‘De vissen die in de Nijl waren stierven’ (Exodus 7)

Harde Coronaporno inclusief obscene foto’s aan beademingsapparaat als ‘close-up Cum Shot’: met bangmakerij en plagen krijg je de hele wereld op de knieen

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welk er geen Westerse cultuur was geweest. We wandelen door Exodus met de avonturen van Mozes, de profeet van de Hebreeers die ze uit een staat van slavernij moet leiden.

Hun God, HEERE genoemd in de Statenvertaling (naar JHWH) geeft in Exodus 7 een staaltje machtsvertoon in de vorm van toverkunst, met Mozes als medium. De HEERE laat met emissie van heilige verontwaardiging een reeks milieuproblemen ontstaan.

Maar hij zet ook biodiversiteit in als biowapen tegen die arme Egyptenaren, vliegen, steekmuggen, kikkers, microben als ziekteverwekkers.  En ‘extreem weer’ code rood… Dit alles leidt uiteindelijk in Exodus 12 tot de instelling van Pascha: lamsbloed op je deur smeren zodat de doodsengel je passeert, en niet je kinderen vermoordt zoals wel gebeurt bij de Egyptenaren

Dode zeehond

De Nijl die stinkt naar dode vissen
Je leest hier dat ook toen al genoeg milieuproblemen veroorzaakt werden, alle vissen in de Nijl stierven. Nu door de emissies van heilige verontwaardiging van de god van de Hebreers. Die wil met deze tovertruuk alle vissen in de Nijl laten sterven, zodat die rivier enorm gaat stinken.

Deze vulgar display of power is er uitsluitend voor de HEERE zelf, die wil laten zien hoe verschrikkelijk Hij kan zijn.

Dat blijkt al uit de eerdere passages, want hij ‘verhardt het hart’ van de farao tegelijk. Zodat zijn toverkunsten niet het beoogde doel zullen hebben: dat de farao het volk niet laat vertrekken, zodat de HEERE nog meer gruwelen kan demonstreren.

Hij stelt letterlijk dat Mozes voor de farao als een god zal lijken:

Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zie, Ik heb u voor de farao tot een god gemaakt en uw broer Aäron zal uw profeet zijn.
Ú moet alles wat Ik u gebieden zal tegen Aäron zeggen, en Aäron, uw broer, moet tot de farao spreken, dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten gaan.

Maar Ík zal het hart van de farao verharden en Mijn tekenen en Mijn wonderen in het land Egypte talrijk maken.

De farao zal niet naar u luisteren, maar Ik zal Mijn hand op Egypte leggen en Mijn legers, Mijn volk, de Israëlieten, uit het land Egypte wegleiden onder zware strafgerichten.

Dan zullen de Egyptenaren weten dat Ik de HEERE ben, als Ik Mijn hand over Egypte uitstrek en de Israëlieten uit hun midden wegleid.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

We lezen dan dat Mozes tachtig jaar is, en zijn broer Aaron 83 jaar. Dus al oudjes, vatbaar voor corona, maar niettemin aan het begin van hun carriere als leiders van de uittocht, het oorsprongsverhaal van de Hebreeers als uniek uitverkozen volk met de sterkste stam-God.

Als eerste moet Mozes het truukje demonstreren met de staf die in een slang verandert. Hier is de farao niet van onder de indruk. Want dat kunnen zijn eigen Harry Potters ook:

Toen kwamen Mozes en Aäron bij de farao en deden precies zoals de HEERE geboden had. Aäron wierp zijn staf neer voor de farao en voor zijn dienaren en hij werd tot een slang.

Maar de farao op zijn beurt riep de wijzen en de tovenaars, en ook zij, de Egyptische magiërs, deden met hun bezweringen hetzelfde.

Want ieder wierp zijn staf neer en zij werden tot slangen, maar de staf van Aäron verslond hun staven. Het hart van de farao verhardde zich echter, zodat hij niet naar hen luisterde, zoals de HEERE gesproken had.

De Ringslang

Egyptische magiers niet onder de indruk
OK OK, de staf van Moos en Aar kan zelfs die andere staven opvreten. Nou ja…Met die zelfde staf moet Mozes met Aaron dan maar Nijlwater in bloed veranderen zodat alle vissen sterven, en de rivier gaat stinken. Ook die truuk zijn de Egyptische Harry Potters aan het hof van de farao niet van onder de indruk. Water in bloed veranderen, dat kunnen zij ook:

Mozes en Aäron deden precies zoals de HEERE geboden had. Hij hief de staf op en sloeg voor de ogen van de farao en zijn dienaren het water dat in de Nijl was. En al het water dat in de Nijl was, werd in bloed veranderd. De vissen die in de Nijl waren, stierven en de Nijl stonk, zodat de Egyptenaren het water uit de Nijl niet konden drinken.

Er was bloed in heel het land Egypte.

Maar de Egyptische magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde, zodat het hart van de farao zich verhardde. Hij luisterde niet naar hen, zoals de HEERE gesproken had.En de farao keerde zich om, ging naar zijn huis en nam ook dit niet ter harte.

Dan zal het nu tijd worden voor meer grof geschot van Boven. Dat gebeurt in Exodus 8, nadat Exodus 7 eindigt te vermelden dat zeven dagen voorbij gingen nadat de HEERE het Nijlwater ‘geslagen’ had. Hij zendt een kikkerplaag, hoe kom je er op, de inzet van biodiversiteit als terreurwapen.

Nieuwe kikkerdril maken doe je samen…

Waarom nu beslist kikkers…De truuk is nu, dat ze eerst al die kikkers laten verschijnen. En vervolgens ook laten verdwijnen. En je voelt ‘m al aankomen: ook dat maakt geen indruk op de farao en zijn magiers:

Verder zei de HEERE tegen Mozes: Zeg tegen Aäron: Strek je hand met je staf uit over de stromen, over de rivieren en over de waterpoelen, en laat er kikkers uit omhoog klimmen over het land Egypte.

Toen strekte Aäron zijn hand uit over de wateren van Egypte, en er klommen kikkers uit en zij bedekten het land Egypte.

Maar de magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde. Ook zij lieten kikkers over het land Egypte omhoog klimmen. Toen liet de farao Mozes en Aäron roepen en zei: Bid vurig tot de HEERE dat Hij de kikkers van mij en mijn volk wegneemt; dan zal ik het volk laten gaan, zodat zij offers aan de HEERE kunnen brengen.

Meer ongewenste biodiversiteit in huis, van die groene aasvliegen, waar ze plots vandaan komen…

Met een beetje bedrijf voor ongediertebestrijding, moet je dan al die biodiversiteit zien kwijt te raken. Het idee lijkt hier te zijn, dat de HEERE wil demonstreren dat hij de natuur voor eigen machtsvertoon kan aanwenden. Na de kikkers komen dan de vliegen en de steekmuggen.

Die hebben we hier in het bos bij Langweer in de zomer ook. Soms kun je bijna niet meer trainen, want je wordt helemaal lek gestoken. Ditmaal laat de HEERE de Harry Potters aan het hof van de farao versteld staan. Dit kunnen ze niet:

De magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde om muggen voort te brengen, maar zij konden het niet. De muggen zaten op de mensen en op de dieren.

Toen zeiden de magiërs tegen de farao: Dit is de vinger van God! Maar het hart van de farao verhardde zich (….), zodat hij niet naar hen luisterde, zoals de HEERE gesproken had.

Dus dan komen de steekmuggen uit de hoge hoed van de HEERE:

Zo zegt de HEERE: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen. Want als u Mijn volk niet laat gaan, zie, dan zal Ik steekvliegen op u, uw dienaren, uw volk en uw huizen afzenden, zodat de huizen van de Egyptenaren, en zelfs de grond waarop zij staan, vol steekvliegen zullen zijn.

Maar op die dag zal Ik de landstreek Gosen, waar Mijn volk woont, afzonderen, zodat daar geen steekvliegen zullen zijn, opdat u zult weten dat Ik, de HEERE, in het midden van het land aanwezig ben. Ik zal Mijn volk ervan vrijwaren en uw volk niet. Morgen zal dit teken gebeuren.

Muggenbeet

Dus het land waar de Hebreers wonen in Egypte, dat blijft bespaard van dit biowapen. Als ze dan zogenaamd slaven bij de farao waren, hoe kan het dan dat ze allemaal op een kluitje in Gosen woonden? Als ze slaven waren, in de bouw om huizen te bouwen, liet de farao ze alleen werken in hun landstreek?

Al even bijzonder; het doel van deze operatie is alleen, dat het hele volk de woestijn in trekt om bloedoffer te voeren aan hun HEERE. Mozes stelt de farao hier voor, dat deze in het oog van de Egyptenaren ‘gruwelijk’ kunnen lijken, zodat ze uit hun zicht moeten plaatsvinden:

Toen riep de farao Mozes en Aäron, en zei: Ga heen, breng offers aan uw God in dit land.Maar Mozes zei: Het is niet juist om dat te doen, want wij zouden aan de HEERE, onze God, een offer kunnen brengen dat een gruwel voor de Egyptenaren is. Zie, als wij voor de ogen van de Egyptenaren een offer zouden brengen dat een gruwel voor hen is, zouden zij ons dan niet stenigen?

Laat ons drie dagreizen ver de woestijn ingaan, zodat wij aan de HEERE, onze God, offers kunnen brengen, zoals Hij tegen ons zeggen zal. Toen zei de farao: Ík zal u laten gaan, zodat u aan de HEERE, uw God, in de woestijn offers kunt brengen. Alleen, ga beslist niet te ver weg! Bid vurig voor mij!

De hele dag geteisterd door muggen die op je parasiteren/bureaucraten

‘Zweren die als puisten openbraken’
De HEERE komt nu goed op stoom. Hij zendt als vijfde plaag de veepest, die het vee van zijn Israelieten niet treft, maar alle Egyptische vee gaat er aan ten onder. Die Hebreeuwse koeien en schapen waren vast gevaccineerd. Vervolgens krijgen alle Egyptenaren de pokken, ‘zweren die als puisten openbraken’.

Het grootste wonder van de HEERE is dat hij expres het hart van de farao ‘verhardt’. De HEERE lijkt hier net een jongetje bij Oudjaarsnacht, dat na het afsteken van de ene vuurpijl nog weer een grotere wil afsteken. De hele natuur kan Zijn wapen zijn, als Hij daar zin in heeft.

Deze hele vuurwerkshow heeft 1 doel, de HEERE wil zijn macht demonstreren, opdat iedereen bang voor Hem zal zijn.

Want deze keer zal Ik al Mijn plagen op uzelf, op uw dienaren en op uw volk afzenden, zodat u weet dat er op heel de aarde niemand is zoals Ik.Nu had Ik immers Mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest te treffen, zodat u van de aarde uitgeroeid zou zijn.

Maar juist hierom heb Ik u laten bestaan, om Mijn kracht aan u te tonen, zodat Mijn Naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde.
Verzet u zich nog steeds tegen Mijn volk door het niet te laten gaan?

Zie, Ik zal morgen omstreeks deze tijd heel zware hagel doen neerkomen, zoals er in Egypte niet is geweest van de dag af dat het gegrondvest is tot nu toe.

Nu dan, stuur uw dienaren en breng uw vee en alles wat u op het veld hebt, in veiligheid. Al de mensen en de dieren die zich op het veld bevinden en niet in huis zijn bijeengedreven, zullen sterven als de hagel op hen vallen zal.

Dreigende hagel- en sneeuwwolken Langweerder Wielen

Extreem weer code rood, zouden ze dit bij de KNMI nu noemen, het instituut dat de temperatuurgeschiedenis van afgelopen eeuw in 2016 liet vervalsen om het te doen lijken alsof er vroeger minder hittegolven waren.

Natuurlijk doet de farao eerst weer of hij nu dat volkje van de HEERE laat gaan, en telkens doet hij het dan toch weer niet. Waarom niet eigenlijk? Wat zou het die farao kunnen schelen als hij die Israelieten kwijt is. Wat is er zo bijzonder aan dat volkje, dat hij ze koste wat kost als arbeidskrachten wil houden.

Terwijl de hele operatie van slavernij immers begonnen was door de farao, omdat de Israelieten die onder Jozef in Egypte (Gosen) kwamen leven te talrijk werden. En omdat de farao later  hun aanwezigheid vreesde als vijfde colonne… Hij was ze eigenlijk al liever kwijt dan rijk, maar nu blijken er plots natuurrampen nodig en massasterfte om die vijfde colonne weg te krijgen.

Nu is er nog een sprinkhaanplaag nodig (de achtste ramp, Exodus 10):

Toen zei de HEERE tegen Mozes: Strek uw hand uit over het land Egypte omwille van de sprinkhanen, zodat zij over het land Egypte opkomen en al het gewas van het land opvreten, al wat de hagel heeft overgelaten.

Een joekel van een sprinkhaan

Er zal luid geschreeuw zijn
Het is steeds de HEERE zelf die er voor zorgt dat zijn machtsvertoon geen indruk maakt. Ook nu weer, ook als hij drie dagen duisternis brengt (negende ramp) met het land Gosen uitgezonderd waar het licht blijft. Alles dient alleen maar zodat de HEERE zijn meest gruwelijke daad kan verrichten: alle eerstgeboren zonen doden (Exodus 11).

En Mozes zei: Zo zegt de HEERE: Omstreeks middernacht zal Ik uittrekken door het midden van Egypte en alle eerstgeborenen in het land Egypte zullen sterven, van de eerstgeborene van de farao af, die op zijn troon zitten zou, tot de eerstgeborene van de slavin die achter de handmolen zit, en alle eerstgeborenen van het vee.

Er zal een luid geschreeuw zijn in heel het land Egypte, zoals er nog nooit geweest is en zoals er ook nooit meer zijn zal.

Wat een verschrikkelijke god, die HEERE van de Israelieten. Dit alles dient uiteindelijk, om het geritualiseerde bloedoffer genaamd Pascha bij de Israelieten als ‘feest’ in te stellen. Dit gebeurt (precies) in Exodus 12. Het getal van de volheid.

Op de dodenlijst voor het Klimaatcrematorium

Hier in Exodus 12 ligt de oorsprong van de christelijke heilsleer: dat je iets onschuldigs offert, ‘het Lam’, zodat de doodsengel aan je deur voorbij gaat wanneer die deur met dat bloed is ingesmeerd. ‘De Rechtvaardige’ uit Exodus is een God van bloeddorst, in het bloed huist ‘de ziel’ van het dier volgens Bijbelse leer: daarom maken ze met kosher/halal slachten ook een halssnede zodat het bloed er eerst uit loopt.

Al is het plaatsvervangend offer van eerdere oorsprong. (qua ‘eerste verhaal’ in de Bijbel)

Dat stamt uit Genesis van Abraham die zijn eigen zoon Izak moet offeren, en die dan op het laatste moment een lam krijgt om de bloeddorst van de HEERE te bezweren. Alsof HIJ gelijk is aan Kali, die gruwelgod die de Hindoes ook vereren. Die Hindoes richten ook complete bloedbaden aan ter ere van die god.

Het Lam dat de toorn van God afwendt voor wie zijn offer aanvaarden

Dat is ook de hele symboliek van Jezus als (finaal) bloedoffer, de ‘man zonder zonde’ die geofferd werd, ‘Het Lam’ met wiens bloed je ‘vrijgekocht’ zou zijn, zodat de god der wrake je niet zal treffen, die zich in Exodus ‘De Rechtvaardige’ laat noemen.

De HEERE bewaart het beste voor het laatst. Die laatste plaag met Pascha als bezwerings-ritueel is genoeg voor een hele andere zondagspreek. Je ziet dus, dat het Oude Testament en het Nieuwe niet zonder elkaar kunnen. Het Oude wegwerpen omdat je denkt ‘Fuck de HEERE, die sadist’ betekent ook Jezus wegwerpen. Dan kies je het pad van zelfverlossing. Dat je bijvoorbeeld een verdoving hebt genomen, zodat je de moord door de doodsengel minder hard voelt aankomen.

Tot volgende weekpreek en heb een goede zondag.

2 Replies to “‘De vissen die in de Nijl waren stierven’ (Exodus 7)”

 1. Beste Rypke,

  Met veel plezier lees ik geregeld een column/preek van jou. Ga zo door.
  Ik lees in je bijbeluitleg van 2 januari over de plagen die Onze HEERE uitstort over de farao/Egyptenaren zoals omschreven in Exodus. Ik lees dat je vertelt over dat Onze HEERE hiermee laat zien hoe machtig en streng hij kan zijn en dat hij het hart van de farao verhardt om dit te kunnen blijven doen.

  Ik vraag mij af of het Onze HEERE is die het hart van de farao verhardt. Ik heb wel eens hierover gelezen dat je dit niet moet lezen als God die het hart direct van de farao verhardt. Ik denk dat de farao zelf zijn hart verhardt door zich vast te houden aan zij eigen goden en magiërs ipv te erkennen dat Onze HEERE de enige God is.

  Door dit te blijven ontkennen verwijdert hij zichzelf steeds meer van God en kan zijn hart niet vervuld worden door Zijn liefde en genade en verhardt hiermee dus. In Exodus 9: 34-35 staat dit naar mijn inziens ook omschreven. Ik hoop dat je iets met deze inzichten kunt. Ik wil niet zeggen dat dit wat ik opschrijf een vast gegeven is.

  Onderzoek alles, behoudt het goede!

  1. Beste Umberto

   Dank voor je inhoudelijke commentaar. Ik lees gewoon letterlijk wat er staat. En ik ga er vanuit dat ik God niet hoef te verdedigen, dat zou wat aanmatigend zijn…

   Dat de HEERE het hart van de farao zelf verhardt, stemt meer overeen met andere passages in andere bijbelboeken. Bijvoorbeeld dat een ‘boze geest des heeren’ in Saul vaart en bijvoorbeeld het verhaal waarin de boze kant van de HEERE David verleidt tot volkstelling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *