‘Het meisje was erg knap om te zien’ (Genesis 24)

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, Het Boek zonder welk er geen Westerse cultuur was geweest. We vervolgen de tocht door Genesis, het begin met de avonturen van Abraham. Die is uit het Meerstromenland getrokken bij zijn familie vandaan, woont tussen de Hethieten in Kanaan in tenten. Wanneer hij zijn op 127 jarige leeftijd gestorven vrouw Sara heeft begraven, zoekt Abraham een meisje voor zijn zoon Izak: waar moet zij aan voldoen? 

Gebruikte Bijbel

De waterputproef afleggen
Dat meisje mag hij niet uit Kanaan halen, bij de mensen vandaan waar hij als gast tussen woont. Het moet bij familie van Abraham vandaan komen. In Genesis 24 krijgt Abraham goddelijke instructies mee, waarmee hij zijn knecht met de kamelen er op uit stuurt. Die moet naar zijn familie in Meerstromenland (huidig Irak) en daar de waterput-proef doen.

Daarop nam de dienaar tien kamelen van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Zo stond hij op en ging hij op weg naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor.

Buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput, tegen de avond, tegen de tijd waarop de vrouwen water komen putten.
Toen zei hij: HEERE, God van mijn heer Abraham, laat het mij vandaag toch gebeuren en bewijs Uw goedertierenheid aan Abraham, mijn heer.

Zie, ik sta bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten.

Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg: Laat toch de kruik van uw schouder zakken, zodat ik kan drinken, en dat zal zeggen: Drink, en ik zal ook uw kamelen te drinken geven, dat zij het meisje is dat U voor Uw dienaar Izak bestemd hebt. Daaraan zal ik dan weten dat U mijn heer goedertierenheid bewezen hebt.

En het gebeurde, voordat hij uitgesproken was, dat, zie, Rebekka de stad uit kwam, die bij Bethuel geboren was, de zoon van Milka, de vrouw van Nahor, de broer van Abraham; zij had haar kruik op haar schouder.
Het meisje was erg knap om te zien, een maagd: geen man had gemeenschap met haar gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven.

Toen liep de dienaar snel naar haar toe en vroeg: Laat mij toch wat water uit uw kruik drinken.
Zij zei: Drink, mijn heer; en zij haastte zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken.

Toen zij hem genoeg had laten drinken, zei zij: Ik zal ook voor uw kamelen water putten, totdat ze genoeg gedronken hebben.
Zij haastte zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel weer terug naar de put om water te putten. Zij putte voor al zijn kamelen.

Bijbel in onbruik, zie de spinnewebben

Genoeg goud mee brengen
Een vrouw die zowel mooi is als behulpzaam, daar heb je wat aan. Maar van de mannelijke kant moet je natuurlijk ook wat meebrengen: rijkdom, zowel voor het meisje als haar familie. Voor niets gaat de zon op. Dus haalt hij wat goud en dure armbanden te voorschijn. Dan vertelt het meisje dat ze Rebekka heet en dochter van familie van Abraham is. Oftewel, de knecht van Abraham weet nu dat hij de jackpot heeft gehaald.

De man sloeg haar zwijgend gade om te weten te komen of de HEERE zijn weg voorspoedig gemaakt had, of niet.
En het gebeurde, toen de kamelen genoeg gedronken hadden, dat de man een gouden ring pakte, waarvan het gewicht een halve sikkel was, en twee armbanden voor haar armen, waarvan het gewicht tien sikkel goud was, en hij vroeg: Van wie bent u een dochter?

Vertel het mij toch. Is er in het huis van uw vader plaats voor ons om te overnachten?

Zij zei tegen hem: Ik ben de dochter van Bethuel, de zoon van Milka, die zij Nahor gebaard heeft.
Verder zei ze tegen hem: Er is bij ons zowel stro als voer in overvloed, en ook plaats om te overnachten.

Toen knielde die man en boog zich voor de HEERE neer.
Hij zei: Geloofd zij de HEERE, de God van mijn heer Abraham, Die mijn heer Zijn goedertierenheid en Zijn trouw niet onthouden heeft.

Wat mij aangaat, de HEERE heeft mij op deze weg geleid naar het huis van de broeders van mijn heer.

Gebruikte Bijbel

Het meisje haar mening geeft de doorslag
De man kan overnachten in de tent van de broer van Rebekka, Laban en haar vader. Die laten haar gaan (met bruidschat) wanneer de knecht van Abraham de wonderlijke selectieprocedure vertelt, hoe die precies volgens het boekje ging. Dan weten zij ‘dit komt van de Heere’, en daar kunnen ze niets tegenin brengen.

We zien dat Rebekka bepaald niet uit een arme familie komt, want ze heeft zelf ook ‘dienaressen’, oftewel slavinnen die met haar meereizen als entourage. Tegenwoordig zou je die slavinnen ‘human resources’ noemen.

Toen zeiden zij: Laten we het meisje roepen en haar mening vragen.
Zij riepen Rebekka en vroegen haar: Wil je met deze man meegaan? Zij antwoordde: Ik zal meegaan.

Toen lieten zij Rebekka, hun zuster, en haar voedster en de dienaar van Abraham en zijn mannen vertrekken.
Zij zegenden Rebekka en zeiden tegen haar:

Zuster van ons, word tot duizenden van tienduizenden
en laat jouw nageslacht in bezit krijgen, de poort van zijn vijanden.
Rebekka en haar dienaressen stonden op, bestegen de kamelen en volgden de man. Zo nam die dienaar Rebekka mee en vertrok.

Bijbels in de Laurentiuskerk

Dating in the desert
En zo werkt de romantiek in de bronstijd in de woestijn tussen de tenten en kamelen. In Rebekka vindt Izak dan zijn troostmeisje na de dood van zijn moeder Sara:

Izak ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. Hij sloeg zijn ogen op, en zag, en zie, er kwamen kamelen aan.

Ook Rebekka sloeg haar ogen op en zag Izak; zij liet zich snel van de kameel glijden.
Zij zei tegen de dienaar: Wie is die man die ons in het veld tegemoet komt lopen? De dienaar antwoordde: Dat is mijn heer. Toen pakte zij haar sluier en bedekte zich.

De dienaar vertelde Izak al de dingen die hij gedaan had.
Toen bracht Izak haar in de tent van zijn moeder Sara. En hij nam Rebekka en zij werd hem tot vrouw en hij had haar lief. Zo vond Izak troost na de dood van zijn moeder.

Veel ingewikkelder hoeft het dus niet te zijn, dating in the desert. De man brengt geld mee en sociale status, de vrouw schoonheid en dienstbaarheid. En uit Rebekka kan dan Jacob geboren worden, die na het worstelen met (een engel van) god Israel genoemd zal worden. Al flikt hij samen met zij moeder z’n vader Izak dan een streek, zodat de naam ‘Jacob’ ook met ‘bedrieger’ synoniem zou worden. Daarover in de volgende aflevering meer…

Heb een goede zondag.

One Reply to “‘Het meisje was erg knap om te zien’ (Genesis 24)”

  1. Van Sara is bekend dat zij ‘de broek aanhad’. Ze was geen gemakkelijke vrouw getuige het verhaal met Hagar, die zij gewoon wegstuurt richting woestijn. Er is vast een goede reden waarom Abraham gewacht heeft met het zoeken van een vrouw voor Izak. Eerst moest deze vrouw overleden zijn. Sara wilde kennelijk de enige vrouw in het leven van haar eniggeboren zoon zijn en zou geen concurrentie dulden. Althans, zo lijkt het over te komen. Vrijgezel omdat moeders steeds aanwezig was. Hij was niet eens mee in staat een vrouw voor zichzelf te zoeken en deze aan te hangen. Pa durfde ook pas actie te ondernemen nadat vrouwlief/zuslief onder de zandkorrels lag.

    Jakob die uit Rebecca voortkwam was ook al zo’n moederskindje. Misschien is dit die oudtestamentische God-gelovige tak waar IKON en Christen Unie teder gebladerte aan zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *