‘Heel de aarde had 1 taal’ (Genesis 11)

Lebor zijn boek over de bank der banken (BIS in Basel) waar je waarschijnlijk nooit van hoorde

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, het Boek zonder welk er geen Westerse cultuur was geweest, en waarmee je ook moderne gebeurtenissen verklaart. In Genesis 9 liet de Heere alle vlees op aarde verzuipen in een zondvloed, met uitzondering van Noach en zijn nakomelingen Sem, Cham en Jafeth. Aan dat verhaal danken we het regenboog-symbool.

In Genesis 10 lezen we in detail welke nakomelingen en volken uit Noach’s (klein)zonen ‘na de vloed’ voortkomen, waaronder de jager Nimrod. Die worden talrijk. In Genesis 11 vinden we dan een ander verhaal dat de verspreiding van mensen over de aarde verklaart na de zondvloed: de Toren van Babel, De Heere zijn volgende poging om te zorgen dat de mens van Hem afhankelijk zal blijven, zich niet effectief tegen Hem verenigt.

Hoe meer je verplicht tot testen, hoe meer positieven

De hele samenleving gegijzeld door de vergoddelijkte Staat
Mensen kunnen de gekste dingen geloven, zo zie je vandaag de dag. Bijvoorbeeld: dat er een pandemie zou zijn, waarvan je de ‘ernst’ verkoopt in media door het aantal PCR-tests op te schroeven. Terwijl die (Drosten-)PCR-test geen besmettingen meet, daarvoor is hij volgens de bijsluiter ook ongeschikt.

Dus krijg je automatisch meer positief getesten, dankzij testplicht voor toegang tot maatschappelijke diensten, niet omdat ‘de pandemie’ zo ernstig zou zijn. En je legt dat resultaat van testplicht uit als ‘meer besmettingen’. Het is alsof je klimaatopwarming meet door een thermometer in een kookpannetje met eieren op het vuur te plaatsen en het gas open te draaien.

En vervolgens zeg je ‘kijk de aarde warmt op want de temperatuur stijgt steeds sneller, zo toont de thermometer, de cijfers liegen niet’.

Iedereen met lagere school op zak kan dat Covid-sprookje doorzien. Toch is er een regering ergens op aarde die het presteert om op basis van zo’n dun verhaal het hele land lam te leggen, en de gehele bevolking te gijzelen. En een bevolking die daar braaf en gewillig aan meedoet, zonder noemenswaardig protest.

Wie al protesteert tegen een overheid die zo kwaadaardig, leugenachtig en corrupt is, die wordt ‘Wappie’ genoemd. We hebben dus de Bijbel nodig, om de uitzinnige realiteit te verklaren. Met name de verhalen in Genesis zijn uitzinnig genoeg, om ook de nog meer bizarre realiteit in context te zien.

Jachthuis Sint Hubertus, de jagerstempel van industrieel Anton Kruller, onze eigen ‘Rockefeller’

Nimrod, de jager
Door Genesis te lezen vallen veel actuele zaken en verschijnselen opnieuw op z’n plek, of anders in een context die je in de moderne tijd niet meer krijgt opgediend. Laat het verhaal gewoon het verhaal zijn, oordeel niet direct, en je kunt er dan plots toch weer iets van opsteken. Dat de Bijbel tot je gaat spreken.

Het lezen van al die nakomelingen ‘na de vloed’ lijkt bij eerste lezing een nutteloze exercitie. Waarom moeten al die namen in detail benoemd worden? Neem deze passage:

De zonen van Cham zijn: Cusj, Mizraïm, Put en Kanaän.
De zonen van Cusj zijn: Seba, Havila, Sabta, Raëma en Sabtecha. De zonen van Raëma zijn: Sjeba en Dedan.

En Cusj verwekte Nimrod; die begon een geweldenaar op de aarde te worden.
Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE; daarom wordt gezegd: Als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE.

Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear.
Uit dit land is Assur weggegaan en hij bouwde Ninevé, Rehoboth-Ir, Kalach

en Resen, tussen Ninevé en Kalach; dat is de grote stad.

Toch moeten al die namen een functie gehad hebben.

De Koninklijke Jagersvereniging houdt nog steeds Nimrod-proeven met de jachthonden, hoe goed ze een parcours kunnen afleggen en een geschoten stuk wild kunnen binnenbrengen. Dat is dus dankzij deze passage. Verder zie je dat iedere zoon een stamvader van een nieuwe stam wordt, van een volk zoals ‘Kanaan’, die dan de stamvader van Kanaanieten zou worden, en ‘Assur’ van de Assyriers.

Die denkwijze kom je ook tegen in de apocriefe Friese geschiedschrijving. Daarin is de prins Friso de stamvader van alle Friezen, nadat hij als volksverhuizer per schip uit India hier komt in 313 voor de jaartelling, als (verre) nakomeling van Sem, die de zoon van Noach is.

Prins Friso, die in 313 voor de jaartelling Stavoren zou hebben gesticht, uit boek van Marconius, die leunde op Suffrides Petrus

‘daar verwarde de Heere de taal van heel de aarde’
Het streven naar wereldeenheid door mensen, zoals de globalisten nu ook doen, dat is al zou oud als Genesis 11. We vinden hier het ‘Toren van Babel’-verhaal dat volgt op de geslachtsregisters van de zonen van Noach ‘na de vloed’. Daarop volgt een nog meer gedetailleerd verhaal over verwekte nakomelingen van Sem, waarin De Bijbel meldt dat iemand ‘2 jaar na de vloed’ werd verwekt.

De geslachtsregisters worden in Genesis in detail tot naam, plaats en leeftijd beschreven, Maar een ingrijpender gebeurtenis voor de argeloze lezer, dat God mensen hun taal verwart met de Babylonische spraakverwarring, daarover is Genesis 11 juist verbazend bondig:

Heel de aarde had één taal en eendere woorden.
En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen.

En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem.

En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!

Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren,
en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.

Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen.
Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad.

Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde.

De KPN-toren die dagelijks het door de NEP ge-edite nieuws verspreidt van de Nationale Propaganda Organisatie (NPO)

Hier zou het dus God’s wil zijn dat er niet 1 Esperanto (letterlijk ‘de taal van hoop’)gesproken wordt, verstaan door alle mensen, maar dat de ene mens Chinees spreekt en de ander Fries. Het toren van Babel-verhaal leest hier alsof het tussen gevoegd is, als andere geschiedenis – naast Genesis 10- van hoe alle mensen van na de vloed over de aarde uitzwermden.

Vanuit Babel. In plaats van uit de Ark die op de berg Ararat was gestrand.

Zoals je ook twee Scheppingsverhalen hebt in Genesis, en twee afstammingsgeschiedenissen van Henoch, die zowel van Kain afstamt als van een andere zoon van Adam. Het Toren van Babel-verhaal is gelijk van strekking als de motivatie van God om mensen uit het Paradijs vandaan te houden: als ze de boom des levens zouden bereiken, dan zouden ze onsterfelijk worden, en aan God gelijk zijn.

Dus zet de Heere een engel met vlammend zwaard aan de paradijspoort, zodat mensen niet binnen kunnen komen.

Stalin-betonkolos van Nationale Propaganda Organisatie (NPO)

‘Nu zal niets meer voor hen onmogelijk zijn’
Hier in Genesis 11 in het Babel-verhaal zouden mensen God van de troon kunnen stoten, wanneer ze zich zouden verenigen en 1 taal spreken: ‘nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.’ Al kun je dat streven van mensen ook uitleggen als motivatie bij het huidige transhumanisme: de mens die zichzelf heruitvindt tot android in een internet of bodies.

The Matrix dus. Iets waar maar ellende van komt voor de massa, terwijl een kleine elite de touwtjes in handen heeft.

De Heere die neerdaalt in Babel, vreest dus dat mensen Hem niet meer nodig zulen hebben. Dan zou de Heere dus eigenlijk maar een meelijwekkend figuur zijn, die mensen via terreur (zondvloed) en emotionele chantage aan zich bindt. Als een voetballer die de bal kapot steekt, omdat die niet de kruising in ging maar over de lat heen.

Want de Heere in Genesis kan spijt krijgen van wat hij maakt.

De Heere die we hier in actie zien, lijkt weinig op het vergeestelijkte godsbeeld van Plato, dat we via het christendom overnamen, inclusief het concept van de ‘ziel’. Deze Heere, die de mensheid steeds kort wil houden komt over als een sinister heerschap dat als een Marsmannetje kan ‘neerdalen’ tussen de mensen, om ze als zijn speelbal te behandelen.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Religie als Stockholmsyndroom
Bij zo’n God kun je denken als op aarde geworpen stukje wormenvoer, sterfelijk sterrenstofje: Heere, krijg de kolere. Dat zeg je vanuit de visie dat we als gijzelaars van God zijn geboren, die door de Heere en zijn latere priesters een Stockholmsyndroom geleerd krijgen: Een op angst en emotionele onderdrukking gebaseerd ‘Hou van God, of anders..’complex dat je kent als ‘religie’, geconditioneerd zijn om je gijzelnemer lief te hebben.

Hou van Hem, en offer al je eerstgeborenen op een Goddelijke Barbecue als voer voor een priesterklasse, of anders laat Hij je eeuwig martelen. Zoveel houdt Hij van je.

Dus is het mensen misschien wel niet zo aan te rekenen, wanneer ze zelf eens wat uitproberen, en al die religie laten voor wat het is, zoals je de poging van de Moderniteit kunt samenvatten. Dat dit grandioos fout kan gaan, wereldoorlogen kan opwekken, Mutually Assured Destruction (MAD) zelfs… uit Genesis blijkt dat God het zelf geen haar beter deed in zijn pogingen om mensen bang en onderdanig aan Hem te houden.

Linksom of rechtsom krijgt u de lijst 2030

Eerst alle vlees op aarde verzuipen omdat je spijt krijgt van je creatie, en vervolgens mensen tegen elkaar ophitsen, ze een taalverwarring geven zodat ze elkaar niet meer verstaan. Totally MAD. Zo zou je dan ook de moderne poging van globalisten kunnen zien, de bouw van hun Tower of Basel, hun 2030 Agenda-wereldbestuur als het werk van velen, gedreven door 1 kwaadaardige entiteit die alle mensen onder de duim wil.

Het idee dat je zelf vrij bent en verantwoordelijk moet zijn voor eigen keuzes, dat kunnen de meeste mensen domweg niet aan. Dat idee zien we vandaag in de praktijk, maar in Genesis zie je al de grondslag van dat idee in Bijbelse taal vormgegeven. Ook als je niet in de Heere wilt geloven (vertrouwen) dan is het alsnog de staande praktijk dat ’t zo gebeurt, dat de wereld zo werkt.

Heb een goede zondag.

2 Replies to “‘Heel de aarde had 1 taal’ (Genesis 11)”

 1. “Ook als je niet in de Heere wilt geloven (vertrouwen) dan is het alsnog de staande praktijk dat ’t zo gebeurt, dat de wereld zo werkt.”

  Beide stromingen de wel- en de niet-gelovigen zullen zich aan regels moeten houden, omdat anders de chaos zijn intrede doet. Ik ben trouwens wel van mening dat de weg van de niet gelovigen alsnog in chaos eindigt! En het volk der Joden dus ook nog bestaat!

  Het grote verschil is de altruïstische Liefde die in het OT alleen zo nu een dan te zien is ( Ruth) maar volop door Jezus via het NT verkondigd wordt, daar zit de binding en het loskomen uit de chaos. Daar zit ook de evangeliedrang, omdat te delen, die de Joden dan weer totaal niet hebben bij het gemis aan Jezus de grootste altruïst aller tijden.

  De niet gelovigen wordt ook altijd boos als jet het over Liefde hebt en stellen dan dat liefde van elk mens kan uitgaan. Daar het verschil aan uitleggen is al heel lastig ( gesloten hart vermoedelijk) .

  Ik hoop in deze tijden, dat God de Liefde niet laat uitdoven. Eigenlijk mijn grootste angst dat dat gebeurt maar ook weer hoop dat het juist niet gebeurt!

 2. Het zou in deze tijd toch geen kwaad kunnen als God eens zou kijken naar onze torens van Babel?
  De mens is te machtig geworden: Big Tech, Big goverment, Big money, Militair industrial complex etc… “laten Wij hun taal daar verwarren” en het hele internet valt uit.
  Dat is even heel vervelend maar zou de samenleving best wel eens ten goede kunnen komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *