‘Twee naties zullen zich scheiden’… (Genesis 25)

Twee verschillende bloedlijnen krijgen verschillende functies in de geschiedenis

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welk er geen Westerse cultuur was geweest. Na vorige week te zien hoe Izak aan Rebekka kwam, groeien in haar baarmoeder nu twee zonen op- Ezau en Jacob- die al voor geboorte elkaar zouden schoppen. Jacob wordt via bedrog naar zijn broer en vader de stamvader van de Israelieten.

Op reportage in Gulpen

Twee bloedlijnen met eigen historische rol
Er is een theorie, beschreven door Evert Smit jr. in het boekje ‘Twee Naties zullen zich scheiden’, dat er twee stromingen in het Jodendom zijn overgebleven. De ene doet zich voor als ‘de echte’ maar is eigenlijk afstammeling van Ezau (die de bijnaam Edom krijgt waaruit de Edomieten voortkomen), die allerlei valse messiassen voortbrengen.

Denk hierbij aan Zabbatai Tzevi, waar een groot deel van het jodendom in 1666 achter aan liep. De andere oprechte Joden stammen af van Jacob, het moederskindje van Rebekka dat met haar samenspant tegen de vader.

Die eerste groep zou uit rancune over de verkoop van het eerstgeboorterecht tot de dag van vandaag allerlei boze streken uithalen. De titel van het boekje is afkomstig uit Genesis 25.

Izak was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuel, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam.

Izak bad vurig tot de HEERE in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de HEERE liet Zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd.

De kinderen stootten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij: Als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de HEERE raadplegen.

De HEERE zei toen tegen haar:
Er zijn twee volken in uw schoot,
en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden.

Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
en de meerdere zal de mindere dienen.

Op reportage in Gulpen

Je geboorterecht verpatsen voor wat eten
IN de volgende passage blijkt dat het Ezau al snel om het even is, dat hij als eerste van de tweeling uit de baarmoeder kwam. Als hij maar lekker eten kan na een jachtpartij. Ezau is pappa’s favoriet, Rebekka houdt van Jacob die zich vastklampend aan de hiel van zijn broer naar buiten werkt

Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot.
De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; daarom gaf men hem de naam Ezau.

Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Ezau vasthield; daarom gaf men hem de naam Jakob. Izak was zestig jaar oud bij hun geboorte.

Toen die jongens groot werden, werd Ezau een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Jakob echter was een oprecht man, die in tenten woonde.
Izak had Ezau lief, omdat hij graag wildbraad at; Rebekka daarentegen had Jakob lief.
Eens had Jakob soep gekookt, toen Ezau uit het veld kwam en moe was.

Toen zei Ezau tegen Jakob: Laat mij toch slurpen van dat rode, dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom.
Toen zei Jakob: Verkoop mij dan eerst je eerstgeboorterecht.
Ezau zei: Zie, ik ga toch sterven; wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht?

Toen zei Jakob: Zweer het mij eerst. En hij zwoer het hem. Zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jakob.
Toen gaf Jakob Ezau brood, met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte Ezau het eerstgeboorterecht.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Oprechte bedrieger, Jacob
De zinnelijke en mannelijke man die heeft het niet zo met principes en privileges. Jacob die altijd op een koopje belust is, die wordt ‘oprecht’ genoemd, en dat is meestal de leidende kwaliteit in Bijbelse verhalen. Wie oprecht is krijgt bij De Heere een streepje voor.

Bij vader Izak liep de liefde voor zijn zoons dus via de maag. Wie het lekkerste vlees meeneemt, die heeft zijn gunst gewonnen. Opvallend in de Bijbel is dat over Izak geen verhalen zijn opgenomen, waarmee je meer informatie over zijn karakter krijgt.

Van zijn vader Abraham bestaan vele verhalen, en Jacob beleeft allerlei in detail beschreven avonturen, zoals wanneer Engelen de Jacobsladder op en af klimmen. Maar van Izak leer je eigenlijk alleen dat hij van lekker vlees eten houdt, en zo vergist hij zich op zijn sterfbed nog eens, wanneer hij het eerstegeboorterecht dat Ezau hier al verpatst voor wat lekker eten ook daadwerkelijk aan Jacob geeft.

Omdat die samen met Rebekka een streek flikt aan zijn vader. Het idee dat zich verder ontvouwt in de Bijbel vanaf hier, is dus dat twee verschillende bloedlijnen twee verschillende karaktertypen voortbrengen die beide een andere rol in de geschiedenis zullen vervullen.

Wij Friezen zijn met de Urkers een uitverkoren Bijbels volk…

En de een zal over de ander heersen, zo beschrijft Genesis 25. Voor de ene bloedlijn heeft De Heere sympathie, terwijl Hij de ander hekelt. Net als bij Kain en Abel, waarbij de Heere wel acht slaat op het offer van Abel maar Kain’s barbecue laat Hij links liggen.

4 Replies to “‘Twee naties zullen zich scheiden’… (Genesis 25)”

 1. Hoe tragisch is het dan ook niet dat de natuurlijke Joden (zij die zich Joden noemen maar het niet zijn) en hun proselieten zich na veel politieke intriges (omkoping, geweld etc.) zich weer meester hebben gemaakt van de locatie waar het ‘oude’ Israël (incl. Juda) 2000 jaar geleden verbleef en hun Messias aan het kruis geslagen hebben.
  Dat ze dat land, waar de meeste huidige ‘Israëlieten’ dan ook nooit één enkele voorouder hebben gehad, dan ook nog eens Israël noemen, naar Jakob’s nieuwe naam, is dan ook wel heel erg bizar.
  Het ware beter geweest het gebied Jakob of Laban te noemen, maar recentelijk hoorde ik een preek waarin de spreker aangaf dat wanneer je niet uit de lijn Abraham-Izak-Jakob/Israël bent je tot de lijn Abraham-Izak-Esau behoort.

  Volgens Jezus Christus behoren alle Christenen (hartbesnedenen) tot de eerstgenoemde lijn en zijn de échte Joden en behoren de Joden die vleesbesneden zijn, de ‘natuurlijke’ Joden/proselieten nu tot de lijn van Esau/Edom.

  https://www.youtube.com/watch?v=jWch8SlT5p4

 2. Paulus beschreef Esau als een hoereerder in Hebreeën 12:16 omdat hij een rassenmenger was. Dit is het enige dat in het Genesisverslag over Ezau te vinden is, dat rechtstreeks in strijd is met de wetten van God die later aan Israël werden gegeven en dat ontucht zou kunnen worden genoemd. In Genesis hoofdstuk 27 lezen we: “34 En Esau was veertig jaar oud toen hij Judith, de dochter van Beeri de Hethiet, en Bashemath, de dochter van Elon de Hethiet, tot vrouw nam. ” Vervolgens, nadat Rebekka treurde over Esau’s vrouwen en had samengespannen om de zegeningen voor Jakob te verkrijgen, lezen we in Genesis hoofdstuk 27: “46 En Rebekka zei tot Izaäk: Ik ben moe van mijn leven vanwege de dochters van Heth: als vrouw van de dochters van Heth, zoals deze ,van de dochters des lands, wat voor goeds zal mijn leven mij doen?”

  In het begin van Genesis hoofdstuk 28 zien we Isaäks remedie tegen Rebekka’s vermoeidheid: ‘1 En Isaäk riep Jakob, zegende hem en gebood hem en zei tot hem: Gij zult geen vrouw nemen van de dochters van Kanaän. 2 Sta op, ga naar Padanaram, naar het huis van Bethuel, de vader van uw moeder; en neem u vandaar een vrouw uit de dochters van Laban, de broer van uw moeder. 3 En de Almachtige God zegene u en maakt u vruchtbaar en vermenigvuldigt u, opdat u een menigte van mensen zult zijn; 4 En geef u de zegen van Abraham, aan u, en aan uw nageslacht met u; opdat u het land zult beërven waarin u een vreemdeling bent, dat God aan Abraham heeft gegeven.”
  Hier blijft er geen twijfel over bestaan ​​dat Jakob de beloften aan Abraham ontving in plaats van Ezau, omdat Jakob zijn ouders gehoorzaamde en Ezau niet volgde in zijn hoererij. God haatte Ezau en daarom was de opvolging al voorbeschikt, misschien door “bedrog”, maar dit bedrog moest kennelijk zo zijn.

 3. Een bekend bijbels principe naar Heb.10vs9 is; Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Daarmee was Christus het offer ná de vleesoffers die eerst geboden waren. Zo ook de vervanging van Ezau door Jacob, maar ook Izak voor Ismaël, het nieuwe verbond voor het oude, Abel ipv Kaïn ect.

  Wat betref de twee bloedlijnen, Joden zijn de nakomelingen van Juda (en in Juda Benjamin), de 2 stammen. De andere 10 zonen (Lo-Ammi-niet mijn volk) zijn ook niets joods. De geslachtslijn vanaf Ezau is dus al helemaal niet joods, maar zijn ook niet ‘gehaat’ zoals de oude vertaling vermeld. Het woord haten past niet in onze tijd, maar moet verstaan worden als ‘lager stellen’. Het is Jacob die verkozen is boven Ezau. Zie voor een vergelijking Luc 14vs26. waarin Jezus boven aardse banden staat.

  Dat Jacob oprecht was lijkt me vooral te betekenen dat hij geloofde. Ondanks wat hij allemaal fout deed. Vergelijk het met Rachab de hoer die geloofde in de God van Israël, Juda die Perez kreeg uit zijn schoondochter Tamar, en die allen in de geslachtslijn stonden waaruit Jezus geboren werd. Geloof is blijkbaar wat telt.

  Het is Jakob die Israël genoemd wordt, en uit hem is het volk van de beloften voortgekomen. Onvervulde beloften van allerlei aardse zegen, voorspoed, nageslacht en land zullen definitief vervuld worden als Israel nationaal tot geloof komt. Wanneer de stammen uit de volkeren gehaald zullen worden (Ezechiel37vanaf vers 11) zullen ze aan hun roeping voldoen, zal Christus naar de aarde komen en via de 12 stammen Zijn Koninkrijk op aarde vestigen. Het huidige Israël is wellicht nageslacht van Juda en Benjamin, maar nog steeds een volk in ongeloof, dus kan het Koninkrijk nog niet komen. Ik ben van mening dat het land alsnog verwoest zal worden omdat zegen na oordeel komt. Jammer voor ‘Christenen voor Israël’, het Zionisme is geen vervulling van beloften. Het Zionisme was wel nodig om het land weer te verkrijgen, en hoe luguber het ook klinkt, om de oordeelsprofetie van Zacheria tot vervulling te kunnen brengen. Het is tenslotte Jezus Christus zelf die de stammen zal roepen, en groot Israël (van de Nijl tot de Eufraaat) en tempel zal bouwen. Tot die tijd is God verborgen en heeft geen bemoeienis met deze gevallen wereld.

 4. GENESIS 25 -23 Daar staat het zinnetje de oudste zal de jongste dienstbaar wezen .daar maak ik uit op dat deze 2 volkeren .Joodse en Arabische verantwoordelijk zijn voor elkaar .
  Voor elkaar geroepen zijn .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *