‘Niet kopen of verkopen zonder merkteken’ (Openbaring 13:17)

Dat waren ‘infecties van het volkslichaam’ volgens ‘de’ wetenschappers van die tijd, Eugenetici, sociaal darwinisten. Je mag die vergelijking niet maken, omdat waarheid een overtreding is in iedere totalitare tirannie, inclusief onze voormalige democratie

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift. We wijken deze week met de intrede van de QR-code-apartheidstaat even af van onze wandeling door Genesis, maar na ons uitstapje richting Het Einde komen we terug bij het begin.

Genesis en Openbaring horen helemaal bij elkaar met de pretentie van ‘De Mens’ (666) die als God (777) wil zijn (Transhumanisme, Homo Deus), verleid door Het Beest/De Slang. De tekst die bij deze tijd past, waarin de profetie zich letterlijk ontvouwt is natuurlijk Openbaring 13:17…

Gebruikte Bijbel

www
Ik noemde die roemruchte passage uit de Openbaring al even bij Jorn Luka in de uitzending. We zullen vandaag heel Openbaring 13 bespreken over het Beest dat uit zee opkomt, en het Beest dat uit het land komt. En hoe iedereen die zijn merkteken niet wil dragen van de maatschappij wordt uitgesloten.

De tekst begint eerst zo, over een Beest dat uit zee opkomt, en dat 42 maanden lang tekeer gaat:

En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam.

En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.

En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.

En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?

En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen.

www= 6 6 6

Vanaf het jaar 2000 in gang gezet
De vader van mijn vrouw zijn werk als schrijver, dat stond in de jaren ’60 en ’70 al in het teken van het Millennialisme, het naderen van het jaar 2000 en de apocalyptische taferelen die zich zouden ontvouwen.

Hij overleed vlak voor het millennium. Het absolute keerpunt in de wereldpolitiek richting Openbaring lijkt mij de massamoord door de geheime diensten op de mensen in het World Trade Center, als ticket om oorlog te voeren en de wereld in chaos te storten.

De ‘War on Terror’ is natuurlijk ‘The War of Terror’ van de Atlantische machten (‘het beest dat uit zee komt’?), een vrijbrief voor staatsterreur op mondiale schaal, met internationale instituties rond de VN en WEF die alle macht overnamen van de natiestaten. Dat resulteerde bij ons in een ‘Ministerie van Veiligheid’, oftewel: Staatsterreur.

Mij werden afgelopen tien jaar de ogen geopend, zodat we deze webzijde ‘Interessante Tijden’ in het jaar 2017 opstarten.

Wat de boze droom betreft, die hij al beschreef, daar zitten we nu midden in. Kijk in de winkel om je heen, en je ziet: Hugo Befehl und wir folgen. Vrijdag was je nog niet besmettelijk, zaterdag op bevel plots wel. Zonder enige hapering buigt de massa als nazi’s in een Berlijns stadion.

Alsof je al je hele leven tussen de zombies hebt geleefd. Het ‘nieuwe normaal’ heet ‘angst voor de overheid’, onderwerping. En niets is mensen te gek, behalve non-conformisme.

Muilkorven van kinderen..

Ziende blind en horende doof
De meeste mensen zijn ‘ziende blind en horende doof’ zoals de Bijbel dat zo mooi beschrijft. Of gewoon bang. Probeer maar eens te argumenteren met geinjecteerden: ‘IK kan MIJ niet voorstellen’. Of ‘ik vertrouw op DE wetenschap’.. (je gelooft blindelings in de pretentie dat de mens als God kan zijn)

Naar de (non)principes van echte (post)modernisten leerden ze uitsluitend ‘zichzelf’ als referentiekader te nemen voor begrip van de wereld.

In de praktijk is zo het gehele geestesleven van moderne mensen gekneed door de massamedia. Hun diepste angsten en overtuigingen zijn er in gegoten vanaf de kansel van Het Beest, zijn massamedia die de Mammon (geldgod) dienen.

Je kunt voor je geestesoog al de verdere stappen van economische uitsluiting voor je halen. Dat je niet meer toegang tot het www krijgt zonder het merkteken te dragen. Dit nadat de gehele economie is overgeheveld naar dat www, en er geen betalingsmiddelen meer zijn buiten dat www.

In augustus 2019 geschreven, voor de plandemie losging. Dat ze het via ‘een virus’ zouden doen had ik niet voorzien

De technocratische tirannie in optima forma, nu technisch ook mogelijk. Hierbij vergeleken was George Orwell’s 1984 maar kinderspel. En van je ‘medemensen’ hoef je dus niets te verwachten. Kijk maar om je heen in de winkels: Hugo Befehl und wir folgen.

Openbaring 13 vervolgt:

En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen.
En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.

En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althansvan wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.

Indien iemand oren heeft, laat hij horen.

Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen.

Wat Openbaring alvast doet; een oproep tot het heiligen van je persoon. Het Lam is het zoenoffer, dat je door de hele Bijbel tegenkomt: mensen hebben iets goed te maken met de Schepper van Hemel en Aarde. Dit is een diep beleefd idee dat je door alle culturen heen vindt, het doen van offers.

www.churchofeuthanesia.org

Het is een getal van mensen (666)
Het eerste dat je toegeworpen kunt krijgen, is dat er over weinig boeken zovele speculaties bestaan als Openbaring, de Apocalypse. Als tegenwerping kun je stellen: Ja nou en? Blijkbaar maakt dit bijbelboek bij mensen diep van binnen iets los. Het gevoel ‘niets blijkt te zijn zoals het zich voordeed’, en dus komen nu de onthullingen van wat in het verborgene lag.

Het Geheimnis van het leven, de strijd tussen Goed en Kwaad met een actieve rol voor Sint Michael, de beschermheilige van de Friezen.

‘Verborgen in het opene’ toont de heerser van de wereld zijn plan, dat is wat moderne vrijmetselaars ook ‘De Nieuwe Openheid’ noemen. Het ligt voor je neus op straat, maar juist dan weigeren mensen te zien wat de werkelijke consequenties zijn.

Duivelsbeeld toren Skillaard. ‘Angst is een machtig wapen’ (Corona Gedragsunit maart 2020)

Het merkteken van Openbaring (666/www), dat komt van een ander beest, namelijk het beest dat uit de aarde komt:

En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.
En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was.

En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.
En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest.

En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.

En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

Onder de uitroep ‘kankermongolen’ weerloze arrestant kopschoppen en met wapenstok inrammen. Het is aftellen voor het personeel van Grapperhaus dodelijke slachtoffers maakt met zijn goedkeuring

Het ziet er beroerd uit voor ons, en het allerergste moet nog komen. Wij hebben niets te verliezen, behalve onze ziel: dat wij ons niet bezoedelen met ‘het beest’.

In Australie hebben ze al concentratiekampen opgericht voor mensen die niet voor de totalitaire technocratie willen buigen. Die kant gaan wij ook op. Buiten wat toetsenbordstrijders die ‘boeh’ roepen op facebook is er geen noemenswaardige weerstand: de technocratische tanker stuit slechts op een vacuum voor zich.

De rechterlijke macht, D66’ers van Vindicat en Minerva, die dient het Rutte-regime. Vroeg of laat pakken ze mij ook weer op, het hangt als het ware al in de lucht.

Veenhuizen

God’s licht dat door goede mensen schemert
Dat is in alle voormalige democratieen van het Westen zo, waar totalitair links zich met corporate ‘rechts’/neoliberaal verenigde. Uiteindelijk waren communistische heilstaten van de goddeloze 20ste eeuw eigenlijk vormen van staatskapitalisme.

Er is al een 1-partijstaat met een ceremoniele democratie, een ‘poppenkast’ zoals Gideon van Meijeren dat bij Jorn Luka al terecht noemde. Nadat ze Pim Fortuyn doodschoten, vulde een haatzaaiende ex-VVD’er het gat op rechts, zodat dit ‘het links van gisteren’ werd.

Iemand die straatcriminaliteit van immigranten-kinderen op 1 hoop gooit met ‘de islam’ en ‘terrorisme’.

De uitgeklede waardigheid van het ambt ‘Kamerlid’, met het onrechtmatig regerende Rutte-regime meeknikkende lobbyisten, die is extra benadrukt door een Tweede Kamer die naar een noodhokje is verbannen. Met modder op de muren gegooid.

De meeste mensen die nu hun ware aard in positieve zin tonen, die ik nu ken: die noemen zich geen christen. Maar in houding en mentaliteit zie je iets van God’s licht door hen heen schemeren. Terwijl, wat doen de kerken?

Coronasociallsme bij de Protestants Kommunistische Kerk Nederland (PKN), linkse atheisten die ‘De Overheid’ aanbidden

PKN: laf, links, atheist
Laat PKN’ers lekker meedoen met ‘De Klimaatmars’. Vooroplopen in meelopen. Met de pretentie dat mensen het weer op aarde even kunnen afregelen door aan de aardse thermostaat te draaien. Laat die PKN geloven dat De Mens als God kan zijn, dat 666 eigenlijk 777 kan zijn.

Dat de mens de wereld ‘veilig zonder ziekte’ zal maken via een Ministerie van Veiligheid, dat de mens de Schepping optimaliseert met een ‘Ministerie van Klimaat’. De ‘kerken’ zij aanbidden De Staat: je kunt beter bij de PKN zeggen dat je niet in God gelooft, dan dat je niet in dit terreurregime en haar massamedia gelooft, dat je zegt op ‘de’ wetenschap te vertrouwen.

En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

Bejubeld door Bill Gates, Obama en Zuckerberg: de pretentie van Harari dat de mens als god zal zijn, agressief gepromoot in de media, zelfs bij De Wereld Draait Door op de boekentafel

De mens die als god wil zijn (666)
Op de volgende wijze had ik die passage nooit eerder gelezen: dat je OF een merkteken, OF de naam van het Beest OF het getal van zijn naam zal dragen, een getal van een mens. Want 777 staat voor de volheid van God, en 666 voor De Mens die als God wil zijn.

Net als bij het begin in Genesis waarin De Slang zijn vrouw verleidt ‘u zult als God kunnen zijn’, waarna Eva een hapje neemt uit de Apple, dat appeltje op je I-phone.

Nu heet die wens het Transhumanisme: de menging van mens en machine (‘singulariteit’), van ons bloed met nanotechnologie. Onze Urker Visboer snapte dat meteen. Nu U nog. Zonder de Bijbel begrijp je deze tijd van Openbaring niet, ook al lijkt dat boek zo onbegrijpelijk.

Maar ja: wie ben JIJ nu wel, om te beweren dat je alles al weet? Of dat jij weet hoe je zal zijn, wanneer het moment daar is: daarvoor kun je alleen maar bidden.

Wij Friezen zijn met de Urkers een uitverkoren Bijbels volk… 🙂

Dat is de kern van Openbaring, zoals ik dat nu lees: Wij weten geheel niets, maar zullen straks van aangezicht tot aangezicht zien. Tot die tijd zal het een brok ellende worden, ik kan het je ook niet leuker voorspiegelen: je hebt niets te verliezen buiten je ziel. Heb een goede zondag.

12 Replies to “‘Niet kopen of verkopen zonder merkteken’ (Openbaring 13:17)”

 1. Mooi verhaal, alleen jammer dat jij niets van het oude nazisme, ofwel de islam begrijpt. Dat je jodenhaat en onderdrukking van vrouwen goedkeurt.

  1. Wie niets van de werking van en de methodiek van propaganda weet, kan zich beter eerst goed inlezen.
   https://historianet.nl/oorlog/tweede-wereldoorlog/propaganda-veranderde-het-duitse-volk-in-nazi-s
   Lees dat en kijk een s goed om je heen hoe Ab Osterhaus het liefst niet gevaccineerden oppakt en concentreerd in kampen. Eerst ontmenselijkt hij die door dezen”ze” te noemen en dan de verwijzing naar methodiek MKZ. Fijndat een dierenarts de dienst uitmaakt bij het RIVM

   1. ik heb net het stuk in historianet. gelezen. Kijk eens goed naar de foto van Goebbels en dan met name naar zijn handen en denk eens aan de stand van de handen van bepaalde politici, wanneer ze in de 2de kamer of voor de Staatsomroep hun propaganda verkondigen.

  2. Geweldige uitleg van openbaring het bijbelboek dat ons waarschuwt voor wat er staat te gebeuren in deze laatste dagen
   Jezus heeft ons wel beloofd dat Hij bij ons zal zijn tot aan de voleinding van de wereld
   Dat is dunkt mij toch een geweldige boodschap dat De Here Jezus met ons zal zijn tot aan de voleinding der wereld AMEN

 2. Vergeef hem Rypke, Het is slechts weinigen gegeven om vandaag de dag nog helder te denken. Als men het met argumenten niet kan winnen is slechts het noemen van nazisme of islam fobie genoeg om een onderlegd tegenstander uit te schakelen. Tegen de domheid strijden zelfs goden vergeefs.

 3. Ik begrijp best dat de associatie met ‘nazi’s’ onze opponenten moet doen ‘schokken’ en hun tot nader denken en uiteindelijk tot inzicht en bekering moet gaan aanzetten, maar feitelijk hebben we natuurlijk te maken met reprobate ‘inter-nazi’s’ die ons als ‘nazi’s’ aanduiden omdat wij hetzelfde pad van traditie, geloof, patriottisme en behoud van al het goede aanhangen.

  Zij zijn het zaad van het NWO-Beest/Golim dat toentertijd is ingezet door de gelovigen van ‘synagoge van satan’ in Engeland en de VS (Baruch, Schiff, Morgentau, Kalergi etc.) teneinde enige bewegingen die ANTI-Anti-Christ (God kan vaak beter met en door heidenen werken dan met Zijn half-om-half SoeteSuikerBol ‘christenen’) waren de pas af te snijden daar het hun plannen voor ‘global governance’ via Centrale Bankensysteem en hun walgelijke anti-Christelijke/Babylonische parasitaire (rente/woekerrente/schulden) door satan bedachte economisch model, behoorlijk in de war stuurde. Het moet gezegd worden dat Adolf Hitler en zijn regime bijna de macht van het NWO-Beest gebroken had.

  “The spoils go to the victor”. De Democraten (Amerikaanse mix van PvdA-ers, SP-er’s, D’66-ers, Groen-Linksers en Humanistische Mammon ‘christenen’ van CDA & CU) namen het Britse Imperium over. Uncle Joe Stalin kreeg zijn Berlijn en de macht over bijna de helft van Europa. Niet alleen kregen de Zionisten ‘hun’ Palestina, zoals belooft aan Lord Rothschild middels Balfour Declaration omdat zij bovengenoemde Amerikaanse Globalistische MonGolim voor een tweede keer bij een plunderpartij op Duitsland hadden getrokken.

  Maar ook werden de Zionisten een blijvende invloed op de gang van zaken in Europa beloofd. Velen vergeten dat laatste. Zij zitten nog steeds achter veel anti-Europese/anti-Christelijke wet- en regelgeving op nationaal en EU-niveau. Ik weet dat we van God onze vijanden moeten liefhebben, dus ik wil weten wie onze vijanden zijn. Niets nieuws onder de zwarte zon, het zijn dezelfde knakkers waar Jezus ook continue de strijd mee aanging. Ook Hij was een anti-Talmudist en zou vandaag de dag zeker een anti-Zionist zijn geweest. Vandaag de dag moeten wij als Zijn volgelingen dezelfde strijd strijden en wij zullen dezelfde vervolgingen ondergaan.

  Ben je een Christen en je wordt niet ‘vervolgd’ (D’66-Justitie), dan zou ik me maar eens achter de oren krabben. Dan zou je wel eens een gejudaïseerde/getalmudeerde ‘christen-zionist’. Iedereen die de strijd aangaat tegen de anti-Christ zie ik als een medestander ook al hoef ik zijn overtuigingen niet te delen. We hebben toch ook samen met de Islamieten tegen het communisme gestreden? Waarom kunnen wij nu niet met zogenaamd heidens ‘far right’ tegen figuren als Barbara Spectre strijden? De vijand van mijn vijand is mijn vriend. Tijdelijk, in die strijd wel te verstaan. Strijdmakkers.
  https://www.youtube.com/watch?v=G45WthPTo24&list=PLIy0SzzU7YtEXu89iInM3GC_t0YFgSi0d&index=34

  1. Misschien zegt deze ‘haat’-prediker er iets over: https://www.youtube.com/watch?v=k5sd7nqa6Do
   Ik mag deze kerel graag horen. Hij brengt mij tot rust. Zijn preken en uitleggingen hebben een kalmerende werking op mij. Ik weet niet of hij in deze video iets over ‘pardel’ zegt. Ik kende het woord nog niet.

   Anders Dr. Michael S. Heiser even proberen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *