‘Sem was 100 jaar oud, toen hij Arfachsad verwekte’ (Genesis 11)

Terpkerk Hogebeintum met tufsteen, stamt uit vroeg 12de eeuw

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, Het Boek zonder welk er geen Westerse cultuur was geweest. Na vorige week over de bouw van de Toren van Babel te lezen, komt er nu een geslachtsregister van Sem, de zoon van Noach tot Abram. Die zal later Abraham worden met AH, niet omdat hij vijftig jaar werd maar omdat de Heere hem uitkiest als stamvader van zijn verbondsvolk.

Zijn oude vrouw Sarai vraagt zich af, of ze ‘nog liefdesgenot zal ervaren’ op haar leeftijd (90ste jaar, als Abram 100 is), voor ze Sara wordt. De vraag is echter: waar is zijn stamvader Sem plots gebleven, die volgens een beetje rekenwerk uiteindelijk Abram met 64 jaar moet overleven.

Want Abram wordt 272 jaar na de vloed geboren, en overlijdt als Abraham in Genesis 25 op z’n 175ste, 448 jaar na de vloed.  Terwijl Sem nog 502 jaar na de vloed doorleefde.

Voor het zingen de kerk uit…

Waarom op het jaar nauwkeurig?
Soms blinkt de Bijbel uit in gedetailleerde geslachtsregisters, waar op het jaar nauwkeurig de verwekking van zonen staat beschreven. Terwijl verhaaltechnisch gezien, sommige enorme gebeurtenissen met een voetnoot worden afgedaan, denk aan de Toren van Babel of het al even beknopte Kain-Abel-verhaal.

Zo begint Genesis 11 met het geslachtsregister van Sem tot Abram, en we lezen dat die eerste exact 2 jaar na de vloed aan het zonen verwekken slaat:

Dit zijn de afstammelingen van Sem: Sem was honderd jaar oud, toen hij Arfachsad verwekte, twee jaar na de vloed.
Sem leefde, nadat hij Arfachsad verwekt had, vijfhonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.

Arfachsad had vijfendertig jaar geleefd, toen hij Selah verwekte.

Arfachsad leefde, nadat hij Selah verwekt had, vierhonderddrie jaar; en hij verwekte zonen en dochters.

Selah had dertig jaar geleefd, toen hij Heber verwekte.
Selah leefde, nadat hij Heber verwekt had, vierhonderddrie jaar, en hij verwekte zonen en dochters.

Heber had vierendertig jaar geleefd, toen hij Peleg verwekte.
Heber leefde, nadat hij Peleg verwekt had, vierhonderddertig jaar; en hij verwekte zonen en dochters.

Peleg had dertig jaar geleefd, toen hij Rehu verwekte.
Peleg leefde, nadat hij Rehu verwekt had, tweehonderdnegen jaar; en hij verwekte zonen en dochters.

Rehu had tweeëndertig jaar geleefd, toen hij Serug verwekte.
Rehu leefde, nadat hij Serug verwekt had, tweehonderdzeven jaar; en hij verwekte zonen en dochters.

Serug had dertig jaar geleefd, toen hij Nahor verwekte.
Serug leefde, nadat hij Nahor verwekt had, tweehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.

Nahor had negenentwintig jaar geleefd, toen hij Terah verwekte.

Nahor leefde, nadat hij Terah verwekt had, honderdnegentien jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
Terah had zeventig jaar geleefd, toen hij Abram, Nahor en Haran verwekt

De oude kloosterkerk van Ezinge met toren (Gronings Friesland)

272 jaar na de vloed wordt Abram geboren, als Noach nog leeft
Sem was dus al 98 toen hij de Ark op toog met zijn vader Noach, om daar na 40 dagen zondvloed weer uit te komen, en vervolgens zal uit zijn nakomelingschap dan Abram geboren worden . Nu doen we even een optelsom van generaties: 35+30+34+30+32+30+29+70 = 272 jaar na de vloed wordt Abram geboren. Uit een laatbloeier van 70, net als Karel van Wolferen van Gezond Verstand.

Terwijl de rest vader wordt op de reguliere leeftijd, als alles het nog naar behoren doet.

Dat Sem nog 500 wordt, betekent dus ook dat hij ouder zal worden dan Abram, en de geboorte van Izak nog zal meemaken. Maar daar hoor je in de Bijbel niets over.  Ook herinneren we ons nog uit het Zondvloed-verhaal dat de Heere nog had gezegd dat hij de dagen van de mensen zou inkorten tot 120 jaar.

Maar pas bij Nahor, de vader van Abram zie je dat deze op 119-jarige leeftijd overlijdt. Alleen zie je vervolgens dat zijn nakopmelingen weer ouder worden dan hij zelf:

Dit zijn de afstammelingen van Terah: Terah verwekte Abram, Nahor en Haran; en Haran verwekte Lot.
Haran stierf tijdens het leven van zijn vader Terah, in zijn geboorteland, in Ur van de Chaldeeën.

En Abram en Nahor namen zich vrouwen; de naam van Abrams vrouw was Sarai, en de naam van Nahors vrouw was Milka, een dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska.

Sarai nu was onvruchtbaar; zij had geen kind.

En Terah nam Abram, zijn zoon, en Lot, zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram, en zij trokken met hen uit Ur van de Chaldeeën om naar het land Kanaän te gaan; en zij kwamen tot Haran en bleven daar wonen.

De dagen nu van Terah waren tweehonderdvijf jaar, en Terah stierf in Haran

Machtige zadeldak uit 1125, de Bonifatiuskerk van Oldeberkoop

Vervolgens vermeldt de Bijbel ook weer exact de leeftijd van Abram, wanneer de Heere tot hem afdaalt en de opdracht geeft weg te trekken. Na de bijna terloopse mededeling dat zijn vrouw Sarai onvruchtbaar is, volgt deze passage in Genesis 12. Een onwaarschijnlijk klinkende belofte door die voorgaande passage:

De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.
Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.

Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok.

Abram nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in Haran verkregen hadden; en zij gingen weg om naar het land Kanaän te gaan; en zij kwamen in het land Kanaän.

En Abram trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Kanaänieten woonden toen in dat land.

Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de HEERE, Die hem verschenen was.
Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de HEERE een altaar en riep de Naam van de HEERE aan.

Zijn vrouw Sarai is 90 wanneer Abram 100 is en een kind krijgt volgens Genesis 17, 10 jaar jonger. Maar dan is zij als 65 jarige vervolgens dus nog zo aantrekkelijk en nog vruchtbaar, dat dit bij aankomst in Egypte zo opvalt dat zelfs de Farao haar tot vrouw wil nemen. We zien hier al een vooropzetje van het latere Exodus-verhaal, maar dan in kleinschaliger vorm.

Kerkramen

Vanwege hongersnood komen ze naar Egypte, en pas nadat de Farao dankzij de Heere ellende over zich krijgt, laat hij Abram en Sarai met allerlei kadoos wegtrekken:

Daarom trok Abram naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, omdat de hongersnood in het land zwaar was.
En het gebeurde, toen hij op het punt stond om Egypte binnen te gaan, dat hij tegen zijn vrouw Sarai zei: Zie toch, ik weet dat je een vrouw bent die knap is om te zien.

Als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze zeggen: Dat is zijn vrouw! Dan zullen ze mij doden en jou in leven laten.
Zeg toch dat je mijn zuster bent, zodat het mij omwille van jou goed zal gaan en ik omwille van jou blijf leven.

En het gebeurde, zodra Abram in Egypte kwam, dat de Egyptenaren de vrouw zagen dat ze bijzonder knap was.
Ook de vorsten van de farao zagen haar en zij prezen haar aan bij de farao. Daarom werd de vrouw meegenomen naar het huis van de farao.

Omwille van haar deed hij goed aan Abram, zodat hij kleinvee, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen kreeg.
Maar de HEERE trof de farao en zijn huis met zware slagen, vanwege Sarai, de vrouw van Abram.

Toen riep de farao Abram en zei: Wat hebt u mij aangedaan? Waarom hebt u mij niet verteld dat zij uw vrouw is?

Met zijn neef Lot trekt Abram weer verder naar Kanaan in Genesis 13. Daar concurreren ze met elkaar om weidegrond, er dreigt een Tragedy of the Commons te ontstaan, zodat ze besluiten dat elkaar’s wegen moeten scheiden. Lot krijgt de sappige weiden oostelijk van de Jordaan.

Abram trekt naar Hebron (in de riftvallei) en richt opnieuw een altaar op voor de Heere, wanneer deze hem opnieuw het hele land Kanaan belooft en nageslacht dat talrijk zal zijn. Dat is de tweede belofte.

Tot atelier verbouwde kerk Raard

Van de vroegere Bijbelvertelling op de lagere school kregen we mee, dat Abram zo het slechtste land kreeg terwijl Lot de beste weidegrond nam. In Genesis 14 lees je dan dat Abram succesvol oorlog voert tegen een stel koningen, die zijn neef Lot en zijn bezittingen gekaapt hadden. Die bevrijdt hij weer, en de Bijbel meldt nog dat er land is met ‘asfaltputten.’

Dat kunnen ook oliebronnen zijn, de aardolie (rots-olie Petra-Oleum) ligt daar vlak onder het oppervlak. Vervolgens duikt er al een priester op, er is al een Heere-cultus en Melchizedek is daar aanvoerder van, tegelijk koning van Salem:

En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij was een priester van God, de Allerhoogste.
En hij zegende hem en zei:

Gezegend zij Abram
door God, de Allerhoogste,

Die hemel en aarde bezit!
En geloofd zij God, de Allerhoogste,
Die overgeleverd heeft
uw tegenstanders in uw hand!

En Abram gaf hem van alles een tiende deel.

Kerk nu atelier

Hier betaalt Abram die priester dus al zijn tienden, als dank voor militair succes. Al deze tijd moet ondertussen zijn stamvader Sem nog in leven zijn, maar daar lees je niets over. Ook Noach moet nog leven, want die leefde in Genesis 9 ‘nog 350 jaar na de vloed’, dus maakt hij nog 78 levensjaren van Abram mee.

Maar ook daarover hoor je niks meer, alsof hij net als zijn zoon Sem al dood is. Terwijl Genesis 11 nog vermeldt dat Sem liefst 500 jaar leefde, nadat hij twee jaar na de vloed Arfachsad verwekte. Dan had Sem nog 502 – 272 = 230 jaar te leven toen Abram werd geboren. Dan zal Sem dus ook Abram met 65 jaar overleven. Die sterft als Abraham op 175 jarige leeftijd s, terwijl Sara 127 jaar oud wordt (die begraaft Abram in Hebron)

Dat betekent dat de stamvader van Abram, Sem dus Abram overleeft, en nog meemaakt dat Abram op zijn 100ste vader wordt.

De vraag is dus niet ‘wat belooft God Abram allemaal’ maar ‘waar zijn Noach en Sem’ als Abram op z’n 75ste uittrekt en Noach en Sem volgens de Bijbel dus nog in leven zijn? Noach nog 8 jaar. Als de Bijbel tot het jaar nauwkeurig zaken vermeldt, dat iemand 75 jaar is, of dat ’t 2 jaar na de vloed is, of dat iemand in het geslachtsregister 29 jaar is wanneer die deze of gene verwekt.

Alles op het jaar nauwkeurig. Dan is een jaar ook een jaar. Want in Genesis 16 vermeldt de Bijbel dat Abraham op de kop af 86 jaar oud is, wanneer hij bij Hagar, slavin van Sarai zijn zoon Ismael verwekt. En hij is 99 als deze 13 wordt, en dan verschijnt De Heere aan hem om hem op z’n 100ste vader te maken, terwijl Noach dan nog maar 22 jaar dood is.

Dus: waar zijn Noach en Sem opeens, wanneer Abram in Genesis de show gaat stelen, als de man waarop de Heere al zijn aandacht richt, en Verbonden mee sluit. En riep God na de zondvloed maar wat, toen Hij stelde dat mensen voortaan 120 maximaal zouden worden. Want Abraham wordt 55 jaar ouder dan 120.

Heb een goede zondag.

2 Replies to “‘Sem was 100 jaar oud, toen hij Arfachsad verwekte’ (Genesis 11)”

  1. Vaak is niet de Bijbeltekst het probleem, maar onze interpretatie daarvan.
    Als de 120 jaar slaat op de tijd die men nog had voordat de zondvloed begon, ipv op de leeftijd van mensen in het algemeen, dan riep God dus niet zomaar wat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *