‘De HEERE kwam hem tegen en wilde hem doden (Exodus 4:24)

De Midgaard-slang in Alpengasthof Vorderbrand (met mobieltje genomen)

Omdat we bij onze Exodus-preek lang van stof dreigden te zijn, splitsten we de zondagspreek over Exodus in twee delen. Dus het verhaal over de HEERE die Mozes probeert te overtuigen dat hij de farao moet bezoeken. Ook hier zie je al dat mensen zich niet door argumenten finaal laten overtuigen. Ze willen ‘wonderen’ zien, iets dat ze imponeert, of grof geweld zien, en dan gaan ze pas overstag

Ringslang, als je ze beetpakt scheiden ze een gele stinkvloeistof uit. Dan doen ze alsof ze al heel lang dood zijn en dus ‘niet lekker’…

Met argumenten overtuig je mensen niet
Zo weet de HEERE ook dat hij Mozes en de Israelieten niet over de streep trekt, zonder een showoff te geven. Dat Hij, de HEERE dus meer truuks kan dan de ordinaire sterveling. Zoals een staf in een slang veranderen, en water in bloed veranderen. Want met argumenten overtuig je de massa’s nooit. Denk ook maar aan al die magazines met hele verstandige verhalen er in, die bij U thuis op de poef zich liggen op te stapelen.

Iedere week denk je ‘ik ga ze nog eens lezen’, maar het komt er niet van, terwijl je er mogelijk veel van op zou steken. Zou de postbode een stok door je deur duwen die in een slang verandert. Dan zou je wel je oren spitsen: wie is die postbode wel? Zo kun je nog zo hard op soosjul miedia roepen ‘boe Rutte’ onderbouwd met de beste argumentatie.

Maar als je de computer uit hebt staan of telefoon niet bekijkt, verdwijnt het als een echo in de Bermuda Driehoek. In de echte wereld verandert er bij de botsing van machten en beschavingen niets door ‘goede argumenten’, wel door een game changer waardoor bij mensen de nekharen rijzen, de oren spitsen:

De HEERE zei tegen hem: Wat hebt u daar in uw hand? Hij zei: Een staf. Hij zei: Werp hem op de grond. En hij wierp hem op de grond en hij werd een slang. En Mozes vluchtte ervoor. Maar de HEERE zei tegen Mozes: Strek uw hand uit, en grijp hem bij zijn staart – toen stak hij zijn hand uit en greep hem vast, en hij werd weer een staf in zijn hand –opdat zij geloven dat de HEERE aan u verschenen is, de God van hun vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob.

De HEERE zei verder tegen hem: Steek toch uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem en haalde hem weer tevoorschijn, en zie, zijn hand was melaats, wit als sneeuw. Hij zei: Steek uw hand opnieuw in uw boezem. En hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem, en toen hij hem weer uit zijn boezem trok, zie, hij was weer als zijn overige vlees.

De Ringslang

De HEERE weet ook nu al, dat zulke goocheltrucs niet iedereen zullen overtuigen. Dus water uit de Nijl in bloed veranderen, dat kan deze Oud Testamentische Hans Klok ook voor elkaar krijgen. Hij moet die truuks allereerst aan Mozes voorspiegelen om hem over de streep te trekken. Moos heeft er helemaal geen zin in, uitverkozen te zijn.

En mocht het zijn dat zij zelfs deze twee tekenen niet willen geloven en niet naar uw stem willen luisteren, dan moet u water uit de Nijl nemen en dat uitgieten op het droge. Dan zal het water dat u uit de Nijl zult nemen, veranderen, ja, in bloed veranderen op het droge.

Toen zei Mozes tegen de HEERE: Och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat U tot Uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam.

Maar de HEERE zei tegen hem: Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben Ik het niet, de HEERE? Nu dan, ga, Ik zal Zelf met uw mond zijn, en u leren wat u spreken moet. Maar hij zei: Och Heere, zend toch iemand anders, door wiens hand U deze boodschap ook maar wilt zenden.

Ridderzaal

Misschien kun je zo nog steeds de goede leiders van de machtshongerigen onderscheiden. De mensen die de goede capaciteiten hebben, die zien er eigenlijk maar als een huis tegenop om zo’n hellehol als Den Haag in te gaan, laat staan dat ze subsidies op willen strijken in Brussel. Maar ze hebben het gevoel gekregen dat ze wel moeten, met frisse tegenzin.

Zo’n leider is Mozes ook. Hij blijft zo lang met De HEERE in discussie gaan, tot HIJ zo ongeveer Zijn Geduld verliest:

Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Mozes en Hij zei: Aäron, de Leviet, is toch uw broer? Ik weet dat híj uitstekend spreken kan. Bovendien, zie, hij trekt u tegemoet. Zodra hij u ziet, zal hij zich van harte verblijden. Dan moet u tot hem spreken en hem de woorden in zijn mond leggen. Ikzelf zal met uw mond en zijn mond zijn en u leren wat u doen moet.

En híj zal voor u tot het volk spreken. Dan zal het zó zijn: Híj zal voor u tot een mond zijn en ú zult voor hem tot een god zijn. Neem daarom deze staf in uw hand, waarmee u die tekenen moet doen.

De HEERE van de Hebreeers, dat is een Aparte. Je kunt dus gewoon live met Hem in discussie. Maar je weet toch wel dat je altijd verliest, alsof je een rechtszaak tegen de overheid voert. Je kunt argumenteren als Brugman. Maar de overheid krijgt van zo’n D66’er/rechter toch altijd gelijk.

Addertje in het gras… .

‘De HEERE hem tegenkwam en hem wilde doden’
De opvolgende passage waarmee Exodus 4 afsluit is al even bizar. In plaats van wat voor Hans Klok te spelen, geeft De HEERE nu plots een redelijk argument aan Mozes waarom het veilig is voor hem om te gaan. Maar dan is Mozes al op weg gegaan. Dus komt dat argument van boven als mosterd naar de maaltijd.

Mozes was immers naar Jethro in Midian gevlucht, met zijn dochter Zippora gehuwd omdat hij in Egypte voor doodslag gezocht werd. Die aanklacht blijkt volgens De HEERE opgeheven, want zijn aanklagers zouden allen dood zijn. Vervolgens geeft hij Mozes ook al op een briefje mee, dat de farao niet naar hem zal luisteren. Want De HEERE zelf zal het hart van de farao verharden zodat hij de Israelieten niet laat gaan.

Immers, zonder dat de HEERE dat hart zou verharden, was Exodus een beknopt verhaal geweest. Dan zou Mozes met Aaron even een betoog houden over de slavernij, de afschaffing daarvan. De farao zou aandachtig luisteren en zeggen ‘ja, nu je het zegt, daar heb je een punt’. En dan had de HEERE de Nijl niet in bloed kunnen veranderen, eerstgeboren zonen kunnen doden, sprinkhanenplagen kunnen zenden.

Het is wat dat betreft net als bij mensen van het Militair Industrieel Complex, of een MMA-vechter die z’n hele leven zich aftraint. Dan wil je ook laten zien wat je in huis hebt.

Maar nog meer bizar. De HEERE die wil Mozes plots proberen te doden als Hij hem tegenkomt in de Herberg. Mozes wordt dan gered door zijn vrouw Zippora, die de besneden voorhuid van hun zoon Gersom voor de voeten werpt. Exodus 4: 24 beschrijft:

En het gebeurde onderweg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam en hem wilde doden. Toen nam Zippora een vuurstenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon. Zij wierp die voor Mozes’ voeten en zei: Werkelijk, je bent voor mij een bloedbruidegom. Toen liet Hij hem met rust. Vanwege de besnijdenissen zei zij toen: Bloedbruidegom

….een volk dat voor onrechtvaardige tirannen zwicht… 

De Feiten zijn ficties
Dus je kunt De HEERE dus gewoon in een herberg tegenkomen in Exodus, net nadat hij je op pad stuurt om de farao een Cursus in Wonderen te geven op bezag van De HEERE. En dan wil HIJ je doden. Maar bij de aanblik van een besneden voorhuid van je zoontje, laat IE je dan toch met rust. En kun je alsnog op pad gaan met je broer Aaron om met de farao in Egypte in discussie te gaan over de vrijlating van al zijn arbeiders.

En dat zal dan uiteindelijk de stichtingslegenda van een heel volk worden, dat via het christendom ook onze heilsgeschiedenis werd. De realiteit is altijd meer absurd dan de meest bizarre fantasie. Iemand die ‘de feiten’ zegt te hebben kun je dus met gezond wantrouwen bejegenen. Die doen er zelden toe.

Heb een goede zondag. En lach ook om de bizarre maatregelen die dit kolderkabinet afkondigt, de eerste regering ooit sinds Keizer Diocletianus die kerstviering verbiedt vanwege de zevende plaag Omnicron (of hoe die zoveelste variant ook maar heet). En verwonder je over de absurditeiten waarin je miljoenen mensen kunt laten geloven.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Wie zich het meest fanatiek uitlaat over ‘ongelovigen’, is zelf mogelijk de meest ongelovige van het hele stel. Heb ik daarom zo’n hekel aan D66’ers? Wij lezen daarom zo onbevangen mogelijk De Bijbel. Het alternatief sinds ‘De Verlichting’ is ‘helemaal geen Bijbel lezen’, of krampachtig gelovig proberen te doen via de kunst van het selectief Bijbel lezen.

Dat je zegt op een god te vertrouwen die je ‘eigenlijk’ niet gelooft, vertrouwt, omdat je nooit werkelijk aandachtig Bijbel las. Want had U ooit die rare tussenzin gelezen, dat de HEERE plots Mozes in de Herberg tegen het lijf loopt en hem doden wil?

Heb een fantastische zondag met je geliefden, eet en drink samen en wees dankbaar voor alles dat je hebt gekregen. Het kan je ook zo afgenomen worden.

2 Replies to “‘De HEERE kwam hem tegen en wilde hem doden (Exodus 4:24)”

  1. Grappig dat Mozes bijna in een herberg gedood wordt door God. Dat in die herberg zijn zoon besneden moet worden zodat Mozes’ leven gered wordt en dat een vrouw, die niet eens de besnijdenis mag verrichten, dit dan alsnog doet. Mozes had zich natuurlijk aan het verbond dat Abram met God had gesloten moeten houden, maar heeft dit kennelijk nagelaten. Waarschijnlijk niet op de hoogte van dit verbond? Hij was immers als Egyptenaar opgevoed, maar je zou zeggen dat hij later in de tenten van zijn tot slavernij gedwongen volk toch wel iets hiervan geweten zou moeten hebben. Of zijn het de tenten van zijn schoonvader Jethro die misschien iets tegen dit bloederige ritueel hadden? Immers, Sippora schijnt niet veel op te hebben met al die bloederige rituelen. Zou Mozes misschien ook offers gebracht hebben ter boerderette van zijn schoonvader? ’t Vrouwtje heeft er maar moeite mee. Misschien kent de Dierenpartij van nu wel een equivalent in een Voorhuidenpartij actief in het land Midian een paar duizend jaar geleden.

    Genesis 17 vers 11 ‘gebied’ Mozes zijn zoon op de 8e dag te besnijden. Zo niet dan zal deze zelf ‘weggesneden’ worden uit het volk van God. Dit als schaduw van de ware besnijdenis natuurlijk, die van het hart. Onder invloed van een aantal rabbi’s heeft het ‘christelijke’ Amerika zelfs ‘de besnijdenis’ ingevoerd, met als verhaal dat het ook hygiënischer zou zijn. Gewoon goed onderhouden zou ik zeggen, als je de pluis uit je navel plukt haal dan ook even een etage lager wat ongerechtigheden weg. Nee, daar zijn die Amerikanen weer mooi ingetrapt, deze ‘judaïsering’ van een ‘christelijke’ volk. Gelukkig neemt dit gebruik de laatste jaren wat af.

    De les is duidelijk, onbesnedenen, van vlees toen, en van hart nu, maken geen deel uit van Gods volk en gaan de vuurkorf in, voor eeuwig. Het is rotzooi en afval. De vader is verantwoordelijk voor de besnijdenis dus ik ga ervan uit dat God daarom ook de verantwoordelijke alvast wilde straffen voor deze ernstige misdaad. Ieder Christen heeft dan ook de verantwoordelijkheid zijn kind op te voeden richting Christus. Iedereen/iedere school/leer die dit frustreert of saboteert zal door God de Vader hierover worden geoordeeld.

    Zouden er veel vaders zijn die hun kinderen van school halen omdat hetgeen ze daar leren anti-Christelijk is?

  2. Tja, dat besnijden heeft heel wat voeten in aarde. Een besnijdenis noemen ze in Duitsland “Schnitzel”. Die hadden 80 jaar geleden ook iets met een uittocht.
    Ben benieuwd wat we te horen krijgen als Rutte en de Jonge worden bewerkt met een Bolknak-knipper aan diens uitstulping van hun lichaamsstructuur. Het zal wel een piepende persco worden…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *