‘In die dagen waren er reuzen op aarde’ (Genesis 6)

Jezus die geluk brengt bij aanbidding

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse cultuur was geweest. We vervolgen onze lezing van Genesis, om bij de eerste Apocalypse aan te komen: God verzuipt alle vleselijke leven op aarde middels een zondvloed, behoudens Noach en zijn drie zonen Sem, Cham en Jafeth. Noach ‘wandelde met God’ staat in de Bijbel in Genesis 6, zoals in Genesis 5 over zijn voorvader Henoch is te lezen die ook ‘wandelde met God.’

Micha-el zijn in de Michaelskerk op Wieringen (Oosterland)

Godenzonen met namen eindigend op ‘el’
Noach laat Hij een ark van goferhout bouwen om van elke diersoort een paar te behouden. Van dit beroemde verhaal zijn veel details onbekend of onbesproken geraakt.

Neem alleen al het idee dat God ‘berouw’ krijgt van wat hij maakt. Dat idee is in tegenspraak met het beeld van een statische onfeilbare godheid, gevangen in natuurwetten. Het duidt op een adaptief universum. Ook komen we godenzonen tegen, die het met de dochters van de mensen doen omdat ze die zo aantrekkelijk vinden.

Uit die gemeenschap van godenzonen en mensendochters worden ‘reuzen’ geboren. De Bijbel bedoelt daar niet de spelers van Ajax mee. Dus wie zijn die godenzonen en de ‘reuzen’ waarover de Bijbel spreekt?

En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden,
dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden.

Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.
In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.

En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.
Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart.

En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb.

Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.

Ook de Germaanse mythologie spreekt over reuzen. En zijn er geen afbeeldingen van Babylonische kleitabletten, waarin je kleine mensen ziet die reusachtige gestalten vereren? De mensen toen waren niet dommer of gekker dan wij nu. Dus wat beelden ze nu uit met dit verhaal en met die beelden?

De aartsengel Michael, wiens zwaard voor macht staat om het goede af te dwingen. Want ja, anders luisteren mensen niet

Het boek van Henoch, voorvader van Noach
Lezers van Interessante Tijden stuurden het Boek van Henoch, dat op die vraag dieper ingaat. Dit boek zou in de periode tussen 200 voor Christus en 100 na christus geschreven zijn, in de tijd dat de Farizeeers (rekenen in zonjaren) en Saduceers (maanjaren) zich definitief van elkaar afsplitsten- tegen elkaar keerden- in het jodendom.

Het behoort tot de Apocalyptische literatuur en overleefde in een deels Ethiopische versie. Het is populair bij veel mensen die zich in huidig tijdvak bezig houden met de Openbaring van Johannes, en die de overeenkomst van dit apocalyptische verhaal zien met de dagen van Noach. De godenzonen zijn hier gevallen engelen.

Het is een in het Jodendom geworteld boek. We zien hier dat het idee van God die terugkomt om de wereld te oordelen, en van alle kwaad te reinigen na een vernietiging van de oude wereld bepaald niet exclusief christelijk is. Hier zien we ook dat een leger gevallen engelen de mensen corrumperen, van God weg leiden.

In het boek van Henoch (dus de vader van Noach) zijn de godenzonen 200 gevallen engelen, onder leiding van Semjaza. Die daalden af naar de aarde in ‘de dagen van Jared’, de vader van Henoch, waarvan de Bijbel vertelt dat deze ‘met God wandelde’, en ook door God werd opgenomen.

Syrische bunkers met zicht op Mount Hermon,

De gevallen engelen hebben hier meestal namen eindigend op ‘el’ (bijvoorbeeld Sariel), met ieder een leider van 10 engelen. Omdat ‘el’ voor ‘God’ staat, en ‘elohim’ voor goden, zijn dit dan dus de ‘godenzonen’. Die zweren een eed op Mount Hermon. Vervolgens nemen ze zichzelf de dochters van mensen die reuzen baren. We lezen dan in het boek van Henoch, hoe die gevallen engelen de aarde corrumperen en consumeren:

And all the others together with them took unto themselves wives, and each chose for himself one, and they began to go in unto them and to defile themselves with them, and they taught them charms and enchantments, (toverspreuken, bezweringen) and the cutting of roots, and made them acquainted with plants.

And they became pregnant, and they bare great giants, whose height was 3000 ells: who consumed all the acquisitions of men. And when men could no longer sustain them, The giants turned against them and devoured mankind.

And they began to sin against birds, and beasts, and reptiles and fish, and to devour ones flesh and drink the blood. Then the earth laid accusation against the lawless ones.

…Holle weg Stroe met zicht op Michaelskerk

Michael moet gevallen engelen binden
Vervolgens lees je een hele demonologie, waarin Azazel de mensen leert om wapens van metalen te maken, hij leert mensen de metallurgie, en leert mensen zichzelf opdoffen met edelstenen, zodat er ‘veel goddeloosheid opkwam’. De naam Azazel komt ook voor als een demon in een film met Denzel Washington die bezeten raakt.

Time is on my side, zingt hij dan steeds. Die godenzonen of gevallen engelen worden in deze Engelse vertaling ook ‘Watchers’ genoemd, wachters.

Het idee hier komt overeen met Prometheus die het godenvuur steelt en dat aan de mensen geeft. Het idee dat godenzonen landen op bergen als de Hermon of de Olympus is ook identiek. Nadat Semjaza mensen vervloekingen/toverspreuken leert, Baraqijal ze astrologie leert, Kokabel ze de astronomie leert (stand van sterren en planeten) en nog drie andere godenzonen/gevallen engelen ze bekend maken met kennis van maan, zon en aarde ‘men perished, they cried and their cry went up to heaven.’

Vervolgens komen dan de goede 4 Aartsengelen in actie om te redden wat er te redden valt met mens en aarde: Michael, Uriel, Rafael en Gabriel. Het is dan Rafael die Azazel aanpakt, terwijl Uriel naar Noach snelt om hem voor de eindstrijd en vernietiging van het leven te waarschuwen.

Michael aan de hemel van de kerk van Oosterland

In de Openbaring van Johannes is het Michael en zijn engelen die ‘krijgden tegen de draak’ (Openbaring 12:7) Dan is die draak de hemel uitgetrapt, en begint een tijdvak op aarde van 1000 jaar.

En daar werd krijg in den hemel: Michael en zijne Engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijne engelen.
En zijn hebben niet vermocht, en hunne plaats niet meer gevonden in den hemel.

En de groote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genoemd wordt duivel en satan, die de geheele wereld verleidt, hij is zeg ik geworpen op de aarde, en zijne engelen zijn met hem geworpen.

Met het boek van Henoch er naast, dat in de zelfde tijd geschreven kan zijn (200 voor tot 100 na Christus) zien we dan een opvallende parallel. De gevallen engelen die de hele wereld verleiden, nadat zij bij Hermon landen en een eed zweren.

Prachtige kerk, Michaelskerk Wieringen

Gabriel krijgt vervolgens als het kwaad om zich heen grijpt van God de opdracht alle ‘children of fornication’ op te ruimen, dus de nazaten van de Watchers/uit de hemel geworpen engelen die met mensen kruisten, die in Genesis 6 de ‘reuzen’ genoemd worden.

In het boek van Henoch krijgt Michael van God de opdracht krijgt Semjaza en z’n gevallen engelen te binden ‘voor zeventig generaties’ tot de dag des oordeels. Hoe het ook zij: niet eerder hadden we hier Noach in Genesis 6 bestudeerd, de reuzen en godenzonen. Ook hadden we niet eerder het verband gelegd met de Openbaring van Johannes. Terwijl de zondvloed en creatie van een nieuwe aarde van gelijke plot zijn als de Wederkomst in de Apocalypse van Johannes.

Had Johannes het boek van Henoch gelezen? Behoorde dit tot een corpus apocalyptische literatuur, waarvan men wel stelt dat de Essenen (eindtijdsekte tijd van Jezus) hun inspiratie daar uit putten?

We zullen hier nadere studie aan wijden, en wensen de lezer alvast een reuzegoede zondag.

5 Replies to “‘In die dagen waren er reuzen op aarde’ (Genesis 6)”

 1. Typekamer,
  Bedankt voor deze uitleg.
  Persoonlijk ben ik al van kinds tijd geïnteresseerd in openbaring en alles daaromheen.
  Enkele jaren geleden ben ik mij gaan verdiepen in metahistorie, ( geschiedenis achter de geschiedenis ) goede uitleg hierover staat o.a in het boek De Negende Koning van W. Ouweneel.
  Er gebeurt boven ons veel meer dan wij beseffen, de reden dat leiders en mensen massaal vallen voor de gebeurtenissen en maatregelen die nu plaats vinden kan ik prima plaatsen in het licht van metahistorie, er zijn diabolische machten aan het werk en de wereldleider worden ingezet voor de uitvoering.
  Wellicht interessant om eens wat dieper op dit onderwerp in te gaan.

  Groet uit Grins
  Geert Jan

 2. Ik raad je aan eens rond te neuzen op franklinterhorst.nl Hij heeft ook een interessante uitleg, en vondsten die gedaan zijn tot betrekking van dit onderwerp.
  Verder eens gelezen dat de vrijmetselarij ook van deze gevallen engelen ‘afstamt’ .
  De 33e graad (hoogste graad in de vrijmetselarij) komt hier van af dat vroeger de 0 meridiaan niet over greenwich liep maar over Parijs. De Fransen vonden zich belangrijker op dat moment. Gaat met vanaf de 0-meridiaan die over Parijs liep 33 graden oostwaarts, komt men exact uit over ‘mount Hermon’.

 3. Broeder.

  Fijn dat je dit Bijbelgedeelte inmiddels hebt gevonden. Veertien dagen geleden toen dit ter sprake kwam tijdens je interview met http://www.dezedagen.com had je dit nog niet behandelt.

  Wat mij verbaasd, waarom vieren we zondag als een heilige dag? Als de rustdag? Bij deze zijn jij en Afke uitgenodigd bij mij -in Zwolle- de Sabbat te vieren op de zevende dag; de heilige rustdag zoals God dat bedoelt heeft. Bel me gerust -je hebt mijn nummer- als jullie van mijn gastvrijheid op de heilige dag (en van mijn gezelschap) willen genieten, onder het genot van een eerlijke sabbatsmaaltijd (natuurlijk kosjer!) en bijbehorend wijntje uit het land onzer voorvaderen Zebulon en Issaschar.

 4. Hallo,

  Ik zie dat deze topic van vorig jaar is maar ik word regelmatig met deze theorie geconfronteerd.
  Laat ik maar meteen melden dat ik totaal anders denk met dit gegeven.

  Het klinkt allemaal fantastisch en spannend en als een excuus. En daar draait het volgens mij ook om, een excuus. het is de schuld van gevallen engelen of van demonen of van satan maar niet van de mensen.

  DIt terwijl er toch duidelijk in de Bijbel staat dat JHWH de zondvloed vanwege de slechtheid van de mensen heeft gedaan. Tevens als de Bijbel het over Gods zonen, Kinderen of volk heeft, dan gaat het altijd over mensen die Hem eren oftewel doen wat Hij zegt, dus geen gevallen engelen dat is per definitie geen zoon van Hem.

  Het verhaal in Genesis over Gods zonen en vrouwen is de eerste en oorspronkelijke verleiding waarmee Zijn zonen, kinderen, volk altijd mee te maken krijgt met de bedoeling dat Zijn zonen dat dus niet doen.

  Helaas doen zij dat dus wel, in de tijd van Noach was het gevolg zondvloed ( pas nadat JHWH geen keuze meer had daar Noach de laatste was die wilde doen wat God zei, na Noach was de aarde ten einde) bij Izaak neemt Ezau vreemde vrouwen en Ezau respecteert zijn ouders of God niet met als gevolg geen zegen.

  God waarschuwt nogmaals als Hij Zijn volk in de woestijn brengt door de zonen niet met de dochters der heidense volken te laten trouwen(ex.34:16). in Num. 25 gaan ze hiermee al in de fout met de vrouwen der Midianieten en er kwamen 24000 man om. Daarna gebeurt het keer op keer dat YHWH moet ingrijpen en er grote rampen aan Israel gebeuren, waarom omdat de zonen/kinderen volk van God de dochters van andere volken trouwen en alles doe wat God niet heeft gewild.

  Stop nu eens met de wilde verhalen zodat de schuld bij alles en iedereen behalve bij onszelf zou liggen. het zijn de keuze van mensen, het zijn onze keuzes die problemen maken, ja we worden verleid maar het is een keuze wie we gehoorzamen YHWH of iets /iemand anders. Trouwens is de schrijfkunst pas na de zondvloed gekomen wat door de archeologie wordt bevestigd gezien de ontwikkeling van oa paleo Hebreeuws (tekenschrift zoals hiërogliefen) naar modern ivriet, en nee Noach had geen bibliotheek mee van Henoch of wie dan ook.

  Mozes werd door YHWH ingezet omdat hij een geleerd man was (vanwege het Egyptische hof) die kon lezen en schrijven en dit ook kon leren aan anderen. ik hoop dat wie dit leest of iemand hierover gaat nadenken in plaats van napraten van anderen. Het wordt eens tijd dat wij werkelijk gaan geloven als wij zeggen in Gods Woord te geloven dat Zijn Woord waar is en niet allerlei menselijke verzinsels. Dit is nl niet onschuldig, van het 1 komen andere invullingen in plaats van Zijn Woord, wat helaas mijn ervaring is.
  Ik wens een ieder Gods wijsheid toe in alle topics uit Zijn woord.
  Raymond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *