jaar oude Hidoeisme of Boedisme.
  Daaruit ontstaat dan weer een conclusie-dispuut of Jezus was besneden of niet. Alsof het iets uit zou maken of Hij rondliep met een Wilde Havanna of een originele Bolknak.

  Mensen worden niet dom gehouden, maar gedesinformeerd. [niet- of ge-mis-informeerd]
  Vanuit het NU kunnen we leren van de moraliteit uit het verleden, het aanpassen van verleden op zich is zinloos. Als feiten niet te controleren zijn, dan zijn het ook geen feiten, maar aannames. Daarom is ons rechtssyteem ook gebaseerd op aannames en niet op feiten. ‘De Jure’ of ‘de facto’. Ligt er niet een bijbel in iedere rechtzaal? De 12 presumpties zorgen ervoor dat een PERSOON altijd incompetent wordt verklaard en dus altijd zal verliezen. Alleen als MENS met [historische] kennis kan je competent zijn. Met wat we in het NU doen, kunnen we onze toekomstige geschiedenis vastleggen. Door onszelf niet meer te laten onderwerpen aan systemen van onverschilligheid, voorkomen we dat die wordt herschreven door het kwaad.

  Overigens leek het me aardig om de bijbelse tekst van Thessalonisenzen 2:7-10: als ‘Afrikaans’ in te voeren bij GoogleTranslate en daar kwam een verrassend modern Nederlandse vertaling uit. Zouden die met de zweep gekerstende Afrikaners meer weten van het bijbelse taalgebruik?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *